รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณพิชญ์  วรรณเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณรงค์ชัย  เพชรสุข โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนาบิล  อายิ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายพงศกร  ประสานสงค์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชญารัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรพิชชา  เวชพันธ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายศุภณัฐ  สังข์แก้ว โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุพัตรา  พัดสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอามาลีนา  สิริเต๊ะ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายฮัมดี  กอเห็ง โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤตเมธ  ส่งเสริมสุข โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกัญนิศา  บัวแก้ว โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายกัณพงศ์  ขำพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายกันต์ธร  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกานต์พงค์  ขำพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงเขมจิรา  แสงแก้ว โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงชนิตา  หนูหีด โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายชยานันต์  ขวัญแก้ว โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงสม โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายโชติภัทร์  มะโนรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐพร  เอียดแก้ว โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงทักษยา  คงมณี โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนกฤต  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายนราภัทร  ฤทธิกาญจน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายเปรมปรีชา  ปอศรี โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายล้อมเดช  อิสโร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขาวเรือง โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวนิดา  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศิรินดา  สุนทรนนท์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วใหม่ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุชาดา  เรืองดำ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเอเชีย  สังข์ทอง โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกรัณย์พล  เจียธนโชติสกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายคมกฤต  เสมอภพ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายจอมยุทธ  สุภิรมย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิตติภัทร์  ชุมทอง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนจันทร์  พงษ์ขวาน้อย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชัยอนัน  เจนวนาธนกิจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายญาณธร  หะยีลาเต๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณภัทร  มนต์แก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐพนธ์  ราชผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐศรัณย์  แซ่เซา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณิชมน  แก้วพึ่งบุญ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายเดชะบุญ  แก้วประกอบ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายทิพยกานต์  ทัยศรี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายทีฆทัศน์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธีธัช  บุญพงษ์มณี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธีรดนัย  ชาติสุวรรณ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธีร์ปภัทร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายนนทกร  วิสุทธิกุลพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนันทิภูมิ  ยงเกียรติกานต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปลื้มปวินท์  ณ วาโย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปัณณวิชญ์  ถึกป้อง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมุดจาง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปารณีย์  ปองผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปุณณวิชญ์  ฉุ้นประดับ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรรวินท์  ตันประเสริฐ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพฤฒินันท์  ตั้งโรจนขจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายพลังงาน  งามนุสนธิ์กิจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิงกันต์  ชื่นจิต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฟ้าใส  วิไลเลิศพงศ์พันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายภณธนัญญ์  สุขธพฤฒิวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิงหะโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายรัชชานนท์  ลีลาศรัศมี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวัชรวรรณ  พลายด้วง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภกรณ์  วิเชียรขจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภณัฐ  ตู้ประกาย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายสสาร  งามนุสนธิ์กิจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เขียวชอุ่ม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสิรภัทร  ศรีนะรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญวรรณกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายหยี่เฉียน  โล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายอภินัทธ์  จิตรหมั่น โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอภินันท์  จอนใจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอริญรดา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายอลิฟ  มามะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอัจญรินทร์  สันติธนรักษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายก๊ก เมี่ยว  ลิม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกชพรรณ  แซ่ด่าน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกตัญญู  ขวัญหนู โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญเชิญ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกมลพรรณ  ชินวุฒิวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกรชนก  ราชเมืองขวาง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกฤตเมธ  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกฤตยชญ์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายก้องภณ  รักไทย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่หลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกันตาภัค  กาลแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ปุยริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกิตติยา  พงษาวดาร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัญญรัศมิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายจารุกร  จะจา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายจ้าวอาชา  รัตนญาติ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิรภาส  แซ่ฮ่อ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิรพันธ์พาณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิรัจฌา  มุเส็มสะเดา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายจิรายุ  ไชยาวิจิตร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชญตว์  โรจน์ศิริมนตรี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชณัฎ  ปริสุทธิ์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชยางกูร  แซ่เซา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชานิกา  บริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชินพรรดิ์  ลองพิชัย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายญฐกร  รองนุชิต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงญาณาธิปค์  ชุมทอง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐานิกา  ปานขาว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณฐพงศ์  โรจน์ไพศาลนนท์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณภัทร  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัจวา  สายวารี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณคีรี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณิชนันทน์  หมัดอะด้ำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณิชากานต์  แซ่เซา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนภัทร  เหล็มแล๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิทธิพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปณิดา  ยุบลพันธุ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปพิชญา  นวภัคสกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ช่วยแท่น โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปานชนก  สุวรรณศิริ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปิยธิดา  เพ็ชรสองสี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปิยภัทร  พรมเสน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปุญญาพัชร  สินโน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพรพอเพียง  แซ่เล้า โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพรภวิษย์  ไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพัชรีพร  แก้วดำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  มั่งมี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพัธทนันท์  ปานะบุตร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชญาภัค  ไชยนอก โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพิชญุตม์  เกิดลาภ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชยา  พรหมศร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วชิรธนากร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภกิจธนวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพิรชัช  สันจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายฟิตรี  หง๊ะหลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภัสสรญ์  ตันจะโข โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูริ  เบ็ญหยีหมาน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงมุกนรินทร์  เหมสนิท โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายยิ่งใหญ่พิทักษ์  ทองชัย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรจนา  ขันคูณ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายรุจิภาส  ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวงศ์ธวัฒน์  สุทธิธรรม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวรวลัญช์  แซ่จง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวราทิพย์  เซียว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวิชญพงศ์  พรมเสน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิชญาดา  ทิพย์สุเนตร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศัศนันท์  ยงเกียรติกานต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศิวปรียา  ชื่นจิต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศิวะกฤษณ์  ทินกร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศุภสุดา  วิไลกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสมิตานันท์  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอนันตา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอรไพลิน  กองพิธี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอังกูร  บริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอัฟริน  อะปะแต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอิบติฮาจญ์  หมะและ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอิสรียา  หล๊ะหมูด โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฮัยฟา  หมัดสะหริ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกชกร  ถิ่นจะนะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกรรณญากร  กงสำโรง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤตยช  หนูเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายกษิดิส  ไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงจันทราทิพย์  เหมตะศิลป์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงชลิตา  ทองเรือง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายชวัลวิทย์  หนูเล็ก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายชัชพงศ์  หะหมะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายฐกฤต  สุสานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงฐิตาภา  กิตติโรจน์เกษม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงฐิติมา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายณภัทร  วงษ์มา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายณัฐกิตต์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายธนกฤต  ทองขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธนเพชร  หนูทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธนวรรณ  คชาทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วอรุณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินสองทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนาดา  วงศ์อิดริสกุล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนารีราช  ศรีเกตุ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนูรีน  หมัดสอิ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงบุณยาพร  จันประเทศ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายปกครอง  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปาณิสรา  จินดาเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายปิยพัทธ์  เลียดดำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายปี้ซี  เต๊ะหนิหม๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปุญญิสา  ชูสวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปุณยภา  กิตติโรจน์เกษม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงเปมิกา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายพงศา  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วพลายงาม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิชญากรณ์  กลั่นทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  นวลศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพุทธิดา  ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายรติชัย  กล่อมดี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวรวลัญช์  มาโนนทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงสง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายวิรัลพัชร  เกษมไชยานันท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวิลาสินี  สมคิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงโศภิต  บุญเหลือง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสิรามล  ฆ้องกระโทก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินทร์สังข์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุธาสินี  ปิติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุพิชญา  หนูเสน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายสุเมธี  ฐิติกิตติ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงหทัยภัทร  อินทร์สุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอรสา  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอัคสราภรณ์  ชุมจัน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงอัญชิสา  ยีบ๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกชกร  สุกทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกชอร  วิศพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองขจร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ช่วยหนู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกมลวรรณ  ยงกำลัง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกรรวีย์  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกฤตยา  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกวิน  สลำเหม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกวิสรา  เเก้วเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกษิดิศ  เกลี้ยงเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญพัชร  คงนุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เเดงเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกานต์นรินทร์  แดงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกิตติศักดิ์  สรรพนิล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกิรติกา  มุสิกะรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงแก้วกัลยา  กุสทัสวรรโณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเขมจิรา  ชุมเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายคุณากรณ์  แก้วชูเชิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายคุณานนท์  นิทะรัมย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจรรยกร  ไชยพรม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายจักรภัทร  ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายจารุวัตร  สมันธการ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจิตรกัญญา  สวยดี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจินดามณี  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจิรชยา  หมัดหมัน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจิราพงศ์  ทองยอด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิราพงศ์  เมียรเกิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจิราพร  เมียรเกิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจิรายุ  มหายศ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายจิรายุ  หนูพุ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนม์ญานันท์  มุกดา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชนวีร์  อุทยมกุล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชนาธิป  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนิกานต์  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชยณัฐ์  เกิดเเสงสุริยงค์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชลลดา  คงศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชลิตา  ฆังคัดสะโร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชัญญานุช  ช่อวิเชียร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชัญญานุช  มณีบัว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชากีรต์  เจ๊ะมะเจ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วุ่นเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ขวัญศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายไชยภัทร์  ถิ่นจะนะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายญาณพัฒน์  ยานะวิมุติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงญาตินันท์  คงบัวแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายฐิติพงศ์  สิงลศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณฐกร  นนทกาญจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณฐกร  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณฐมน  วงศ์วุฒิรัตน์กุล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณเดช  หมอสอน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์ภัทรนันท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณภัทรชนนย์  ยิ้มซ้าย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณมิ  ้เเก้วเเพรก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณรัฐกรณ์  ต้นเจริญรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัชชา  เกิดกันโณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัชพล  หนูอิน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ชาตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เเสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยทองสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฏฐานิช  ทองศรีเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทพทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แทนบุญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐทิชา  บัวขำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐธิตา  ทองนวล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐพร  นวลศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฐพัชร์  คงชาย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐลลนา  ละกะเต็บ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐวิภา  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณิชกมล  ชูสีนวน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณิชกานต์  ปวนชมภู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณิชกุล  รัตน์เเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณิชา  ตราชู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงดารารัตน์  เพ็ชรสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายตุลยวิทย์  ฤทธิ์มาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายทัตเทพ  หัสบดี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนกฤต  บัวเรือง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนดล  ตุ้ยนะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนภัทร  สุขคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนวรรธน์  ขันทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนัชกฤศ  ประทุมทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนินวัฒน์  กุมาร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธราธัช  เกื้อก่อบุญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธิดารัตน์  กลิ่นวาระ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธิษณามดี  หนูเขียว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธีร์ธวัช  เอียดคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีรวัฒน์  ดวงเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีระ  เหมเหาะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรัช  กลั่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธุวานนท์  ชูศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนภสร  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนภสร  เดสโร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนลินนิภา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายนวพล  อินทร์เเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนัทธิดา  ละวรรณเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนัสรีน  หมินตะเหล๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนัสลินญา  ยาชะรัด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนาเดียร์  อ่อนมนิล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนิชานันท์  เเก้วในเมฆ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนิชาภา  ผลงาม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนิชาภา  มหามนตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนิษฐา  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปณัยกร  จิระโร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีคงทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายประกาศิต  คงนุรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปวีณ์กร  ทองสม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายปองคุณ  ไชยทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปัญจพล  เศวตสุทธิพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปัญชญา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองด้วง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปัณณธร  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปาริฉัตร  ไชยแพทย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปิ่นเกล้า  มิตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปิ่นธิดา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปิยภัทร  ชุมเอียด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปุญญพัตน์  วิจิตร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปุณฑ์ชญาณ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปุณณภา  ชุมทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเปาโล  ธิติจรัสชัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพงศกร  ชายขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพงศกร  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพชร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพชรพล  สุขทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพฤติพงษ์  คงทน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพลอยนภัส  มณีเกิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพสธร  แก้วมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพัทธดนย์  ไกรวงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพัสกร  จันทร์บัว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพัสกร  เเก้วโชติรุ่ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชชาภา  สินออมทรัพย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันเสน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิณรี  ชูทิพย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริไชย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเพชรเจ้าคุณ  กันทะมา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงแพรวพลอย  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายฟาดิล  เอียดเเอ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงฟ้าใส  พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเฟาซัน  พิทยาสนธิวรกุล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภคพร  แท่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภคพล  งามศิริ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภคมน  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภควรรณ  คงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภัควัติ  เทพอ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภัทรธิดา  หนูคล้าย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัทราพร  สัมพัชรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภานะรุจ  เสนเเดง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภาสกร  จินดาประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภีมวรา  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภูมิกร  อ่อนบัวขาว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภูมิภัทร  พรหมยอด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายมุอัซซิน  หวังดำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเมธปิยา  บุรีศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเมธาสิทธ์  มณีรักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเมษา  เอียดเเอ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายยศกร  จันมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายยสินทร  โสระเนตร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงยิ่งดี  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายรัชชานนท์  คล้ายศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายรัชชานนท์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงรัชนิดา  จันเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายรัฐมนตรี  เเก้วไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรุ่งณภา  ศรีขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เพ็ชร์เเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงลลนา  เจริญผล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวชิรวิทย์  ปรีดาพาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวทัญญู  ยอดเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวนัชพร  หมวดเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวรกันต์  ลิ่มเฉลิมชัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวรณัน  กาญจนสุภาพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวรรณธนาต์  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวรัญชลี  เมฆะมานัง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรัญญา  ฤกษ์เมือง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวริศยา  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวริศรา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวัชรินทร์  พลมั่น โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวัฒนพัชร์  พันธุสะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวาสินี  หมีคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวิมพ์วิพา  ทองกลิ่น โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวิยดา  แก้วชุม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวิรตา  ปานเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศักดา  ฆังฆัสโร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายศิรบดินทร์  มันฑะติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทสโร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศุภกร  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศุภธเนสร์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสนันทิยานี  สีสะหมาน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสวิชญา  แซ่พ่าง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสะดียะห์  มัสอูดสาเล็ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายสิทธาคม  เพ็งศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสิปปกร  เพ็งเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติคุณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสิรวิญช์  บัวเรือง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสิรีธร  สุขสบาย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุจิรา  มากประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุทาศิรินทร์  คงเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุธาสิโนบล  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุธีรา  เอียดแอ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุปรีชญาน์  เเก้วมณีโชติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุพัฒตรา  จิระรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสุรธัช  สันทรวีรพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสุรยุทธ  เเคว้นน้อย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุลัยมีย์  หมันหวี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงหนู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอทิชนันท์  ทองวิเชียร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอรไพลิน  สังข์วิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอัจฉรา  ชุมศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอัญธิตา  แก้วเนตร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอัตตชิต  ช่วยประสม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอัมราวดี  พุดศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอัรวา  จิตติปาโล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอาติฟ  เบญหะยีมูซอ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอานนท์  รุ่งเหนือ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอาภัสรา  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอิลฮาม  ขะเดหรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเอกราช  เพชรโรจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงฮามาด้า  หมานเหม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฮูซัยนีย์  หวังสบู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเเก้วรดา  เเก้วคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเเพรณภัสร์  เพ็ชร์คง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเก็จมณี  คชเดช โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายจักรภัทร  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายณคุณ  ชินศุกลภัทร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนริศรา  ถิราวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาเดล  ยามา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงรัตนาวดี  สาดแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสิริกัลญาณี  เจนทวีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงเอมมิกา  เฉลิมทรง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกวิสรา  ชูอรัญ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกันตา  นักเกลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกุลธิดา  น้อยลา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจารวี  พุฒสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฐกรณ์  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐชฎา  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมดาว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณิชารีย์  บวดดีน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธมนวรรณ  กระดานพล โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนันฑิชา  แซ่ไล่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายปิยะ  คำวันดี โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพีระพล  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมุกวาริน  รุ่งภิญโญ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวันฟาราห์  สามุ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศิรสิทธิ์  พุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศุภิดา  อยู่อริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอมิรา  อะหมาน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกรองแก้ว  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายกฤตานนท์  พรหมจิตร โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายกอบกานต์  พรหมจิตร โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกัญญาภัค  รักชุม โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถาวรสุวรรณ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกัณฐกานต์  สลำหมาด โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สังฆรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายคชานนท์  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงจิดาภา  หมัดเย๊าะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายจิรณัฐ  เกตุเหม โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชญานิศ  หลงโดย โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายชนกานต์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายชานนท์  สนสัน โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงโชติกา  สุหัสโช โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายซามินน์  มะสมัน โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงซารีน่า  หมัดหล๊ะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จำนงค์ทอง โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณัฐวลัย  ลิปีสุวรรณพงศ์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงดาริน  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายติณณ์  ตรีวรเวทย์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายธนกฤต  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายธนิสร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายนนท์ปกรณ์  ศิระจารุอนันต์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายนัสรอน  ยายู่สะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนัสริน  โต๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายนาอีม  หลำหล๊ะ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงบุซรอ  หมะและ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายปภาวินทร์  ชุมภูราช โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายปัณณธร  หลำจะนะ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงปัณณพร  ศิระสุข โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายปัณณวรรธ  ขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพรชิตา  สันบู โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายพอดี  ไพจิตรสัตยา โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วสง่า โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพิมญาดา  ซูมา โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงแพรวา  เอียดวารี โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงฟาดา  พรหมใหม่ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงฟาติน  บ่อเตย โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายฟีรอส  อุเหยะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงมัสรินทร์  ดินอะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายมุนอีม  อนันทบริพงศ์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายมูฮัมหมัดซะบัน  มะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายมูฮัมหมัดวาอิล  โต๊ะอาแว โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงวรนุช  ปาแน โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายวรวิทย์  ทองปาน โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายวาฮีดี  มิหีม โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายวิภู  สุวรรณเมือง โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายศุภวัฒน์  บากา โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงแสงตะวัน  สุกใส โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายหานัส  นิเด โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงอฎา  หะยีเด โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายอฏิพัณท์  วังสตางค์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงอนันดา  หมัดเส๊าะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายอันวา  หมะสะอะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายอับบาส  มะเด โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายอาเดล  ยุโสะเหม โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายอานนท์วัตน์  จิตจันทร์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายอารีฟ  ลอหนิ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายอาลิฟ  แวมือนะ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอินอาร์ม  เขร็ม โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงฮัยฟา  โส๊ะโหรน โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงฮัยฟา  ใบมะอู โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายฮานีฟ  โส๊ะหัด โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกนกพร  รักเงิน โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกนกรดา  จันทสุวรรณ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกนกศักดิ์  ไชยยอด โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกฤตเมธ  กินรา โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกวีศิลป์  มะโนเรศ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เศรษฐีแสง โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกัญญาภัค  มาร์ลี โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกัลยา  สุวรรณสิน โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกิตติพัฒน์  ประสิทธิ์พรม โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเกสรา  จุลรักษ์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงแก้วกุล  คงสกุล โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงขวัญนภัส  สังข์วิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเขมินทรา  รุ่งรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายคาร์ดิฟ  พิชิตแสนยากร โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงจัฟฟาณีย์  