รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพร  แสนใจกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวิวัฒน์  วงสอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตานนท์  ขอพึ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิริวรรธบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไฮวัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติกร  ชลูดดง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลกัลยา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญนภา  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคณนนท์  เกตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจักรภัทร  เด่นกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจันทนิภา  รสดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจิณณพัต  สกุลสา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรพัส  ปามุทา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเจษฎา  กุ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชยธร  ดวงต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชัชชญา  เขียวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชัชชาติ  วัชรภูมิ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติมา  แก้วอุดทา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายญาณโชติ  เบ้าเดช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญานิศา  อินทะนิล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัชฐปกรณ์  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฏฐนันธ์  ศิลปวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐนันท์  แผนกทาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพงศ์  อ่อนทรง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐรดา  นุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐวรรธน์  พันธ์วัตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐิดา  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชาพัชร์  จันทมิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณิติรัตน์  นาคมน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงทรรศิกา  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกร  ข้าวหอม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกร  อุ่นชิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนพงศ์  สุธาโร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนพร  สุดชา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนพร  อาชนะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนภัทร  อาชนะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธรรมคุณ  ธรรมดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธันวา  นันจำรัส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธิดาพร  กุลเวทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สิงน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนทีกานต์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายนนทพัทธ์  มุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนภัณต์พัชร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนรมน  ฉิมมาฉุย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนวรัตน์  มงคลแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนันทัชพร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เพ็ชรสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนิชนันท์  ยิ้มกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงบุณยนุช  ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงตาปัน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปภังกร  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายปภังกร  ดำรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงประวีณ์ธิดา  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายปริญ  ศิวิลัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายปัญญาวุธ  คอมเหลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายปิติ  ธีระธาดา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปิยะพัทธ์  ทาชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปุณณดา  ซื่อผาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปุณณภพ  ทุมกิจจะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายพลกร  จิตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพศวัต  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพัฒนพัฒน์  สัตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพัทธวรรณ  แววมณี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายเพชรแท้  สว่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภัทร  เพียสุดตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภาณุพงศ์  อิ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายภูดิษ  เคนตู้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายภูตะวัน  หงษ์สา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภูผา  จิคการุญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุราณรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพัฒน์คุปติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภูมิภัทร  พัฒนทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายรชต  บุญหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายรชต  เหมือนมาตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรชรินทร์  เกตุลาพร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายรัฐภพ  งามลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรินลดา  วงศ์สาริกา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวงศกร  พันธุขุนทด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวรกมล  สาพล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวรนิษฐ์  นาดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวัชรายุทธ  ประกอบใจ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายวายุภักษ์  อกนิษฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายวิทวัส  สกุณี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายวุฒิกร  โพธิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศิรัญญา  จงรักภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสรัลชนา  เนินแสง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสหรัฐ  แปลงกาย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุชาดา  ดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุนิตา  อินทโส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุวรรณา  หาญเวช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายอนุวัตร  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญปืน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอภิฤดี  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายอริยวัฑฒิ  ดีประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอัณชญาณ์  จารุโรจน์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอิทธิกร  ปิสุระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกนกพัชร  จิรนิทัศน์ชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกนิดา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกมลวรรณ  เชื่อปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกรวรรณ  กว้างเคน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกฤตชญา  แก่งศิลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกฤตภัค  พุดจันทึก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤษติพงศ์  เปลี่ยนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงก้อนเงิน  พาเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัญญปภา  บวบทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญญา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญพัชญ์  มิตรเอม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ศรีดา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกานต์ชนิต  จาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกิตติพัชญ์  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกิรณา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกุลญาดา  สุดสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเกริกไกรวัล  อ่อนทรง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญจิรา  จิรภาวสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงคุนัญญา  นาสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจงจินต์  เกษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจักภัทสรัณย์  ทองระอา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจักรพงศ์  หินโทน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจิณัฐตา  ชลทานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจิรภัทร  ทองวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายเจนดิลก  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายฉัทชนัน  สมมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชญสญ์พัฏฐ์  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชนัญชิดา  กำเนิดเหมาะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เตชะพร้อมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อาศัยราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชัยภัทร  สุวรรณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชินกฤช  โคกมะณี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชุติกานต์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณพล  สุขุมาลินท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณวัช  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งสุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัชชา  หัสดง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พันธุ์ชื่นวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มืมขุนทด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  แก้วหัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฏฐมนกาญจน์  เทียนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐกานต์  คุณสุข โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐกิตติ์  ไกรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐณิชา  พักพา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐพล  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐวลัญธ์  สายโคกสูง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐวัฒน์  ว่องไวอมรเวช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  อชิรธรรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชกานต์  เล็กเจริญโชค โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณิชมน  งามเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชมล  เล็กเจริญโชค โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชารีย์  มณีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิรชา  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเดชาธร  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายทัตเทพ  พลสุภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงทิพย์รดา  บุญพล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกร  ภิรมย์ไทย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนาธิป  คูณกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธมนวรรณ  สืบเสน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญชนก  สอนโส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธิพปภา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธีธัช  แก้วปักษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธีรนาฏ  แก้วอุดทา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนครินทร์  ชมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนดา  สุขุมาลินท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนนทิยา  พันธ์ชวด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนพดล  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนภัสกร  ทองประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลือคำงาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนภาพร  สินแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนริศร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนวภรณ์  กองทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนัฐชา  มหา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนันทพรณ์  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนันทิพัฒน์  นงค์พรหมมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนัยกิตติ์  ประทีปแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จอแหยม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงน้ำฝน  จอแหยม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนิติพัฒน์  เลิศคลัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนิรวิทธ์  สังข์เกิด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายบัญชากรณ์  แปลกทิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปกรณ์ทอง  ทองเนื้อดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปพิชญา  ชนะวงษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เล่ห์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงประภัสสร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปรีดา  วิชัยสระเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปลายฝน  ปลายเดือน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปัฐยาวัด  พานทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปาริษา  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปาริสรา  จิตไทย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปิติภัทร  อ่อนสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปุณณดา  เฉลิมสี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพรพิสุทธิ์  รำประโคน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพรรณพร  ลอ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรรทิพภา  เขามะหิงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ครุฑศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพัชราภา  ใจสุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพัทธดนย์  เสวันนา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิมชนก  เหลาสุด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิมพิศา  วงษ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพุฒิพงษ์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพุฒิภัทร  โมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภริดา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัทรา  วงค์มาสา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภานิศา  ไกรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภาวินี  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภาวินี  หงส์ตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูตะวัน  แกมจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภูธิป  จิตการุญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูเบศ  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภูฟ้า  พงษ์พุทธิกาล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูริณัฐ  ช่างวัดศิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภูริณัฐ  สังข์ชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายโภควินท์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สนิทกูล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเมษา  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเมษา  สุดบรรฑิต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรัญชนา  อ่าวอัมพรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงลภัสรดา  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวชิรวิทย์  โครกกรวด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวนัชพร  จันทร์โชติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวรวิทย์  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวราพร  จินดารอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวรินยดา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวริยา  วุฒิกิตติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวัฒชิราภรณ์  ขันติวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวิศรุต  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศรัณย์พร  ร้อยกรอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศรีชนก  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศรุตยา  ด่านบาดาล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศศิกานต์  ชาแดง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศศิกานต์  รับสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศศิศ  นนท์ศิลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศิริกานดา  พิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศิวัช  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศุทธินี  ประสิทธิ์แสง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศุภิญญา  นราศิริธัญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศุมินญดา  วรรณฉวี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสกลวรรธน์  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสลักเพชร  แพนลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุชดา  บันดร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุชานุช  มาตราช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุตาภัทร์  ดังดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุธีรา  อุตสระคู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอชิรญา  แฮะประโคน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอนันตญา  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรฮาด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอมรเทพ  ยุระทัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอรจิรา  สุขเสนา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอรวรรณ  กุนอก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอรินกานต์  กานสน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอริสรา  เลิศศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอัมรินทร์  สีมี่ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอาทิพตญา  วงลี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายไอศูรย์  มงคลกมลวัทน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภาคภูมิ  โวหารกล้า โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายศักรพัฒน  ปากพลีนอก โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายกนกภัทร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายกรวิชญ์  เจ๊กนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงชวาลินี  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธนิกา  อำพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จิตรค้ำคูณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงฐานิดา  ทำวิชา โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐมนท์  เงื้อมผา โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเทพวงศธร  สุกทน โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจครบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธิดาพร  อาธะนู โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธีรนันท์  สิงห์เส โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนภัทรา  ประทังกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปวิชญา  ประทังคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปิยะดา  ประชุมรอ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปิยะธิดา  อาธะนู โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิชชา  โฮมแพน โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิริยประภา  จันดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวสุพล  คำดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสิณีนาถ  เกษมสร้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสิริศักดิ์  พิเนตรโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุชานันท์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสุพัชชัย  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุพัชชา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสุภสสินี  กองขุนราม โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอรสา  บุญยะโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกิติยาพร  อ่อนสา โรงเรียนบ้านแก้ง ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายชินณกร  ยอดธงไชย โรงเรียนบ้านแก้ง ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงแพรทิพย์  นุหนุนจันทร์ โรงเรียนบ้านแก้ง ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพลอยปภัส  คิดการ โรงเรียนบ้านแก้ง ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวรันธร  อยู่ดีรัมย์ โรงเรียนบ้านแก้ง ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวิภาดา  แซ่จู โรงเรียนบ้านแก้ง ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุนิชญา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนบ้านแก้ง ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูครองทุ่ง โรงเรียนบ้านแก้ง ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเบญญาภา  ประจงดี โรงเรียนบ้านคลองผักขม ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายภูเบศ  พิมพ์เพราะ โรงเรียนบ้านคลองผักขม ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอัศฬา  พยัคจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองผักขม ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐพร  สโมสร โรงเรียนบ้านคลองผักขม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเบญญาภา  แสวงจิต โรงเรียนบ้านคลองผักขม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพีรภาว์  บุญรอด โรงเรียนบ้านคลองผักขม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเกนภา  ทองปลิว โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายณัฐพงค์  หวังจุนกลาง โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ไพพร โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนลินี  บัลลังค์ โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนัฐมล  สังขิลิต โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายไกรริชญ์  มาทา โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงบุญญพร  สารกล้า โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรรัตน์  ระวังงาน โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงรินรดา  นาคใหม่ โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ขาวจัตุรัส โรงเรียนบ้านเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธันวา  เพ็ชรเงิน โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายอัสนี  ภัสสรรัชนีกร โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปรียาภัทร  ผึ่งผ่าย โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพีรพัฒน์  เก่าด่านจาก โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายรัฐนนท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองทราย ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงโชติกา  พุทธอร่าม โรงเรียนบ้านคลองทราย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกมลภพ  กลิ่นสอน โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีจริยา โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายจักรพันธ์  เลง โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายจิรายุ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงโตเกษม โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายธันวา  คงดวง โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายรัชชานนท์  คำปินโน โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายสงกรานต์  โอนลูกกล้วย โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกลองแก้ว  หนวดหอม โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายณฐพล  พนมสัย โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงเด็กหญิงชุติกาญจน์  ดัดงาน โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพรพรรณ  ผลาหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพัชรพร  ดาดอก โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ป.5 คณิตประถม