รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ดิษฐ์โทรัตน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  สมบัติ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลพิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตชัย  ตฤณรัชตเมธี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตภาส  ลุนสาร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤตย์รดา  พรมทองดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤตยา  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษณเทพ  ประดับลาย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวินตรา  ทรัพย์ทราบ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญวรรณ  เพียรเสมอ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  งามไว โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญพิชา  มาลากุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกัณฑ์อเนก  จิวระประภัทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกันตภณ  ทองด้วง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกันธิชา  นุชประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกาญจนาภา  ยอดแสง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติกานต์  โสอินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สิริสกุลชัย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกีรติ  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลนิดา  เขียดโทน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกุลิสรา  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเกียรติยศ  มีทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายเขมวัตร  กุลวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคุณานนต์  แตงทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายฆนนาท  มธุรสพจนางกูร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจักรภัทร  คุณะวัฒนา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิตตราพร  ทรงหิรัญงาม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรภาส  ทิพย์อักษร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชญาดา  ชัยรัตนโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชญานันท์  สังข์หร่าย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชนากานต์  โภคบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชยันตี  พฤกษ์วิบูลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายชวนากร  สุขประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชิตวรรณ  ภูมิคอนสาร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชิษณุพงศ์  จุลทะศรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สานป่าแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนหมุด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายญัฐพงษ์  มาโต โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายฐปนพงษ์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายฐิติกร  พึ่งพรพรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณฐภัทร  ทองรัก โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศกรประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เทียนหอม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เธียรปวีณ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐกิตติ์  จับบาง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพล  ขุนใจ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วมีศรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ศรีเดช โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงดมิสา  วิเวกทองคำ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงดากานดา  จุมพิฎกะพันธุ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายติณห์ภัทร  บุญทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเตชิา  บุญเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายทศพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายทองภูมิ  พรรณอาราม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนชาติ  ชอบประดู่ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนเดช  อังกุลานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนเดช  เสาวลักษณานุกูล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนบุญ  ฝ่ายสิงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนภัทร  ยอแสง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนภัทร  โคจริก โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนภูมิ  แสงมณี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนรัชน์  ศรีเดช โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธนรัญชน์  โป๊ะประทีป โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธนะพัชร์  แก้วคงดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธนัชชา  อ่องสาขา โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธัชชัย  ผ่องแพ้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธัญจิรา  ประทุมชาติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ธีระธนไพศาล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญญธร  พรอยศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธาดาวดี  บัวงาม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธิติวุฒิ  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธิติวุฒิ  เชิดผล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีระวัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธีวสุ  เภาพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนริศรา  พูลบุญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนวพร  จงภักดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนัทธมน  บุญทวี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายนันธพัทธ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนิธิสรรค์  ทองนิลพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายบุญพิทักษ์  เง็กปลิก โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายบุญรักษา  ครุธแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงเบญญาภา  งามประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปนัสยา  พรหมทับทิม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมเขต โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปภัสสร  แสงภู โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไกลถิ่น โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายปภาวิชญ์  พันธวารี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปุญญิศา  สรรค์พฤกสินษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปุญภัช  ชาวบางพลี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายปุลวัชร  แจ่มโชว์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงผกามาศ  ฮะวังวู โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพรพิพัฒน์  ตรรกโชจิกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพรหมมินทร์  เจริญสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพราวรินท์  ชื่นบาน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพสธร  ฤกษ์งาม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิชชากรณ์  รอดปราณี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขำชุ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภวรัญชน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทรธิภา  สีปาน โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายภัทรบุตร  เสนเชื้อ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายภันทรินทร์  รถทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัศรา  จันทร์เมฆา โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายภาคิณ  ไม้เงินงาม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภูมินทรา  มากดำรงค์กุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภูริชญา  ตระกูลนพเก้า โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภูริชญา  รถทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภูษณิศา  นิลน้อย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปันทะลา โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงมัชฌิมา  เชื้อจีน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายยศภฤศ  พันธ์วุ้น โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรดา  อุ่นจิตต์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรสริน  เอ็มมานูเอล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายระพีพัฒน์  โทนารินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวรกานต์  บุญแรง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวลี  จุฑามาศ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายวสันต์  รุ่งสาครสมุทร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายวัชรกิติ  ศรีสุกดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายวิชญะ  เจียวตั้ง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวิชญาพร  อุยขำ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายวิณวุฒิ  วันมา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายวีรพล  อินทนิล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศริมน  ปทุมอรทัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายศรุต  ธรรมสังวาลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  เงินสมบัติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์สุมา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายศุกกร  สมบุญดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศุถิสรา  ปลัดจ่า โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายศุภกฤษ  ทองใบอ่อน โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไทยพาณิชย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายสมาท  บุญวงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายสิณณภัทร  แก้วรัตน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายสิทธิพล  สิงห์โต โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสิรีรัตน์  วุฒิดำรงเดช โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุกฤตา  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุชานันท์  ตาดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วด้วง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุภัสสร  อ่วมคำ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุรภิตชดา  ส่วนบุญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุวรี  อิ่มจิตต์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอคิราภ์  ซุ้มฉัตร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอรจิรา  ศุกรโยธิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอรปภา  เสียงเพราะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอักษราภัค  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายอิทธิพัฒน์  หวังจิตร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงไอรดา  สุวัฒน์สวัสดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายกณิศ  อยู่บุญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกนกทิพย์  แก้วเทียมบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกมนธิดา  ทริเพ็ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกมลพร  หมันปรุ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกรกนก  แจ่มสกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกรวิชญ์  สกลนิมิตร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกฤติยา  สังข์ทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกวินทิพย์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกวินท์  จันชู โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายก้องกัมปนาท  ศรีงามผ่อง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายก้องภพ  อายุยงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัญชพร  หน่อแดง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญพัชร  เหมี้ยงหอม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญาภัค  กรังพานิช โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาภัค  เจริญขาว โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัญยา  วรรณะอภิชาติ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกันฑืคุปต์  พิมเสน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกันต์ธีร์  ชาวคอนไชย โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกันตินันท์  วิทยประสพชัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกันยกร  ฮู้ทรง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกาญจนากร  อเนกธนทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกานต์รวี  อุยยาหาญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกิตติเดช  บวชขุนทด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกิตติเดช  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกิตติพงษ์  คิมรัมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์กุลชาตะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงเกววรินทร์  เต็มรุ่ง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายคณาธิป  ฮวังจู โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงคฤษา  หอมทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายคุณภัทร  สุทธิรัตน์เสรีกุล โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงคุณัญญา  เชี่ยนมั่น โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายคุณานนท์  วงยิ้ม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจตุรภัทร  คงศิล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ขำชุ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจันทิวา  สายโสภา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจินดาพรรณ  เจริญสุวรรณกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจิรภัทร  เอี่ยมบำรุง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจิรภิญญา  ถาวร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจิรเมธ  ชวนรัมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจิรายุ  อุเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจุฑาธิป  กัทลีพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชญาภา  ชาวอบทม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชญาวาด  สมิตานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชณิสรา  แจะจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชนนภา  อินธิแสง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชนม์ณภัทร  คงทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชนัญกาญจน์  พฤกษ์วิบูลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชนิศา  ไวยฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนิษฐา  ชิณณะวิมล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชนุดม  ฐิติจรรยากูร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชยพล  เกาเล็ก โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชยานันท์  จันทร์น้อย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชรัญญา  ชัยรัตนโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชลนิชา  ศรีพรหมมา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชัชวาลย์  ตู้จินดา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชาดา  ศรีพรหมมา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชาลิสา  อาชศิวะนนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชินกฤต  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุภัสตรา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตรีภารา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุตรบำรุง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ล้ำเลิศ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงโชติกา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณดวง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญาณิศา  พัฒพันธุ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โลกวิทย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฐิติพร  กันทัด โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฐิติพร  จารุสิริรังษี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายฐิติพันธุ์  สิทธิโกมลวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายฑีฆายุ  เจริญรัตน์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณฐพงศ์  ทวีชัยนุวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณพัชญา  นามเหลา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณภัทร  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณภัทร  บุษยลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณอักษร  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัจฉรียา  ปิสิริ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัชชา  ผาสุข โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัชชาวีร์  ธรรมจง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัชฌา  หมอกแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดบขุนทด โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองรัก โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พรมวิชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐณิชา  ซุ่นใช้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุบลศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐดนัย  รอดเอี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐธัญ  จันทร์สุมา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์โคตร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐนนท์  พันธุ์สะอาด โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฐพล  จันทศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฐภัทร  ศักดิ์เทวินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐยาน์  อธิธรรมวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฤทธิ์สำเร็จ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐสินี  พระสุรินทร์ทร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณิชารัตน์  มีทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายดนุพัฒน์  เกษมสันต์ไชยกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงดวงใจ  ครูประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงดารกา  จันทาโฮม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงดุษฎี  แต้มมณี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายตุลเมธี  เกอะประสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงทักษอร  ทองบรรเทิง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงทิตานันท์  ปั่นโพชา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเทอดเกียรติ์  แก้วสมนึก โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธณัทอร  ปานดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนกร  อรุณนัฎ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนดล  จิระพรพงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนากร  ต่วนเวชยันตร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนิก  ธรานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธมลวรรณ  เอกวุธ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญชนก  กตัญญู โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธัญญภัสร์  เสียงไพเราะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัญสินี  เหวชัยภูมิ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธิดากานต์  ดีกระจ่าง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธิมากร  อาศาสตร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธีรดนย์  เฮงที โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนพดล  หัถกิจ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนพรรนพ  บุญหล้า โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนริญญา  ทับแสงทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนฤเทพ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนลินทิพย์  กุลบุญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนลินทิพย์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนันทัชพร  ขวัญชื่น โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนิสิตา  คำอิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายบรรพจน์  จันทร์สทบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปานรีกษา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายบุญญรัตน์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองพยงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปภัทศรา  โสภา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปภาดา  ตราทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปริญากร  ธรรมรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปัณฐวิชญ์  วาสนาชัย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปัณฑิกา  ไข่ค้างพลู โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์ทองงาม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปัณณทัต  อินเผือก โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปัณณ์  พร้อมศิลปพร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปัทมพร  พงษ์กลัด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปาณิศา  กองสนั่น โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปิ่นมณี  เจิมศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปุญญพัฒน์  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปุญนรี  ตั้งวิชัยวรดิษฐ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพชรพงศ์  ติยะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรกนก  ออกกิจวัตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพรรวินท์  จิระพนพงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพลชิต  แสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพลอยรดา  จารุภิญโญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพัชรพล  ตะนาวศรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพัชรพล  พงศ์เศรษฐบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพัทธดลย์  มยุระสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพันวสา  แสงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพัสวี  สมควร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพาขวัญ  พวงไธสง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิชชานันท์  เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิชญาพร  สถีรศิลปิน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพิทยุตฆ์  ขันธิโชค โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิพัธนพร  ผมน้อย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทรัพย์บาง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดอกไม้งาม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิมไลยาร์  เกตุเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพีรพัฒน์  ปานมี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพีรวิทญ์  ช้างแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพุฒิพุชร์  เล็กประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเพชรดา  จันทะวงษา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจ้นลา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงแพรพิไล  หมอดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภคพงษ์  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภัคพงศ์  หาญวรวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภัควลัญญ์  ฝาไธสง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภัทรกร  แสนเยีย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทรธิดา  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภาคิศรา  หงษา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภาสรกร  มีผิวสม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภิญญามาศ  ชูทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภูริชญา  ดาราเย็น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูรินท์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภูวนิดา  เพ็งไสย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงมนฑกานต์  พรหมชนะ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายยิ่งคุณ  ชื่นแขก โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรดา  มยุระสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายรพีภัทร  พุทธพิทักษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงลภัสรดา  เพ็งสุพรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวชิรนนท์  บุญส่ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวชิรวิทย์  จ้อยเอม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรกานต์  เซียมเอคู โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรรณรักษ์  เพชรโยธา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวรัญญู  กตัญญู โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวรัทยา  วิณะคุปต์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวัชรพล  เงินชั่ง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวิชญะ  ทรัพย์ศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวิไชยเชษฐ์  ไชยราช โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวิทวัส  ชื่นอุรา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวิยะดา  บุญมา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวิศวัสน์  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวุฒิพร  โหง้วสกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศรุตา  สุดสวาท โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศศิโสภิดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายศักดิธัช  ขันธะวงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศิรกาญน์  อิ่มอำไภย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศิรัช  อุบลจินดา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศิรัญญา  แซ่กอ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศิริฉัตร  ศรีเมือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริสนธิ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศุภเษก  เกตุสง่า โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายศุภากร  พูสศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสมาท  แสงอุบล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสัจจพรหม  ธีรนันทราพร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสิทธิพล  เล็กมา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ตุ้มเพ็ชร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุชัญญา  วรรณา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วดาราพลอย โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุชานันท์  คำเจียก โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุชานุช  คำเจียก โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสุทธิรัตน์  ปลังใส โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสุพสิทธิ์  หมีเงิน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสุพิชา  สมบัติศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสุภเวช  เซิงสมหวัง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุรนาถ  ฆังนิมิตร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสุรพล  สิงหา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุวิชญา  ประกอบกิจ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงองญดา  เชื้อสิงห์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอธิภัทส์  ชิวปรีชา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอภิวัชร์  นารินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอภิษฐา  วัฒนานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอรุช  พรรณเกษร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอรุณนพรัตน์  สุพรรัตน์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอังควิภา  เสียงใหญ่ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอัจฉริยพล  ชลศิริพงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มุ่งดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอัฐภิญญา  วิศวแสนสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอัฐเศรษฐ์  มหาปัญญาวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนลาด โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอาทิตา  สาตแฟง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอารียา  พุ่มอำภาพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกมลชญา  ทองสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกมลชนก  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายกมลภพ  วงศา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายกวินทัต  อานุภาพบุญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายกวินวิชญ์  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกวิสรา  ธนนราวัตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายกันตพัชญ์  ชวลิตพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงคณิศร์กุล  กุลยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงจารุกัญญ์  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายจิราภัทร  ศิลปวงษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายชนาธิป  วงค์วรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลอองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุมนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายณธกร  ชาญสุทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายณพณรรฐ  ลักษโนวาท โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายณัฏฐ์ธนกฤศ  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายณัฐธศักดิ์  จันทราชโลธร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายณัฐพัชร์  มงคลตรีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายเตชินท์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายธนกฤต  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายธนพัฒน์  เชื่อมสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายธนภัทร  จันทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธนสรัญญ์  อินทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธัญญภัสสร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงธันย์ธีรา  ทองชิว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนลินนิภา  จันจู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศิลปวงษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายบุญฤทธิ์  ลักษณาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายปฐวี  แม้รักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปทิตตา  วงศ์นิมิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายปองธรรม  ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายปัณณพัฒน์  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายพิชาภพ  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กาญจนศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายภูมิรพี  เทียนศิริฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายภูริทัต  อุดมสิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงเภตรา  มากรด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงมณีพิสุทธิ์  แจ่มดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงรดา  ชูนุ่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายวรกฤษ  ซังยืนยง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายวรพุทธ  ยังหอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายวรันณ์ธร  ชุ่มปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายวศินภัทร์  พงศ์เธียรพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงวิลาสินี  โหมดพลาย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายศุภโชค  ชื่นอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ตรีพิธพรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกชนิภา  เอมทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขำเกิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกันติทัต  คำเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงขวัญพร  สว่างแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายคณิศร  ธนสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายคุณธรรม  จ้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายคุณานนท์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงจารุนันท์  พันธุโรทัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิดาภา  ประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายจิรัชวิศ  ปาลีเรียม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชลธร  ทวีค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายญาณากร  สงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายฐานพงศ์  พาลี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงฐานิตา  อินหา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณธกร  แก่นพินิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณธัชพงศ์  สวนสมจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณนน  อมรจิตรเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณพัชญา  พลเเสน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัชชา  สุพะตะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  วริดาวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ธงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฐเศรษฐ  มั่งอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณิชากมล  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณิภา  มะลิวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายตะวัน  น้ำทองคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงทิพยวิภา  ท้งไร่ขิง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธฤษณัช  มณีจรัสแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธฤษนัน  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อฉ่ำหลวง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธีรเมธ  ลีลา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนนปกร  ยวงลำใย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนลพรรณ  รัตนภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนวพร  สุขผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนัฐชานันท์  มงคลตรีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปัญญาวัฒน์  นาคยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปันนรัตน์  ภู่พินิจศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปาณิสรา  ติยะภูมิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปีดี  สาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปุญญพัฒน์  เอกบุตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปุณิกา  แสงจันศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเปมิกา  กองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพงศ์ศภัค  งามโชคชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพรธิตา  ล้อทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพรรณนิภา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพริษฐ์  เตชะกฤตเมธีนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพาขวัญ  จิตต์มั่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยรรยงยศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพีรวิชญ์  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายฟาเดล  ดีเยาะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภคพล  พงษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภาสินี  มูลเสนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภูวเดช  พงษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายมหาสมุทร  ทิพมาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายเมธาวิชย์  ทองรัก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายยศธร  ชิตบุญญวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายยุติวิชญ์  นันท์บุญตา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงรมิตา  ผลวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายรัชชานนท์  เสือเหลือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงรัชนีกร  ตัชชนานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายรัฏฐรัญชน์  สิริวิริยานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายรัตนกร  เจี่ยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายรัตนชาติ  ศรีสุทธิวรกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวริษฐา  เลิศเกษมพจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวิชญาดา  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศตายุ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศิวพร  โตกราน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศุพิชญา  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทรทมุขสิก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายสมิทธ์ปกรณ์  ถิรพัฒน์ภูวดล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสวัชกร  คงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสิตานัน  มาศจร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอชิรญา  สินงาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอรรถพร  รื่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอารยา  นิลฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกฤตภพ  อนุโยธา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายกิตติธัช  โก่งกระโทก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายกิตติรัฐ  แก้วศิริ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายคฑาวุธ  ท่วงที โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ประเทืองทรัพย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงชยาภรณ์  งามโคกกลาง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณัฐณิชา  วราธรธีรสิทธิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงณัฐธันยา  วิภาตะไวทยะ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาพันธ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนะ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายธนวัฒน์  คันทะชัย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายธนวิชญ์  ทองดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงนภัสรา  สันวิลาศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายบุญยวัฒน์  กุระอิ่ม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพรพรหม  แผ้วกระโทก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพรีมประภา  วัฒนธรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายพัทธนันท์  อาสาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายภานุกร  อินทร์บำรุง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายภูดิศ  ชูวงศ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายภูบดินทร์  ไชยกิจ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายภูผา  แววประดิษฐ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงมยุรา  - โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายรณกร  ชะนะอินทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงรุ้งลดา  มณีอ่อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญอ้น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายวิวัฒน์  ยุ่นแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายศรีสัก  จำวงศ์ลา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงศิริกัลยา  อนุบาลผล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายสงกรานต์  นามเสาร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสุชาวดี  สุคำภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุพิชญา  รอดภัย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตทองคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายหนึ่งนภัทร  ห้าวหาญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายอดุลวิทย์  เลิศสงคราม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายอธิพงศ์  จริยวัฒน์มงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายอธิพันธ์  จริยวัฒน์มงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงอริษา  คายเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายอาชาวิน  พิมพ์พิลึก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สมาคม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงกมลพัชร  พ่วงพงษ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกันตพัฒน์  บุตรศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกิตติชัย  วันภักดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูแสง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกุลยา  ตาลไธสง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกุลวรา  นิลถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายขจรพัฒน์  เมาคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเขมมิกา  แม่นมั่น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจิรภิญญา  ค้อทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชฎาณิศ  ไทยขำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชนัญธิดา  สอนดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายชาคร  จีนโสภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงญาดา  สีสองเมือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงญาดาวดี  ละอองแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงฐิตาพร  เงินนุ่ม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงฐิติยา  ศรียาภัย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณภัทร  - โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฐวัตร  ธุระตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายณัฐสรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  