หมัดล่าเต๊ะ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงจัสมิน  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงจัสมิน  เหล๊าะเหม โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายจิตติพัฒน์  หลัดเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจิรัชญา  กรมเมือง โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงจิรัญญา  แก้วบุญ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประทุมสินธุ์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชัชวานีย์  ปูขาว โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายชัยวิวัฒน์  กฤตศักดิ์วัฒนา โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายชาร์ฟีก  มูอิ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายชารีฟ  เหละดุหวี โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายชินกฤต  ทองเพชร โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สุย โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงซาซิลมาส  อับดุลลาเตะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายซุลกิฟลี  ใบดุเก็ม โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงญาณวดี  หนูรอด โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงญีลดา  ราชชำรอง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แก้วบุญ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ราชชำรอง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณกมล  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณดา  จินตนา โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัชญ์ภณวีร์  โกศัลยวัตร โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษบงค์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มณีอ่อน โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  นวลละม้าย โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายณัฐณิชา  ชูชื่น โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฐรัฐ  เจะหนิ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณัฐวดี  หลำโส๊ะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัสรีญา  หวันมะแส โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณิชกานต์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณิชากร  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณิชาภัทร  เจะหนิ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณิสรีน  เส็นเยะ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายดานิช  คุ้มบ้าน โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงดานีล  นพพันธ์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายดาวใหญ่  ขวัญทองชุม โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเตชินี  ถาวร โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายทินภัทร  หัสการดี โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงทิพญาดา  แก้วเมือง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนพิพัฒน์  พันธริ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธนัญญา  พรหมวิจิตร โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธมนวรรณ  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสงโพลง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธีรศิลป์  คงเต็ม โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายนนทนันท์  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนะดา  หมันหลี โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลละออง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนันทวัฒน์  ประทุมสินธุ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนาซีร่า  มะสะอะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนาดาเวีย  แวมูเน๊าะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนิซอฟรอน  นิเด โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนุรฝาดีลา  มอลีลอ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนุรวาณี  หมะอะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนุรวาฟะฮ์  บาเน็ง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายนุรฮาน  คงคาลิหมีน โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนูรซีรีน  หลงหมัด โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนูรญาศมิน  กาซอ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนูรนาดา  สะอุ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนูรไพรุส  สะแลแม โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนูรีน  มะลี โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเนาฟัล  เจะอุมา โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สังข์เพชร โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงบุญยนุช  จิตคำรพ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปพิชญา  ชุมวงค์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายปรมินทร์  ภูมิชาติ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายประกาศักดิ์  หวุ่นจันทร โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายประกาสิทธิ์  หวุ่นจันทร โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปริยฉัตร  ใบดุเก็ม โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปัณฑิตา  อำไพรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วสุข โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปุญญิศา  พุดเอียด โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปุญญิสา  ประสีทอง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปุญพิชชา  อ่อนทอง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปุญยธิดา  ทองปาน โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพรไพลิน  จันทพันธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพรสุดา  สินธู โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพัชรีพร  สุขเดิมรอด โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทร์เพชรศรี โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายฟาเดล  พรหมใหม่ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายฟารุด  หมัดหลำ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงภรภัทร  จันทร์หนูแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัทรียา  เหมมัน โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภูติวัฒน์  ญานุชิตร โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทรเพ็ชรสี โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภูริ  สุขเกษม โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภูวนัย  ไชยยอด โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงมนัชญา  นิภานันท์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมาเรีย  ยาวาหาบ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมินตรา  บูหวัง โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงมิลิน  เจะหวังหมะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายมุอ์มิน  จาปารัต โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายมุอาซ  หมัดหลำ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาคิม  มูสอ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิ้ล  โส๊ะเหม โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงยุนัยดา  หวังหลำ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงรดา  อัตมณีย์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายรัชพล  กาญจนา โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงรุสฮัยมี  โต๊ะหลี โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายฤทธิไกร  บากา โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงลันตา  หมะจิ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงไลลา  กานี โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวรรณกร  ห้วยห้อง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยรักษ์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวริษฐา  ชูวงค์วาลย์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวิชญาพร  ทองหนูแดง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวิรัลพัชร  กิ่งสุวรรณพงศ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายวีรภัทร์  ดุหนิ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงศยามล  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  รำมะนะกิจจะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายศีลวัตร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศุพิชนันท์  คงเอียด โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศุภณัฐ  ดินอะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศุภมาส  สืบกระพันธ์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสรวงสุดา  ยกรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายสิงหา  อิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสิริศิลป์  ทีปรักษ์พันธ์ุ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุนิสา  เจะอุมา โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงหฤดีรัตน์  ศรีนุ่นอินทร์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงหัสวาณี  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอนัญญา  นิมานนท์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอนันดา  กลับใจได้ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอภิชา  ตันติวิชช์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอภินันท์  มะโนเรศ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอภิรักษ์  เพชรโชติ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอรไพลิน  นิคมศิลป์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอัจฉริยะ  ณ จันทร์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอันนูร  เครือทอง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอัศวิน  ชาน โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอาดีล๊ะห์  สะอะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอาทิตย์  บิลนรงค์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอานัส  เล๊าะยิ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอายามี  เจะหมะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอิลฮาร์ม  หวังหนิ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายเอกวินทร์  สลักคำ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงฮันนาน  นิเด โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงฮัยฟาร์  กานี โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฮาดา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายฮิลมาน  เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพชร  อรุณศรี โรงเรียนบ้านลำไพล ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนบ้านลำไพล ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกวินธิดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองแจ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลออง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายต้นตระกูล  นัคราเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงธวัลหทัย  จันเพ็ชรสี โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มิ่งทอง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงพิมภิชชา  ลาวเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายภูวนัตถ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายลัทธวัฒน์  ทองนอก โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายวุฒิภัทร  เอียดหนู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงศุภมน  ทองเสน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงอภิชญา  โนมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงอลิศรา  โนมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกชมน  สินปรุ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกิรติกา  ทองเสน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงขวัญกมล  ราชแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงจรรยพร  เกื้อก่อยอด โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมขวัญ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงจีระนันท์  ตันเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายเจษฎาภรณ์  แย้มมะลิ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายชนกันต์  ทองเสน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายฐานันดร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายฐิติภัทร  พุมเสน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชหวล โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐทิชา  อะหลีแอ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธนดล  อินธรรมราช โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธีรภัทร  พรมเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธีรภัทร  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนภัสกรณ์  ศรีเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปรมัตถ์  ยางทอง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายปรเมศวร์  แก้วยอดทอง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปาริชาด  พุมเสน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิมพัชชา  เกตุศัทธา โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพีรดา  ณ สังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายภานุพล  จินดานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายยศกร  หนูเพ็ชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายระภีพัฒน์  สุวรรณลิขิต โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงลลนา  สุขชู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ดวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศลิษา  เกื้อนุ้ย โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศุภชัย  กัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสิริโชค  วงษ์เกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสุธีธิดา  พรหมสังคหะ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกัณทรากร  คงสุนทรสินธุ์ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงน้ำวิน  - โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ป.5 คณิตประถม
