รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพัชร์  ณรงค์ฤทธิ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายทรงยศ  เค้าภูไทย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยโกษี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนิต  ศรีช่วย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปรียารัตน์  รัตนไมตรีเกียรติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปิยธิดา  ไพเชียรพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญมา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมนัฐชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมัจราพร  แสงหล่อ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องกิดากร  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กองสมบูรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายเดชาธร  จานเขื่อง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายนนท์ปวิธ  แพทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนาตยา  หรั่งฟัก โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภัทรดา  ฉายแสง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายศรัณยพงศ์  สู้ไพริน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายกฤษณะ  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญ์ทิพา  จันทร์คงสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกันตภณ  พันชวะนัด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายคุณธรรม  พวงสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายจิราพัชร  ขุนใหม่ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชนกันต์  วงชารี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชยพล  คำมี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชยังกูร  ปิ่นใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชยากร  ปิ่นใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชัชนนทร์  บิกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐนิตนันท  เหล่าไพศาลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณฐภัทร  แก้วสุขนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คำเอื้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐกรณ์  พินดอน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐธิดาพรณ์  ศิริศุภเชษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐนิช  สวาสดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนวรรณ  หนาแน่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนาทิป  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธีร์ณเดชน์  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ญทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายนรภัทร  อัคฆกาญจนสุภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบุญญิสา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุณยาพร  ญาณนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงบูรณีย์  กองสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปทิตตา  ภวังครัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปภาวรินทร์  น้อมสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปุญญิศา  นิลฉวี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพนา  เหลืองอรุณวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพรธีรา  ก่อกุลฐิติพร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพัทธาวัฒน์  เลิศกวินโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชชนาท  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภรรณภา  บำเพ็ญพรต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายภูมิ  วิเศษสา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายรัชวิน  วัณโณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรินรดา  บุญวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงลภัสรดา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงลภัสรดา  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายวิชชาศิลป์  ดวงดูสัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศิริภัสศร  ทองเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายสรวิชญ์  ชวธราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายสุทธิภูมิ  บัวอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายสุทธิสิทธิ์  ล้อจิตรอำนวย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชัยยะประดับมุก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอชิระ  ศรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายอนุชา  - โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอรนลิน  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอาภัสสรา  พวงสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอาภากร  มิ่งฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นพรัตโนทัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกมลเนตร  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกฤประพัฒณ์  วิศัลษาณัฐฑา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายโกเมศ  กาญจนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฆัฏนา  นาคจู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายจิระเมธ  บางแสง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชมชนก  ไพรีพินาธ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชยุต  สนิทมัจโร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณฉัตร  ทองเหม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณฐภณ  เปลี่ยนบางช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาสุกใจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณิชมนต์  เวทะการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนาธรณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธัญลักษณ์  นพรัตนโนทัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนิธิการ  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุขกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปุญญาดา  ศรีกิมซิ่ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปุณณดา  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพชร  พรพิทักษ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพชรพล  วันเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพรสินี  ชนะชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มัทกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพัสวี  ชยุติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  ปรางทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภวมัย  โอภาสอุดม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภัทรพล  เฮ่ประโคน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภัทรพัฒน์  เงาะสนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภัทรภูมิ  มั่นเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูภูมิ  กิจศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายมนภัทร  มากเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมินทร์ลดา  ลาวัง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงรมิตา  บางแสง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงรวิสรา  เชื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรินรดา  สงการณ์เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวรชกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวิภาดา  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุธาสินี  ทั้งสว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ฉันทะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุวลีว์  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุทธิมีชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอัญมณี  เรือนวิลัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอาชวิน  ไกรสีห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเอ็ลซ่า  กานต์ชนก โรบินซั่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพุฒิพร  ธนกาญจนสิริ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรณิชา  หนูแก้ว โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปฏิพล  อาจจินดา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เฟื่องย้อย โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายวรายุทธ  กมลพันธ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายอินทัช  เอกอติคุณ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายกฤษดาการ  เพ็ชรแจ้ง โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจันจิรา  พุทธขิน โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชัยกฤต  ไชยา โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเบญจพาณี  บรรเทิงใจ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปิติ  ภิญโญภาพ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ  ระสะวันตา โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภาณุวัฒน์  ยังขวัญ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเมทัธ  ทนเมือง โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวรายุทร์  กมลพันธ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอำนาจ  แซ่เตียว โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขาวผ่อง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกาญจนา  ภูแดนผา โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายจตุรวิชญ์  เอี่ยมจ้อย โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิลาชุม โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนานาวรรณ  วงค์ใต้ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุนิตา  ชินก้านตง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายอดิสร  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายเอกวิญญ์  หาญลือ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อินตบุตร โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงบุญณดา  ศรีสำประทวน โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรทิพย์  มณเฑียร โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมนชนก  เกษมวงศ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรัตนชัย  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สกุลบรรพต โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจีรนันท์  นิธิรัตน์รวี โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชรินทิพย์  สมมิตต์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฐพัชร  ผึ้งใย โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายทินภัทร  นามอนุ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธัญชนก  งอมสาคู โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธิญาดา  ใจกล้าหาญ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธีรกานต์  สุวรรณวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายนรากานต์  หกเหลี่ยม โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายน้ำเพชร  บำรุงศิลป์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปลายฟ้า  ประมูลเฉโก โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปิยฉัตร  การพันทา โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายปุณณภพ  นาคประเสริฐ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายพรรษวัฒน์  พรชัย โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพัชริดา  กองอุดม โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิรุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศิริพิชญา  บุตรโยธี โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสงกรานต์  พะพร โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุพิชชา  ย่อมเยาว์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สีกวนชา โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สักยะพรต โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรจงลักษณ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกวินทิพย์  สายแสง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาณี  ฤกษ์ม่วง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีดาชาติ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรกฤช  ดอกไม้ขาว โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันน์นภัส  ผดุงศัพท์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงประภาพร  นิมนรดี โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปริศนา  มาเอี่ยม โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปรีญามณี  รุ่งแจ้ง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปิยะศักดิ์  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพรหมพิพัฒน์  ยาหอมทอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชญา  แก้วภักดี โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีสุวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมบางญวน โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภัทรารินทร์  ตาทอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัสราวดี  พรหมบางญวน โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภูเมธ  ภูวัชร์ธรากุล โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรัชชานนท์  โคมลอย โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายราชภูมิ  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงโศรดา  นิมิตร์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุภาวดี  ปานทอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอรวรา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  สัตย์ใส โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอาริสา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกันตินันท์  เทพเทียน โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายชวัลวิทย์  ช้างกลาง โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายชัชพงศ์  จันทร โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนาวิน  วังสันเทียะ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรมนิ่ม โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เเก้วพวง โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตะเภาทอง โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายปภัสวัตน์  ธีรภักดิ์ธนันท์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปัณณ์ญพร  โยธาจันทร์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิชญาภา  สัตตรัตนำพร โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายวัชรากร  จ้อยบำรุง โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสิรภัทร  อยู่สำราญ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายเสรีภาพ  นาคทับ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกิตติธัญญา  เกิดผลเรืองกิตต์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายจักรพันธ์  ธรรมบุญ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจิณณ์ทัต  เสริมผล โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐพร  สิทธิแพทย์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐพรรณ  สิทธิแพทย์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐมน  สิทธิแพทย์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงทัษอร  โอบอ้อม โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปิยะชัย  สุขาลักษณ์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภคพล  สุขาลักษณ์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศิวโรจน์  นาคทับ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุภกร  เสมวิลัย โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศุภกานต์  แพทย์ช้าง โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายทินกฤต  ก้อนคำ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายแก้วขวัญ  รักสวน โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชนะพล  อาจดี โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายตะวัน  แสนกิ่ง โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนภัทร  พรรณา โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอนพัช  เมฆแก้ว โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนดล  เผ่าสุขประเสริฐ โรงเรียนวัดบางขมิ้น ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพงศกร  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดบางขมิ้น ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่วมสอาด โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงแพรวพรรณ  รัตนจุ๊ย โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายยศนนท์  วงษ์ขัน โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายสงกรานต์  