รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติคุณ  กิตติราช โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายรุ่งโรจน์  บุดดีพุะ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอนันยช  เขียววิชัย โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายไอคิว  ขบวนลำ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายกันตวิท์  ไตรยงค์ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงขวัญใจ  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายคุณาธิป  จันทำมา โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายเดโชกุล  หอมไสย โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายติณณภพ  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงบัวบูชา  พิชญนันทร์ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายปฏิภาน  ถึงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปภัสสิริย์  เลิศสมพร โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงปิยธิดา  ขอนยาง โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพิชญารัตน์  อุดทุม โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายรวีวิทย์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวรรณวิมล  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศิริษา  แสงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกชนิภา  สาขาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภู่แจ้ง โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชลินทรา  วันพล โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชุติมณฑณ์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาดา  แก้วสุก โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซงดาว โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเณศรา  นิลเขต โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงทิพธิดา  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนทัต  แขพิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธราเทพ  ภูงามเขียน โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธีรนาฎ  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรภัทร  กิณเรศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนิญาดา  นวลตา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปองคุณ  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปาณิสรา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรแพรวา  เค้าเหลือง โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอธิชนันท์  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกันยกร  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจิตตาภา  อินทร์ตา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนิกานต์  พรมราช โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุพิชชา  ลาสุด โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฬิลณ์ชลนัน  มาตราช โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอารยา  กิณเรศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐพงษ์  โพธินี โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายภัชรพล  อินอุเทน โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วดี โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐธิยา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฐพล  การุญ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณัฐภัทร  ช่างคำ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนภัทร  สอนสมนึก โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธนัชชา  ประเครือ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนณฐนันท  อุปรี โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนิลดา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพรทิพา  จันปลิว โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพัชรพร  ภูหัสสวน โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภานุวิชญ์  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กาลุน โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวิณนวรรษ  อุปรี โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายวิรชัช  จันลาวงค์ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศิรินธร  ช่างคำ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิรินทรา  ชมภูกา โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุดาทิพย์  พรมไพสน โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายสุริยเทพ  นะรินทร์ โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอริศรา  สีสวย โรงเรียนบ้านดอนกอย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณิภารัตน์  ชารี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนภัทร  เพื่อก่ำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนาราภัทร  สุณาวงค์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรัญญา  ลำ้เลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุภชชญากานต์  นรัฐกิจ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอิงกมล  เหาะเหิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกมลพร  ธุรารัตน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัลยกร  บุญเกิด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจิลลาภัทร  แสนภูวา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สัพโส โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชนันนัทธ์  ลาญาติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชนานนท์  สาขา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชโรธร  แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงช่อฟ้า  เย็นหน้า โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงโชติกา  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐกรณ์  วงศ์แสงงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐฐาพร  อิททะพุฒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐพล  สุขะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐรดา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐส์กมล  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงดาริกา  แสนอุบล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายทองเพชร  ต้นงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนกฤต  เหลาผา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนวัฒน์  ภูภักดี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนาชัย  พรหมจักร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนาธิป  จันทร์หล้า โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วคำสอน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธราเทพ  สัพโส โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีหานาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายนวภัทร  กำลังฤทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนวฤทธิ์  พัฒนา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนันณภัทร  นรสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไตรยขันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงบุศรา  แพนสมบัติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปทิตตา  จันฤาไชย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปรารถนา  ปะทุมยัง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุปสัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปิยะธิดา  ฮมแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปีย์มนัสญดา  ยาทองไชย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเปรมสุดา  โกสิงส์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพงษ์พัฒน์  เจริญรัตน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีดำรงค์ชัยกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพัชริดา  สัตถาผล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริจันทร์บุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงรณภรณ์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรรธิดา  ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศิริกร  ภูชะธง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสรัฐพงษ์  นรัฐกิจ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสายไหม  สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสิราวรรณ  วงค์มีแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุรัมภา  พาบุ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอัครพล  สายคำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอัญญากร  กิตติกุลโรจน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอิสริยะ  แก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงไอลดา  นาโสก โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายกวินภพ  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายจิรวัฒน์  เครือจำปา โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายชัยชนะ  ปัดภัย โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธีรเดช  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอัญมณี  หมาดหลู โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงฐิติมา  อาจโยธา โรงเรียนบ้านคำบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัทธร  ภาวงศ์ โรงเรียนบ้านคำบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ขันป้อง โรงเรียนบ้านคำบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภัคพร  แสงกล้า โรงเรียนบ้านคำบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภูภูมิ  ฤทธิธรรม โรงเรียนบ้านคำบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงไอยวรินท์  สำเภานนท์ โรงเรียนบ้านคำบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาเก้า  ฤทธิธรรม โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิราภา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านชัยชนะ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏริกา  โมสืบแสน โรงเรียนบ้านชัยชนะ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปภาวรินท์  กุตัน โรงเรียนบ้านชัยชนะ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัชริดา  การบุญ โรงเรียนบ้านชัยชนะ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภคพร  วิถี โรงเรียนบ้านชัยชนะ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวรัมพร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านชัยชนะ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชลลดา  อาจแก้ว โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธนกร  นาธงไชย โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายธนเดช  สีหาปัน โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายปฏิญญา  ไปปลอด โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายพงศธร  คำปลิว โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ภูริยุตตะพงศ์ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายจักรพงศ์  สรรพโส โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงดวงฤทัย  เริ่มรักษ์ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงรุจิรา  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศิริประภา  ศูนยะราช โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกนกพร  ลีสีทวน โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ฟองอ่อน โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายคุณานนต์  นาบำรุง โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิราพา  อุสาห์ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชดาภร  คำปลิว โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณภัทร  ระดาดาษ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธิชานัน  ชูแก้ว โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนัฐทิชา  นันบุญ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวิศรุตา  นิลพัฒน์ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายจักรภัทร  ขาวสนิท โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายชินวัตร  ขาวสนิท โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายโชคพูลทรัพย์  วงศ์เมืองดิน โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธนภัทร  พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกรรณิกา  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์ชะนะ โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  ซุมมาตร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายตฤณภัทร  ศรมะณี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธีระพงษ์  บุบพิ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธีระพงษ์  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายนิชคุณ  ชาวยศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายภวัต  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายอดุลธนะ  ฉลองภูมิ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายอนุวัต  พรมจำปา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายอริยะ  ชะดามนต์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกนกวรรณ  วัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกรชวัล์  ชุดทะเล โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกรณัฐ  พละมา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกรวรรณ  สาขา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกฤตติภัค  นารถโคษา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกฤษกวิน  กินเตรียม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกฤษชัย  พระราช โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกัญจนจักก์  ถำวาปี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกัญจน์รัตน์  ถำวาปี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ป่าหวาย โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกุญธิดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจรรยา  แก้วโพนทอง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจักรินทร์  มะปะเข โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายจารุพัฒน์  เพชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจิณพัต  จันทะนัด โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิตตา  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิรสุดา  อ่อนจงไกร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองผา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิรัสย์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายฉัตรชัย  ราชพลี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชนม์นิภา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนาภา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชยพล  ไชยสาคร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชัญธิชากาญจน์  นิลทะศร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชิญาณัฐต์  ตั้งตรงวิศลกิจ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชิดชนก  อุตนาม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชินกฤต  รวมออม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชุลีพร  เหาะเหิน โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ประวะบุตร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงญาณิดา  รวมออม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุบผาอาจ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงฑิมฐิกา  เป้าจันทึก โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัชชา  ใคร่ครวญ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัชพล  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เทียมราช โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  สุวรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐกมล  เป้าจันทึก โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐจีรา  โพธิ์ขี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐชนนท์  โคตรเครื่อง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐณิชา  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐพนธ์  ภาอาสา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายดนุเดช  เจริญลำ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายดังตริน  บุญชม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนกฤต  ทานะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนพัฒน์  โนนคู่เขตโขง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธนัญญา  เป้าจันทึก โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนนท์ลดา  ทรัพย์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายนนธพัฒน์  วงษา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนภณพัชร  อุปทุม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนภัสรา  ชัยโยกุล โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนราธิป  มีโคตรกอง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนริศรา  ทิพพิชัย โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงน้ำอุ่น  มาตขาว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนิธิวัชร์  นิธิฉัตรธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนิภาพร  หิปะนัด โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนิภาวรรณ  รูปขำ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายบรรณวัฒน์  สาขานิติวิริยะสกุล โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปกรณ์  บัววันเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปภัสรา  วุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปภาวิน  อุดรทักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพงศกร  ทุ่งราช โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วหลักคำ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพฤทธิ์  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพลอยพิชชา  โชคกิตติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพลอยใส  วงษ์หาริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพลอยแหวน  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพัชรพร  ไวยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพัชรินทร์  เป้าจันทึก โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพัฒนพงศ์  พันโนราช โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชชาภา  สุนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเพชรลดา  บัวพา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูดิศ  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรัตนาภัทร  ราชหาด โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงลภัสรดา  คำจันทา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวรัชยา  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรัญญา  ไหทะสี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรัทยา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวริศรา  หวูถิ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวิชญาดา  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศศิวิมล  ลักขาพรม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศิณดา  ผาแดง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศิริประภา  เรืองหงษา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศิริยาพร  สอนภาษิต โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศุภรงค์  แสงบุราณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุชาดา  ฉ่ำมะณี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุภามณี  ศรีสัจจัง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสุรวัศ  คุณมี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอนัญภรณ์  โตปิตะ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอภิชญา  นาชัยเวช โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอรยา  อักษรจรรยา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอรรถพล  พัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอรุณรักษ์  ทองละมุล โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอักษร  พุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอาณัติ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายคุณานนต์  เขาทอง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจิณห์วรา  โนนทะราช โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นฤมิตร โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายภูริชา  ประสมศรี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สีชัยมุล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นายเสกข์  วิเศษทรัพย์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พหลทัพ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชินภัทร  พสุนนท์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายทักษกร  อ่อนสิงห์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนโชติ  ศิริศรี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธมลวรรณ  งอยผาลา โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปิยาพัชร  มณีโชติ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพสิษฐ์  สายสอน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภานุพงษ์  พุทธานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมณีรัตน์  พาดาพันธ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายยิ่งคุณ  โคตรทุมมา โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศศิธร  พร้าวงษ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญสาร โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายศุภกฤกษ์  แสนวงษ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เป้าพะเนา โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายวัชรพงษ์  ภักดีรักษ์ โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปิยากร  สาจิตร โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุพัตตรา  นิคร โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยพรรณา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกวินธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายก้องภพ  กองแก้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกัญญพัทร  พรรพแก้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายกันตพิชญ์  สรรพโส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายณภัทร  ศิริขันธ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์เพ็ชรเล็บ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายณัฐวัฒน์  โภคพนิชย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัทณลัลน์  สุระเสียง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายธนาเดช  หล้าหมอ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนมณีกรณ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปิยะรัตน์  พวงใบดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภักดีราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพิชญา  สุทโท โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายภูริวัฒ  พรพุฒิบุญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงรัญชน์ชยา  นิธิวิรุฬห์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงลลิตา  พิมพาเลีย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูชูธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายสรวิชญ์  โชคคติวัฒน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสิมิลัณ  หาบสา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายสุชานรี  สังฆสอน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายอนันตญาณ  ยุทธคราม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายอิทธิกร  สายคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอิษยา  นาถาบำรุง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
323 นางสาวกชมน  ฐิตะสาร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวกนกพร  ประทุมพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวขวัญรัตน์  อารมณ์สวะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุรินทร์เลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกิติยา  สิมเล็ก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณธากาญจน์  โอภาสทิพากร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณพล  เพ็งคำปั้ง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐชนน  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐรดา  นันทราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนวพร  วิทา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายบุญโชค  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพงศภัค  เพียงพอ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพรไพลิน  สิมลีราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมพุทธา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศรัณย์พร  อินทำนุ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกษี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอรญา  โคตรประทุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงฮารุกะ  โอฮาชิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  ทาเภา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายจตุรภัทร  โคตะบิน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายชีวานนท์  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายธนกฤต  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายธราเทพ  ธรรมลัย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายธันย์ปวัฒน์  ทวีโภควรกุล โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปัญญมน  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปีย์วรา  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณเขต โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายรพีพัฒน์  วิชัยโย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงลลิตภัทร  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายวราวุธ  จิณะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายศุภโชค  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายอัครวินท์  มะณีแสง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายเอกวิญญ์  ธิโสภา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงขวัญข้าว  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงวิราพร  นะธิศรี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสุธาสินี  สีพิมเมือง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมจารีย์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายจักรพงษ์  สิทธิพรหม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจารุพิชญา  เชือนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชลธิชา  ธะนะคุณ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรสารศิริ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐชกมล  อำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐธิยาน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐพล  เพ็งลี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐวีร์  สมหมาย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายตระกูลกาญจน์  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายทักษ์ดนัย  คำประเทือง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธรรณาธร  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธีร์วรา  ก๋าสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปิญชาน์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิชญากานต์  ไตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัทรศยา  จำปาอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงรติยาพร  กิจวิขาม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวิทวัส  โสภาจร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายวีธรา  ก๋าสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศตพร  ไชยรา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิริพิชยา  ควรคง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายสรวิชญ์  อิฐถารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุทธิกานต์  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอริยา  บุตรแสนคม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ป.6 วิทย์ประถม