เย็นใจ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วงค์พยัค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธาราทิพย์  จงมีเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธีรวรรณ  ยศการี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จบปาน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนัฐพล  ชื่นใจ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงน้ำเหนือ  แสงรักษ์วงศ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนิชาภา  คีรีวงศ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายปรเมษฐ์  หลายพา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปัญชิกา  บุญเรือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปัญญธิดา  วงค์ดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปุญญาดา  แสงรักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่หอ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพรพิมล  ทัศนา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพัชรพร  ดวงคำรักษ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพุฒิตา  ปานคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเพ๊ญพิชญา  ผลจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภานิดา  ไทยเทวรักษ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภิญญาดา  อยู่บำรุง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศรีภัทรา  พรหมจารีย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายศุภกร  สงวนสิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงโศภิตา  แก้วเขียว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุพัตรา  ต้นคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอภิชาติ  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอานัส  คัมภิรานนท์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธิบุตร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไม้สังข์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายกันตพงศ์  โพธิ์นฤมิต โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายขวัญทิพย์  นุชประเสริฐ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงคณิศรย์  โภชนา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงฉัตรปาริชาติ  กำพล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงโชติกา  กลิ่นพยอม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลภักดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณัฐฑริณี  สมบูรณ์เพ็ง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณัฐวรา  นราแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายณัฐศิวัช  ธนัทกิตติหิรัญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายดุลยพล  นุ่มสุข โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายธนโชค  บุญแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายธนภูมิ  โพธิ์เผือก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงธริสรา  จิตรเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายธีมา  วงศ์จันดา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายนันทวัฒน์  ลิ้มวัฒนาภรณ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายน้ำมนต์  แก้วน้ำมิตร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายนิติธร  ตองอ่อน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายบริพัตร  ฉุยประเสริฐสุข โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายปฐมพร  ลือเลิศวิไล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายปรินธรณ์  รอดสินธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายปรีดี  ถนนแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สิงห์บุญญานุภาพ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงพชรอร  ชูทอง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายพุฒิภัทร  หฤหรรษ์เริงร่า โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรวัฒน์ชัยกุล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงมนัสวี  ตระกูลบางคล้า โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวิภาดา  มัณยานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายศุภกร  ตันติวิวัทน์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงสิริวิมล  ชมบ้านแพ้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงสุชาดา  เปาริสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงสุพิชชา  ตลับนาค โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายอนพัทธ์  อุทัยคำ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงอรณิช  ดอกสาคู โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงอรุชิดา  บัวหลวง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายจิรพนธ์  ณะคร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงญาณิดา  ภู่สันติสัมพันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณฎฺิณ  ปณกร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณิชนันท์  ถมยา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธัญญรัตน์  บัวแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงธัญสุดา  มงคลเสริม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปาลิดา  เหมยม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีวรรักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงภควลัญชญ์  ผือเขียว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายลัคนทิน  สมนึก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวรลภย์  เลิศคชลักษณ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอชิตะ  ธรณวิกรัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกรเอก  เหล่ารักพงษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายกิตติธัชช์  พึ่งวัฒนาพงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายกิตนพงษ์  พานทองแท่ง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายจักรวรรดิ์  อาจสงคราม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงจิรชญา  อาจสงคราม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เสือส่อสิทธิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายชยกร  สมุทรโมฬี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายชยุตพล  กิจสถิตย์สกล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงชัญญานุช  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงญาณวดี  เฮงสนั่นกูล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายณฐกร  โตสง่า โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงณามิภัค  ดนัทธ์ภิญโญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายธีร์ธัชช์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงนกัญ  เหล่ารักพงษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายนฤภัทร  จิรทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศาสนนันทน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายพบธรรม  ลิขิตพงษ์วิทย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพรนภัส  ศาสนนันทน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  กีรติสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายพสธร  พรชัยประกิต โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงพัณณกานต์  มงคลเกียรติลาภ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายภณรัฐฐ์  ติระธีระวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงภัณฑิรา  สวรรค์พรเพ็ญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายภูริภัทร  ถาวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายมนัสนันท์  จันทร์รัก โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงรมิดา  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงวนิดา  วิริยะวงศ์สมุทร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงวลันลักษณ์  คงกระพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายกฤตภาส  ภูมิชัยสุวรรณ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกฤติคุณ  บริสุทธิ์นฤดม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกฤษฎ์ชนนท์  วงษ์นครินทร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกวิน  สกุลเรืองโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายกันตวัฒน์  คีมทอง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกานต์ติมา  นิมิตรกอบลาภ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกานต์วิณี  