รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรชนก  หัวใจแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเกวลี  ทองสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเขมจิรา  สิงหนูดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายฐากร  ธนินไปศล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายฐาปกรณ์  กิตติสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณฐวรรษ  ละใบสะอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐญาวรรณ  ฮะยีบิลัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐตพล  คชลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนภัทร  ไทยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนาภา  สีเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธีรพัท  พวงไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเพชรณดา  เล็มเป่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายรพีพัทธุ์  กะเส็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุนิสา  ยาสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกรกช  หัวใจแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกวิสรา  แซ่หวั่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮะอุรา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิดาภา  นาคเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงจุฑาธิป  ว่องวัชรกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายจุลพินิจ  เรืองติก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชญาดา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชญานิน  ก่อประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงซูลาห์  บุตรา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยะระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฐชา  พยัควัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิจิตรโสภา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณิชาวีร์  กิ่งน้ำฉ่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเด่นดนัย  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงตัสนี  แวสมาแอ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ไตรภพ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงทิพาพร  พยัควัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายแทนคุณ  แสงโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธัญชนก  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธีรเดช  สุวรรณคีรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนริศรา  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะหวันหลง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเนตรธิชา  สุวามีน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปาริฉัตร  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปาริชาติ  ก้วงเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปุณยาพร  บริกัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปูริดา  สงเสือ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงไปรยา  สงเสือ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพิชชากร  ฉิมคล้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิชณิดา  ฝอฝน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองแท้ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายฟาราซอล  แม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงฟารีดา  รักสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มิตรหลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงภัสสริน  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายภูกวินทร์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูผา  คงช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายมุนิร  ไทยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงรวิพร  ทองประสพ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายรอฟฟา  พรหมปลัด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเลซอ  - โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวงศกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวรรณิษา  อิ่มแสงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวรัญญา  กูรามี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรัญญา  ไทรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวศินี  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวันเฉลิม  หลีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายศฎายุ  แก้วเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศมลวรรณ  พะสริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศักดิ์ชัย  ปะลาวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายสุดที่รัก  หลังกอลอ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุนิษา  ยาสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอธิชาติ  เหมือนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอนิรัตน์  สลีมีน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอโนชา  บุญศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอภิชญา  เพ่งกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอาซีซะ  ไทรบุรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอานัส  พันฤทธิืดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอานีส  พันฤทธิืดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอาบูบากัส  พิศแลงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอิทธิพล  คณะทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอิศม์เดช  ชูโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอุรัสยา  ฟองมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงไอริน  ปะรด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกรัณฑรัตน์  ศรีขันติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายกฤษณะ  สุขทวี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกวิสรา  ปีไสย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกันทิมา  ปรีชานุกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายกิตติธรา  รามวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกุลธิดา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายขุนเทวา  เขียวหมี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายจุลพัชร  สุขสง่า โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณฐรักษ์  คุณาธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฏชานันท์  ฉุ้นสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปราบศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐรดา  มะลิซ้อน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงดาราวดี  กล้าวถนอม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธนวิชญ์  ลันทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายนที  พาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนันทนัช  ประพฤติตรง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนารยา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนิชนันท์  กินตาสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายปภังกร  อ๋องสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปวริศา  ปรียานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปัณณทัต  ศรีธวัช ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปัณณภรณ์  จันตระกูล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายพัชรพล  ดีสลาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญนะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายพัภัทร  ใบกาเด็น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิณณอร  จันทร์มนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายรัฐชนะนนย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรินท์ลภัส  โต๊ะขุนนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวิรัลพัชร  มาลยเวช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศตพร  พิทักษ์จำนงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศุภัคญาฏาร์  ขุนพลแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสิทธิพงค์  เพชรพวง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสิริภัทร  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุธาสินี  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสุรบดินทร์  กุมบ้าน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอณิมา  จุ้ยช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอันดามัน  เนาวรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอาดีน่า  อาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอินธิรา  ชูหอม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกฤตพจน์  หมาดสง่า โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกวินตรา  กานู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกวินภพ  จรเอียด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัญญพัชร  รัตนภูมิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สตามัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สตามัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกิตติคุณ  ทวีการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกิตติทัต  ชุมน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกิติมา  ณ สกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเขมิกา  ทนงาน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจรรจิรา  วิชา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจันทกานต์  จันอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิดาภา  อาหลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิตนภัสสร  อรน้อม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรชยา  ชูเทพ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจุฑามาศ  นรพิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชญาดา  อ่อนช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชโนดม  อ่อนช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชยธร  สุทธิ์โพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงซีตีมารียำ  หลังจิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงญารินดา  ดาหมาด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฐิตินันท์  ตระกูลโชติพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณฐพงศ์  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณปภัช  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  กล้าการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณิชคุณ  ทวีการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ยมขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายตันติวัฒน์  สังข์ช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนกร  ทัพชัยยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนพัฒน์  บิลหีม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนภัทร  โส๊ะอุเส็น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนวินท์  จิรัตน์ฐิกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธนัชพร  รัญเสวะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนัญญา  เศษขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธันวา  ศรีนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธาวิน  เซ็นซูลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรภัทร  ทศโร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภัสนันท์  คงพรหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนวกชมณ  พร้อมมูล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนัฐริกานต์  กูนิง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันท์นพิณ  บุญซิ้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญซิ้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงน้ำอิง  เส้งตี้ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนิชคุณ  หังศเนตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนิชฌาน  สอาดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิชา  เหล่าทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนิตยา  พัทราการณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนิตา  หอพิสุทธิสาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนิธิชา  เขียนงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูคง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปพิชญา  สงเสือ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปรเมศ  เล่งยก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปรเมศวร์  รอดมินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปริยากร  ฮ่องสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพ็ชรกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สังกะสี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปุญญรัตน์  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพรณรง  นรพิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิณธุอร  จันทร์มนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิพรรษพร  จันทรประสุตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพีมากร  หวันตาหลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฟารีนา  ปีไสย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมนัญชนก  ถิระผลิกะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายมนัสวิน  สุประทุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงมัญชุภา  หมื่นสองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมีนา  ขวัญเดิม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายยรรยง  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรมิดา  สายวารี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรอซีย์  ยะโกบ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ชูผุด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงลัดตะวัน  จาโร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวงศกร  จีรนนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วบัว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวนิดา  เต๊ะสาโฮบ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรัทยา  สีขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวริศรา  ขุนต่างตา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายวิทวัส  ณ นคร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองอร่าม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศศิปภาดา  สะอาด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศิรดา  จิวโฮ่บุตร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศิริอาภรณ์  เต็มชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศุภกิตติ์  งามหนัก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสยาม  ขุนต่างตา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายสิรภัทร  จันทเขตร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสิริกร  เหล่าทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสิริกร  แซ่จู้ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุณิษา  มะลิวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุวนันท์  หนูนวล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอคิรดา  วิรัลชลชาร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอติวิชญ์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอัครัฐ  อาดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอัญชลียา  มหาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอัลลียา  ศรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอามีเรีย  ทรัพย์เพชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายอาลาวี  สามัญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอาลาวีย์  และเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฮัจนาชาเดียร์  อามัดชา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฮัซวานี  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชนิดา  เจียนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณัฐพร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายปกเกศ  สุขทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายปภังกร  จิตเอียด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปุญช์กนก  นวลหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภัทรภร  สัณฐิติต์กุลวง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายร่มเกล้า  ศรีน้ำทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงรวิสรา  จิตเอียด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญแต่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงโรสณี  หลงกอหราบ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายวรรชนะ  หมีนเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวรรวิศา  โมรา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายสิทธิศักดิ์  หลงเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสิโรชา  แซ่โล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสุนันทา  ยีเก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายอดุลวิทย์  ยาชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอนุสรา  ชายหาด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอัญฉลี  ชายหาด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกัญญพัชร  ยีอา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  หลังลีงู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัญญาภัค  หลังลีงู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนะไชย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกิตติพงศ์  คงสง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกีรติ  นำตานี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงเกวรินทร์  ยีเก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายขจรศักดิ์  ไวยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายคณาวุฒิ  สำเริง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายคุซัยฟัฏ  เบ็ญญโซฟ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชญานน  แก้วอัมพร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชนายุส  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงโชติกา  รัตะนิยะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายซันมาน  ควรกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงซาวารี  บาการี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐชญา  แซ่เฮง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐพงษ์  พิพัฒน์วรสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายดุลยวัต  อิสมาแอล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเตชินท์  มหาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเตาฟิก  จองหนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธณรงค์  ปันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนภัทร์  ทองชะอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนวัฒน์  สัณฐิติต์กุลวง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธรรศกร  คงรอด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนฤนาท  ปาทาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนิภาพร  คล้ายสำลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงบุญญิสา  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเบญจมาศ  กิริยา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปวริศร์  ฮับยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปีย์วรา  ขุนพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภคพงศ์  ชุ่มจำรัส โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภาณิศรุฒน์  อุสมา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูมิรวีย์  เป็นมิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภูริดา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภูวดล  เกตจงกล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภูวิศ  รัตะนิยะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงมัสรินทร์  เซ็นซูลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายมูฮัมหมัดตอฮา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายยุติวิชญ์  ณ ละเอียด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายรัชชานนท์  ตำราเรียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวนิดา  แล่ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวันฉัตร  ธรรมปรีชา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวิธวินท์  พรทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวีระวัฒน์  วิสนี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายศุกลวัตฒ์  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสรธร  ปักษานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุดดวงกมล  ปารอด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุมารัตน์  พุทธชิณศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอนิตยา  คล้ายสำลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอนุชา  อุเส็นยาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอัยลดา  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอัสรียา  บาราสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอาทิตย์  แชขำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอิงปารย์  มาลียัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอุรัสยา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายเอกรัฐ  สมันตรัฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงไอลดา  หวันสู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงฮัสนา  นวลใย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกรกนก  สะอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกรณัฐ  แซ่โถว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายกฤษดา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงปัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายกวีวิทย์  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายก้องกฤษ  คณะแนม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายกันตพงศ์  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ยูงทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายกูอัฟนาน  สตอหลง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงขวัญรวี  เกษมปิติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเขมจิรา  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงเขมิกา  ช่วยสังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายคณพศ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  แคยิหวา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายคณิศร  สุวรรณนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงคาทารีน  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงงเจนิสตา  ดุลยานา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายจารุวิทย์  ดิษฐโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิณณพัต  แก้วช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายจิรวัฒน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายเฉลิมพล  จันทจักษุ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงชนิดาภา  ชีนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายชยพล  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายชยพล  สุธาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  กิจตระการสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชลณัฏฐ์  เเก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายชวนากร   พฤกษศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายชาคิล  เหมจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายชามิล  พรหมปลัด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายชามิล  เหมจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชาริศา  สุมาฮัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชารีฟะฮ์  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชาลิสา  แสงอุดม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชุติพร  เกตุนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงชุติมนฑน์  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายซันดาฟีน  สอเหรบ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงซากีนะ  ศิลปเทศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายซากีรีน  ตาเอ็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงซิลมี  หมีนหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงญุอำมา  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายณฐภณ  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณดา  กฤติยาสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณธิดา  สตามัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงณธิดา  สืบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณพัชชานัน  สว่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายณัฐชานนท์  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฐดนัย  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณิชชาณัท  แต่สกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ญไทย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณิรณัช  สมสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายทฤฒคุณ  ลีบูรจินต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงทวิรฎา  ด้วงจุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงธนัชชา  หลีเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายธรรศ  โกวิทพิทยาการ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธารทิพย์  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธิดาวดี  การดาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายธิติพัทธ์  อโนมุณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายธีธัช  บูชางกูร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายธีรฤทธิ์  คณะแนม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนญา  อานับ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายนนทพัทธ์  หัสมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายนพวิชญ์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนภัสชิชญาณ์  รัตนวิภา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนลินา  สารีปา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงนันท์นลิน  เมธาธิวัตวาณิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายนาบีล  ปากบารา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนุชญาดา  หยาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ซารีเดะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายบัดรุดดีน  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงบุณยกร  บุญสมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายปยุต  ชินอรรถพร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายปวริศ  นวลออง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงปาริตา  โตะดิน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปุญญาพร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงปุญภา  คล้ายเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายเป็นบุญ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายพงศ์ปณต  ยะระ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพนิดา  หมุนจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงพลอยขวัญ  โพธิแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายพิชญะ  รัตนวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายพีรพัฒน์  ตุ้มชู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงแพรพิร์ญา  นราจร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงฟาชิต้า  พุ่มนวน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายฟาเดล  แจขจัด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงฟาติล  สง่าน้อย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงฟานูร  บุญยอ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายฟาอิซ  บูนำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงฟิตรีย๊ะห์  ยงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงภคมณ  ลิ่มศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายภควุฒ  บุรีศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงภัคจิรา  อารามรมณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายภูตะวัน  หลังจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายภูริณัฐ  ดำสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายภูริภัทร  หมัดหลงจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายยศกฤต  บวรวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงยสินทร  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายยุทธศาสตร์  ตันทเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายรณกร  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายรัชชานนท์  ศรียาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงรัตนวดี  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงโรสริน  หลงหัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงลีญานา  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวาสิตา  ทุ่งหว้า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงวาสิตา  วงศ์ธีรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายวิจิตร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวิภาณี  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายศุภณัฐ  นาคบรรพต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายศุภลิน  ไหมพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายสรวิชญ์  ศิริวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายสิทธิเดช  ขวดปลอด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุชารัตน์  จงเปาหยิน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายสุทธวีร์  สมจิตรสมิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสุพนิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายสุรจักษ์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ลิ่มสายหั้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายอธิพัชร์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอนันตญา  ดำกระบี่ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายอนาวิน  แลหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายอรรถณาฏฐ์  เลขะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอลิสา  มณีรัตนสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอัซมาวีอ์  หาโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอัญชลิกา  จิรพงศ์วิริยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายอัฑฒกร  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายอันดามัน  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายอันวา  พลาอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอัยรีน  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอิสริยานนท์  รัตนวงศ์กฤตานน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงฮัยฟา  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกชพร  ฮ่อสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกณิกนันต์  โคษาราช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกนกเทพ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกฤตยชญ์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  รูปต่ำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกวินทรา  เพ็งลักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกวินทัศน์  วิวัฒน์ธนินกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกษิดิศ  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกษิดิศ  หลักแหล่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกสลา  แซะอามา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชาตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกิตติกวิน  แจ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกุลธาดา  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกุลลิสรา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเกศเกล้า  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงแก้วกัลยา  หลงสมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายคุณัชญ์ชน  หนูเส้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเคซาน  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจักรภพ  รัตนชาตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจามิลาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์สาธิตกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายจิรวัฒน์  มงคล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชญานิศ  หลีเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชณิดาภา  นัททีเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชนกกมล  ชูนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชนสรณ์  นวลพรม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกริกวัชราดล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชนัญชิตา  เต็มศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงชนิสร  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชรินทิพย์  จอมสว่าง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชัยณรงค์  เดชธงไชย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายชากีรี่  บิลอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชารีฟ  ูยูโซ๊ะยูด๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายชิติพัทธ์  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงซอลฮาอ์  เด็นหมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงซิลซีรีน  มะสะกา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงซิลมีย์  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงซูไรญา  ยูโซ๊ะยูด๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงโซนาดา  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงญดา  นารอยี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายญาณวิชญ์  สถานติ้น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงญาณิดา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงญาณิน  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงญาณิศา  ปราณสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายฐปนพร  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายฐิตินันท์  อังโชติพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณฐกร  เทศอาเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณฐพงศ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณภูเบศ  ทองส่งโสม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัชชา  นิมิตรถวิล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัชรภัทร  สว่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐชามญฑ์  รักบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐธฤต  อุษามาลย์เวท โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประพฤติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรหมมนตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฐนิชา  วิลาสินี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐภัสสร  หอมขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายณัฐภาคย์  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สาครวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐิดา  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณิชกานต์  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณิชชยา  เบ็ญด่อล่า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณิชาภา  อั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณิลิล  จันทวดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายดนุเดช  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงดรัลพร  ปะลาวัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายต้นตระกูล  กฤติยาสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงตัสนีม  หลีนิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายติณณภพ  จันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายทัตเทพ  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธนกร  พรหมเมฆ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนกฤต  ธนะวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนกฤต  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนวินท์  เยี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนัตถ์กรณ์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธเนศพล  โพธาภิรัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตู้เซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญพิชชา  หมาดสา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธัญวรินทร์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธารธารา  เตส่วน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธีรกานต์  รักงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธีรณัฐน์  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธีรภัทร  ลีมัด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนนทพัทธ์  หนูหัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนพกฤต  แซ่เหรียญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนภัทรชนม์  สังกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนราวิชญ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนัจญมี  ทุ่ยอ้น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนัจมีร์  มอลอ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนัซซีรีน  ด่านเท่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีอินทร์เกื้อ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนัสรา  หาสนำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนัสลาม  ด่านเท่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายนัสลี  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนาซินีน  เตาวะโต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนาดีรา  ปาวัล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนาตาลี  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนิกษ์นิภา  กู้สกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนูรซิลมี  สาดีน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายโนอาห์  สันหมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเบญจมินทร์  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปภัสสิริย์  แสงรักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปรเมษฐ์ณกร  พูนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายประภวิษณ์  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปรายรุ้ง  จินดากุลเวศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปริญสุข  จินดากุลเวศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปวริศา  นันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปวริศา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปวริศา  สุขมาลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปวฤทธิ์  นุ่นมี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปวันรัตน์  อุสมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปวีณา  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปัจคุณ  เกตุหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปัณณทัต  อินมี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปัณณธร  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปัณธวัฒน์  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปาณรพี  ศิริขันตยกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปารมี  เอกเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปิยะรัชน์  หนูฉ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปีส์มังกร  หิรัญญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปุณยนุช  คู่ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปุณยวีย์  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพงศกร  ฟองศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพงศภัค  ฟองศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพชรภร  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพลอยชมพู  ต๊ะนา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายพศิน  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพศิน  เอี้ยวเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพสกร  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพัชราพร  สิริภัทรพล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิธราชู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิชชาพร  สืบพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิชชาภา  นะชัยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิชญา  รัตนวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินดาเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อำมาตย์นิติกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพีรดา  เตยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงแพรวา  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายฟากิร  อักษรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายฟูอั๊ด  ละใบแด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายเฟรุส  มีรน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภวินท์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภัจนภา  เกตุหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภัทร  กู้สกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภัทรภณ  บุศรา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภาคิน  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภาณุพงศ์  อินทยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภานุรุจ  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภานุวัฒน์  บุตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภูดิท  แปะโพระ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูบดินทร์  อุดรเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภูริณัฐ  กาญจนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงมลธิดา  น้อยดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายมาร์ติน  เตบสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงมิณฑิตา  แก้วสลำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงมิลละฮ์  ศิลปเทศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงมุจลินท์  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายมูฮัมหมัดชากีรีน  ทับทัด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงเมธาวี  บิลังโหลด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายยศกร  รักช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงยาสมีน  บิลังเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายรณพีร์  เสถียรเจริญสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรวิสรา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายรัชชานนท์  จุ้ยมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรัฐศาสตร์  หมาดอุมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรัยฮานา  อาแว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงโรเดลล่าร์  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายโรนัลด์  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงโรราเดียร์  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงลียานา  วัดเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวนิสรีน  ยาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวรานนท์  สวนทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวศิน  ละใบแด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวัจญดีย์  หาโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวิชิตา  วังวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวิมลสิริ  คงสม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวีนา  ฉิมมุสิก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวีรวัสส์  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวีอาร์ม  ดาหมาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวุฒินันท์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเวธนี  ยอดขยัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายศรุต  แก้วนาบอน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศรุติพงศ์  ดาแลหมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศศิชา  วิภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายศิรพัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศิริญญา  อะยาหมีน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศุกลภัทร  โฉมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศุภกิตติ์  ผาสุกตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศุภสตา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายเศรษฐวิศว์  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสริตา  เกปัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสิรภพ  จิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายสิรวิชญ์  โกบปุเลา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายสิริชัย  ชูลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุกฤตา  ปกครอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสุทธิภัทร  สมจิตรสมิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุภาวิตา  รัตนโอภาส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุริตา  วรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุวินชา  กินตาสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายอดามัส  เอี่ยมปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอนันดา  ศิริสม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายอนันดา  หลังจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอนันตญา  เรืองพุฒ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอนิก  กาเส็มสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอปิธร  ซื่อต่อศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอภิณญา  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอภิธิดา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอมลธีรา  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอริศ  หมัดอาด้ำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอันดา  หนุงอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอับดุสสลาม  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอัมฟาล  หยีราเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอัยย์วรรณ  รอดยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอัษฎาวุธ  ศิริวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอัษศดิณย์  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอัสฟา  ลามาก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายอาชวิน  รอดโอ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอาณกร  อังโชติพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเอมมิกา  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงฮัสนา  ชูเก็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายฮานิฟ  แดงตี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงฮูดา  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เทพฉิม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงกนกรดา  เลื่อนแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายกมนทัต  เขียนงาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายกมลภพ  ไข่สีทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงกัญญณัฐ  สังหนู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สงวนพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชูสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนแดหวา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงชนิศา  บัวนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายซารุลลอฮ์  แอเหย็บ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงซึบันยา  ชีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงณดา  ทองช่วย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายณัฐณกร  เดชณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายณัฐภูมินทร์  สงอักษร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายธณัตถ์พล  ดลระหมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงธนิดา  จีดจีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงนฎา  แก้วสลำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงนัจญมีย์  สกุลา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายปณชัย  สุภาพร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายปัทวี  นามเสน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพรรณณฎา  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงพัชภา  อุ่นเรือน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายพัทธนันท์  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงพิณญภัส  ตลาภา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กู้สกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายพีรภัทร  ขวัญเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายพุทธคยา  อออิปก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงภัทรธิกานต์  ประยูรช่วย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายภาคิน  นวลดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายภาคินทร์  วรรณพงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายภูดิศ  หมาดโท่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ชัยชนะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงวริศรา  อุ่นนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายศิวกร  จุลสุวรรณโณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงสาริศา  สุขสำราญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายเสมา  หนูแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายอนุศิษฏ์  บัวปลอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายอัครเดช  พรหมเดชะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายอัฟฟาน  ยาแบโด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายอัฟฟาน  เหมสลาหมาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายอัลวา  นาปาเลน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายอาดิล  แวมะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุจริต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงกชมล  ทองคีรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกนกดารินทร์  เทพฉิม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกรรนิการ์  มากวงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายกฤติพงศ์  สโมทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกัญญพัชร  สโมทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกัญญพัชร  อินจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกันต์ณภัทร  จินดา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกานต์รวี  คงจินดามุณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกิตติเดช  ยาชำนาญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายกิตติพิชญ์  มีบุญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกุลฑีรา  บ้าเหร็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงจิณณพัต  แหหนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายชนะพงศ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายชยพล  นิลพงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชวลีย์  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายชามินทร์  นารีเปน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชารีฟ  ไมมะหาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายชิษณุพงศ์  หลีจ้วน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเชไคนาห์  แลบติก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงซันญา  ปะดุกา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงซาเฟีย  นิลสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงซีมิยาอ์  พลนิกร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงซุมซุมาน  ตอหิรัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเซียนหยง  ไล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงณดา  หลังยาหน่าย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณภัทร  ก้องยศภัทร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายณัชพล  อินจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยาหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  น้อยพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายณัฐกรณ์  อินทสระ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายณัฐพงษ์  เงดฉูนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายณัฐพล  ศรีจุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐพัฒน์  การดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณัฐรินทร์  นุชพืช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัฐวศา  ปะจู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายดลภัทร  ไชยรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายติณห์กัณ  มัญชุนากร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงทัตพิชา  ทิพย์ศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ขุนหนู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธนัชชนม์  ตัวบุญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธรรม์  ธังดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธีรภัทร  แก้วทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธีราตา  บิลยะลา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายนชสิทธิ์  วงศ์เลิศศักดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงนภัสสร  คงพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายนราธิป  สะอาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายนัควัต  ยุนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนัจดา  สาระนัย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายนันทพัทธ์  ศรีนวลขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนาดีร่าห์  สาดีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนาธีเซีย  เศษขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายนาราภัทร  แหอะหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนาราภัทร์  ทองช่วย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนีลนารา  คาวิจิตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนูรดานีล  ลิมมิตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนูรอัยห์ดา  โกบปุเลา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนูลิน  แหล่ทองคำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายเนติ  เซ่งเข็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงบงกช  สร้อยศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงบาซิมา  หวังกุหลำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายบาซิล  สามัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายบิลาล  ปิริยะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเบญญาภา  บุรุษราษฎร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเบญญาภา  หนูรุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปกฤษฏ์  ถิ่นสตูล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายปฏิภาณ  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปริชญา  อรรถสุผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายปวรรุจ  ตอหิรัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายปวริศ  ขุนหมอน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายปวริศร์  พลเดช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปัณณดา  ศรีระสันต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายปัณณวิชญ์  เอ็กหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปารณีย์  ศรีระสันต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปุตตรี  กอหลำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพงศกร  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายพงศธร  เฑียรฆโรจน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพชรพร  ไพศาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพสุธิดา  หาญณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชัยประดิษฐ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพิชญตม์  วิริยะเสถียรกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันคง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิชญา  หาญทะเล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิชญาภัค  รุ่นเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายพิชัยยุทธ  จันทรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพิชิตชัย  หาญทะเล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพิภู  เขียดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพีชญาดา  ณ พัทลุง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพีรวิชญ์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายเพชรพงษ์  คำแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายฟัยซาล  บำรุง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายฟาคิต  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายฟาดีนาร  บาฮาซัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หลงหมาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงฟิรดาวส์  อังกนะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายภวิศ  สุขปาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงภษวรรณ  วิริยะเสถียรกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายภัทรกิตติ์  สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีขวัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงภัทรภา  โลหะผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงภัทราพร  แซ่ชี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงภานุชญา  วิชญอัตถากร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายภานุวิชญ์  ยางทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายภูติณห์  จันทสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายภูพิรัฐ  ดาเระหมีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงภูริชญา  พุดชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายภูริชา  อุดมพัฒถนพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงมัยซาร่า  เกมตาสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงมัสมารีน  สันติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชูช่อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายยติภัทร  ทิ้งนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายรณกร  ศรีสุข โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายรณพีร์  บัวเชย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายรพีพงศ์  สาวะดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขสำราญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงลาภิสรา  รัตนวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายวรรณพงษ์  มูลมณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวรวุฒิ  วารีมีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงวรัญชลี  อังโชติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงวรินดา  สูสัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงวาฟา  หมัดสาแหละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายวาริษฐ  มัจฉา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงวิรัชบุณย์  เกษสุริยงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายวีลดาน  ระมะลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงเวธกา  จันทร์ดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อมงคล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายศิวกร  รัตนมณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายศุภกฤต  สุขสำราญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายศุภกฤต  หาดหาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศุภิศรา  ถาวรนุกิจกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายสิทธินนท์  ขันทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายสินมหัต  วิจิตรไพโรจน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสิราวรรณ  แซ่ซ่อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงสิริ  ศิริธร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสุภัชชา  สุขสะปาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายสุวชัช  สุขสะปาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสุวิญชา  ลารีนู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายหัฎฐกร  วัฒยากร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอชิรวัชญ์  อภิมุขณัฐเศรษฐ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอชิรวิชญ์  ตันติเลขา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายอดิศักดิ์  ศิริวัฒโน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายอนวัช  บัวสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอนันดา  คำหล้า โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอนิสา  เต๊ะสาโหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอนุสรณ์  แซ่โก๋ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอภิชญา  โค้ยเซ่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายอภินันท์  นวลเสน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอัครชัย  เพชรศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายอัซรอน  มาราสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอัญญ่า  แหล่ทองคำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงอัยรีน  พิกุลจร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ตอหิรัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอัสลัน  ยวงทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอิซดิยาร์  หมันหมาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายเอเซีย  หนูแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงแอลจลิน  ขวัญสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายฮีดซัน  สานิง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงดานิสา  อิสายะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายนันทิพัฒน์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายอิศรา  จิโรภาส โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายฮัมซีย์  มัจฉา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงกนกรดาพร  สุยะราช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายกนธี  ส่องสว่าง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงกวินธิดา  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิริวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายกันตภณ  มุสิกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายกันตวัฒน์  ฮัมดาหลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกีรณัลล์  สมบูรณ์ประสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกูรีฮันนา  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงขนิษฐา  หนูนิ่ม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงคชา  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายคณพศ  ทวีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายคอลิศ  หลีอาซิม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงคุณัญญา  คุณาธรรม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชญานิน  บุญเตี่ยว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงชญานิน  ภู่เมือง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงชนิตา  หงษ์มี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายชยานนท์  หมัดตุกัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายซอฟรอน  สันตา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายซารินคาน  อับดุลกานัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงญาดา  คำมีเเก่น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายฐาปกรณ์  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ไปรฮูยัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายดานิช  นาปาเลน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายเดชทัต  บินอับดุลรามาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายต้นธาร  รัตนซ้อน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธนพล  สังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธราธิป  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงธัญสินี  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธิติวุฒิ บูสู  บูสู โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธีทัต  จันทร์ปล้อง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธีรกานต์  เส้งขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายนนทชา  รัตนมนตรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายนพวิชญ์  สีเเก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายนรบดี  ศรีอินทรสุทธิ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงนัจญลา  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนัชชา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนันทิชา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายนัสรุล  หลังการ์ต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายนาฟาซีล  ยูดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนาราชา  สุตรา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายนาอีม  หวังกุหลำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงนุสรา  ลาลีวัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  ม่วงปลอด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงเนตรชนก  อยู่มั่นธรรมา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงปัณณิตา  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพงศกร  ขวัญเต่า โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพรพิพัฒ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพิชญะ  ลำน้อย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพิชญาภร  แซ่เอ้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพิมชญา  ลำน้อย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายพีรพาส  สุวรรณสะอาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายฟาเดล  อับดุลลาเตะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายฟาริส  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กุมภาศรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภูมิเทพ  ซุ้ยขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภูวศิษฐ์  นารอยี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงมัณฑนา  หมัดศิริ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงม่านมัสลิน  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอีซ  มีการ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงยุสลิซาห์  หมอนิล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงรมิดา  มาลิกัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายรัชชานนท์  ใบเต้ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงรัตนกาญจน์  ศรีละออง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายโรซันคาน  โอสถาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงโรสมีน่า  หมันนาเกลือ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงลิยานา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายวริญธร  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวริทธิ์ธร  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงวฤณดา  หวังจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงวีรินทิรา  บริกัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอธิษฐ์  แซ่ไว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอมรกานต์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายอริยวิทย์  หลงสะหลำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอริสรา  แก้วประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายอับดุลยาซีน  สมาแอ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายอับบาส  แวอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายอาคิล  ภูสาย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายอาเซฟ  ภูสาย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอานิส  โอสถาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอารดา  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงเอมมีเรีย  บากูสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงบัลกีซ  มามะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงรอสมี่  หมันยาหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายลุตฟี  ตูแวลอ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายวงศ์วริศ  พัตรา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงศิริญาดา  หมานยวง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายอภิวัฒน์  ดนเก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายอัมนี่  บินสอาด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายอิรฟาน  นุ้ยน้ำวงษ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายอิรฟาน  ยาแลหวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  อีหมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงคาลิฟา  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายจิรนนท์  จิโสะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายชากิร  ทุ่งหว้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายชามิล  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายชาริฟฟาดิล  ลัดเลีย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงชารีญ่า  กายอ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงซัยฟาน่า  จำฝังใจ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงซาฟารียา  เทศนอก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงซิมญา  ราหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงซีรีน  ปาวัล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณฐกฤตา  ดันงุ่น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลังนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมัดตาเห โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณัฐธรียา  เขียวสด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายณัฐวลัญช์  ติ้งถิ่น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงณิชกานต์  เหมจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณิชานันท์  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยีดะหมะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณิชาภา  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงดานีน  โส๊ะเต๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงทิพย์ธารา  สัสดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายทีฆทัศน์  หมีนหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธนธรณ์  อุศมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายธนภัทร์  รัฐกุลเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายธีรพันธุ์  ชนะมาร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายนราวุฒิ  กาดเส็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายนะบีล  สุติก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนัสรีน  นุ้ยดำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงนาฟิล  คงสิเหร่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงนิชาภัทร  หยียุโส๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงนิสรีน  สรรฤทัย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงนิสรีน  หมีนเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนูรฟิลซา  ปากบารา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนูรอัยนาอ์  ดาแล่หมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงนูรไอด้า  ปิริยะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงนูรฮายาตี  แดงงาม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายบูคอรีย์  แลแม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงเบญจมิน  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปรินทร  เวียงคำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปริยาภัทร  สันติกุล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปวิชญา  คงจันทร์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปัทมพร  โพธิ์ดก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพริมผกาย  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายพุฒิเมธ  คีรีรัตน์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงแพทลิเซีย  ราเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฟัตวา  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายฟัรฮาน  แซะอาหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายฟาฎิร  คงสิเหร่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงฟาฎีญา  แอหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายภาณุวิชญ์  พานะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงภิญญามาศ  ใจสมุทร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงมัยซูน  สะแลมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงมาดีนา  เจะนิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงมาลียา  กูราเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายมุอาวิน  จันหมาด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงมูนีญา  บูหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงยุมัยลาห์  ปิริยะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงยูริต้า  หลีนิ่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายรอซี  หยีมะเหร็บ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงรัญชิดา  แปะโพระ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงรายา  ซอและ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงรุศนาณี  หลงหา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายล้อมเดช  นกเกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงลาฎีฟา  เล่งเจะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงวรกัญญา  บูสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวรเทพ  จันเจือ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายวรวัฒน์  หวันสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายวรวิทย์  ดินเตบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายวีรากร  โสธามาส โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์คำเรือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญสิน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พบสุวรรณ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายสุกฤต  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสุไรยา  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงอชิรญา  ละหมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอภิรตา  บริกัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอะลาม  ราโอบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงอัญชิสา  เกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอันนีสา  ราเย็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายอันวา  หมีนพันธ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายอันวาร์  มุสิกพันธ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอัฟซา  อีรัสคาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอัลวานี  ยี่มะเหร็บ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายอัศนัย  นกนวน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงอัสมา  ขวัญทอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอาเดล  ยูโซ๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอิฟฟานี  สันนก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอุรัสยา  งะสยัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอุสรอย์  แกสมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายฮัสซาน  ง๊ะสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงไอรดา  ยาหยาหมัน โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงการต์พิชชา  โต๊ะดิน โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงญาธิดา  อรรถหิรัญ โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณัฐนีกานต์  โพธาราม โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ปีนะถา โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายอาริฟ  เหร็มเหมาะ โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.4 วิทย์ประถม
1063 นายกัยซาน  แดงนวล โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงซุลฟาร์  กาเดร์ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงนัสรีน  กอหลำ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงนีสรีน  ณ แฉล้ม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงนูรรัยมี  หวันยะหวา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายปภาวิน  อุบล โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สิโนวัง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงมันนาน  มะดีเยาะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กชายรุชดี  หมานสัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงศิรีน  ด่านเท่ง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายอารีฟ  ปาทาน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงกัลย์กมล  อาดัม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายซุลฟิกรี  บิลละเต๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัฐศณีญา  โส๊ะหมาน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายนาซีรุดดีน  ล่านุ้ย โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงนูรีน  เจ๊ะบา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงยัสมีน  เส็นสมมาตร โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงวาซีนี  หะมะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงศิลิลทิพย์  พรมมาตั้ง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอัรกานต์  บากูสัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายอานัส  สมุทรสารัญ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงฮาดีลา  หนูชูสุข โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงกนกทิพย์  เดชเพชราวรรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงคณิศรา  จันทร์สุข โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวชศาสตร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงเจณิสรา  เจ๊ะนุ้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายชญตว์  พัฒนธานี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงชวิศา  ยาหยาหมัน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวสวน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายซัลซาบีล  มู่เก็ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายณชพล  ผลไชย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงณัฐชา  ไตรสุวรรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายณัฐธชนพงศ์  เอียดสุย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายณัฐภัทร  คลังข้อง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายธรรมราช  แก้วเหมือน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงนัซมี  องศารา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธิเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายปกรณ์  อุศมา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงปรวีณ์  ประทุมวรรณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กชายปราปต์  ฮะอุรา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงปัญญารัตน์  จันทระ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กชายปาราวัตร  สองเมือง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายพระนาย  ราชพิบูลย์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงพาขวัญ  ศุกลสกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงภูมิชญา  เรืองประทุม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายภูริภัทร  ชูขาว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายมูฮัสซาน  ศรียาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงวัชราวารี  ภูพิพัฒน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงสุจิรา  นิยมเดชา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายอธิภัทร  สืบจักษะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงอัซมี่  อาดุลเบบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงอัญญารินทร์  อังศุกาญจนกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงอัยย์  ดุกสุขแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงอามานีร์  ติงหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงกนกพร  สาเส็น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชำนาญดง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกนกพิชญ์  นพภาพันธ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายกมลธรรม  วิริยะศักดิ์สกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกรรณิการ์  รังษีสว่าง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกวิเชษฐ์  บิลหรีม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกวินธิดา  หาญศิริสถาพร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญรุ่ง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายกาญจน์ธนัศ  หนูเสือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงกุลจิรา  หลีเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายจักรพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงจิราภัทร  สิทธิภาพ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ชูตรี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองณัฐพงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงชญานิน  ช่วยเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงชนัญธิดา  ดิษฐะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายชยุตม์  ชัยชนะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงชลธิดา  ชำนาญนา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายชวกร  ธรรมขุนนุ้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชาณูอาร์  โรจน์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงซาฮาน่า  เบ็ญหลัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงฌีรีนย์  เหมเด็น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีสะกูล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงญาณิศา  เผนานนท์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงฐิติกานต์  คังฆะมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณภัทร  ชัวชมเกตุ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุวรรณคช โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรแอ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนกร  แก้วถาวร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธนวัฒน์  รังษี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุสันหนี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงธิดากานต์  จันทร์แดง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ตุกังหัน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธีรภัทร์  ทองส่ง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธีริศรา  ยาง๊ะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงนัซรัยญ่าร์  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงนัตญาดา  นะคะจัด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงนัทธมน  สงบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายนัสรุจ  หลังเร๊ะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนาตาชา  สาเเล่หมัน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงนิยาพร  คงนุ่น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงนุรอัยรีน  หลงสลำ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงนูรฟินดาวส์  หล๊ะเลย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายโนอาห์  ดำกระบี่ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายบุริศร์  ข้องอจิตร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายปกรณ์  เต่งทิ้ง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายปฏิพน  เพชรรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปริญญา  อุศมา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงปัณณดา  รักสกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงปุณยนุช  คงแป้น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงเปมิกา  เอ็มเอ็ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงไปรยา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงพรรษอร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงพัชรกาญจน์  ดำทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงพัณณิตา  ชูช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒน์วรสกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพชรรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายพีรณัฐ  อ่อนอินทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายพุฒิภัทร  พรหมด้วง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรหมรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงแพรวพรรณมณี  พิทักษ์ชาติ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายฟาเดล  เบ็ญนูรุดดีน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงฟาฮันนาห์  หวันสู โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงฟินฮาน่าฮ์  สืบเหม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายภัคพล  ไชยสาลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงภูริดา  สุวรรณชนะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายมูซอฟฟาน  ละเหมาะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายยศวรรธน์  หวันสู โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงรุ่งคะวัน  ตันติอาภรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงรุสนานี  ยาประจัน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงวรฤทัย  จิมาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงวรัชญา  หมีนหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงวิลาสินี  ทิ้งน้ำรอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายวุฒิภัทร  ซุ่ยลิ่ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงศลิษา  เชาวน์วิโรจน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงศศิกานต์  กูลดีน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงสิริธยาน์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงสุรดา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงสุไรญา  โอมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พูลภักดี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายอนุวัฒน์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงอรณิชา  สว่างรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงอรวี  ดวงเพชร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงอัญชญาดา  แคยิหวา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงอัญญาณีห์  ศรียาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายอัฎฮา  หมีดนุ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายอัรสรี  บุตรา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอาด้า  อยู่ดี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงอานิตา  หวันตาหลา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงอาภาภรณ์  ชอบแต่ง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงอาวา  อยู่ดี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายอินทัช  พรมรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงอุรัสยา  เยาวพิน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงเอวาริน  สันเหล็ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายฮาซีฟ  หลีขาว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงฮุสนา  งะหมาด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายคณาวุฒิ  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงค์หลง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงนิดา  เส็นสัน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงฟารีด๊ะ  ชูเเก้ว โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงฟิรฮานา  ปะดูกา โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงวิรดา  ชูชวด โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงศิริพิชญาน์  พงหลง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายอับดุลสลาม  อุสนุน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายอัฟฟาน  เทพเเละหมัน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายฮานิฟ  สุวามีน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงตัสนีม  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปรีญารัตน์  เเดงงาม โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงอัญสรานี  ปองนุ้ย โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายอับดุลฮาดิส  สุวามีน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายอานัส  เละสัน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงคัสนันท์  บัวเนี่ยว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงชญาภา  ฤทธิบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงญาณิดา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงณิชมน  แซ่เจน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายเตชะบวร  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงทักษ์อักษร  พรหมเรือง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงนภสร  แซ่เจน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงปภัสสร์รันย์  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงพิมชยานัน  พลแสง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายภัทรพงศ์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงรัญชิดา  โกศล โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายวรเมธ  เจียรติ้ว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงอริสา  มีงาม โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทวีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงใบเงิน  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายปงศ์ปณต  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงปัญญ์นภัส  ลำไล่ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายภาคิน  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงภูริชญา  ยัสสระ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรินทรเวช โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายองศา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายกิตติพจน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายณัฐภัทร  รุจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายเดชาพัชร  บัวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ภู่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กชายนพกร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กชายปรัตถกร  มายาสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายภานุพงศ์  ฉิมชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายอดิศร  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงอธิชา  ชูเย็น โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงกชมน  เกิดหนู โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกมลฉัตร  ชื่นทับ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกัลญรัตน์  ใจเย็น โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายกิตติกวิน  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายกิตติศักดิ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายกิตติสาร  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายเกียรติศักดิ์  น้อยดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทใจ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงชนัญญา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงชนัญญา  ยงประเดิม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายชัยชนะ  จิตต์ภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงชุติมา  ด้วงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงเซฟาราห์  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงฐาปนีย์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงณัฐวิภา  เดชะเสน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายณัฐิวุฒิ  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายดั่งใจ  แสงดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงดาวิภา  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายทวีทรัพย์  คงสง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายธนัท  มวงเหีย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณจินดา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธัญชนก  เต่าเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงธัญพร  แม่น้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธีระพงศ์  หลวงวิเศษอักษร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายนัทธวัตรน์  ยกทวน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายนันทวุฒิ  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงนิชาภัทร  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนุสรา  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงบุณยานุช  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เส็นเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายประกาศน  จิตต์ภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงปรียาภัทร  หวานดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงปิยะนุช  สุวรรณตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงปุณญชา  อินทโน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายพชรณณ  ปานดำรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีดา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงภัคญาดา  ยังปากน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายภาคภูมิ  ขาวผ่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงรัชนก  โปจีน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หนูชนะภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงวรัชยา  โปจีน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายวิชญพงศ์  ทองโสม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ขุนเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายวีรศักดิ์  ทองประดับ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงศรุตา  มัสตัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายศิวกร  ช่างนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายศุภลักษณ์  สัมนาสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงสมฤดี  ศรีรอด โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงหฤษฏ์ธาวัลย์  สมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายอธิชาติ  ยียุโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงอนุธิดา  ขุนศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายอภิรักษ์  ขุนเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงอรกมล  เภอเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายอำนาจ  ตำบัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายอุกกฤษณ์  พยุหพล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายณัฐนันท์  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านอุได ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายนันตการ  ชูรุ่ง โรงเรียนบ้านอุได ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายฟารุก  สมุด โรงเรียนบ้านอุได ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายิติรมีซีย์  สำเร โรงเรียนบ้านอุได ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงนัซรียา  สาลี โรงเรียนบ้านนาพญา ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กชายคณพศ  หลีหมันสา โรงเรียนบ้านนาพญา ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายนูรุดดีน  แสะหมูด โรงเรียนบ้านนาพญา ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงมัสนีน่า  ใบหลำ โรงเรียนบ้านนาพญา ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายก็อฟฟารีย์  บิลลาติปชา โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายชุติภาส  แซ่สิน โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงนัยฟิน  เพชรด้วง โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงนูรไลลา  เตบสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายพลากร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงรอยด์ฮาน  โต๊ะด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กชายวินทกร  ยาง๊ะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงสุรัตนา  ดำหนู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงอัยรินดา  บูสามารถ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กชายอามีดิล  แดวากม โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงอารีนา  แดวากม โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.5 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงจิดาภา  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายติรมีซี  นาราวัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงนูรอัยนี  ลาหมีด โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงเกษรา  หลงเด็น โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงนิสรีน  โตะดิน โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงนูรอัยนี  แยบคาย โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายอภิรักษ์  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายอัลฟา  ทิ้งน้ำรอบ โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอาลันดา  สำลี โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ป.6 วิทย์ประถม