ทรัพย์ทิพย์ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายเตชิต  เสนาพันธ์ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนกฤต  ปรีหะจินดา โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภูธเนศ  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยสินธุ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายก้องภพ  อนุพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  มีจักร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาเตื่อย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกาญจนา  ลุงหม่อง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกานต์มณี   จินดามุกข์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายเดชขจร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายแทนคุณ  กล่ำทัพ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปรียาดา  สมศรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปวีณนุช  บัวบาน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปิยธิดา  กันทิยะตอ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายปุณณวิชย์  ผิวเผือก โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายพงศกร  หล่ำปุ่น โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายวรเชษฐ์  ไชยสิน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวรันดา  อิ่มหนำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศศิวิมล  คำแก้ว โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายอภิรักษ์  สงคราม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายกรวิชญ์  ทองภู่ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกัณฐศักดิ์  กล่อมพฤกษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกิตติพันธ์  โสภักดี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกิตติวัตน์  ประสงค์ผล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายจารุพรรธน์  สุวงค์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจิตตา  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชรินดา  ใจดี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชัญชนก  นิลอุบล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐภรณ์  คงสมจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธีรเทพ  แจ่มคล้าย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธีรภัทร  กลั่นสมุทร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธีรภัทร  โสดา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนนทภัสร์  ศิริรจน์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนานา  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนิชนันท์  แก้วจินดา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงบัณฑิตา  กองติ๊บ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเบญญาภา  อัครชาติ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บัวบาน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปวีธิดา  ปานพรหม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพงศกร  นิตยารจน์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฟ้าลดา  สีสิน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงฟ้าใส  วรรณา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวริศรา  รัตนา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศรุดา  เทียมทอง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศิริวิมล  ศิริเทพ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสรพันธ์  ชัยราช โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุตรวงค์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอุรุณี  จันทรก้อน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  มงคลพิทักษ์สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงจิดาภา  สุขปื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงจิรัชญา  ตั้งศักดิ์ยืน โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชนนิษฏ์  อานันท์รัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงณตา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงตุลยดา  โชคไพรสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธนพร  ซื่อประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธนิดา  อินทราลักษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงนภัทร  กิตติวรชาธร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปภัชญา  รุจินินนาท โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปรีดีญาภรณ์  จินตวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ภัทรพงศ์สันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพรนัชชา  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สนธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุ้มวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ทีปประพันธ์ณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงภานิชา  โพธิ์งาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงมิณฑิตา  ศรีณะลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงรวิสรา  ยาละ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวิชาดา  ธงชัยสถิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวิภาดา  กิจโอภาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวิรตา  ธวัชราภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงวิริธิณีย์  รุจิจั่วปัญญา โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศศิชญา  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสิริชนุตต์  ไชยพิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุภาวิตา  เกษสมเกียรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอนัญญา  จั่นเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอภิชา  พุ่มพวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอภิสรา  คุ้มศัตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอรกัญญา  เกษกำจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอรจิราพัชย์  เผือกทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอรุณภัทร  ฝ่ายเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงจิดาภา  มดทองคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงโมนิก้า หงษ์  อีโวเนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกานต์ชนิตา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โพธิรุกข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเกรซ  โกมลวรภัทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจิดาภา  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณิชาพร  ตติยโสภณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธัญสิตา  อินตานอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงบุณยาพร  โชคพิพัฒน์พร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพุทธิดา  รัฐกาญจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภูริชญา  เอี่ยมชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงแสนดี  หิรัญสถิตย์พร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกัญจนเศรษฐ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนทอรัก ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอัญญา  ทิพย์ใส โรงเรียนทอรัก ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรักษ์ โรงเรียนทอรัก ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายภูมิภูมิณทร์  แก้วคำ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายก๋วงหยวน  ลู่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายจรรยวรรธน์  เบญจสิริวรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายจิรัฏฐ์  อัครมหาเสนาบดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายเจริญรัตน์  ลิ้มเพียรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายชญานนท์  ธารมนูลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายชนม์พิพัฒน์  หิรัญโร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายชัชชวิน  มาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายชินาธิป  ปรีชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายโชติชาญ  ชวลิตเบญจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายญาณกร  ชาญด้วยกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณภัสนันท์  เต็มฤทธิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายณัชร  เผือกสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัฐชยา  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายณัฐดนัย  วิภาสดำรงกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายณัฐพล  สมสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายดวิษ  เสรีสันติวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายธนนท์  ปุ้ยธนภัทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธนวรรธน์  ปิยสิรินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายธนวัฒน์  กลีบสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนวินท์  ลีรุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายธนัท  หอรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายธรรมสรณ์  รสโหมด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายธีร์วริทธิ์  อมตะสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนันทพัทธ์  แก้วดู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายปองคุณ  สุริยันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายปัญญวัฒน์  ประกอบแก้วศิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายปิยธนา  ปิยะวงศ์รุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายปุณยาวีร์  กันยาพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายปูรณ์  ชัยพิริยพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายพงษภัทร  จูจวบโชค โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายภคพล  รักการค้า โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายภูวรินทร์  จันทน์เครือ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายมโนชา  อบมาลี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายมาซากิ  โอโนเดระ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายเมธัส  ยุทธวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงรมิดา  มหารำลึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายรวิ  เจริญพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายวรพงษ  เอื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายวรากร  มากโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายวิกรานต์  เดชาวรานุภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายศิริศิลป์  บุณยพัฒนพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายศุภกร  ลาภหลาย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ควง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายสิทธิศาสตร์  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายสิรภัทร  สิรไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายฬูอิสส์  ลิม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายอธิษฐ์  จันทะโน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายอภิภู  โพธิภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายกรกฤศ  ลิ้มประยูร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 นายกฤดิธฤต  อำนวยชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกิรณัฐ  ไตรธีระประภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงขวัญสรณ์  กำชัยสิทธิพล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายจิรพงศ์  ศิริวิริยพูน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายชนาธิป  เกียรติศักดิ์ศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชัชพล  วงค์สมศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายชูชนก  ชุณหวาณิชพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายญาณุพล  แสงเจริญสุขเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายฐานวัฒน์  ยุทธวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายเตชิต  มหาธาวินสถาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายทณวรรธ  ชูจุ้ย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนพัต  สุวศิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนิสร  สาลี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธัญชนก  พินิจมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  โขมศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นายธีรเมธ  อนุวงศ์พินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายนพรุจ  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนภัสอร  ดุษฎีโสภาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เทียนสว่างนภา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายปณิธิ  ละอองสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายปิยวัฒน์  ลีแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายปุณนพัฒน์  เฉิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปุณยธร  เต็มฤทธิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายพชร  อมรเวชเศวตพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นายพัชรพล  สมานอมตกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายภพธร  ด่านพิทักษ์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายภูเบศภ์  ภูตยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภูมิณภัทร์  ปัญญามโน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายมหาสมุทร  คล่องประมง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงตะวัน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นายวรพนธ์  เหลืองวิภาต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงวรัญญา  ปะวาระนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายศิรพัชร์  สวัสดิ์สิริเดช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 นายศิระพัฒช์  วงไพวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศุภกร  หยวกแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายสัณหณัฐ  กรตุ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสารัฐ  ปกุลพัทธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายอธิพงศ์  แสงเจริญวนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอภิวรรธ  บุญเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายอรุช  ชาญพานิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอัครพัชร์  ทวีโชคธิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายกีรติกร  จำนองกาญจนะ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกุลธวัช  โครมกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายเกรียงไกรรักฆ์  โปร่งเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจักรา  สุจารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายจิรภัทร  บุญกรึง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายชนิพล  ชื่นโกสุม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายโชติณณัฐ  โตศะศุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บุญธนเมธี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฏฐนันท์  ดอนไพรวัน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐกฤต  เกียรติศักดิ์ศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐศิวัช  เอื้อพงศ์ธเนศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนกฤต  จามน้อยพรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนดล  บุญญานุวัตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนน  ชิรวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนวัตร  มหาพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนาเดช  โตมิตรอุดม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนิก  หอรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธรรมปพน  จิตติเมธากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธัชญ์  นวภัสธาวี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธีระ  กีรติเตชากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธีร์  นวภัสธาวี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายนรบดี  ดีสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปริญ  พรหมเมตตา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปวริศา  กูระเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปวิตรพงศ์  วงศ์วทัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปัณณธร  สุวรรณโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภพธรรม  กุลวัฒนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภากร  โอฬารรักษ์ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภารัณ  อาชาวรฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายภูดิท  พลายเวช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภูดิท  ยี่ภิญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายเมธิวัฒน์  สุวรรณแสงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวริทธิ์นันท์  เหลือมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศศิภัสส์  เตชะไกรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศิลป์สมุทร  รังสีโสภิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภกฤต  ปลื้มประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสิขเรศวร์  ริมสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอธิภัทร  สร้อยเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอภิภู  โอชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอิศรุตม์  สุดตลอด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชยพล  พินิจกิจโสภณ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายชยากร  พูลต่าย โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงชัชชญา  มานะกิจกำธร โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายณัฏฐวัธน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายธนัท  คุ้มครอง โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงธันยรัตน์  เพ็ชร์ประกอบ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายธาม  วงศ์วารี โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายธีรัตม์  จินดาไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายนราธิป  ตะวันเรืองรอง โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายปัญญพัชร์  เสกสรรรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพิชชาภา  มัณยานนท์ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงภาวิดา  มาประสพ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงเมธาพร  สถาพรพิทักษ์ชัย โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงรัชเกล้า  แก้วรักศรี โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิสอาด โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอริย์ธัช  ชุมศรี โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอัครยา  ดาวเรือง โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธนพร  เลขาทรัพย์ไพศาล โรงเรียนเซนต์แมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายศุภเวช  เลขาทรัพย์ไพศาล โรงเรียนเซนต์แมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายจารุวัฒน์  ดวงภุมเมศ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจิราพัชร  สุริโย โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายชัชนันท์  บุญหล้า โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายญาณพัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปณิตา  อำไพเพ็ญสิริ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิพย์สุมาลัย โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรัชวิน  รัชตโยธิน โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายวรภพ  คำสอน โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกวิสรา  แพน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทรัพย์ถิรภูวดล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกันติยา  เทพเภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกุลิสรา  แซ่จึง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงชุณห์พิมุกต์  พินิจจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงณฤดี  นราวิสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุตระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนภสร  ธำรงโรจนโกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงนิรัฐฐา  จิวะเกียรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  สูญพ้นไร้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพัชรนันท์  นันทกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา  เอี่ยมสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ธนานนท์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงภัทรภัสจาริณ  โพธิ์เกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงรชิตา  รุจน์สุฐิตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงรมิตา  ไกรเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงระวิภาพรหม  พรมพิลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงรุจิรัตน์  เลิศศิระเสถียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงวรณัน  เสริมสันติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงวิภาพร  ธงชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงสิริกัญญา  กระแสร์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงอนิศา  จริยเตชะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอรณิชา  รักษ์แดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกัญญภา  ศรีวังคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงทอฝัน  ไชยศรีหา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวธิภากรณ์  เตชะกสิวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงนภัสนันท์  สันติสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงนรธมล  มิ่งสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงบุญญาพร  ทับทิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปราณปริยา  เนตรบังอร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวปัญฑิตา  มัทธญาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปุณิกา  เสถียรพิมลชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพชรพรรณ  พันธ์ุโอภาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คุปตรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพิชญาภา  เกษประดิษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ระภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอี่ยมโอฬาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงลดาวัลย์  เกตุกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวรภรณ์  ปักกาเวสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงศุภาวิณี  อภินัยณรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงกมลเนตร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกมลพร  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจิตาพัชญ์  เกษมหิรัญกาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชญานิศ  ทองเชื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงญาณิศา  อินทยาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณภัชชา  คำหอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณภัทร  คุรุเสถียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธัญชนก  สุขเอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กีร์ติบุตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงบงกช  อนุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปรรณพัทธ์  เสธชนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปุณณัฐฐา  ทองแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเพชรเจ้าจอม  ปรางจโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงเพชรรัชฏ์  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภิญญากมล  โสมีชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงรัชนิดา  กันตังกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงลักษิกา  เรืองชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงลัลล์ลลิลิล  สุขสมรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวนัชพร  รูโปบล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวิณชาญา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวิศัลยา  สมุทรวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสิรีธร  ศลทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุวารี  โตศรีสวัสดิ์เกษม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอภิสรา  วรสัมปุรณะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกมลวรรณ  งามเสริฐ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกษิรา  ลีลาธรรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกัญญพัชร์  บึงไพศาลสมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงจิตตาภา  มณีนิล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประกอบบุปผา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงชนกนันท์  วัฒนเบญจโสภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายชัยกฤต  เจียระวงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายโชติพัฒน์  ฝ่ายประสิทธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายณธรรศ  ยะสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายณฬรรฌา  แจ่มสว่าง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัชชารีย์  ศิริบุรานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายณัฐชนน  แย้มโกมล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณัฐชนา  แย้มโกมล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัฐฐิดา  วณิชยธนากร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงณัฐรีย์ยา  ทองเหลี่ยม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายณัฐวรรธน์  นิลใย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายณัฐวัฒน์  นนตระอุดร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงณิชาภากร  ยอดพรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธนกฤต  โตสงวน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ประกอบบุปผา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปวีณ์รัตน์  พงษ์สุขเวชกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายปุญญพัฒน์  พวงหิมวันต์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายปุญญพัฒน์  วัดอ่อน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายพศวีร์  เอกอภิญญา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญฉิม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลืองอุทัยศิลป์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แดงน้อย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายรัชชนิน  เพชรคำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงสว่าง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  พวงโพธิ์ศิริ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายวรกร  จินดาธนโชค โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายวรานนท์  ทองแพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายวัชรากร  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงวาสุ  สอนดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายเศรษฐวิทย์  มาตขาว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายสิรภพ  สังขกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงสุชาดา  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงสุภชา  พรมแดง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายอานัส  รุ่งแย้มเจริญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ้งอ่างหิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขชื่น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายคณาธิป  นวลสะอาด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายคุณานนท์  สาธุชาติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายฉัตรบดินทร์  เปรมปรีนนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายฐานพัฒน์  แซ่คู โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐกมล  วณิชยธนากร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนกฤต  ตุ้มสูงเนิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนาวิชญ์  อโนทัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนภัส  มูลเทพพิชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงประภากร  โภคปัญญา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายปวริศ  ดาไชย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปิยังกูร  บรรจง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุมังคะเศษร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพรรณพัชนันท์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพิชญพงศ์  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แตงกลับ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพิมพิกา  โภคปัญญา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายพีรวิชญ์  อุทัยวัชรานันท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิลาเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภัณษา  ไวกิจอเนก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภาณัษ  ไวกิจอเนก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภูสณ  ไวกิจอเนก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายมหภพ  ตรีพิศาล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงละอองฟอง  ศรีวานิชภูมิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวุฒิภัทร  แสงแดง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศตวรรษ  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงศุภิสรา  จำเจียม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสิริจินดา  เพ็ชรเย็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสิริภัสสร  แสงอินทร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายสุทธินันท์  เยาว์วิวัฒน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุนันทา  พรมแดง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงโฬสิตา  ชัยมณี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายอัคคณัฐ  สิทธัครเดช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอารยา  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกฤตวัฒน์  กล่ำดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายชยุตม์กรณ์  คุณธนวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายฌิธณุพงศ์  นำโชคประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายณเดชน์  ดีจะมาลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงณนัชรัก  คงคา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายณรัฐกรณ์  เกตุสุขำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ธนภัทร์วรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายดรัณภพ  เจริญพรวัฒนคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายทยากร  จิตต์ชะนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายธีรัช  เจริญพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายธีรัตม์  โอกาศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายโนอาห์  มิเกลลี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงเบญญาภา  ตังคประดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายปัญญพัฒน์  ทิพาทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติธนะจิรพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายปาณัท  คล้ายดวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายพชรดลย์  เย็นใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงพรพิชญา  ช่วงบุญศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายพฤทธิ์ชยุต  คำเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพัทธนันท์  หัตถา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพิชญากร  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ก้อนแพง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายพิเชฐ  ลิ้มอุดมสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์ลภา  ทิพย์ศรีหา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายภัคกฤษพงศ์  วิริยะสกุลพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พันธุมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายภัทรพล  คำยศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายภัทรวริทธิ์  ชื่นอารมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายภัทรวุฒิ  ดวงดีเด่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงมณินทร  กิตติกรวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายรัชภูมิ  สังข์ทิศา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายวรภพ  แก่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายวายภูมิ์  พันมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายวิชญะ  โพธิ์บุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงศิริภัสสร  แก้วมั่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายศิวัช  ธนบัตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายศุภกฤต  ศุภภัสส์ศา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายศุภ์พีรัช  ปานคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอรปภา  เขยสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายอาเดิร์ส  ซิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