741 นางสาวคุณัญญา  คงเรือง โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายจรัสรวี  นพภาษี โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงฟูรยา  หกราโชติ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวสิงคิพร  แซ่โจว์ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นายอัศวิน  หลวงเวียงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นายอู่เฉียงป่าว  จะกอ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงญาชิตา  ภควัตธนาดุล โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอิงครัต  สัจจบุตร โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชนัญธิดา  ติเอียดย่อ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายชวดล  สู่สมแก้ว โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายทวีทรัพย์  ทองมาก โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปุณภัสสร  พากเพียรทรัพย์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงภัคจิรา  เกตุอินทร์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายสิรวิชญ์  เอียดประพาส โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.4 คณิตประถม
757 นางสาวจันจิรา  บุญเต็ม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นายณัฐวุฒิ  อิสรธะ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวนพมาศ  อินรัศมี โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายอับดุลบะดีย์  หวังนุรักษ์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงกรขณิมา  ชูเชิด โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายคุณาเทพ  คงพันธ์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายจิราวัฒน์  รักษาสัตย์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณัฐภัทรา  สรเพ็ชร โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธมนวรรณ  กาญจนะ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเบญญาพร  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภาคภูมิ  โรหิตเสถียร โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอริญลดา  แหล๊ะเย็บ โรงเรียนบ้านทุ่งครก ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ซาเหล็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงโรฮานา  หมัดหนิ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายเอกรัตน์  หมาดมานัง โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 คณิตประถม
772 นางสาวแทนคุณ  ขาวดำ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวมาริสา  สันหมาด โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายจิรายุ  บินดุเหล็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงซัยดานี  เสาวคนธ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงซาฟีรา  กำเนิดทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนันทภัค  มูหัมหมัด โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนูรอัยริณ  แมเราะ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพรกนก  สันสน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงฟาดีลัต  หมานเรือง โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายฟาตัน  อักษร โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงภิชานันท์  ทองดีนุ้ย โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอณิชานันท์  เบ็นเหล็บ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอลัลดา  เดชกุมพล โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอัสรีนา  กิมเอ๊ะ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงเอมิกา  สลีหมีน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายซุลฮาล  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านป่างาม ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมะเก โรงเรียนบ้านป่างาม ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายติรมีซี  อิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านป่างาม ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนิสรีน  หวังและ โรงเรียนบ้านป่างาม ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนิสรีน  โส๊ะหวัง โรงเรียนบ้านป่างาม ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรหมใหม่ โรงเรียนบ้านป่างาม ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอัชรีญา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านป่างาม ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอาซียา  เหล็มนุ้ย โรงเรียนบ้านป่างาม ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายอานัส  หัดหมัด โรงเรียนบ้านป่างาม ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกัสตูรี  หมัดสอ โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงมาดีนะฮ์  ยะมันยะ โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงรุชดา  หมานเม๊าะ โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอนีส  ดินอะ โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงอิฟติการ  อะหลี โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงฮัยฟาร์  กาละมูล โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงฮาน่า  หมัดยะมา โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงนูรีน  หัสถประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงฟูดัยญา  หลีเหร็ม โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอัฐกรณ์  หะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะทาก ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายกันกร  ประกอบแก้ว โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงจิลาภรณ์  สนิหลำ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายชนภัทร  เหาะใบ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายทรงชัย  กวดจิตร โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงธนัชญา  หลำหลี โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายนพดล  ยะมาย โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงพิชชา  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงแพรนภัส  ราชพงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงฟาตีม๊ะ  มันสอ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงฟาริดาห์  เส็นหลี โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เจะเตะ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงรวิภา  หวังหลี โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สวัสดี โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงสุนันฑา  หาหาญ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอทิตญา  นินะหมัด โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายอนาวิล  หมีนหวัง โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายอภิเดช  ชื่นดำ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงอังศนา  ล่าโส๊ะ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงอารยา  หีมยิ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงอุรัย  บินแหละ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงฮัซวีนา  หีมล๊ะ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงชลดา  ไพคำนาม โรงเรียนบ้านสะพานหัก ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หีมยิ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงมุมีนะฮ์  บินแหละ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายกัรดาฟี  ช่างหมาน โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกิดาการ  อีหวี โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายนนรชัย  สนิหลำ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนาดีญา  โส๊ะหัด โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงเปรมขวัญ  ช่างพรม โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงฟิตดาว  อีหวี โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเรญาน่า  หีมจิ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายวิสรุติ  หมานอะ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงอรรณณาซีล  แก้วเอียด โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอัญรินทร์  โสะยก โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอาอีเส๊าะ  ร่าหนิ โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงฮัซวานี  ชั่งหมาน โรงเรียนบ้านสะพานหัก ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจักพรรดิ์  สาและ โรงเรียนบ้านป่ากอ ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายณัฐนันท์  พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านป่ากอ ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายอาซาน  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่ากอ ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงนาเดียร์  เกื้อขะเหร็ม โรงเรียนบ้านป่ากอ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านป่ากอ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอามานี  หัสมัด โรงเรียนบ้านป่ากอ ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายคุณากร  สีสมอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายแทนคุณ  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงธิดาทิพย์  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายนัฐธนนต์  เดิมพรม โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่วยประสม โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงญานิศา  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงศิริรัตน์  เดิมพรม โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณัฐฐา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงรัตน์ธธิดา  หนูทอง โรงเรียนบ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงวรรณวิษา  สายทองแก้ว โรงเรียนบ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงเกวลิน  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พิทักษ์สุข โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงณัฐวรา  พรมสะอาด โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณโณ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญเลี่ยม โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณฐพร  เส้งนนท์ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายธราเทพ  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทกุล โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอนัณชญา  ลักษณะ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงธัญฑิตา  ทีปรักษ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงบรรณารักษ์  บัวใหม่ โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  พินิจทรัพย์ โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงเมธินี  ลักษณะ โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายฮามันต์  หีมอะด้ำ โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 คณิตประถม