สีตุ่น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายชยณัฐ  ชีววุฒิพงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงชยธร  ชาวแพรกน้อย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชัญญา  บุญอาชาทอง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชาคริยา  สุธรรมชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณฐวรรธน์  กนกพัชรกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณพลเดช  ทองดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัชชา  พานธุวงค์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฐภัสสร  น้อยมา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายเตชิต  วรธรรมานนท์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนวิชญ์  จันจิระสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนัชชนม์  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธีทัต  บุณยสนธิกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธีรพิชญ์  ลัภพงศ์สมบัติ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนภัสนันทน์  กนกพัชรกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สัมมา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปรเมศวร์  ต่อไพศาล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายปาราเมศ  สุขสมัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงเปรมมิกาญ์  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพรปิติ  น้อยนาค โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพัชรพรรณ  จิ๋วประเสริฐผล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เกียรติบรรเจิด โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิชญา  จิตรบำรุง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพีรพรรฒ  เสถียรสุวรรณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงภัทรสร  ชัยวิชิต โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงมาณียา  ดอนไพรวัน โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงมีคณา  สุรบรรณ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายรัชตะ  กำจัดภัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวัชรพัฒน์  มาบรรดิษฐุ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศุภกฤต  โถวสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายสีหนาท  พูลสมุทร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอลิชา  กรีวงษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายอัศฐ์  สว่างศิริลักษณ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอารยา  เต็กจินดา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายบารมี  สระหอม โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงพัชรินทร์  เพชรรักษ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จั่นบางยาง โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงกัลยาน์  แก้วสุภาพงศ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายคณากร  บัวเกิด โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายรังสรรค์  ท้าวสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวัชรินทร์  เพชรรักษ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายกฤติภัฒน์  ยืนนาน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกวินทิพย์  ดุงจำปา โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกุลจิรา  สุขสันต์รุ่งเรือง โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายชณะบุณ  ทองเขาอ่อน โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายญาณวุฒิ  อภิสิทธิเวช โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณิชารัศม์  เอี่ยมบวรลาภ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายธนกฤต  ลือสุขประเสริฐ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่เหลี่ยง โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงนวลพัชร์  บุญญสิริ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงปัณฑิกา  บุณยสนธิกุล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงปารณีย์  เลิศขจรไพศาล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงพราวรินท์  จูห้อง โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายภัทรคุณ  คงสุภาพศิริ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงรมย์ฑีรา  กิจนวสิน โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงวรณัน  วัน โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงวิรัณดา  ทองกลาง โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายอูบิน  อินทรพิมพ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายกฤติณ  บุญลอยชัย โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายธีภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลิศขจรไพศาล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายปวัตน์  อุทัยวิวัฒน์กุล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  โตรื่น โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายติณณภพ  บุญสม โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.6 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธเนศ  ขาวกมล โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.6 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายธีรภัทร์  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงมนธิญา  ปานเทศ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายศตคุณ  เกื้อชู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงกนกพิมพ์  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายณิชวัฒน์  เลาห์ภูติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอธิษฐ์  รักเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงชลลดา  มังกรทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงธนัญญา  ลิมปนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงอำไพ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงนุชนาฎ  คงเฉลิม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายภัทรเดช  เฟื่องฟูทวี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายวรา  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนบท โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายญาณพัฒน์  อรรคเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธนพร  ครุธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เดชปรารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายภัคพล  แก้วสุกใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุนิษา  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสุพารัตน์  ซุ้นฮี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายจักริน  สีสด โรงเรียนวัดนาขวาง ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายณัฐวุฒิ  มัธยม โรงเรียนวัดนาขวาง ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายธรรมรงค์  แหยมโต โรงเรียนวัดนาขวาง ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายนนทภัทร  ขันละ โรงเรียนวัดนาขวาง ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายภูริณัฐ  ถินทิพย์ โรงเรียนวัดนาขวาง ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายสมชาย  - โรงเรียนวัดนาขวาง ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายจิตติพัฒน์  เกตุรวม โรงเรียนวัดนาขวาง ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงเชอรี่  - โรงเรียนวัดนาขวาง ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงทักษอร  รอดสุกา โรงเรียนวัดนาขวาง ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายมนัส  - โรงเรียนวัดนาขวาง ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงรักษิณา  แก่นพินิจ โรงเรียนวัดนาขวาง ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงศิริญาพร  พุ่มพวง โรงเรียนวัดนาขวาง ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกวินตรา  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายพรชัย  สุรักษ์กิตติกุล โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงรินรดา  โตนาทรัพย์ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงชนิกานต์  หนูรอด โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอติกานต์  ตาวงศ์ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอรนุช  นวมนิ่ม โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายชาญพิพัฒน์  เกตุเรือง โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ป.6 คณิตประถม