รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ทะวีลา โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัณฐมณี  ทองกาล โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชวิศ  ยงพรหม โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐชา  ผางคนรัก โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปกรณ์  ประธาน โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภารดี  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายรัฐนันท์  แง่พรหม โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศิรพัฒน์  นวนสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงศิริอักษร  วาเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนบดี  สุทธิเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงลภัสปาลิน  พีรวิชญ์เมธากุล โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงศศิธร  มงคลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายศุภกิตติ์  กิ้วภาวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงศุภิสรา  มิ่งใจดี โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกฤติเดช  อดิเรกวรโชติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายเจริญทรัพย์  ลีลาด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชญานนท์  สุขรมย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฌญาณัณฒิ์  อัตสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐิตาภา  บางระหัด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายฐิติกุล  ฮองวัน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนกฤต  ขอบไชยแสง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธรรมณัฐ  โพธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ใต้ราชโพธิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัญภัทร  ธีระนุกูล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธีธัช  จิรวัฒน์กุลธร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรพิชญ์  ศรีท้าว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปวิชญา  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพิชิตชัย  พลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิมชนก  นามจันโท โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพีรณัฐ  พรหมพินิจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพีรพัฒน์  บารมีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายภูธเนศ  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายภูมินทร์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายมีความสุข  โคแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายรชต  เรณู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวีธาณุวัฒน์  สำราญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิริวรรณ  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พาลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอัครวัชร์  ไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอัฐชัย  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกมลทิพย์  แสนวิลัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อัครจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกรกนก  สิทธิยา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกรวรรณ  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายกฤตานนท์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกฤติมา  สุพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกษิดิศ  พิมพ์ชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกังสดาล  พิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทาคาฮาชิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสนาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกิตติพศ  เห็นหลอด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกิตติพัทร  โคกลือชา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจักรภพ  มูลดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจัตุรภัทร  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิระประไพ  อินทพรหม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจุุฑารัตน์  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชญานันท์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชมพูนุช  อุปฐานา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงโชติรส  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงญานิน  จันทวะโร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณฐกฤต  อินทรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  สอนราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐชญามล  อำนาจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายตะวัน  บัวจักร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงทิชานันท์  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายแทนคุณ  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนกฤต  อุดามาลย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนาคม  แย้มชื่น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธวัลรัตน์  น้ำดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  ผาน้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายนภัทร  พักตะไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนันท์นภัส  วงษาเทพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายนันทิวรรธน์  ศุภรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนิติธร  ปานภู่ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปกรณ์  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธารประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปวันสิริ  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายปัญญาธรรม  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงเปรมสุดา  ธารประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเปรมสุดา  ปัญจันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิชญากร  สัตปานนท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภัทรกร  พลไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภัทรพงษ์  สมระกาศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเมทาสิทธิ์  สันราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเมทินี  นาคปลัด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรสิตา  สิทธิเนตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายราชพฤกษ์  อุทศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรุ่งรวิน  วรสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลลิตา  พิมนาจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงลลิษา  เล่ห์มนตรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวรรณพร  นิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวรรณภา  โคตรบึงแก โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวริศรา  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวสุพล  ท้าวเพชร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวิมลสิริ  คมมั่น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวีร์สุดา  งามวงศ์น้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศรนรินทร์  พิมเวียง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงศิรินภา  สาระนันท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสิริกร  แก้วบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสุชาครีย์  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอชิตะ  ภูลวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอชิระ  สุพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอนงค์นภา  