รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพรนภา  มิ่งพระจันทร์ โรงเรียนคลองกันยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤติยา  ดีโสภามาตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกษิรา  แก้วสีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญพัชร  โกสีลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติ์นภัส  พรมเอิก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจริยา  สีหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชนัญธิดา  ฑีฆานันท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงญาณัจฉรา  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงญานิฐา  รักวงศ์แสนงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณฐวัฒน์  นันเมือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐดนัย  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธณภล  คล้ายสวน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนาธิป  พิลาธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธวีรภัทรา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธีรดนย์  จูแย้ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนที  สวาทสุขรภากร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนรีรัศม์  ทิพย์คลัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนวจิรดา  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนัชชา  โตเมฆ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปุญญิสา  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญ์วดี  อุปโคตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิชญ์สิตา  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพิตตินันท์  ยางยุทธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมรภัทร  ภู่จรัส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภคมน  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภัทชณิดา  เพราะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายมงคล  สุทธิสน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวณัศราษ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวัลย์ณรัตน์  พลสันต์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิกานดา  พรหมปัญญา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวิรากานต์  รังสีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอรกานต์  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอัครพรหม  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายอิทธิพล  ใหมทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายอินทัช  สุทธิทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกวินธิดา  อุประถา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญจน์กมล  ธนศิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ผลาพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายคามิน  วังนาทัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงคุณัญญา  สีนาคล้วน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจรรยาวรรธ  บุญปกครอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจารุวรรณ  อันชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจุฑาทิพ  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชนัดดา  ประภาษานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชาคริยา  อุทธมล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงญารินดา  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณภัทร  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณัชชรงค์  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐกรณ์  สุรศร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐวรา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณิชคุณ  เยซอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงดารัณ  โรจนแสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงตติยา  ตลับทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายเตชนิธิ  พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงทักษิณา  มีสอน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนกร  อักโข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนภรณ์  วิลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธนภูมิ  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนากร  สมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธันยมัย  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สิงลัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธิติกานต์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธีรดา  พุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธีรภัทร  เดชชะสร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธีรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธีรายุ  คำมาอ้าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนาวิน  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนิชาภา  โพธิ์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายนิตต์ชคุณ  อัสถิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนิติธร  แซ่บ่าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเบญญาภา  ประจิตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปฏิพล  เทศพูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปภังกร  อินทร์อยู่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปภาวิน  ยอดคีรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปวรรัตน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเปมิกา  พันจี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงเปรมวดี  พานพินิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพรภัทรา  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพัชณิชา  ชวนชม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พิลึก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชญาภา  พระพินิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภคมณ  ถนอมทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัทรวดี  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภัสส์สา  โล้วเจริญปรีดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วิลาฬ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงมนัสนันท์  พงาตุนัด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเมทิกา  เรืองธารา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายยุทธศักดิ์  พาชีช้าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงรดารัตน์  กานารัก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายรพีพัทร์  ณ วัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรัตน์ชนก  รักษี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวรพล  บุตดีจีน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์พรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวิรณัฏฐ  สีดาดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวีรดา  โสกชาตรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศรัญยา  ทักท้วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงศิรินทร์  คุ้ยมอญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสวรส  จันทร์ขู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสิทธินนต์  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสุธินันท์  สบายดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุมิตา  เผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงโสธร  พรมชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอนันตชา  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอภิชญา  สินพูน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอัครวินท์  ดีไชยเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอัยวรินทร์  สุสวดโม้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอัศราพร  จันทะนุย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเอริยา  โออินทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์อยู่ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนันณพัฒน์  สำรวจวงค์ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพีชญา  ว่องไว โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงฟ้าใส  สันติ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรามาวดี  แสนบุตร โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายวิทวัส  เรียกประโคน โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวิภาวี  ฟาง โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอภิชญา  สุขมาก โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอรุณนารี  คุ้มนวล โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงฐิตาภา  ยอดแก้ว โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐกฤตตา  แสงเงิน โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงทักษอร  สอนจันทร์ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปิยะดา  ปุริมายะตา โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แป้วบุญสม โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภาวรี  ช้างสาร โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอภิสรา  ดีปราศัย โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงไอลดา  เกษสุริยงค์ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจักรพรรดิ์  โยธาศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายชีวานนท์  ยศขุน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายไชยวัฒน์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงญาณิกา  บุบผาศักดิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายณัฐพงษ์  สวัสดิ์เดช โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธนชัย  พรมสกุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  น่วมภักดี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายปวเรศ  แสนสิริ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพิชญาภา  มูลเมืองแสน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายมานัสวิน  ภู่รบ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศศิวิมล  พ่อสียา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายหฤษฎ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงหวาน  ไม่ทราบนามสกุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายอภิวัฒน์  มังคะรัตน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกวิน  กองสีผิว โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิเชียรชาติ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีเกษตร โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเกสรา  พรมสกุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงขวัญจิตย์  หงษ์สูง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงข้าวทิพย์  เพชรโพธิ์ศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงญาดานันท์  เพิมพร โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรจิตร โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนวิชญ์  ปานสูงเนิน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญพรรธน์  มหาวงศ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธัญวลัย  ไม่ทราบนามสกุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธารธีรา  สงแก้ว โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธิชาดา  เนียมศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ไชยราช โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนนธการณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนัทนิชา  แสนดี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนาขวัญ  หอมสุข โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเนตรนภา  จันทรังษี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายบวรวิชญ์  ฟูทอง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปณิศา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปรีณานุช  เกิดแก้ว โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยธิดา  พระนอนเขต โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปิยรัตน์  ชูรัตน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุณยพร  อุโอ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพัทฑวรรณ  อ่อนสี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพิพัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิรดา  มุ่งหมาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพีรวิชญ์  ผาสุข โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภัครพล  ช่างปีน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภัทรดินทร์  วงษาก้อ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูวเดช  เสนจันตะ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรัญชิดา  คันทะชัย โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวณิชยากร  เนื้อยาดี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรัชยา  สีขาว โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวิมล  ไม่ทราบนามสกุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายวีระพล  อารามพงษ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศรัณปกรณ์  พัจนา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  รูปสวย โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศิริวรรณ  โยธานนท์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศุภวรรณ  ฉายสว่าง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เจริญบุญ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายชัญญ์ธนพัศ  ลาภธนชัย โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายออมสิน  วิทูรกิจวานิช โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายคุณัชญ์  คุ้มถนอม โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเทวัญ  เที่ยงผดุง โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธาราธร  การประกอบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกัญญาภัค  คงประการ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกัณฐมณี  สุดสายเนตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายกันตชาติ  งามขำ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกิติฎา  พรสุรัตน์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกุลณดา  ดาบแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายจิตติภัสร์  จันทร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายจิรายุ  ลัดพลี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชัชชษา  พูนพานิช โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ชมชื่น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลเดช โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายณนน  สายสุนีย์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายณฤมินทร์  กะการดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณัชฉัตรพงศ์  วันศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายณันทิช  พรหมรักษ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายตฤณ  จิตสมบูรณ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธนดล  โนนแดง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายธนภัทร  ไชยขันธุ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายธนภูมิ  ศรีหิรัญ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธนัชพร  สอนบุญตา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายธัญเทพ  กาญจนเสริม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธัญสินี  บุญประดิษฐ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายนรมั่น  ทองสุกใส โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทะชะศรีพงษ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายเนตย์ดนัย  โตพ่วง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายปัณณพัฒน์  แดงบรรจง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจวัน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพรนัชชา  สาแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายพศิน  ชังคะนาค โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายพัชรพล  กล้าหาญ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพิชชาภา  มั่งคั่ง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศุภการ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีสังข์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภคนางค์  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายภาณุวิทย์  วิรุฬหมาศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรณิกา  สว่างศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์เรือง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวัชพล  เทพศักดิ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พาสดา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสุณัฏฐา  นะวันทุ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสุธาวินี  หอมมณี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสุภัสสรา  โชติชนะวานนท์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายอธิวัฒน์  ชูชื่น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกชกร  อุดม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจินดารัก  นามเสาร์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชณาภัท  บุญเรือง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายโชคอนันต์  ใจวัน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณฐมล  เกษแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มสำโรง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนกฤต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธีรดลย์  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปกเกล้า  สังข์อ่อง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปองภพ  คุณวุฒิดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพสธร  ปักเขมายัง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วสีทิต โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภูมิภัทร  ทุดปอ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศรุต  สุคนธวงศ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอภิวัชร์  โกมาก โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วนุช โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำแปงใจ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกุลธิดา  ตวนชัยภูมิ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฏฐธิดา   บุญช่วย โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทัดทาน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายเตวิช  เตมียะ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงบุณณดา  คชขันธ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงมนตรา  ศรวลราชฤดี โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายรัชชานนท์  ชาชำนาญ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายวัชรสรณ์  ทองเดช โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงวาสนา  แสนภูมิ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายศรัญรักษ์  กัณฑวงษ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศิริยากร  ทิพย์ธารทอง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสาวิกา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายสิริวัฒน์  จบศรี โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุชาวดี  ขวัญยืน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุชาวดี  นาคศรี โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอรทัย  จงใจงาม โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอรอนงค์  วงศ์ศรีวิชัย โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกรรภิรมย์  วัดเล็ก โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัลณรีย์  โพธิสาร โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจีระศักดิ์  แตงทอง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายฐานกรณ์  น้อยเปีย โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐพงศ์  จุกจันทร์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฐพล  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐวดี  ภู่ฉิม โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเณศรา  พ่วงภู่ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนดล  คนเพียร โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนพงศ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนาธร  หมู่เพชร โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนพคุณ  เทียนยิ้ม โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนราทิพย์  แซ่ตัน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปิยะราช  อู่จอหอ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเปรมิกรณ์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพงศกร  พุ่มมาก โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพุฒิพร  ใจสิงห์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงยุภาดา  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศรสวรรค์  พันธ์วัตร โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอรัญญา  แจ่มดวง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนภรัตน์  เรืองศิริ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนลินนิภา  ขวัญสังข์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องไว โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปัทมพร  มาศมาลัย โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายภาคิน  รวินันทดล โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายวรากร  ซื่อตรง โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวินธิตา  สาโรจน์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงวิมลศิริ  ตุ้มวิจิตร โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ยิ้มจู โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสุพิชญา  ห้อยเหม โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอมลวรรณ  จันทร์วิทัน โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พุทธพงษ์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกิตติกานต์  ผลยิ่ง โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณฐมน  ภู่หลง โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณัฐการณ์  จินดาพงษ์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายแทนคุณ  เซ่งยู่ฮวด โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายปธานิน  ท้วมมะลิ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุธาดา  ฉายสิว โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุนิสา  สินภักดี โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชุติกานต์  ทองมาก โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก่นไธสง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธิดาวัณย์  หวาวันจารย์ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนภสร  ศรีโคตร โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายปัณณวิฒน์  อำพันธ์ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูทองหิน โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอริสรา  รักษาชล โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงไอริสา  ภาชีสง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันใด โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายโชติชนิต  เอี่ยมจำรัส โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายณัฏชนันท์  ทิมชล โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธีระวัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปุณฑริกา  ชัยสงค์ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงภัทรธิดา  นาเอก โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอาชาวิน  ศรีเฉลา โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกชกร  แดงน้อย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกวินธิดา  จำปาแก้ว โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชลธร  รุมรณกาจ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายเตชสิทธิ์  อินสะอาด โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพนวัฒน์  จันทรา โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูริภัทร  บัวเมือง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอัจจิมา  มะลิเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอาภาศิริ  ศรีเฉลา โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอุรัสยา  น้อยวานิช โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุทโท โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายชุติเดช  ผลดี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงญดาวรรณ  พรมโคตร โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายดนุพล  บุญธรรม โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายภานุวัฒน์  หอมเเดง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายเรวัตร  สุดสวาท โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายสิรภพ  วงษ์ประยูร โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงสิรภัทร  สวนแก้ว โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายธนากร  รอดสุโข โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนิชนันท์  เทือกกลาง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายกฤษกร  มาลัย โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงทิพวรรณ  สีปากดี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธนัชดา  วรานนท์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธีระศักดิ์  แก้วคำจันทร์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปัณณพัฒน์  กองไชย โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปัณณวิชญ์  หมื่นสท้าน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพรพิพัฒน์  ประสงคุณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพีระพล  คำพันชนะ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายยศภัทร  บุญเลี้ยง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็งแสง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุชาวดี  ปลั่งบัวแก้ว โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอภิวัฒน์  คำใส โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอรธิชา  ดิบประโคน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายเอกศิษฐ์  มูลธิ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนบดี  ศาสตร์กระจ่าง โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงศิริญาพร  จารุเนตร โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงอัมพาพัชน์  พิมพ์กลาง โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายกฤตยชญ์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายกฤษฏ์กาณฑ์  ธนภัคพลชัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกานต์สิรี  ป้านประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงจันทร์จรัส  วรชร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายธนดล  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายธเนษฐ  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายปรรณธร  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลาโคตร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายพงศกร  ผ่องชมภู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงเพ็ญชชา  มั่นเสมอ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายอติกันต์  วงษ์สร้อยสน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายกฤตพัส  คำบุญเรือง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายกฤตเมธ  สุนีสี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายกิตติทัต  อุตตะโชติ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายคุณภัทร  ไชยมิ่ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงชนัญธร  สนเผือก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงญาณ์ศิกาญจน์  กิตติรัตนากร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงฐิตารีย์  ยังสวัสดิ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณธิดา  บุญกอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอกวงค์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐฐิริกา  มะณีย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงณิชนันทน์  พุ่มพินิจ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายทวิช  ดิเรกพันธ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธนัฏจันทร์  ฟองมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายปุญญพัฒน์  พานิชกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายพาทิศ  ธรรมสุนา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพิรดาภร  เงาดำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงภีสุตา  วิเศษนาเรียง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายมณฑณ์ฑวัฎ  ปัจฉิม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงเมทิณี  ทวีคง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงรัศมิ์นภัส  ชุ้มดง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายวิชญ์พล  ไชยพิคุณ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวิมน์วิภา  วงศ์ศิรินนท์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายศุภ​ฤกษ์  แก้ว​ขาว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสวิตตา  เครือกล้วย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสิริกัญญา  พวงศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายอดิศร  สุขแพ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอลิน  ห้าวหาญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอักษราภัค  วรรณทวี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอังคณา  บำรุงวัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอารีญา  นามพิลา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายณัฐกรณ์  วิสาทาโส โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธันภัทร  ตะโคตร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธีร์ธวัช  วรรณศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนลินญา  ทองใจสด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนันทิยา  สาริศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวริศรา  บุญพาทำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวิธุญาดา  กิ่งคำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุนทรา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุรนุช  ขันเเวว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิรัชญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายชนชนม์  ท้วมประเสริฐ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์รัตนะ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายชยุติพงษ์  รวิโรจนวงค์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายฐานุวัฒน์  จิตติชัยมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์  งามอรุณสุข โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายณัฐนันท์  หรั่งทิม โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายธนวินท์  ศรวลราชฤดี โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปัญญดา  จันจวง โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายปัณภัทร  สาเหล้ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปาณิสรา  รานอก โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายศุภากร  ศรีจันทร์ต๊ะ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงธนวรรณ  ปรางค์ภูผา โรงเรียนสาธิตบางนา ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายธีรภัทร  เหมือนเพ็ชร์ โรงเรียนสาธิตบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองพุ่ม โรงเรียนสาธิตบางนา ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายสมิทธิ์  วงษ์มณีฉาย โรงเรียนสาธิตบางนา ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอักษราภัค  สวยดี โรงเรียนสาธิตบางนา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายจิรัฏฐ์  พลิคามิน โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายโชติชนิต  คูณขุนทด โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณดล  ศรีเทพทิพย์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเดชพัชร  งามอร่ามจิต โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนิพพิชฒน์  เกียรติก่อสุข โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปฐมพร  ไชยวุฒิ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปรมัตถ์  อินสีเมือง โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายรชต  ภาคการ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวิกรม  แก้วลัดดา โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอัสสชิ  ชาติสุทธิผล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  เวชกามา โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกัญวรา  อร่ามกชกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกานติมา  ธูปพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายกิตตินันท์  ฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายกิติพงษ์  จรูญนิธิวาณิชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงคาโอริ  ชิบาตะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงจันทิรา  ชีวีสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรรษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายโจเซฟ  ฮัสซัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายชนพัฒน์  บุญญาธิษฐาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงชยุตรา  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายชิตาลู เบลส  อิโลเอบูชิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายโชติกุล  สุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายณพล  วิเชียรรัตนพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายณภัทร  มณีม่วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายณัฏฐชัย  เสียงสมบัติดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายณัฏฐธรา  ลิ่มวิชิตชนาสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีเหรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมโส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมโส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายณัฐพจน์  ลิ่มวิชิตชนาสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญวัฒนกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงณัฐิดา  ผลบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงณิชาพร  กิจชิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงดาวเงิน  แสงเพิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงตรัยรัตน์  มณีม่วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายทินพันธ์  พิพัฒนสกุลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายธณัฐเดชน์  วรนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายธนเดช  เอกธัญสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธนธัช  กุลถิรนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธนาภา  จิตสนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายธรรมรัตน์  สุขอุ่นเรือน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายธันวา  พันพลอย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายธีภพ  นือขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายธีรเดช  ตั้งไตรธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายธีรภัทร  แก้วเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายนรเศรษฐ์  แซ่ลี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงเนียว เนียว  ลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงบุญญาพร  เหม็นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงเบญญาภา  เพียรเศวตพิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายปพนศักดิ์  แซ่เลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายปรมินทร์  เจริญพุทธคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปุญญาดา  วงษ์ชมภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายปุณณภพ  การะสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เหรียญเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายพชร  ฤาชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำชุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายพฤณ  ผลจันทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายพาที  เขมะภาตะพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  กันทะเตียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ว่องวณิชชากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายแพท  ศานติรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงภีรดา  แก้วอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายภูเพชร  แสงเพิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายภูภูมิ  เปรมจิตต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงมิลินน์ญา  ผังลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงมีณฑิตา  จันชูมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายยูเซ  ลู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายรธดา  กิจเสรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายรวิพล  นามเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายเรืองสิน  พินงรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงลฎาภา  พิลาตัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายวัชสิษฐ์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสุภัสสรา  เกษประทุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงเอลิซ่า  ตานดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงกนกภัฏ  เรือนภู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกมลกานต์  แก้ววี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวกฤษณ์กนก  จั่นเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายก้องเกียรติ  โกศลกิจจาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายคณพศ  รักธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายจิรายุ  โยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์  สันติวสุธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 นายณัฐปคัลภ์  สุระดรุณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมภาคีนิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายปัญจพล  ศรีพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ไชยโรจน์วรากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวพรรณพัชร  ฤทธิ์ดำรงพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายพิตรพิบูล  ตันติชัยปกรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงภิณธญาดา  ตั้งจิตปรีชาทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภูมิพัฒน์  เกษประทุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายมนต์ภัทร์  เชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 นายเรืองวิทย์  พินงรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายลุ่ยข่าย  หลัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวาสินี  แก้วเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงวิเวีย  ลิขิตสุภิณดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสีปราง  คเชนชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายอธิป  พุฒิเมศวรางค์กูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายอาราฟว์  ซาฮี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นายอำนวย  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายกฤติธี  คูสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกฤษณ์  จิระวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกวินทรา  โมกขรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกวินสุดา  มณีพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายก้องกิดากร  กีรติวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปรึกกระโทก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกันญกร  จันทะแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกันตพัฒน์  กุลโรจน์ชลาลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงขวัญชนก  ปานสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชัญญ่า  ชูพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเฌนิศา  ฮาซันนารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงฐิตาภา  นาคดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณทิตา  หัทยามาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณภัทร  สินประเสริฐนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  พวงวาสนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิริยจารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีวรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธรรมสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงดารินทร์  โชคสรรเสริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายตฤณ  วรรัตนวัชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนภาค  เตือประโคน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธาราภรณ์  จับพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนัฏฐณิชชา  ใจชนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนิธิคุณณ์  นิธิรัฐภูวนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนิรชา  โฮซากะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนิษาพัชญ์  อุดมรัตนโยธิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปรีญานัท  พัดเล็ก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่หลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปาวิศา  บามขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปุณณภพ  วัฎฎานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปุณิกา  บุญยืนสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพบพร  พงษ์สุภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพริมา  เนืองกันยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพัชอร  แก้วธำรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพีท  ศานติรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภคพร  ขำหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภัทรจาริน  สินค้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภัทรพล  ประดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภูมินที  เอกอาณากรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภูมิภัทร  ยอดเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมนัญชยา  เคยเห็น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงรชัญศิญาณ์  ปัญญากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงรมณ  นามเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงรมิดา  นามเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก่นสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวริศรา  วรกาญจนบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวิชญะ  เชื้อสุยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่ลิ้้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศศิวิมล  สำเภาแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายศุภฤกษ์  นุ่นสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีชัยชาญวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุภิญญา  ภู่ก๋ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายหมิงฉี  หง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอธิรัตน์  ทับทิมรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอนัญญา  อาวุธเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอนันธวัฒน์  เสน่ห์เมฆ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอิงค์ญาดา  ศรีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเอญาดา  สุเสวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเอมี่  เคนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายแอรอน  เฟร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงไอศิกา  อินนิภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชนพัฒน์  นิประทุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพิชชาภา  สุโข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายอานนท์​  ขันธ์​มูล​ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงจิดาภา  สุขศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงชนกนาถ  แดงดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชนินพร  แสนหลวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนภัทร  มุขโต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธีรภัทร  เกตุกรรณโรจน์ทวี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ปั้นบุญชู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพัชรนันท์  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพิชชาภา  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงมานิตา  สวนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายสิทธิโชค  ปิลันธนดิลก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอัจฉราภัสส์  เย็นจุระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม