รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรณ์  นิมิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรธัช  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยกร  วัฒนประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายณฐภูมินทร์  พุทธสานนทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายณภากรณ์  เฟื่องประภัสสร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณภาภัช  อิ่มเกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐชนนท์  ทวาเรศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณวิมลกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐวดี  อยู่ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชชา  สว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณิชพน  ทุ่มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณิฌาวีย์  ฐานะสุนทรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณีรนุช  นาคแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงดลพร  ประสพแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายตรัยคุณ  อึ้งทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายทัตภูมิ  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธนภัทร  วงษ์วรุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนภัทร  วงษ์เกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนวิชญ์  รัดรอดกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนัช  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธรรศ  โชติชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญทิพ  บุญโตนด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายนนท์ปวิธ  ภัทรมีโชคชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนภัทร  จาดสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายนภัทร  เทพมาลัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายบรรณสรณ์  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงบุญญาดา  ดื้อกระโทก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปริณดา  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพงศ์พล  ตันทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพรนภา  เพชรแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพรรณสุดา  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภัทรพัฒน์  ดรุณศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภาณุพงศ์  คชสาร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายภูมิภัทรเดช  คุนาพงษ์กิติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายภูวิศ  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรฐา  วัฒนโชติชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรมิตา  ไชยมังคลากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงรสกรณ์กมล  องอาจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวราเมธ  เล็กชลยุทธ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายวรายุทธ  พงศ์คุณาธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายวสวัตติ์  มั่นมาก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายวันชนะ  จุมพรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายวิทย์ดนัย  อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายวุฒิภัทร  เอี่ยมจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายศุภกร  พิภพ​ลาภ​อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายสรวิชญ์  จูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายสิรดนัย  ธรรมไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายสิรวิชญ์  มีสินธุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสิริธัญญ์  ฐาปนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุชาภิญญ  จงแพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายสุภกิตติ์  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุภาพรณ์  จริยประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายอคิรภัฏฐ์  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอรประภา   จริยประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอิทธิศักดิ์  สุทธิภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอุษณิษา  พุ่มเทียน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกมลชนก  แช่มชะเอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกรชนก  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤติเดช  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกฤษติพัชฎ์  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกวิน  เรืองสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกิจศิริทรัพย์  ตันเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกุลภัสสร์  คารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจิรายุ  จือเหลียง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  จาดสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายชวกร  จันทรดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายฐิติวัฒน์  วิลามัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฐิรนันท์  พุทธชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปุ๊​ก​น้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐรัญญา  มาลามาศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนเดช  อาชีพโกศล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนาพงศ์  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธิติศักดิ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธีรวัฒน์  ทิพย์อนันต์ลาภ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลแถลง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงประภัสสร  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปวันรัตน์  หาญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปัญญพัฒน์  ชัยสม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปัณณทัต  ปิตุชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปาณบดี  สุวรรณสุก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพชร  ครุฑกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพนิตสุภา  อินทรยงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพรนภา  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพลากร  เพ็ชรสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพัชรภรณ์  โง้วสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพัชรมญช์  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพัทธนันท์  เลาหพานิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิมลสิริ  รัตนาศิริภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพิรพัฒน์  แผ้วปรีดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพีระเมศร์  เลาหกรรณวนิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภัททพงศ์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัทรรัตน์  โปร่งใจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภัทรวดี  ขวัญเริงใจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภานุรุจ  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูริศลย์  พุ่มผักแว่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงมารีญา  หยกสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมิ่งฟ้า  เทียมสมชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงมิถุนา  ฟังเพราะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายยศธน  พันธเสน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายยศพัชร์  บุญประเสริฐพานิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายโยฮัน  คิม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงรสิตา  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไตรเพ็ชร์พจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวชิรวิทย์  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศศิ  สังขะกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสาริศา  วรสุขบุญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุกำพล  ทรงสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุชัญนิสาข์  เต็มวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสุพิชชา  มีสินธุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอนัญพร  คำสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอันนา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอาชวิน  เทิงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกฤศ  หอมหวล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกวิน  สมบูรณ์ผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกัญญาภัค  อยู่แก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายจิรภาส  เพ็งอุดม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจุฑาพร  พุ่มไหม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายณฐกฤต  ช่วยนุกูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายณินทร์ณภัทร  รุ่งอุทัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญกมล  รักชาติกำเนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายปิยะภัทร  เอี่ยมจำรัส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายพิทยุตฆ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายวรพล  เสือดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวริษรา  อานิสงฆ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศรินกานต์  จันทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศิรดา  เกิดกัน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายอาทิวิชย์  เหมเนียม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตบุศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกฤตยชญ์  มีศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกลวัชร  มณีฉาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกันตภณ  น้อยสงวน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกาณฑ์  วรรณคลี่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตติธัช  คงสินธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเกรียงเดช  ฮกประจง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเกียรติวัฒน์  เศรษฐีสมบัติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชาคริต  ตรีเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาณิศา  เสือพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณฐกาน  นิลวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐนพิน  สิงห์จันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเตชินท์  แก้วทับทิม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายทศวรรษ  เพชรทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณชาติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนภาวี  หงสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปรณัฐ  ศรีทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเป็นต่อ  จินดารักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพงศพัศ  สุขจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพลอธิป  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพัฒน์ปกร  จันทรกูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพิชญะ  น้อยเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพิษณุ  พิมพะนิตย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงสำราญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภคพร  จังหวัด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัทรสุพรรณ  จันทร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายมังกร  นิสสัยกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงมินทิรา  พวงเขียว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวรณัน  ไทยานนท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มสังข์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวีรภัทร  พุ่มวิเศษ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวีรภัทร์  เพิกทิม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศรันยพร  พุ่มพวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุรัญชนา  เรือนเอก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุวิชญา  ดนตรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงแสนศิริ  อัตวัฒนา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สันต๊ะยศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอดิรุจ  จ้อยเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอธิภัทร  รอดวิลัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอิศริยา  สุดประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณดลษ์  แข็งขัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนกฤต  ยิ่งเจริญธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนเดช  พรขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธรรมสรณ์  เลิศลอยกุลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปัญญพัฒน์  ตรีสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนพล  นวมสุวรรณ โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงรสนันท์  เหมรังคะ โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายกฤตภาส  อาเอ้ก โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเกริกไกร  เอี่ยมโฉม โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปิยรัตน์  เขียวมรกต โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปุณณวิช  เจริญสุข โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงมาลินี  เสรีสำราญ โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศศิวิมล  เลขาวิจิตร์ โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุธาสินี  แตงอ่อน โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ป.5 วิทย์ประถม