873 นางสาวเกศกนก  มณีเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาปรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวญาณิศา  คำแก้ว โรงเรียนบ้านนาปรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังข์ดวงยาง โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายชิตวร  สุขปักษา โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายพันกร  ไชยมณี โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพิชัยลักษณ์  ยอดขาว โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงศุภสุตา  จิรัฐจินดางกูร โรงเรียนบ้านนาปรัง ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงนาเดียร์  รูปเอี่ยม โรงเรียนบ้านม้างอน ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงนูรฟาดีล๊ะ  เจะโส๊ะเจะหลี โรงเรียนบ้านม้างอน ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงอามีนา  ชายเหร็น โรงเรียนบ้านม้างอน ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงซอนย่า  ส่าเหม๊าะ โรงเรียนบ้านม้างอน ม.2 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวนันทิตา  หวังแล๊ะ โรงเรียนบ้านม้างอน ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงบัญฑิตา  สมาน โรงเรียนบ้านม้างอน ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสาริสา  ส่าแหล่หมัน โรงเรียนบ้านม้างอน ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงนันทิพร  นิลอนันต์ โรงเรียนบ้านท่าหมาก ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เดชาวัฒนากุล โรงเรียนบ้านท่าหมาก ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสรรเพชร  เพียรเก็บ โรงเรียนบ้านท่าหมาก ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุวนันท์  ทิศแจ่ม โรงเรียนบ้านท่าหมาก ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงจตุรพร  เสนดำ โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงฐาปนี  คำสม โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงธารารัตน์  วุฒิผล โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงปทิตตา  นวลเจริญ โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงวรินท์นิภา  อินทรโท โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงอัฟนัน  อุมา โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายฮัมบาลี  อีมิง โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงกานีมีย์  เล๊าะ โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายชารีฟุดดีน  สือแม โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทองนุ้ย โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณฐภัทร  ศรีรักษ์ โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณภัทรพร  อบอุ่น โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงนุสรินทร์  กริยา โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงรชยา  ปานเหลือง โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงแวอิลฮัม  ยาโงะ โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสุธีมนต์  บุญยะจันทร์ โรงเรียนสะบ้าย้อย ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนาวิน  ใจดี โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายวรวิทย์  เซาะแม โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงสริยาภรณ์  เจริญวัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงอุรัสยา  เรืองช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงจิตตมาส  สุขมี โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายนันธกร  หนิเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงปาริตา  หวัดเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอัยรดา  จิตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงอิริยา  แก้วมาก โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีคงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายณัฏฐนันท์  ยิ่งเจริญสกุลโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงณัฐรดา  ปองผล โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงปภาวรินท์  ฤทธิ์มลตรี โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีสหสโสภณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงรดามณี  วงศ์เกี่ย โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสุมิตรา  สุวรรณรมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายอติคุณ  ขาวทอง โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกานต์สินิ  บำรุงรัตน์ โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายคณพศ  แซ่หลี โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยกิจ โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงฐิติมา  จันทรจิตร โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงณัชชา  จันทรจิตร โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรภักดี โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงนุรฮาลีนา  โตะโยะ โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงพิชญา  ภิรมย์ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายมูฮัมหมัดชารัฟ  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงไหมพิม  พูนชุม โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายกวินท์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายกัรมาน  มาเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกัลยากร  สุขาชื่น โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงกิตติมา  มุเซะ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงจารุมน  อย่างบุญ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงฉัตราพร  ผาเวช โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วของแก้ว โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชัยดา  เอียดยีสะอิ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายชามิล  เอียดยีสะอิ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงฐิติการ  ปานแดง โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงฐิติชญา  นิหะ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายฐิติพงศ์  จันทรจิตร โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สวนจันทร์ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงณัฐณิชา  มลตรี โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณิชการต์  เจียวก๊ก โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายตรัยภูมิ  ป้อมแก้ว โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายไตรภูมิ  ชะนะบัญญัติ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธนภูมิ  หัดขะเจ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธัญพิมล  วั่นลี โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สาและ โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพูมนาคิน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กิจคอน โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุบรรณน้อย โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเมธาภรณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวรวงศ์  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายศิราวุธ  ยีแก้ว โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงอณิศ  หมานสนิท โรงเรียนบ้านเทพา ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอดิเทพ  นุ้ยเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอดิศร  สุวรรณมา โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอัมพุชินี  ปราณนคร โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเทพา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงนูรฮานาน  อะเหล๊าะ โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงนูรีซ้า  หมีนเจ๊ะ โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงสุไรฟา  เสะหมะ โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงปวีรัตน์  ปานสัน โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายฟาซิล  เสะหมะ โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  เหย็มแหละ โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายฟารุก  หลีปุ่ม โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงฟาอีซ๊ะ  หลีปุ่ม โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอนัญญา  หมานโมหา โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอันวาณี  ร่าหนิ โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายอัสกันดีย์  สีหัด โรงเรียนบ้านแพร้ว ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายกฤษณพล  น้ำอินทร์ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงทิติตา  ไชยโอชะ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายปวเรศ  คงดำ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงพีรดา  ยิ้มขาว โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงสุไรยา  หมาดเดียะ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงชนันท์ญา  กุลวานิช โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงธัญชนก  บุญแต่ง โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมนุม โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายรณชัย  ฉัตรทองพลัด โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวนิดา  หวังเบ็ญหมัด โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายองอาจ  คูหา โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอทิติยา  คงสง โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกัญญาชัญ  เสือสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โมลิโต โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์เกตุ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายเตวิช  เพชรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงธีรกานต์  สุพาพันธ์ุ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธัญญาบาล โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายพีรเศรษฐ์  สัจวนารักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วคง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงรัตนาวดี  ปิ่นทอง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์เกตุ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายอภินันท์  ชูหาญ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายเอกพงษ์  จิตรานนท์ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงกนกรดา  ทองมาก โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงเขมจิรา  ยังทอง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงคณิศร  โวหาร โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงจิรัชสยา  วันโนนทอง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงณปภัทร  เพชรศรีนวล โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงธนพร  อุทัยรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงธัญสิริ  เพชรศรี โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงธิญวรรณ  รอดชู โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงนภัสกร  วุฒิยา โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงปานขวัญ  อินทองแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงพรรณกร  รัตนชูศรี โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงแพรวา  จันอิ่ม โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงภคพร  อุทัยรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงภัทรกันย์  คงประดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายมุกตาภา  แก้วประไพ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงรัชณีพัฒน์  ศรีพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงวันวิสา  โภโสภา โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณโร โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนหนู โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงอมราลักษณ์  แก้วมาก โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอาทิมา  พาหุฬาดิเรก โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกิรมี  ชุมเพ็ชร โรงเรียนบ้านสม็อง ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงนูรมี  ฮิเล โรงเรียนบ้านสม็อง ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงอัสมะ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านสม็อง ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงฮานีฟา  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านสม็อง ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงฮาฟีซ่า  ยีกะจิ โรงเรียนบ้านสม็อง ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุระจอก โรงเรียนรัตรสารวิทยา ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายชยพล  สุวรรณมณี โรงเรียนรัตรสารวิทยา ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายจิรัฎฐ์  นวะสุทธิ์ โรงเรียนรัตรสารวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายเดชประเสริฐ  ดำน้อย โรงเรียนรัตรสารวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายเดชภูสิฐณ์  ดำน้อย โรงเรียนรัตรสารวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายทัชชกร  เมืองจันทร์ โรงเรียนรัตรสารวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยยอด โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายเจษฎา  หวังดี โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายชยพล  แก้วทอง โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายธนชาต  สาและ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงปารดา  สีหัด โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงพิมพิศา  นิลอินจันทร์ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงฟาติน  หรนศิลา โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงรดา  พรมขาว โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงวรินดา  ไชยยอด โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายวีระชัย  หมัดศรี โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายอัฟฟาน  ราหนิ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ก่อเกื้อ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงจันทิญา  จันทรักษ์ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายซลกิ๊ฟลี  ราหนิ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงโซเฟีย  แก้วปนทอง โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธัญญา  หมัดสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายนรภัทร  บ่าหม๊ะ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนรมน  จันหนู โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายนาถวัฒน์  บุตรศิลา โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงนุรีน้า  หงีเอียด โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภัคพงษ์  สอรามัน โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงมิรันตี  หมัดสี โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงศศิธร  ก่อเกื้อ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายอับบัร  ประพันธ์บัณฑิต โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายอาชาวิน  แก้วช่วย โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงอารยา  หงีเอียด โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายอิฟฟาน  หลีเจริญ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะเย็น โรงเรียนบ้านพรุหวา ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เจะหนิ โรงเรียนบ้านพรุหวา ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายซูไลมาน  สะนิ โรงเรียนบ้านพรุหวา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนูรฮุสนา  เจะลง โรงเรียนบ้านพรุหวา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงฮาบีบี  เสมอภพ โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงกนกวรรณ  หลำเหล็ม โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงชีฟ๊ะ  หล่าหมัน โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงโซฮานา  ตะเห โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธันยภัทร  กุ้งแก้ว โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายนัสรีย์  ร่าหนิ โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงนารีซาร์  หมัดหม๊ะ โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายมนัสวีร์  อาลีดีมัน โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายมูตาชา  บินอุมาฮาซัน โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงยัสมีน  ร่าหนิ โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงยูฮานา  แวยูโซะ โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายมูฮำมัดอาลาวี  เฮ็งปิยา โรงเรียนบ้านฉลุง ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายอิรฟาน  ดารามัน โรงเรียนบ้านฉลุง ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายกิตติกร  เปี่ยมใจจิ โรงเรียนบ้านฉลุง ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสาพีอิง  ดารามัน โรงเรียนบ้านฉลุง ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงชัญญานุช  สังข์แก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายธิติพล  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงพลอยปภัทร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ป.6 คณิตประถม
1084 นายพรรษา  คล้ายประสิทธิ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวสุนันทา  สังมัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีมั่งคั่ง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยนุ้ย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขศิริพัฒน์ โรงเรียนบ้านหว้าหลัง ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายณัฏฐังกูร  เพ็ชรสีนวล โรงเรียนบ้านหว้าหลัง ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงนันทิดา  จันแดง โรงเรียนบ้านหว้าหลัง ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงตัสนิม  ด่อเล๊าะ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงนูรไอริน  สมะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงโนสดียานา  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เอียดไฝ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายฟัรฮาน  เจะเเละ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายเฟาวาซ  สมะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายภัควัต  สุวรรมะโร โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงมลธิรา  ชูเรือง โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายมูฮัมมัด  เจะยะ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายมูฮัมมัดนาอีม  หมะและ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศุภกิจ  เตบสัน โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอาอีเซ๊าะ  สาและ โรงเรียนบ้านโหนด ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงจินตนา  สวัสดิ์ธานี โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงจิรภัทร  อรุณวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงนัฐทิตา  บุุญอิน โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงปวีนา  สันตะโร โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงภัคญาดา  รัมยูร โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายกรวิชญ์  ราชปักษิน โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงคณาพร  ปานแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงจันทนิภา  รัตติยาวงค์ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงทัชชกร  มันฑะติ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายธนโชติ  บุญปาสะ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายนนทพัทธ์  พรมอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนภัสรา  เสนา โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงปัณฑิตา  เจะหลี โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพิญชยามน  พุดศรี โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายภูธิป  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายรวีวัฒน์  โรจนวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอัมพวา  ชุมสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอาทิตยา  มากเมือง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายธนพล  เกื้อก่อบุญ โรงเรียนบ้านช้างคลอด ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงน้ำริน  กลิ่นมาลี โรงเรียนบ้านช้างคลอด ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายนิลรุ่งโรจน์  ปรีชา โรงเรียนบ้านช้างคลอด ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวิชุดา  ทองปาน โรงเรียนบ้านช้างคลอด ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงชลดา  เส็นอาลามีน โรงเรียนบ้านสะกอม ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายพัชระ  หมัดล่าเต๊ะ โรงเรียนบ้านสะกอม ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงศิรินญา  สนิ โรงเรียนบ้านสะกอม ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงสรรรญา  เจ้ะโส้ะ โรงเรียนบ้านสะกอม ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายสิริโรจน์  ประทานพิสิฐวงศ์ โรงเรียนบ้านสะกอม ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กชายสุรสิทธิ์  สนิ โรงเรียนบ้านสะกอม ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายชัชวาน  โต้ะเส็น โรงเรียนบ้านสะกอม ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงญารินดา  แก้วนาง โรงเรียนบ้านสะกอม ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายณชานนท์  ล่ะอาหลี โรงเรียนบ้านสะกอม ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีหิยา โรงเรียนบ้านสะกอม ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธนากร  หมัดเมาะ โรงเรียนบ้านสะกอม ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายวัชรพงศ์  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านสะกอม ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงอิสรีย์  โต๊ะหยม โรงเรียนบ้านสะกอม ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายฮาดิษ  หีมเหม โรงเรียนบ้านสะกอม ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายจักรกรินทร์  หยำทอง โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงซิมยาอ์  ช่างหมาน โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงทิพย์นูรี  เอียดหมาน โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายนาวาวี  หัดยี โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายฟาอิซ  สาม่าน โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายอัซมานี  หัดหมัน โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายอาลิฟ  หวังแดง โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายปรัชญา  สุวรรณราช โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงฟารีด้า  หัดหวัง โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงรีฮันนา  เอียดสุหรี โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงลลิตา  ขาหมีเลาะ โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงอรัญดา  เอียดหมาน โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายอับดุลวาริซ  หมัดเล๊ะ โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายอามนัส  ขุนภักดี โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอรนิดา  สุวรรณมณี โรงเรียนวัดทุ่งข่า ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงดารินทร์  บุญมาก โรงเรียนวัดทุ่งข่า ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงณิชาบูรณ์  รามมาก โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงเนตรชนก  คงนวน โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงเปรมนีย์  ชุมมิ่ง โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงวรรณภา  แก้วเกตุ โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายสหรัฐ  หนิหล๊ะ โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมมิ่ง โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสุภัสสรา  พุฒแก้ว โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายอนุวัฒน์  ชุมทอง โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงอินธิรา  แก้วสุกใส โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายพิพัฒน์  เพอสะและ โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายกิตติชล  ชายเหร็น โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายชารีฟ  กะลูแป โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงธีรภรณ์  ศรีท้วม โรงเรียนบ้านกระอาน ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงนัดดา  ล่ากูด โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  ทิพย์แลหมัน โรงเรียนบ้านกระอาน ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  มุสอ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายลุฏฟี  สาเระ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงวารีน่า  จิอู๋ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนพรหม โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายอารีฟ  เดอะ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายอารีฟีน  ทวีพันธ์ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายการีม  ขาวบก โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงกุลธิดา  เตะย่อ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรออด โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายเจะบัซซามี  ตาหาน โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงซาบารียะห์  หะรงค์ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงซาฟีร่า  หมีนเส็น โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงซูมัยยะห์  ดาแม โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงซูรัยญา  เปาะซา โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงโซฟีด๊ะห์  สะตามัน โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงดารุณี  เฮงยามา โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงนาปีสะ  โต๊ะมะ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงนุรฮูดา  แวนายี โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงนูรอาดีลา  เด็นดาหยัด โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงนูรูฟาตีล๊ะ  กะจิ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงประภาวดี  แสงทอง โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงฟาเดียร์  แวกาจิ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายมูฮำหมัดซาปียัน  ยีมายอ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายมูฮำหมัดรอมฎอน  เจ๊ะเหม โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงรอฮานา  กูวิง โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงรอฮายา  สิบู โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงรุ่งระวี  ยอดไกร โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงวริศรา  เตะย่อ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายศักดิ์ชัย  พึ่งแก้ว โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงสุวายา  หมะสมาน โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสุฮัยลา  บ่อเตย โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอรณิชา  หมัดแมเราะ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงอรนุช  ชอบหีม โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงอัฟนา  ดือราแม โรงเรียนบ้านกระอาน ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายอัษฎาวุธ  สูโรโรจน์ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายอัสรันต์  เจ๊ะสมอเจ๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  หวันหวัง โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายอารีฟีน  สูโรโรจน์ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงฮาซียะห์  สาและ โรงเรียนบ้านกระอาน ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงชญานุช  สูโรโรจน์ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงตัสนีม  สาเลง โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายธนาสร  ขาวบก โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงนัดชา  หมัดโรโรจน์ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงนูรตักวา  ยะผา โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงมีนานุช  หลีโดย โรงเรียนบ้านกระอาน ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายมูหมัดฟิตรี  มะโร๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายรุสบดิน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงเรบียา  หมัดโรโรจน์ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงลฎาภา  มูนี โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงสูรีญาณี  บากา โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายอัครินทร์  เจ๊ะสมอเจ๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอัสมีฮาน  หมันหมู้ โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายอารีฟ  ยามา โรงเรียนบ้านกระอาน ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงแอเส๊าะ  ราสี โรงเรียนบ้านกระอาน ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงขนิษสา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงตัสนีม  แลเย๊าะ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายมาซือลัง  จำปากลาย โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายมูฮำหมัดยาซีม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายรุชดีย์  หัดขะเจ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงวีอาม  สาแล๊าะ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอัฟนาน  เล๊าะเสะ โรงเรียนน้ำเค็ม ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายอารีฟ  หมานหวัง โรงเรียนน้ำเค็ม ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงเรญา  มะหัด โรงเรียนน้ำเค็ม ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงหาซะนะฮ์  สิทธิประเสริฐกาล โรงเรียนน้ำเค็ม ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงอัสมะ  นิเส็น โรงเรียนน้ำเค็ม ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  เจะอุมา โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายอภิวรรธน์  ยะนายเดิม โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงซูฟียะห์  อาแว โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงนูรไอนี  บางปู โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงสรัญญา  ยะนายเดิม โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงจารุวรรณ  คงสี โรงเรียนบ้านควนขี้แรด ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองเกื้อ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายอธิวา  มินเกตุ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายอนิรุช  ยอดใชย โรงเรียนวัดห้วยคู ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงสุณิษา  ชูทอง โรงเรียนวัดห้วยคู ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงมาริน  โต๊ะหมาด โรงเรียนบ้านบ่อโชน ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงอัยดา  ฤทธิ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อโชน ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายริสกี  โต๊ะกาหวี โรงเรียนบ้านบ่อโชน ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายอับดุลเล๊าะ  แวอีแต โรงเรียนบ้านบ่อโชน ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายจักรพงศ์  บุญสุย โรงเรียนบ้านพรุตู ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายปิติพงศ์  ตันติฉายากุล โรงเรียนบ้านพรุตู ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงพันทิวา  ม่วงก่อเกื้อ โรงเรียนบ้านพรุตู ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงอโยธยา  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านพรุตู ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านปากบาง ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงรุชดา  โต๊ะมูสอ โรงเรียนบ้านปากบาง ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายดลรอศักดิ์  ดุหนิ โรงเรียนบ้านปากบาง ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงนัซนีน  สนิหลำ โรงเรียนบ้านปากบาง ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายฟาอีซีน  มือดือเลาะ โรงเรียนบ้านตาแปด ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายอานัส  เจะมะ โรงเรียนบ้านตาแปด ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายณัฐพล  อรน้อม โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงฮัซวานี  เหมนคร โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงซูเฟียนี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงตัสนีม  เพ็งเลาะ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงนูรีสา  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายดนกอดาษ  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายเดนนิส  นิเฮง โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายอับบาส  จันหลง โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกัสมีรี  ปะแน โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงซานีตา  รามันบากา โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงซูไรยา  สุหลง โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายทรายุทธิ์  เหมหมัด โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายนัสรุดดีน  สุหลง โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงนาซูอา  สะแต โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงนารีซ่า  รามัญเศษ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงนุรฟาติน  ใบหวังอะ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงนูรีฮัน  ระแว้ง โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงฟัสริน  อาหวัง โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กชายวีรยุทธ  หมัดโซะ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กชายศอลาฮุดดีน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงสุชาดา  มันได้เจะ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงอัฟนาน  เจะมะ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงอัลเฟียนาร์  หมัดหมาน โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กชายอาดีบ  นินวน โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงอานากามีละฮ์  บินดุเหล็บ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กชายฮาซิก  นินวน โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงกฤตกาญจน์  แลบา โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงกัญลญาณีย์  เดเระมะ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงจัสมี  ลาไหน โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงซาบีต้า  รามัญเศษ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงโซเฟีย  เลรักมาน โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงณัฐรดา  ง๊ะเจะแอ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงดานีน  อาหวัง โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงธัญญามาศ  หะยีมะแซ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายนัจญ์ดาล  สาแม โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงนัสรีย์  ยอกอราช โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนิสรีน  หะมัด โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงนูรกิสฟานี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงนูรซู่ลฮา  ล่าหับ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงนูรฟาดีนี  แตกอง โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงนูรฟารีดา  หมันหล๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงปนัสยา  สนเต้ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงฟาดีละฮ์  ปูลา โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายฟาอิซ  หัดสาหมัด โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  เด่นชลธี โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงรัยฮาน  ประเสริฐดำ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงโรสฟาดา  หวังนุรักษ์ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายวัสสลาม  สาแมแน็ง โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงแวรุสนา  แวแซ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงสิรินดา  ชูทิพย์ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงอนิลทิตา  เจะหวัง โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอนิสา  อิแอ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงอัลเมเรีย  หมัดหมาน โรงเรียนบ้านแม่ที ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายอาทิตย์  หารจิตร์ โรงเรียนบ้านแม่ที ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินไชยทอง โรงเรียนบ้านคลองแงะ ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานบัว โรงเรียนบ้านคลองแงะ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพรนภา  มะลิทอง โรงเรียนบ้านโคกกอ ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงธัญญรักษ์  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายสุรนนท์  ขะมิมะ โรงเรียนบ้านนาจวก ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงนีดาอ์  มูเลาะมารูดิง โรงเรียนบ้านนาจวก ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงกวินตรา  แก้วประสมทอง โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กชายเก่งกล้า  หนูน้อย โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แผ่เผื่อ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายณัฐฐินันท์  หมินสะแล๊ะ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 นางสาวใบเฟิร์น  แก้วสุข โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงศุภานุช  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 นางสาวสุรนุช  แก้วมุข โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายอภิรักษ์  ช่วยจันทร์ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงกมลชนก  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงกานต์สินี  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วจุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงธนัชชา  เหมือนแก้ว โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทสุวรรโน โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปิยาพัชร  อินทสุวรรโน โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงยัสมิน  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านพรุชิง ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงไลนา  มากาสะ โรงเรียนบ้านพรุชิง ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายซัลมาล  แหลมเกาะ โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายนรารักษ์  จิแฉะ โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงนิรุนอัสมะห์  กะนอง โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงฟาตีห๊ะ  บูละ โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายอะหมัดไซฟุดดีน  ดอเลาะหะยอ โรงเรียนบ้านคลองขุด ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงตัสนีม  มะใบ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงนัสริน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กชายมูบีน  ยามา โรงเรียนบ้านลางา ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงลาตีย์ฟะห์  ส่าและ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงฮัซมี  โส๊ะหม๊ะ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายซัยฟุตดีน  เปาะเลาะ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ขะรีด่าโอะ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงซูใบด๊ะ  ส่าและ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงนูรมาดีนา  เจะมะ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงสุไมย๊ะ  ยุโส๊ะกาเส็น โรงเรียนบ้านลางา ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  อิแอ โรงเรียนบ้านลางา ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงฮุสนา  หีมบู โรงเรียนบ้านลางา ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงกนกนพ  ทองสองสี โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธนพล  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงธิดารัตน์  เอียดสมสู โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายนัทธวัฒน์  จองเดิม โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงนิชาภัทร  หนูวิลัย โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงบงกช  มาลารัตน์ โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงปริยาภรณ์  พรหมทอง โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงเปรมสุดา  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีสมอ่อน โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงศศิภา  ทองขาว โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายอภิรักษ์  มณีรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายอิทธิกร  นวลใย โรงเรียนบ้านท่าไทร ป.6 วิทย์ประถม
1369 นางสาวซูไฮลา  มะยีดี โรงเรียนบ้านสุโสะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 นางสาวอัลวานีย์  อูเส็ง โรงเรียนบ้านสุโสะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงพาดีละห์  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านสุโสะ ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงมัจดียะห์  มะเด็ง โรงเรียนบ้านสุโสะ ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูแก้ว โรงเรียนวัดช่องเขา ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายศพลธร  พรมสุข โรงเรียนวัดช่องเขา ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณบูลย์ โรงเรียนวัดช่องเขา ป.6 วิทย์ประถม