657 นางสาวกัลยรัตน์  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกุลธารีย์  สุขชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงโชติกา  ภูมิใจตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวญาณิศา  ซิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นายณฐนนท์  มานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณัฐกฤต  ตรีรัถยานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีบุญจิตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายณัฐวรรธน์  พรหมทองนุ้ย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงธนัญญา  อุดมชัยพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธีรโชติ  สุโพธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปพิชญา  รัตตญากุลธโย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายปุญญพัฒน์  จิตรการวรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวปุญญพัฒน์  พัฒนไพศาลสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพชรมน  ชิว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพชรอร  ชิว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงภัทรพร  ด้วงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายรัชต  จิตรจินดานุกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายวรัตม์  ฉัตรตระกูลพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงศุภากร  โตเผือก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสริตา  ปิยะสกุลชัยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวอิศราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกรศศิร์  จันทน์คราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชญาดา  มหิวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชนม์พิชา  จงสุพรรณพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชมพูนุท  กิมเยื้อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชรินทิพย์  เพชรแสงโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณฐากฤต  อาจสาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายณธรณ์  นวเลิศปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณพัฐธิกา  ไทยด้วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณฤทธิ์  เดชสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งหทัยทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐนันท์  ถานา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณิชชยา  วชิราประดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณิชชยา  ศรีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงทอฝัน  ศรีจันทรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธนุตม์  เกิดบุญศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธัญพิชชา  โสภณวิชญพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายนราวิชญ์  แดงมิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ช่อสุคนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทิพาทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายปุณณภพ  โกษาวัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปุณณภา  เจริญลาภวัต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภูวคีรีวิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพราวฟ้า  ภายอุ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพริมพิชชา  สุขชม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพัชญ  จิตรจินดานุกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพัชต  จิตรจินดานุกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพัชรธร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพัณณิตา  ตั้งฐานะตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  กล่ำแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเพียงดาว  แซ่เฮง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายภัทรวรรธน์  ชื่นอารมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภูริชญา  สังฆทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงมุกข์ญาดา  ผึ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายวรปรัชญ์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายวรินทร์  ศรีจันทรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายศกลวัฒน์  ดิฐเจริญพิทยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศศิพัชร์  รัตนนิรันดร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสรวิชญ์  พรผาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยยศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงเสริยา  ดูเบย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอนัญญา  แหลมไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอริญรดา  พิทักษ์ธรณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอาศุโตษ  ดูเบย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายเอลีย์  ฉิมพาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงเกวลิณ  โนรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายณัฐนที  ผลนาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายนันทภพ  ปัญญาพอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายประกรณ์  เล้าหเรณู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงปวริศา  สกลสินสง่าพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายภชภณ  น้อยกมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายกิตติธนา  แก้วแขก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายชินพัฒน์  บุตตะโคด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายณฐนนฐ์  เกียรติศิลปิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายพีรพัฒน์  ฐิติวุฒิพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายพีรวิชญ์  สินแท้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงแพรวา  สุทธิประภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายเมธาวิน  มณีโช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงวรัณปภา  พุ่มดวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายสิทธินันท์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายอริย์ธัช  สุริยโชคสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายกฤตธนกร  ปิ่นพยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศิรินัทภูมิ  มีสี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกรชวัล  พะโยม โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายกฤชศรัณย์  อัครจิรไพศาล โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายกฤษ  ศิรภัทธยะกุล โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายณพิชญ์  เบ้ารัตน์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์โคตร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายบวรศักย์  ดวงเงิน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงปิยะธิดา  เกษแก้ว โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายภัทรชนน  ฤกษ์งาม โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์สุริยะ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายศิรวัฒน์  รัชตะมณีพัฒน์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายขวัญเมือง  วัณณะวัฒนะ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธนัชพร  สงวนช้อย โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปัณณพัฒน์  ชิดชม โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายกฤตเมธ  แก้วราญ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วราญ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายจิรเดช  ตรีกา โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงจิรัชญา  นิยม โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นายจิราวัฒน์  บุญจันทร์ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดวงสถิต โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงปฑิตตา  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวปุญญิศา  ม่วงเจริญ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายรฐนนท์  วิยาสิงห์ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายอภิวิชญ์  เกตุสุขำ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น