นายม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอนัญพร  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอนาวิล  พรหมดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอภิวิชญ์  แสนขวา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฮโยจอง  ผาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายิอิทธิกร  นาคสาทา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกันติชา  นวลตา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีสถาน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายชโลธร  ไฮวัง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปนิตา  ฉิมศรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาแดง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลชาลี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงแพรชนก  พลชาลี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายภัทรดนัย  ผิวงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายมานะ  อุปจันโท โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศิรดา  บุษมงคล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายกลวัชร  ปัตติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกวินตรา  พิมพ์ดา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงคณิศรา  หลาบโพธิ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายคุณากร  ประธรรมเต โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจริยาธร  เจรณาเทพ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจุลินทิพย์  รังสร้อย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายฐปนวัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐลิตา  ไชยโชติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนภรณ์  สังกะสี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเนรัญญา  หมั่นเสนา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรภิมนต์  งามเถื่อน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรวรินทร์  พลชาลี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพัชราภา  เชื้อหาญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิชชานันท์  ยืนสี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูริพัฒน์  เจริญท้าว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พ่อศรียา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศศินิภา  จำปาวัน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสิรินทรา  อินแสนเมือง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุพัตรา  จองบุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอนัญพร  บุตรอ่อน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกมลพร  อุ่นศิริ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จ้งจันศรี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายกรวัฒน์  งิ้วโสม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายกฤตยชญ์  ริยะบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกัญญาพัตร  ประสงค์ดี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายกันต์ธิภพ  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกัลญาพร  ดวงสีจันทร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คิดโสดา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงแก้วกานดา  รัตนมาลี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงขวัญอรุณ  ดำคำ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายคณพศ  แก้วดวงดี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายจตุรภัทร  ชาสงวน โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงจันทัปปภา  ดวงสุภา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายจิตติพัฒน์  โมราราษฎร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงจิตติมา  วงค์ตาผา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายจุฬเทพ  ปั้นประสงค์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายเจษฎาภรณ์  อุปสรรค โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชญานิน  เตียงชัย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายชยันตี  เถื่อนสุภา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายชลกรณ์  ทิพยธร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชลินธิป  ทิพยธร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายชัชนันท์  เพริศแก้ว โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงชัญษร  พิมพ์จุฬา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายชัยพัชร์  นาศพัฒน์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายชินภัทร  ไชยอินทร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายโชติวรรธน์  วานะวงศ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายณคุณ  ธงชัย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายณฐพล  นงค์นุ่ม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฏฐา  ขำโนนเพิ่ม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ใด โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายณัฐวัฒน์  งาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณิรัฐชา  คามราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายเดชาวัฒน์  วังกะธาตุ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายต้นตระกูล  แง่มสุราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายทศพล  เล่ทา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  นามเสาร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายธนภัทร  มุกสิกบุญเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธนวัฒน์  มุงธิราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายธนวิทย์  อุณาพรหม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายธนากร  อาสาสร้อย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธมลวรรณ  ไพรศรี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธราเทพ  เพ็ชรเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรธัชช์  เทียนศิริโสภณ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายนพคุณ  มุงธิราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนภสร  ประลอบพันธุ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายนันทศิลป์  สุริวรรณ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายนาคา  วะชุม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนารีรัตน์  คามราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนิชานันท์  โสมสุพิน โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนิภาธร  ตาลไธสงค์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายเนติธร  แพงศรีทา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายบริวัฒน์  บุตนนท์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงบุญยาพร  คิอินธิ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายปกรณ์  พรเสงี่ยมนุกูล โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปภาวดี  แสนมนตรี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายปรเมศร  ฤาเดช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปรียาภัทร  คิอินธิ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปัทมาวดี  เพริศแก้ว โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายปัสสัทธิภูมิ  กุลสานต์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายปิยพัทธ์  กันบุรมย์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายปิยะดล  แก้วพาดี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพริศแก้ว โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายเปรมณัส  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายพงศธร  บุญชาญ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพชร  หัตถสาร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพรกนก  เพ็ญโฉม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพรรณิการ์  อินทา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิชชาพร  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใครบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิชญา  ชำนาญกุล โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิชญากร  งอยภูธร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิยดา  คำลือฤทธิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายพุฒิพงค์  ลีพรม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายภคพงษ์  อุตรหงษ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายภทรพล  ดาวสกุล โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายภัคพล  ศรีระวงศ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายภานุพงศ์  เหง้าน้อย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายภูดิส  นาคะมิ้น โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายภูตะวัน  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายภูวเนตร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมอนกอนเจย์  ซูโบยู โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายรัชชานนท์  ผานะวงค์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายรัชชานนท์  ผายเงิน โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงรัตนากร  เพริศแก้ว โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายวชิราวุธ  เหมะธุลิน โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวทิตา  เดือนนิน โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายวรัชญู  พรมแสง โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สินสุนทรพงศ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวิชญาพร  คำชนะ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวีรภัทรา  วโรรส โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายศรัณยู  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศิรินภา  เหง้าน้อย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เผ่าวงศ์ษา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายสกลวัฒน์  เพชรรักษา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายสิงหเทพ  ชายกวด โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายสิทธิภาคย์  อัญปัญญา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสิริขวัญ  จิตจรัสธรรม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุติมา  นามเสาร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุทธดา  นามตาแสง โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญเนาว์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  อินตา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอภิญญา  อุดารักษ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายอภินันท์  ตุ่ยไชย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายอภิภู  ศิริ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายอัศวิน  พันธุ์พินิจ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายอาทิวราห์  มะเสนัย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงไอริณ  เดชโฮม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกวินธิดา  มิขะมา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกัญญาภัค  เฒ่าอุดม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไตรสุ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นามเสาร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วนุช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเกศกนก  งันปัญญา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเกศแก้ว  นาขะมิ้น โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงไขนภา  กากะทุม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจิรทีปต์  ตุ่ยไชย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายชญาภัทร  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชนมน  คำจันดา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชนะพล  อ่อนโคกสูง โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชนานันท์  ตุ่ยไชย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนิตา  คามราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนินธิดา  รักกิจ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชยพล  ธรรมรังศรี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชาลิดา  ชาเหลา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฐิติมา  เคนไชยวงค์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัชญาวีร์  แสนสุข โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เศษเพ็ง โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐฐิญา  เชญชาญ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐภาดา  เดือนนิล โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณิชาภัทร  ราชสุภา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายดนัยณัฐ  อินธิราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงทิพานัน  ก้องเวหา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนกร  คามราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนกร  มหาปาน โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนโชติ  อ่อนอำพันธ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนพร  เหง้าละคร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนภัทร  พิมยะวงค์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนภัทร  แก้ววิจารย์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนเสฏฐ์  ธรรมรัชสุนทร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนากร  ชาเหลา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนาพัฒน์  มุงธิราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธนิษฐา  เสนาไชย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธราทร  สุนทร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธราเทพ  นรสาร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิลารักษ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธันชนน  บุพศิริ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธิติพล  คามราช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนนทกร  แก้วก่อง โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนพรัตน์  มุงธิสาร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนราทิป  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนฤมล  สายธิไชย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนลินทิพย์  เคนไชยวงค์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนัทธมน  สระพิมพ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนาฏยา  บุญรักษา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงบรรณสรณ์  ชายกวด โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงบัญฑิตา  งาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงบุญยกร  เคนไชยวงค์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุตรศรี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเบญญาภา  บุพศิริ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สอนสมนึก โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปภาวดี  พารเหนือ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปังลักษณ์  วงค์คำแพง โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปัณณธร  คำชมภู โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปัณพร  สมตระกูล โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปุญณิสา  ชายกวด โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเปมิกา  วังใจ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฝนทอง  ใครบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพงศธร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพงศ์นรินทร์  สัพโส โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพรนิภา  สิทธิยา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพัจน์ธมนวรรณ  เสนาชัย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำพิราษฎร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิชชาภา  นามเสาร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิชญา  ตุ่ยไชย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใยโพธิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพีรดา  คงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพีรวิชญ์  อักษรพิม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภัครมัย  ทองทัพ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภัทรพร  แจนโกนดี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายยศกร  ดาวรัมย์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงรมิดา  กากะทุม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรัชชานนท์  มีธรรม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายราชฤทธิ  ศรีสูงเนิน โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวชิรายุทธ  เหมะธุลิน โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรัญญา  ฟองวิชัย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรินยุพา  ทรัพยานนท์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายวัชรพงศ์  ทวายตาคำ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวัชราพรรณ  ใครบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศลิษา  สังข์วรณ์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศศิกานต์  มิระสิงห์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศิริมะณี  สีขาว โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศิริรักษ์  ช่วยไชยศรี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศิวัช  พลสุวรรณ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสโรชา  อ่อนชาวนา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสิรินันท์  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุปรียา  เคนไชยวงค์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสุรเสกข์  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายอนันดา  วงศ์วันดี โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอริสา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอาทิวราห์  นันทเดช โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปกเกศ  ทองอุ่น โรงเรียนบ้านวังม่วง ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายอภิเชษฐ์  วิเศษขลา โรงเรียนบ้านวังม่วง ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงชมัยพร  เงินจังหรีด โรงเรียนบ้านวังม่วง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณฐาปกรณ์  ผาคำจี โรงเรียนบ้านวังม่วง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวังม่วง ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงราชาวดี  เขียนจันทา โรงเรียนบ้านวังม่วง ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอนุชิต  ฝูงพิลา โรงเรียนบ้านวังม่วง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอภิชาติ  จามน้อยพรม โรงเรียนบ้านวังม่วง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงลักขณา  โสมสุพิน โรงเรียนบ้านนาฮี ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายสุทธินันท์  คะสาราช โรงเรียนบ้านนาฮี ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นสัย โรงเรียนบ้านนาฮี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐมน  ขาบไชยดี โรงเรียนบ้านนาฮี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวรรณรดา  น้อยโสมศรี โรงเรียนบ้านนาฮี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายคีตะ  วะชุม โรงเรียนธารปัญญา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายณัชพล  มณีวรรณ โรงเรียนธารปัญญา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายณัฐเศรษฐ  เดชศิริ โรงเรียนธารปัญญา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปณิตา  เครือดา โรงเรียนธารปัญญา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายพงศภัค  ทังน้อย โรงเรียนธารปัญญา ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไกยะวรรณ์ โรงเรียนธารปัญญา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงดาลิณี  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนธารปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายน่านฟ้า  บุปผาเวียง โรงเรียนธารปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวรธิดา  สุตวณิชย์ โรงเรียนธารปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวรปรัชญ์  วรบุตร โรงเรียนธารปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ภักดี โรงเรียนธารปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอดุลวิทย์  โมคมูล โรงเรียนธารปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณิศวรา  พงกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายธนภัทร  หนาดทอง โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธีรภัทร  อุดชุม โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายปัณณทัต  พวงพิลา โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพรประภา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายพสุธันย์  แก้วชาตรี โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายรามิล  โพธิสาราช โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายศิวัช  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายศิษฐิพรชัย  แก้วประสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายศุภนัฐ  นิลมาตร โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายสุภวิชญ์  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายอดิศร  เมยดง โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอภิชญา  เครือคช โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายอาทิตย์  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลาวัง โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเขมจิรา  โนนริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชัญญา  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐถริยาภรณ์  เชื้อวังคำ โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธิตะเชียง โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณิชาภัทร  วรสาร โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงบุษราคัม  การพรมมา โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปาณิศา  ภาอาษา โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปุณมนัส  ชาแดง โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงผ่องนภา  สาระด่วน โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิมลสิริ  มุงธิราช โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูริวัฒน์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงยูมิชฎา  บุตรละคร โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายรุ่งวิกรัย  ปะจันทะศรี โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวรัชยา  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสพล  สุภาผล โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสิงหา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
412 นางสาวกนกพร  ศิริหัส โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล ม.3 คณิต ม.ต้น