รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชยพล  สุขกระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายชินกฤต  อ่อนแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชุติณัฐ  อรน้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายโชติพัชญ์  บุญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฐิญาฎา  ศิริพานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณภัทร  ละอองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐพัชร์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุษยา  บุญเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายปิติภัทร  มะอักษร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปิยาพัชร  หนูประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปีติ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรรณปพร  โชติชูช่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายพุฒิณัฐ  อรน้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภคมน  ศุภธรธัญพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายภูมิตะวัน  สุวลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขำตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรพีวัตร  ศักดิ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายรวินทร์วัฒน์  ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศุภิสรา  พงศ์นฤเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุรภา  รองชูเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายอักครเดช  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติคุณ  สิงห์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงครองขวัญ  จำนงภักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายคิรากร  สายหลำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจัสมีน  ดาวแดน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจารุวิทย์  ทองทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชญาณิศา  พรหมมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชนินทร  พงษ์ประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงญาณิน  อนุตรฤกษ์วงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณฐิตา  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายณัฏฐนันท์  เปรมสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนลินรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนิธิพงศ์  โกมลหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปณิดา  แก้วประดิษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปภาพินท์  โชติพานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปราณปรีดา  กาญจนดิฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปริยฉัตร  มณีนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปวิชญา  คงรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปาณิสรา  รสิตานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปีย์วรา  บัวเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายปุณณ์พิพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายพีรยากร  ทองสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายภาณุวัชร  พร้อมมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายวรรณสิงห์  พรมสะอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายวิภูวรรธน์  คงเย็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวุฒิภัทร  คงภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุวิชาดา  ศรีผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤตานนท์  ดีเจริญดี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ชุมมิ่ง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกัลยกร  มุสิกะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชูช่วย โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกิตติมา  จงไกรจักร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนิสรา  พ้นภัย โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุราช โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายตั้งปณิธาน  พรหมสังคหะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธีทัต  ดิสถาพร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงคำ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ม่วงจันทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงประภาวดี  สมุดความ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปวริศา  สิกพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายพงษ์นริฐ  อภิโชติเดชาสกุล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพัฒนวัชร์  ผลเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพิชาญเมธ  ปานเส้ง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพีรพัฒน์  เตชะรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพีระศิลป์  พงศ์อารี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทรณิชชา  แก้วจวนตา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภูชิต  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายภูผา  พุฒยอด โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายรณพีร์  ดวงคำ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายรัชชพาทย์  จินพันทัง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวริศรา  หมวกดำ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายศรันย์พัทธ์  จันทกูล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายศิวัช  โมสิกะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุวัชรา  ไชยทองศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอติรุจ  นิลพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอังศุมา  สุขมี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  ศรีทองไหม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอาภาสิริ  อุบลสิงห์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกชกร  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกนกพล  ปานทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกวิสรา  ไชยสงคราม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกษิดิ์เดช  วงศ์มุนีวร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกัญญภัทร  รอดบน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วัฒนชัยกุลวัฒน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญาวี  แก้วเมฆ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกันต์  นวลสุชล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกัลย์กมล  ศรีหฤทัยนิรมล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจิธณพัจน์  ลำดับสังข์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายฉัตรตะวัน  วิเชียร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญานิศ  แซ่ภู่ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชนิสรา  ไชยสงคราม โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชยพร  ธัญญรักษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายฐานทัพ  เวณุพุกกะณะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณดนย์  อุบลจินดา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณปกุล  ชูปานนิติกุล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณพัฐธิกา  ทุ่งสะโร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินนุกูล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรนรา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐสินี  สุวรรณศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณิชาภัทร  พุฒทวี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายเตชิต  มณีวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายไตรเทพ  ชะณีทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนพร  จิตภูษา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนวรรธน์  วุฒิพันธ์ุ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนัท  ผาทองที โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธรรมธัช  ราพวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธรรมวงศ์  ลือสวัสดิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หาแสงสี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนนทพัทธ์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนพแก้ว  ดวงคะชาติ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนลินญา  จงจิตร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนัธทวัฒน์  ศิริรังษี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงน้ำเพชร  ส่งแสง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายนิติรัตน์  จำรัส โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปกฉัตร  สัคคุณี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปพิชญา  เดชดี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รักทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปราชช์  ภูเตศวร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปริยากร  พลไทย โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปวริศ  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เม่าน้ำพราย โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปัญปณต  หยูคงแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปานรดา  อินทจักร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพณิฏา  ปากวิเศษ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพาขวัญ  มงคลไชยยุทธ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วนวล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพิชญุตม์  ถีราวุฒิ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพิชญุตม์  พัฒนกิจ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพีรภาส  กุงนอก โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภีมพล  ศรีกระจ่าง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูดิส  มณีแจ่มใส โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายรชต  กุลประสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายรัชพล  ไชยสาลี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรุจิภาส  อุปถัมภ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงลดา  เรืองแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงลภัสกร  พรหมสังคหะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงลักษณารีย์  ปานทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวิมลสิริ  นวลนาถ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวีรปริยา  โชติการ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายศักดิ์ครินทร์  พุมสุวรรณโน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายศิลป์ไทย  พรหมอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายศุภณัฐ  หนูเอียด โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภานน  ลิ่มแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสกุลธร  พรหมสถิตย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสรวิชญ์  เรืองศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสิทธา  แป้นจิตร โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสินีรักษ์  มั่งมี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสุขเดช  วัฒนวงษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุพิชชา  แซ่เฒ่า โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สุขอนันต์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณมน  แทนเมือง โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเปรมวรา  แทนเมือง โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์หุน โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณชนก  พงษ์จนะ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มัชพันธุ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปริยฉัตร  คงเทพ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปุญญิศา  พันทอง โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวรัชยา  ไกรเทพ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวริษฐา  รัตนพันธ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤษิกร  แสนมีโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายกันตภณ  คชกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายกันตินันท์  พยุหกันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงชนม์ณกานต์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชนันธร  มะโนรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงชนิสรา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายชวกร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายชุติเดช  สังฆกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณชารีญา  กำเหนิดผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายณฑัต  โยธาทัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไพโรจน์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฐยมล  เกษสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณิชกมล  มากเอียด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายเตชสิทธิ์  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายถิรวุษิ  คชกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงทักษพร  ขวัญคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายธนากร  นาคเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายธฤษณุ  โยธาทัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลอยวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงธัญสินี  วระดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายนัฐพล  วิมลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนาราชา  ทวีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงบุญฐิสา  หนูประกอบ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายปฐวี  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายปรินทร  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปรีญานุช  อีดยี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปีตมณี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปุญญฉัตร  เสพมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพชรฎณ  พรหมหมวก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายพรรษวัฏ  วิทยปรัชญานันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิชชาภา  กิ้มชง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิชญธิดา  หิรัญสาลี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพีรณัฏฐ์  เพชรพูน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายภูฎิศ  เพชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงมนัสนันท์  พงศ์ธนาเอก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงโมรียา  จันทร์ศรีบุตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงลภัสนันท์  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายวรภัทร  บุญช่วยแทน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายวุธิพัฒน์  แก้วมูณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายศตคุณ  หมะอุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสิริกร  แทนศิริ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุพิชฌา  จันทบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จงคดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายอภิมงคล  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอิงฟ้า  นิรันดรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอุรัสยา  กลับดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายเอกกร  สุวรรณยศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายกฤตภาส  ชีวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกวินธิดา  อีมหมัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกษิดิ์พัฑฒ์  กิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัญรดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกันตินันท์  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกันต์  ผ่ายภูเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกันทรากร  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกันธิชา  เส้งรอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกุลภรณ์  หงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเขมชาติ  สุนทรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจรินทร  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจักรพงศ์  เผ่าพันธุ์จักร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงโจเลี่ยน แองเจลลี่  เดอ กูซมัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนกนันท์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชนกันต์  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนิกานต์  พลอยวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชยวรรธณ์  อนุเชษฐรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชยิสรา  วิจะสิกะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชัญญา  ยามาลี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชื่นใจ  จันทระ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชุติมันต์  เลิศวัฒนจิรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายญาณวุฒิ  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณณิณา  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัชชวินทร์  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัชนน  โชติมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มุสิเกิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐพัชร์  ก้งเม่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐพัฒน์  สายสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จันทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐมน  ด้วงศิริ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐวรา  หะรัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายตันติกร  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเตชินท์  บัวประโคน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนกร  สงแทน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนเดช  สองประสม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนนันท์  ต้นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญรัฐ  เต่าหิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธินิดา  นวลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธีธวัฒน์  บุญนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธีรตา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธีรเทพ  สุดเอียด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนนทภัทร์  อินทแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนภณัฐ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนภัสนันท์  อรุณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนริดา  พรมต้น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนัทรมน  ปัญญวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนัธทวัฒน์  ปราบวงษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ช่วยสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนิตย์รดี  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนิษฐา  โดดโดย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปณิตา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปภังกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปภานันท์  รักษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปรรณรัสสร  ขุนหลัด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปวรุตม์  วงศ์ค้าคล่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปัญญาเอก  จอมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปาณัสม์  นิจศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปิยะคุณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปุณญิศา  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปุณณดา  คงเอียด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปุณณ์  ผ่ายภูเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพชรพล  ร่อนรา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพรนัชชา  จีนเพชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพรพิชา  มณีจันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพรรษสรณ์  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพระแสงขรรค์  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพัชรพล  พระธาตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพัศพงศ์  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชชาภา  พุทธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชชาภา  สารดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญา  ขุนไกร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญิ์สินี  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทิพย์มณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์ชนา  จันทร์บัณดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภคพงศ์  ช่องสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภัทรดนัย  จอมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภัทรพล  มนัสวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภัทรวดี  ช่างล้อ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภาคินัย  แก้วนาแค โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภาสกร  หมื่นพล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายมูฮัยมิน  เตย็บอารี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเมสิร์รัตน์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงโยษิตา  ชราลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรติกร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายรักษ์ธรรม  เพ็งเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายรัชพล  สุขพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวชิรวิชญ์  หมาดหมาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวนิดา  กะลาสี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวรวลัญช์  รักคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวรัชญ์  สว่างพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวรินทร  อินทวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวริศรา  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวริษฐา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวฤณภัส  สมณะกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวายุภัทร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวิชชานนท์  ละอองสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวิมาย  เพ็ชรคราม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศรศิลป์  วรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศราศิณี  หนูเสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศักดิ์ชาย  แป้นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศักดิ์ศรี  แป้นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศิรินทรา  ปักษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศุภิสรา  พิณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสิโรตม์  จิตภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุชานันท์  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุทธิกานต์  เอ้งเถี้ยว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุภัสสร  เนินพรหม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุวิจักษณ์  เจตนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอชิระ  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอัยยา  ใจแป้น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอานัส  นาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกชพร  สุนทราภรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกมลรัตน์  นะมาเส โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุดใจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายกฤตเมธ  โชติกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายกษิดิส  บุญอยู่พงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกัญญพัชร  ไพโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยทิศ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปิยะภาโส โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เจริญพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายกิดากร  ก้องเวหา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายไกรวุฒิ  จงบรรดาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายคุณากร  ทองกาวแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายจอมทัพ  ทนโกจารย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายจิรภัทร  รัตนอุไร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงชนิกานต์  สุเมธาวิวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายชยณัฐ  หนูทิม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงชัญญา  วานิชกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายชิษฐาณัฐฎ์  ประพัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายเฌออันน์  ยมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายฐาปณกรณ์  สว่างวงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายณกร  สุขังพงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายณธกร  ขวัญปลอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณปภา  วรศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คงชุม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ศิริวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฐชนน  ไชยรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณัฐชา  เซ่งก่อกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณัฐสุพิชกานต์  นวลนิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงดาปนีย์  ปายุง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายตนุภัทร  เภสัชเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายทรงเทพ  ทองเพชรคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายทศพล  ศิลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายธนกร  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายธนกร  ผ่องเผือก โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธนกฤต  ละวรรณแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายธนกฤต  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายธนวรรธน์  ชูพรหม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงธีมาพร  ดิสโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายบวรทัช  เมืองไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายบุณยกร  ศรีทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงปพิชญา  ชุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์ยอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายปัณณธร  จันทร์ชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายปาณัสม์  เขม้นเขตการณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายปิสกรณ์  คงนคร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไทรงาม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงไปรภัสรา  รัตนพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายพงพิพัฒน์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายพงศกร  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายพงศ์กฤต  ช่างประดิษฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงพรพนิต  กุตเสนา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายพสธร  ไผทรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายพัทธดนย์  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิญญาดา  บริดาโอะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายภฤศธร  ทิพย์จันทา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายภวิณท์ภัทร  ทองเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายภัคพล  นวลเสน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงภัทรพร  แก้วคีรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายภัทรพล  ศรีวิวิธกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงภาสินี  โชคอมฤต โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงมนต์นภา  บัวทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงมาญ่า  สุคนธะตามร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงเมวดี  ขุนเดช โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงยุสริ  หีมจิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงลัลนาวรินทร์  ฤทธิ์วรา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายวรเมธ  สัตถาวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวรัญณัฏฐ์  จุลนวล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายวรัตถกร  ขาวศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายวริทธิ์  อินขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายวริศ  เพชรมุณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายวัชรนนท์  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายวิชญะ  สวัสดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายวีระพงศ์  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายวุฒิภัทร  มะลิสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายศตคุณ  พุทธมาตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายศิรภัค  บุญศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายศุภะสนันตน์  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายศุรศีร์  ลูกจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายสรธร  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงสุธิดา  ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายสุวิจักขณ์  หมัดขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้วประกอบ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายอชิตพล  ทองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอรณิชา  พันธุรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอัยย์ญาดา  รักผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายอิงค์ปวัน  ปานผดุง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกชนันท์  พลด้วง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกชนิภา  มูสิกะสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกชนิภา  อัทธนมุณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกมลชนก  ฤทธิ์ภู่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกมลภพ  เพชรจุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกมลรส  ภูกระทาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกรวิชญ์  วงค์กระจ่างไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกฤตธนาพนธ์  ดียิ่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกฤตามุข  รามรังสฤษฎ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกฤษณพล  อโศกจินดา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกสิดิษฐ์  ถาวโรทิพย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ด้วงแดง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกัญลักษณ์  ยิ้มมงคล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัลยกร  ทองน้อย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ธนะพิทักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกานตพงศ์  คงสกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หมัดสุริยะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงการณิกา  จันทวงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญราศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แสงประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกุลยา  เซ่งเถี้ยน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเก่งไกรวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายเกตุพนธ์  เจริญพงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงคัคนินท์ญา  บุญนวล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงคิดถึงเสมอ  บุญพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทะสระ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายจักรีพรรดิ  เพชรประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจิรคุณ  ศรีสงสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจิรัชญา  ประดับจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิรัชยา  ภูรีเจริญชัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทรศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชญาภา  สุวรรณพิมล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชนนิพทธ์  บังหมัด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายชนาเมธ  เพ็งลาย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธ์ศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชยากร  ปานมั่งคั่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชัญญาณัฐฏ์  ประพัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงโชติกา  นนทพุธ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายไชยธรรม  หมิดทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงซาร่า  พันธุรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงฐิตา  ไชยรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฐิตาภา  ราชสีห์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฐิตารีย์  กรีโส โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญกำเนิด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณธรรศ  ศรีทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณปภัช  ยางทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณพิชญ์  จีระวงศ์พานิช โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณภัทรลดา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณโม  ทนุดำรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรัณยพงศ์พันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฎฐณิฎา  ชูชื่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฏฐากัลย์  คำศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายกีเส้ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐชาณญ  ขุนศรีเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สุวรรณพิมล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ชู โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐธนินทร์  เขียนวารี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับพะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐนภา  สาครินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองกลิ่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทพัทธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เพ็ชรสังเวียน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฐภูมินทร์  นกแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐรดา  ยกย่อง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐรดา  สวัสดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณารากร  หลีเกียรติอนันต์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณิชชา  รุ่งพัฒนพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณิญา  สกุลโกสิน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายตนุวัฒน์  วงษ์บุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงตั้งใจ  ทองหยัด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายติณณ์ณภัทร บุญสนิท  สุขนคร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงทฤตมน  เทพทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายทัพพ์วริศ  มุสิกะศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนกฤต  แก้วประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนชาติ  สุขสว่าง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธนวรรณ  หะรารักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนวินท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนาธิป  จุฬามณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีโภคา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธัญชนก  นิมานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธัญทิวา  สมปรีดา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธันนมัย  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธีรลรรยา  สุวรรณบัณฑิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธีร์วรา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนภสร  อังษานาม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  วิกรเมศกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนฤมล  แก้วรัมย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายนฤสรณ์  แก้วผดุง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนันท์ภัส  จินดารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนิธิกร  สวัสดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายนิธิศ  เทพทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มณีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายบดินทร์  กาโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายบัญญวัฒน์  เตชะโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายบัณฑิต  ดำแสงสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีวะโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายบุรินทร์  เลขะกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงบุษราคัม  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเบญจมาศ  รัตนพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเบญญาพร  กับกิ่ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปกฉัตร  คงเรือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปกรณ์ยศ  สรรพเพทยพิศาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปฏิภาณ  มาแสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปทิตตา  วงษ์บุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปริญญาพร  เกื้อมา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปวริศา  สังสุข โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปองภพ  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปัญจัตรี  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปัณณทัต  หมื่นอรุณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปัณณพร  เปี่ยมคุ้ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปัณณ์  นิติธรรมตระกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปาณัสม์  มานพศิลป์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปิยวัฒน์  แสงประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปิยะรักษ์  สุดเหลือ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลิ่มพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปุญญวีย์  ปลอดทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพชรวรรณกร  ขาวแท้ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพรชนก  จันทรกรานต์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์แก้วแร่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพรรธชนก  บัวแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชชาภา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชชามญธุ์  กิมาคม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เซ่งก่อกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็ญเขียว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ยิ้มวัลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายฟาคิร  พรหมหาไชย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภณิตา  เจ้หนูด้วง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงภวรัญชน์  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภวรัญชน์  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  คงประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภัทรพล  ขัติยวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงภัทรภา  แก้วคีรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภาคิน  พฤฒากุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภิญญดา  รุ่งปัจฉิม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทรงถาวรทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภูดิส  เรืองดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภูมิพัฒน์  พงศ์พฤกษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภูมิรพี  ศรีแสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภูษณิศา  ชูใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงมนตกานต์  บัวทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงมนสิชา  จิตนะมงคล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปั่นศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายยศธน  ติ้งประโม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรมิตา  วรวิทย์สัตถญาณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงรวิษา  พงศ์อักษร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงรุ่งฤดี  คชราช โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเรศิญา  ดำชุม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวรนิษฐา  มะยะกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรรณรดา  กีบาง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรรษิตรี  ธรรมใจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวรวลัญช์  คุระแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวรากร  จันทร์อักษร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวรายุส  คงอาวุธ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ธรรมเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวริศรา  คณานุโกศล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวสวัตติ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวันวิสา  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวิฒวัส  จันทรพล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวีร์ชลิตา  ชราลักษณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายศติคุณ  ตุละธน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายศรัญย์ภัทร์  กายพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศุภิสรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีคงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายสรัล  อินธนู โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสโรชา  พ้นภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เมืองมาหล้า โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสิทธิโสม  ชโลธร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสิร์ปพัศ  ชักแสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  จันทมัตตุการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุภิสรา  มานะทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสุรภัศ  ทีปรักษพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุวพิชชา  พุดเอียด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายหัฏฐกร มันซูร์  สังข์ชู โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอภิชญา  ทองแดง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอภิณัฏฐ์  บัวสมบัว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอภิษฎา  สิทธิโชค โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอริยดา  รักนิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอริยา  ฮวดเพ็ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอัครวินท์  คงขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอังสนา  แก้วมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอัญชลี  เซ้งเถียร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอัญชิสา  อ่อนแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอัยนรินทร์  รักทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอาทิตยา  ซังเอียด โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอินดี้  หัตถปะนิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอุรัสยา  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอุรัสยา  รักผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอุษมา  สัตถาผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอุษาศจีร์  เพิ่มพูน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อิสระ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงไอลดา  จีระวงศ์พานิช โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชนกานต์  สงชู โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายคุณัชญ์  แดงนุพัฒน์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายชโยดม  คนเที่ยง โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายณธันว์  ต่างสี โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายปัญญ์ปุริ  ขันทอง โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพศุตม์  บำรุงเสนา โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายภคิน  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายรชต  ไชยอ่อนแก้ว โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายสักก์สกล  บุญสุวีรดิษฐ์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายสุทธิพจน์  เทพษร โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกัญจนพร  เหมมณี โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกัญญวรา  รามชุม โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจรรยมณฑล์  ผลบุญ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชลิตา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชินาธิป  สังฆโร โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายญาณวัฒน์  บุญสนอง โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณดา  คงวัลย์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูสาย โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนรัฐ  ทับทิมสุข โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธีรเมธ  ยัสสระ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปิยะ  ศูนย์คล้าย โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพัชสนันท์  ยิ้มวัลย์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา รอดมินทร์  นิลรัตน์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภัทรชนน  ขาวน้อย โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภัทรดล  จันอิ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภาคิน  เส็มยามา โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภูริพรรธน์  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศตนนท์  สหะกะโร โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศรัณวิทย์  ทองเรือง โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายศีลจิรัฏฐ์  พุทธชาติ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสรัยสรวง  เกียรติ์อนันต์ชัย โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสาริศา  โชตยาสีหนาท โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอภิรัฐกุญช์  ธนนันต์พศิน โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูแสง โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 วิทย์ประถม