รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอินทิพร  ฮุงสาย โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ค่ายคำ โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงสุพรรณภรณ์  เสนบุญมี โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายธรณ์เทพ  แก้วมุกดา โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลกานต์  มาขวม โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญณัท  พรมดม โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรดาชา  ชมชายผล โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวรัญญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายวุฒิชัย  ศุภรทวี โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุภารัตน์  รินทา โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอรกมล  ซองวงษา โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรังษี โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤษณพงศ์  บุญเคร โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวดวงกมล  สุระมณี โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายต้นกล้า  ต่ายเนาดง โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธนภัทร  แสนสุริวงค์ โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธาริณี  ดวนขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นายปณวัฒน์  รักบุญ โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พิพิทธภัณฑ์ โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงมนลดา  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวิไลรัตน์  คนชม โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวิวัฒน์  ปิ่นมณี โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายศุภเชรษฐ์  ใครจันทร์เศรษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศุภารัตน์  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวสุพัตรา  ฮมภาราช โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอนุชา  พรมศรี โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.2 คณิต ม.ต้น
27 นายอนุชิต  โทขาก้อน โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายอรรถพล  ปิ่นมณี โรงเรียนบ้านท่าวัด ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิจธนคุณ  โคตรแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ซองวงษา โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอภิชญา  ช่างกลึงกูล โรงเรียนบ้านท่าวัด ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐพร  อุทัยเรือง โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนวัฒน์  อุปิมนต์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขอร่าม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกวินธิดา  จันใด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกันต์กมล  สุขสมัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกานต์มณี  พานาดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายเกียรติบดินทร์  บัวพรม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจริยาพร  ลาบรรเทา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองบุญธาตุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิณัฐดา  แสนพาน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรศักดิ์  ชมภูจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรสุดา  กลางประพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิรัชญา  เดชศิริ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทรา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชลิตา  โสสุด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกียรติจันดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐกิตติ์  สอนนอก โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐริกา  อินธะนู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทรงอาสา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณิชาภัทร  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายต้นกล้า  ราชสาร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเตชทัต  แสนทวีสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนวัฒน์  จันทพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญญาศิริ  อิ่มสอน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธีรนุช  วันสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายนภทีป์  เมฆฟัก โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนันทิกานต์  เขียวรัมย์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายนำชัย  บรรจง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเนตรชนก  คำตา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงบัวขวัญ  รายา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายปฏิพัธน์  สุขแจ่ม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฐานทองดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงประพันธ์พร  ทรรศนีย์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงประสิตา  สุมังคะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายปัณญวิชญ์  สีชาทุม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปิยนุช  ศรีระพรม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปีใหม่  ส่องแสง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพชรพล  ชีแก้ว โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพนิตสุภา  ปัจจมุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สายสนุวงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพันธ์ฤทธิ์  สุขอร่าม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพัสกร  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เทาดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายภัทธรพล  เมืองมุงคุณ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภูมิภิภัทร  ทุมซ้าย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายภูริทัต  เลื่องลือ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงมณีทิพย์  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายรัชชานนท์  สนิท โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงรุจิรางค์  บุญมั่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวิชญาพร  พรเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวิมลสิริ  ผายวงษา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ไตรยงค์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายศรุต  ขันท์ไชย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายศักดิภัทร  อุตสาหพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุวัชนีย์  แสนราษฎร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทองชุบ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอนัญญา  วรรณคีรี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายอภิรพัชญ์  ศักดิ์วิเศษศรี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอาทิตย์  มะสุใส โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายอิสเรศ  บุญพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกนกกร  เชียนพลแสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกมลมาส  ไขแสง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลุนราช โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขอร่าม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัลยกร  เชื้อตาหมื่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนสามารถ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายจิดาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แว่นศิลา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจูเลียร์ วิลเฮ็ล์ม  บิคเคอร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  โพธิ์โคตร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชุติพร  ฐานทองดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชุติมา  พ่อสียา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เตชะพานิชสกุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณิชากมล  ผาใต้ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายทรงศักดิ์  เถาโคตรศรี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงทักษอร  อ่อนสุวรรณ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ชะเอม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนกฤษฏิ์  แสงปิติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธนพร  ผางอาษา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนัญญา  บุญชัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธนัญญา  รักไธสง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญกร  โสภาพ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธันยพร  นันทะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธันยารัตน์  ไชยโชติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตราช โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธีระพัฒน์  สังวรดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนฤกรณ์  บุญชัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนันทพัทธ์  องอาจ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนันทิกานต์  ยศตะโคตร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงบัณฑิตา  อำไพ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปภาวี  ทับลคร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงประกายกาญน์  แก้วศรีสกุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปราณณัฐฐา  ปากดีสี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปรียาพัชร  หาญมนตรี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยอดทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปิ่นสุดา  พ่วงเชย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพชร  มูลสาร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชัญญา  นาระคล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพ์รดาภา  โนนตูม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สุมังคะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพุฒิภัทร  ไทยเหนือ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเพลย์ช๊อต แอนเจิล   โทลโน่ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภัทรธินันท์  ทับพิลา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายยศสรัล  โสมนาม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรัศมี  สาระชาติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฤดูรัก  บุญอนันต์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงลภัสนันท์  สุรีรัตน์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวนัญญา  มาหริน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวราภรณ์  ทวยจัด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวสุธันย์  อุปพงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวันลี  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิมุตราพร  วงศ์สีดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิรดา  แสนทวีสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศตินันท์  ศรัทธาดัง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศศิพิมล  ขจรเกษ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายสงกรานต์  สายวันดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสมพล  สุมังคะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุฐิตา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเสฎฐวัฒ  แสนบูราณ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอภิวิชญ์  สุภาอ้วน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอัญรินทร์  เริงใจ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอุรัชยา  บุตรบุญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเอมวิกา  สายลี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกนกอร  พุทธรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกมลชนก  บุระเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤติศักดิ์  วิเศษแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายกวินทร์  ทองทวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกัญจนพัชร  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกัญญพัชร  อ้วนอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกัญญาภัค  ยะไชยศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงจรัส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายกิตติภพ  เอมะวรรธนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  มณีรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลสีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงขวัญทิพย์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายคุณากร  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายจอมทัพ  แก้วก่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายจักรรินทร์  บุรานรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายจารุเดช  อ่อนสีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายจารุวิทย์  ขุนเพ็ชร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจิดาภา  พรมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายจิตติพัฒน์  ชาวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วเจริญผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงจินตภรณ์  จันทรังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายจิรภัทร์  การกระบวร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเจ้าลภัส  ขรรค์ศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายฉัตรชนก  ตามะลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชญานิน  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชนัฐปภา  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชโลธร  ไตรธิเลน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชัชชญา  แก้วอินธิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายชัยวัฒน์  ดังงา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หูมวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายเชษฐ์ชุติพงษ์  จันตะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงโชติกา  มาศมูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงฐิตาภา  โพนไชยา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิติชญา  กำเนิดขอนแก่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายฐิติพงษ์  วุฒนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำสีนาค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายฐิติวัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายณภัทร  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัชชา  ภาวะดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กิ่งพรมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฐกมล  ทรหาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐชยามาศ  ธนะคำดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายณัฐปพน  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐพล  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณิชากร  โคษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไวยอรรถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงดารากานต์  เลานามสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายดุลยวัฒน์  ขันธะโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายทัศไนย  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงทัสนันทน์  คณานันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายทานธรรม  สุงิ้วงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายทินพงศ์  พารา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธนโชติ  สาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธนพร  พุทธรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธนพร  เพียรพัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายธนพล  วงศ์เครือศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายธนศักดิ์  สีการัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงธนัชญา  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธนาวุธ  ดวงผุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธนิดา  รักษ์ชน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายธเนศ  อินธิกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธัญญธิดา  บอนสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธัญญาภัค  ไชยราษฎร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธัญญามาศ  นีอำมาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายธาตรี  ดวงกุลสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธิติกาญจน์  โถตันคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงนภชนก  อุฬารกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายนภาดล  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายนรรัตน์  เที่ยงตรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายนราธิวัฒน์  วงศ์ประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุทธิบริบาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายนฤพล  ผ่องหทัยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายนะโม  เพิ่มพูนคูณารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงนันทรัตน์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายนาวิน  ดินฮิว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายนิชพน  จรศรชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงนิษฐา  พรมไพสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงบุณณดา  คุตอาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงบุรดา  บุญเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายปกป้อง  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายปกรณ์  สุระมานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปฐมพร  ยอดจำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายปภัสชล  ประเสริฐกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายปภาวิชญ์  อัลคาร์ล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายประพัฒน์พงษ์  เจริญสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงประภัสสร  แสนสงคราม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปริยากร  นามวงค์เนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปวิชญา  ข้อสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปัญจรัตน์  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายปัญญา  ชาแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสนเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายปัณณวิชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปารวี  ไฟไหล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปิยวดี  แสงรอด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเปมิกา  พิกุลศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายพชร  ศรีดาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายพชร  เอกอมร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพลอยแพรวา  เลื่อนชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพัชราภา  วัดแพนลำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพัชราภา  แผงดวงดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพัณณ์ชุดา  ศรีวัฒน์อัคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพิชชานนท์  มัลลิกานิล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิชชานันท์  มัลลิกานิล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ก่อสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  รูปสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพีรดา  ผาสีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายพีรภาส  ปาระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายพีรวิชญ์  อุทยารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพีระภัทร  พังแพงสุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายภคมินทร์  ไชยบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงภัคจิรา  วงศ์เครือศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงภัควดี  จันทร์มาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีทิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายภาคิน  จันณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายภูริช  แจ้งเอี่ยม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงภูริชญา  สำราญภูมิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงมนชนก  ศรีเดชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายรพีภัทร  ชัยปัญหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายรัตพงษ์  อยู่สุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงลลินดา  คงอยู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงลักษณ์ศิญา  ศรีโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายวรโชติ  จันทบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวรรณวนัช  เนตรวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวรรณวิสา  อริยชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวรัญปภา  ไชยเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศิริกาญจน์  บุพศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศิริกานดา  จันทรัต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายศุกลวัฒน์  ตาลแวววาว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายศุภกร  กาญจนสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายศุภชานนท์  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายศุภวิชญ์  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายสกพรรธน์  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสิริบุญญากรณ์  ชินบูรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายสุกลวัฒน์  จันทะขึ้น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิลัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็งพิมพ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงสุพัฏฏิพ์  อ้นแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสุพิชญา  นพเก้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสุพิชญา  เสนาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสุภานันท์  ไขไพรวัลย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายสุรจักษ์  เงินชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันเพียง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอภิชยา  ไชยวังราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายอภิชัย  มงคลกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอรรินทร์  ปานดำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอลิสรา  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายอัฏฐพร  อุฬารกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายอาบิดชา  บรรดิษฐ์วงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอารดา  วงศ์กิตติพัทธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอารยา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายอิทธิพัฒน์  ตั้งสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอิ่มบุญ  อ่อนคำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกชกรณ์  หตะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกชพร  คิ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกชมน  จันทาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกชมน  ฉุ้นย่อง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกนกพร  กิ่งโก้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกนกพล  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกนกพล  อนุกูลประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พระวงษ์วัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกนกรดา  ไพราชสูง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้วนอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกนิดา  ตุณฑวุฒิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกมลเนตร  ประมาชิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกมลภพ  สีใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกรชนก  คำวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกรณภัทร  มุลณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกรรวี  โชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกรฤทธิ์  สุทธิธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกรวัฒน์  วิริยะบุญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกรวิชญ์  คำจันสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกรวิชญ์  หิเตชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกรองเกียรติ  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  แก้วยะลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกฤตภาส  บางวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกฤตยชญ์  อ่อนจงไกร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกฤติญา  หอมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกฤษณกันต์  จันทรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกลวัชร  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกวินทร์ธิดา  กาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกวินภพ  ขวาธิจักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกวินลดา  เดิมประโคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกษมา  อนุกูลประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกัญจนพัชร  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฐานะลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จังพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญญาภัค  โคตรสำนวน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกันต์พงษ์  ยะไวทย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กำพุทธ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกิตติกุล  ทิพจร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกิตติญา  มีราชคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกิตติธัช  ผาสารคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายกิตติพัฒน์  ปาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกิตติภพ  บุญพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกิตติมา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกิรณา  เลนท์ซ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกุลญาดา  สังกฤษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกุลธิดา  จามน้อยพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงขวัญจิรา  กอโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายคเณศ  พาโคกทม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงคีตะนิล  ไชยบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายคุณภัทร  วรรณสุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจตุรงค์  มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจตุรพร  พิมพิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจตุรภัทร  ข่วงทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจรรยพร  พลสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจรรยาภร  จันทวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจอมขวัญ  ไชยวังราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจักรพรรดิ  รุ่งสว่าง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจักรรินทร์  ไชยบิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจารุรัตน์  พระสุรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจิดาภา  นาควัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจิตรวรรณ  ศิริภาร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจินดาโชติ  ประเสริฐการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจินต์จุฑากานต์  อุดรศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายจิรพัฒน์  จิรธนภัทรชนม์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายจิรพัฒน์  สว่างเมฆ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจิระภัทร  อมาตย์ทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิรัชญา  พรรณวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจิรัญลดา  น้อยคำยาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจิรัฐิ์กมล  ศรีสุธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายจิรันดร์ธนิลท์  นิตยนัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายจีรายุ  ฝุ่นเงิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กองตองกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจุฑามาศ  สกลธนากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขุนปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายฉัตรกรินทร์  จันทร์ชนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายฉัตรมงคล  คำหงษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงฉันทิพา  กางทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชญาดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชญาดา  เดชโฮม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายชญานนท์  แก้ววงศ์ษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชญานุศภัฒศ์  กางทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชญาภา  เถาว์ชารี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชนกชล  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์มาตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชนกวนันท์  นงค์แสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชนกานต์  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผาอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชยพล  เริงฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายชยันตี  เหล่าอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชเยศ  เริงฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีษะเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายชวนัช  โชติธนผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายชวลิต  สาตะรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงช่อลดา  เทียมทัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชัญญานุช  พรมชน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชิตชนก  อัครพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายชินดนัย  วงค์แสนสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายชินาธิป  สุขประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชิสากานต์  มิตรแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชีรณัฐ  จักษุจินดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภักภูมินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายชุติเดช  เมืองมุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชุติพนธ์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายโชตธินันท์  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงโชติรัตน์  หารจำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายฌัชชวินทร์  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงญาณิน  ทานุรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริฟอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงญาดา  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายฐเดช  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงฐานิดา  วงษ์สีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีปากดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงฐิตารีย์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณฉัตร  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณดาอินท์  จันทอุ่ม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณภัทร  ยิ่งยงสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณภัทร  เจนไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัชชา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัชชานันท์  เคะนะอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัชนนท์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฎฐา  ซีแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พรมเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โกษาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  จินจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  โขมะพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณัฏฐากร  ศูนย์ศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐกมล  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุเวชวนิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาวรสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฐนนท์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณัฐพัชร์  ชูยิ่งสกุลทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บริบูรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐสินี  ลาแสดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายดรุณพงษ์  วงศ์พันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงดวงศธร  โพธิ์นาค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงดุสิตา  ศรีลาราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเด็กชาย  วรกันต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงตรีชฎา  บุญสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายตุลาการ  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเตชินทร์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเตชินธ์  สุทธิโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเต็มทรัพย์  โพธิยา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุขเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายทิวสน  แสนวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายแทนคุณ  เจริญคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธนกมล  พาระแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธนกฤต  ประเสริฐแท่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนกฤต  แก้วศิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนชัย  คตจำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนชัย  ศิริพัฒน์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนเดช  ประเสริฐแท่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนธรณ์  ทองผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนธัส  ศรัทธาธรรมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนภัทร  กอเลิศสุชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธนวัฒน์  ชูพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธนศักดิ์  ทุมพารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนัตถ์  ชัยหมื่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธนัทชา  ศิริขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนานนท์  นกพรมพะเนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธนาวัฒน์  ทิพย์เสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธรัญญา  อุตมะชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธฤตวัน  สายเพีย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธวัชชัย  ถานะวัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธัญชนิต  นามเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีไกรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธันยกร  วิรัณธนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธาราทิพย์  สิงห์สุดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธิดาภรณ์  อ่อนจงไกร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธิมลชา  นรบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธีธัช  ปัญญาประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธีรนาฏ  รัตนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธีรพัฒน์  ชายศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธีรภัทร  โมฬิชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธีรเมธ  ทันอินทรอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธีรยุทธ  เมคัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธีรวัชร  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธีรวัฒน์  อาภรณ์ดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธีรวิทย์  กุลราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีระกรณ์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธีริศรา  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนภัสภรณ์  คำมูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนริศรา  ธนารีย์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนริศรา  แก้วสุราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนฤนาถ  สีหไตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนฤมล  นารอด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนวพร  เพชรรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายนวพล  คำศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนัดดาภรณ์  โสประโคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายนันทิพัฒน์  ปากดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนัยนา  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนิชาพร  กองพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนิชาภัทร  ผงสินธุ์สุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนิชาภา  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนิพิธพนธ์  ตระกูลศรสูรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนุชญาดา  มหาวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายบวรรัช  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายบัณฑิต  กาญจนระพีพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงบุญนิศา  พวงพันอวน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงบุญสิตา  พวงพันอวน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงบุญอธิษฐาน  วงศ์สีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงบุณยาพร  จักรเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจปักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายปฏิภาณ  ใจเที่ยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปภังกร  แสนสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หนูทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปรรณพัชร์  จันทิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปรวัฒน์  บูระณา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงประกายดาว  ทาแกง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปรัชญากานต์  ยะตะโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปวรัศฐ์  จารุโรฒพงศภรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปวีณา  หุ่นพ่วง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ศิรินนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปัณฑิตา  กิตติปาลกสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปัณวิทย์  ทองเงิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปาฏิหาริย์  ยศอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปาราเมศ  จิตตยะโสธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปาริฉัตร  ขาวประภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายปิติภัทร  งันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญสะอาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปุญญาภา  ศิริศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเปรมฤดี  จันทร์แสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเปรียวปราย  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพงศ์ภีระ  เรียนสร้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพบสุข  ปริปุรณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพรกมล  แก้วคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพรกุศล  ทองแดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพรนภา  อาจวาที โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพรนัชชา  ราชราชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพรรณทิตา  สิงหกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรรณพษา  สุพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพลวรรธน์  อุดรศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพศิน  โมธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพอเพียง  กิจประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพัชรพล  ตาลอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพัณณิตา  แพงพรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพัทธนันท์  จารุโรฒพงศภรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพัทธนันท์  นามรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพัสกร  รุ่งโรจน์ประกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิชชาพร  ยะงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิชญธิดา  คันทะนาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิชญาภัค  ชาติชำนิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิชญารัตน์  โทนกกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิชามญช์  นารถโคษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพิตตินันท์  นรสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพิพัฒน์  ซาหยอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิยดา  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพีชญา  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพีรพล  ภูวะกง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพีรพัฒน์  ผาสีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพีรภัทร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพุฒิพงศ์  โน๊ตสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงภคนันท์  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภคพงษ์  ไชยทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภคพร  อินทร์ศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภควดี  บึงแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภทพร  ศิริศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภัททิยะ  ไชยศรีหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภัทรพล  จิตทวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัทรวดี  สุขวิริยะวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภัสสราพร  แสนต่างนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภาคิน  จันทร์เรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภิญพิชา  ประภารัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภูตะวัน  มั่นคง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภูตะวัน  ไชยบิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภูริณัฐ  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายภูรินทร์  มุ่งเกี่ยวกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภูษณิศา  นนสะเกษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงมนัสนันท์  มิตรอารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายมรุเดช  ชัยวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมัลลิกา  เทพวงศ์ษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงมาวิกา  ทานะกาศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงมุฑิตา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายยศกร  ยุทธยงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายยศนนท์  เชื้อเหิม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายยศพล  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายยุทธกร  มากไมตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายยุทธการ  พลกราง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงยุวนาฏ  ทองธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายรชานนท์  เทียนเรียง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงรดา  คำสุรีย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรมิดา  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงรวิพร  ทองสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงรวิภา  วาดเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายรัชชุพงษ์  รอดงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายรัชพล  เลิศศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายราเมศวร์  ชัยวารี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงรุ่งรดิศ  ไชยอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายฤทธิชัย  จันทรังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายฤทธิรงค์  ข่วงทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงล้ำฤทัย  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวนัสพร  พิลาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวนิดา  เกษตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวรกิจ  นันแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวรรณรดา  บุญจันทร์ทึก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวรฤทัย  ยืนยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวรากร  บุญนาชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวรางคณา  อุปชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวริศรา  ถานทองดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวริศรา  สมสมัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวริษฐา  สมสมัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวลัยภร  ฮังไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวัชชิริญา  เปาสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวันชนะ  บุญบรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวายุภักษ์  บุญชูรัตนิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวิทยา  สาลีนนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวิภาวินี  ช้างแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวิรดา  วิดีสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวิศรุต  แก้วดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวีรอร  ทุมกิจจะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวุฒิภัทร  พลอยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายไวทย์วิชญ์  เมธาวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศศิภา  พันธุ์ผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศิรภัส  คลังทรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศิริประภา  โต๊ะชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วดำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศิวปรีชา  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศิวะ  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศุกลวัฒน์  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสมามฆนันณ์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสาธิตา  อุทุมวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสาวิกา  พรมทองดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสิทธัต  ขันอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสิราวิชญ์  ดวงแสงจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสิรินทรา  คิ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายสุกฤต  ภิรมย์การ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุชาวะดี  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสุนัฏฐา  คะสุดใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุพรรณิกา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสุพรรณิษา  อำนาจเจริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุพรรณี  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์สีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์น่วม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุภัสสร  ผิวหอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุภัสสรา  เริญรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุภิชญา  ตรีมาศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสุวภัทร  วิทยาขาว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอธิชา  ปรีชาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอนุชา  ศรีธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอนุพงศ์  เสนาผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอภิญญา  ศิริพันธ์เมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอภิภู  พรหมพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอมีนา  เอ็นดู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอรกัญญา  สีนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอรชพร  ร้อยพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอรรถวิท  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอริยาภรณ์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอริสรา  บุญเล็ก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอริสรา  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอัครเดช  ขันทีท้าว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอัญตา  ไชยมงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอัมพิกา  นรสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอัษดิน  อารีเอื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอานุภาพ  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอิงฟ้า  ธรรมมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอิสริยา  ศรีจันทร์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอุษาศรินทร์  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายเอกบุรุษ  ศรีสกุลธนไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกชพร  เกียรติธนพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกรชฎา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายกรวิชญ์  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงกรัญธิดา  ชั้นน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงกฤตภรณ์  เกียรติธนพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายกฤติเดช  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายกฤษฎิ์  กาญจนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายกวิน  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายกวินท์ภัทร์  ทองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกัญญาภัค  เภารังค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงกัญวรา  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกันยกร  ดวงจันทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายเขมทิน  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายคุณัญญา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงจริญญาพัชร  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงจิรชยา  พลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงจิรปรียา  พรศิราธนรัชต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายจิรภัทร  ทองจรัส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงจิรวัลล์  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายจิรัญชัย  มหาจีราสุรัชต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงจีรนันท์  ชุมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายเจริญ  สินสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงชญปภา  ดารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายชญานน  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงชญานิน  มะโนขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงชนัญญา  โทขาก้อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงชวพร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายชวิศ  ใจเสรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายฐากูร  สมดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายฑีฆายุ  สิทธิทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงณนิดา  โพธิ์ทะราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงณัชศพรข์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ไชยแสงราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงณัฐชา  เมืองมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงณัฐธิดา  เภาโพธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูสัตสาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงณัฐรดา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณิชาภา  ดาบสีพาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงณุพิชญ์ธิตา  เงินนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายถิรวิทย์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายทีฆทัศน์  บุษนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายธนชัย  จันทร์เหลือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายธนเดช  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงธนวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงธนัญพรรธน์  กรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีธัญญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงธัญพร  กองกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายธิติ  วิธุระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงธีรดา  จันทรคณา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายธีร์ธวัช  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายธีรภัทร  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายธีรเมธ  ตันติอาภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายเธียรวิชญ์  อ่อนชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายนรเศรษฐ์  ปริธรรมมัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงนฤพร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงนฤภร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายนวเรศ  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงนิรินธนา  เลาหวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงนีรชา  ผายป้องนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงบุญยาพร  ทองสอดแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงบุณณดา  ธนพนต์โกวิท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายปกรณ์ชัย  รมีพลธยางเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปริชมน  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงปาณิสรา  ขวาธิจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิระสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายปิยภัทร  วังผือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงปิยะธิดา  อรัญญะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายปิยะบุตร  เสนีวงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายปิยะวัฒน์  เตชสิทธิ์ธนภร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายปุณณวิช  พิมมะโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายเปรมปพัทธ์  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายพงศภัค  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพชรพร  ชาติพจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพรลภัส  รังศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายพร้อมบุญ  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายพลลภัตม์  ถานะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายพศิณ  วุฒิอุตดม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายพสิษฐ์  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายพัชรพล  มาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายพิชญ์นภัทร  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงพีรญา  สาลีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายพีรดนย์  เกียรติกุลนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายพีรพัทร์  พจนชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงภัทรนันฐ์  ศฤงธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายภัทรภูมิ  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงภัทราพร  กระบอกโท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายภูมิรพี  ซอหนองบัว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายภูริวัฒน์  นาคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงมารินทร์ดา  โสภณศีล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงมินฑ์ชญา  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายรณกร  พิพัธนัมพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายรัชกฤช  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายรัชชานนท์  ชัยโพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายรามิล  ศิริขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงลภัส  เตชะพิบูลย์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงลัลลดา  ชุณหวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวชิดา  กุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายวรธันต์  งอยแพง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายวรปรัชญ์  อุปพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงวรัชยา  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายวรานนท์  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายวัชรพล  ปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายวิธวินท์  โยธาธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายเวชชยุต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายศรัญยภัทร  อินนุ่มพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายศรัฐ  สุขชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงศราวลี  ประเสริฐรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงศศิประภา  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงศศิพิมล  หอมดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงสวรส  แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงสิริกานต์  วรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายสุทธิรักษ์  เคนไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงสุธัมมา  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงสุรดา  เจนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงหทัยภัทร์  แก้วชาวนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายอภิมุข  สินสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงอริสรา  แสงดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงอริสา  กาญจนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงอัญรินทร์  นามน้าวแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงอุไรภัสร์  เยียงปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายเอก  ดวงพิมพ์บุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายเอกลักษณ์  พิทักษ์นพกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายเอกวัฒน์  เนตรน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงกชพร  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกชพร  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกชพรรณ  กังวลงาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีพลพา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายกนก  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายกนกกร  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกนกรดาพร  วิจิตรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกมลชนก  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกมลชนก  ไขไพวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายกมลเทพ  วรรณรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกมลพร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกมลพิชญ์  นิลทะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกรชนก  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายกรณ์  มากวิสัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายกรภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายกรภัทร  อุดมมงคลกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกรวีร์  อาทิตย์กวิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายกฤตภาส  ใยสิงสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกฤษณพล  เสนีย์กุลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายกฤษณพัชญ์  ขวาละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายกฤษณ์  นาลงพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายกวิน  ศิริบุรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายกวิน  สุทธิดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกวินทิพย์  ลำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายกวินพัฒน์  สุทธินาควัชระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายกษิดิ์เดข  กลิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายก้องเกียรติ  สายใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายก้องภพ  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  พังแสงสุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุณแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บางโท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทำนุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกัญญาภัค  พรมศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกัญญาภัค  โอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงค์เตชะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายกันตนาถ  ไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกันตพัฒน์  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายกันตพัฒน์  เหมชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายกันต์  คุณอุดม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุทธิดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก่นปัดชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายกานต์นิธิ  สุทธิมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายกายสิทธิ์  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายกิตติพัฒน์  สิทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายกิตติพัศ  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายกิติพัฒน์  ทมพา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายกีรติ  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกีรติกา  ศรีหะมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกึ๋งซ๊วง  เฉิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงแก้วเกล้า  แสนราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายคเชน  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายคณุฒน์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงคีตภัสสร  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงงเพ็ญพิชชา  มูลตองคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายจตุรภัทร  เถิงนำมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายจตุรภุช  ไขสีดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงจันทวรรณ  นามบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงจิณณ์ณพัชช์  เจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงจิณณ์ดาภัค  ภคินเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยชนะศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายจิตติพัฒน์  พรหมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจิตรานุช  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายจิรภัทร  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายจิรภัทร  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายจิรเมธ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงจิรัชยา  จิรภิญญ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายจิรัฐธนินทร์  เจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายจิรายุส  บุณยารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายจิราวัฒน์  ภูริเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายจุลภัทร  ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายเจนวิทย์  ธนดิลกพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงฉัตรกนก  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงฉัตรกมล  ยะไวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงฉัตรบูชา  ชุมโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชญานิน  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงชญานิศ  คำนาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายชนกานต์  สาระนันท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชนมน  คล้ายรัศมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชนันธร  มีดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชนาภา  อภิชนรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงชนิกานต์  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายชยกร  กงลีมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายชยพล  จริตน้อม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายชยพล  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายชยยศ  เตชสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชยานันท์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงชัญญา  กิมเตียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงชัญญาทิพย์  พุดทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชัญญานุช  ชาภูคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชัญญานุช  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชัญญานุช  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายชัยยะสิทธิ์  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงชิดชนก  วงค์เตชะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายชินกร  สุตานัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายชินวัตร  พราน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชีรณัฐ  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงโชติกา  ปัญญายิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงโชตินภา  มาตชัยเคน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงเฌอรินทร์  เกษมสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงญดากร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงญาณิดา  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายญานภัทร  ฤทธาติยะบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงญารินดา  พลนิกรกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายฐนกร  เฉิดดิลก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงฐานนะดี  ฐานนะดี กริชกำจร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายฐานมั่นคง  กริชกำจร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สมภาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณฐกมล  ภักดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายณฐนน  มหาโภคินธกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณฐมน  นามขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายณเดช  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณพชร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายณพิชพงศ์  กสิณสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายณภัทร  ธนพนต์โกวิท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายณภัทร  หงษ์ภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณภา  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณมนต์  พู่แสงทองชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณรัฐกรณ์  พิลาโฮม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณรัณกร  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณฤดี  นาดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายณฤปกรณ์  พลมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายณวัชกุล  พองพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัจฉรียา  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัชชา  จันดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณัชชา  อภิวาทนสิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายณัชพล  วงศ์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พลนิโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายณัฏฐชัย  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายณัฏฐนันท์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายณัฐกันต์  คิดคำนวน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฐชา  จ่ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฐชานนท์  จรัสสัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณัฐฐาพร  มนูชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัฐณิชา  งอยผาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิพักษ์วงค์จินดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้อมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณัฐณิชา  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณัฐณิชา  เล็กอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลาแหลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคชขึง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายณัฐดนัย  นาคะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายณัฐดนัย  ไกยนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายณัฐภัทร  ทุมรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายณัฐภูมิ  อินทร์ติยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายณัฐภูมินทร์  นนทะคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณัฐมน  ตติยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณัฐมน  ผายป้องนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายณัฐวัฒน์  พลสีดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายณัฐเสฐ  ริมพิสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวทะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณิชา  หาญฐาปนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีวรรณะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงตติยา  เปลี่ยนเอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายตรัยรัตน์  ชาพลดอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายติณณภัทร  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายติณณ์  เทือกขันตี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายเตชิต  สอนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายทรัพย์ประกิจ  สายไหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายทัตเทพ  ยลถนอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายทินกร  จันฤาไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงทิพย์ณฐา  วชิรธัญธรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายทีฆโชติ  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายทุนทรัพย์  ทันอินทร์อาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายเทพทัต  ฤทธิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายเทพนคร  สมสายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายแทนไท  เคียงพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธงทิว  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธณัณณัฐ  ราชิวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธนกร  วิรมย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายธนกฤต  สิงห์คำมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายธนกฤต  โสภาสพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายธนโชติ  อติภารดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายธนธร  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายธนนันท์  กระดานราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงธนพร  กุลศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายธนพัฒน์  การุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายธนพัฒน์  พันสนิท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายธนภัทร  คงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายธนภัทร  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายธนวรรธน์  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายธนวรรธน์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายธนวัฒน์  ดีสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายธนวิชญ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงธนัชชา  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายธนัญชนก  ยมสีดำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงธนัตชนก  สาขามุละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายธนันชัย  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงธมลวรรณ  เตโช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายธฤษณุ  พรหมบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายธัชพล  ราชาไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายธัญกร  ผิวฝาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธัญชนก  ธนูศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธัญชนก  โพธิชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงธัญญชนก  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เภาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธัญพิชชา เพ็ชรพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงธัญสินี  บุตราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงธัญสิริ  คำสีลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธันยพร  ส่วนบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายธันวา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายธีรฉัตร  มีพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธีรโชติ  ดวงจรัส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายธีรณัฏฐ์  จางวาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายธีรนันท์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายธีระปกรณ์  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายธีระศักดิ์  หาเวลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงธีราพร  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายนครินทร์  ไท้ทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงนชาฎา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายนพชัย  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงนภสร  พาระแพง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายนรภัทร  พิศุทธิ์ธนาพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายนราธิป  วงศ์จันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงนริศราพร  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายนรุตม์ชัย  ชัยแสงราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงนลินนิภา  เหลืองสินศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนลินอร  คำประชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายนวพล  ศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงนวลวรรณ  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายนัทธพงศ์  รถกล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายนันทวัต  อาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนาราภัทร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนารินทร์  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนารินภัทร  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงนาวานัน  ภูหลัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงน้ำเพชร  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงนิชานันท์  บุ่งนาแซง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงนิชาภัทร  ประกิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงนิชาภา  สอนสูญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงนิดาพร  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงนิตินันท์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงนิลดา  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงนิศามณี  เหลาภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงบงกชเพชร  พลเทียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายบวรภัท  ไชยแสงราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงบุญญาดา  อาคะจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายปกณ  ภูมิเวช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายปกาญ  ภูมิเวช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายปฐพี  มังศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงปณิตา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงปนิดา  อธิศิริกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายปพนวิช  พละชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปภัทร์สิริ  ดีสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายปรัชญา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปริชมน  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายปริยวิศย์  ชาติชำนิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปวรา  คำพิทูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปวริศ  จันทร์มาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายปัญจพล  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายปัญญา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายปัณณวัฒน์  สกุลคุณาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายปิติเอื้ออังกูร  ปัญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายปิยภัทร  วงศรีลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงปุญญิภัค  ผ่องใสศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายปุณณภพ  พันสะตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายปุณภัท  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงปุณิกา  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงปุณิกา  อาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงเปมิกา  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายพงศกร  ฮวดมาลัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายพงศภัทร  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายพชร  ตรีนารถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายพชร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายพชร  สุขศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพชร  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพชรกมล  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายพชิรพงษ์  สถาพรวงศ์กุลไท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายพนธกร  การุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายพลกฤต  วรรณนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายพลพล  พ่อครวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายพลวัติ  เสรีธรรมะพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพลอยชมพู  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายพลาวัสถ์  พันธ์พิพิธ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงพัชรภรณ์  โนยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันฮะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงพิชชาพร  หงษ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์กันทรากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงพิชญนันต์  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพิชญา  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพิชญาดา  ศรีกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพิชญาภา  ขาวไป่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงพิชญาภา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายพิชยศ  โยลัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายพิเชฐชญณ์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายพิทักษพงษ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายพิพัฒน์  วรรณทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พุทธานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  เมฆดารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายพิิทยุตม์  พงศ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายพีรพันธ์  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายพุฒิภัทร  ช่วยจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพุทธิมา  เหิมหอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายเพียว  งามเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงฟ้ากรุณา  บุญญาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายภัคพงศ์  ผการัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงภัชรียา  อัศวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงภัทรกุลดา  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายภัทรดนัย  โรจน์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายภัทรปวินทร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายภัทรพล  มหาโภคินธกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายภัทรภูมินทร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงภัทรมล  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงภัทราพร  กันฮะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงภัทรินทร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงภัสนิภา  อภิวันท์ลือชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายภาคิณ  ภคินเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายภาคิน  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงภาณินทร์ญดา  นานาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายภาณุดล  ร้อยพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายภาติยะ  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงภานิชา  ภาณุวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันธิยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายภูบดินทร์  บุญทวีไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายภูมิคุณัธญ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายภูมิทัศ  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายภูมินทร์  ไชยบิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายภูมิพัฒน์  พันธุ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุปครราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายภูมิรินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายภูริภัทร  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงมณีกานต์  ทวีโชคชัยธวัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายมังกร  โคตะโน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงเมธาวี  ไพยเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายยศทภูมิ  มังทะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายยศวัฒน์  วาตานาเบ้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงรดาณัฐ  ไตรกัลญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงรดามณี  ปุสธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงรมิดา  สจ๊วต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงรมิตา  พรมดีราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงระพีพรรณ  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงรักษิตา  ศรีหาราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงรัชนิตา  เศรษฐวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญยู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงริณภัทร  ธรรมธวัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงฤทัยภัทร  พระราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงลลนา  มีพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายวชิรวิทย์  คำโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายวชิรวิทย์  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายวชิราวุธ  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  คำชนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงวนัสนันท์  พันลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงวรดา  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายวรภพ  พรหมภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายวรเมธ  ฉัตรภูวดล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายวรรณสิงห์  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงวรฤทัย  มหาโภคินธกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงวรางคณา  โรจนชีวะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายวริศ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงวริศรา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงวรุณยุพา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงวังทอง  ผาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายวัฒน์นรินทร์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงวิกานดา  วิดีสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายวิชญ์พล  ผาฤพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณสุนทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายวิทวัส  มั่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายวิศวัสต์  นวลฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงวีรนิญา  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายวุฒิภัทร  เพชรไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายวุฒิวัส  ทัศคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงศิรภัสสร  หาญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงศิริกัญญา  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงศิริญา  ชัยปัญหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงศิริรักษ์  โสมนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงศิริรุจา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายศิริอานนท์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายศุภวิชญ์  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายศุภเสกข์  ศรีตระการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปรางเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงศุภิสรา  ตู้ไม้ป่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงศุภิสรา  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายเศรษฐวิทย์  ตรีวชรเมธากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงสกลรัตน์  คงสุขี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายสมัชญ์  โชคบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสรอรรถ  ภูมิทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายสวราชย์  ยอดสะอึ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายสัณหณัฐ  สารวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายสิขเรศวร์  แก้วมิ่งดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายสิทธิชล  โกสุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายสิทธิชัย  สิมลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายสิรวิชญ์  ทวีพงศ์พจนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงสิริกัญญา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงสิริธัญญ์  รัตนศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงสิรินทรา  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงสิริภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายสุกนต์ธี  ธรรมาธิกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงสุตาภัทร  ต่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายสุปัญญา  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ภูสนิท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เชื้อกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายสุรชาติ  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงสุลักษณาวรรณ  มนขุดทด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายเหมันต์  แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงอนัญญา  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายอนันดา  ป้องคำศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายอนันตเมฑ  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีษะมุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายอภิเชษฐ์  สักขาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงอภิณภัสฌาย์  รุ่งโรจน์วาณิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายอภิธนพัฒน์  ราชสาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายอภิภู  สินสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายอภิวุฒิ  สุพรรณราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงอภิษฎา  ชัยสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงอมร  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงอรัชพร  แง่พรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงอริญรดา  ทัพแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงอริณลดา  กุ้ยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายอริย์ธัช  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายอัครินทร์  ลิ้มพรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงอัญญานี  แสนคุณท้าว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงอันดา  นุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนก้อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงอาทิตยาวดี  วิเศษชู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงอาระย่า  ยังแสนภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงอาริยา  ปารีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุปนันท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกนกดารินทร์  ผาด่านแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงกวินตรา  ระบาเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายก้องภพ  ศรีหานาม โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงกัญญาภัค  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมจันทรา โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงกัลญารัตน์  วงศ์เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงกาญจ์พิชชา  ทาสี โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กชายกิตตินันท์  บุญเฮ้า โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายจักรกฤษณ์  ประจวบสุข โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กชายจิณณธรรม  ล้นหลาม โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงจิราภรณ์  คำสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงชวัลกร  ภูทอง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กชายชวินพัฒน์  สนธิสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงชิชญา  ศรีหานาม โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงญาวดี  คำชนะ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายฑีฆายุ  เขตสุภา โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงณาตาลี  คำงาม โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงดาวิการ์  นีลายนารถ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กชายธนกร  หล้าพรหม โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงธนาวดี  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงธันยพร  หลักชัย โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงธารกมล  ครองสี โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงนาราภัทร  ไผ่ตาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงนิตยา  หล้าพรหม โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงเนตรนภัทร  วงศ์เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายปุญญพัฒน์  หุนติราช โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงพรชิตา  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายพรมพร  บัวทะราช โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงพรสุภาลัย  เติมสุข โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงพลอยไพรลิน  แซ่อื้อ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายพัชรพล  ผาจันยอ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงพัชริญา  คะสุดใจ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงพาขวัญ  สัตบุรุษ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงพิชญา  ศรีตระการ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กชายพิทักษ์  ดอกสี โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงไพรินทร์  บาลโคตรคุณ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทอง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายภัทรวุฒิ  นกยูง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กชายภาณุพล  ศรีหานาม โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กชายภาณุวิชญ์  มาลีลัย โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงภาสินี  เชื้อโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  บุญโสม โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงวราลักษณ์  ชมสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายศุภกร  จันใด โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงสลิล  เต็มบำรุงเกียรติ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองในแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงอภิญญา  สร้อยมาลัย โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กชายอรรถนนท์  ศรีวิไล โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงอ้อยอิศรา  คำใส โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงอัณญพร  พรมสุข โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายอาทิตย์  อ่อนก้อน โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงไอรดา  นินฝาย โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงกนกพร  สุขาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายกรกวิน  ไกรสิทธิโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงกรชนก  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงกฤตยา  สีสอนตะ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายก้องภพ  พิมพ์คำ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงกัลญาวี  กุลสอนนาน โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงกัลยา  อินทิสาร โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์สีดา โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงขวัญชนก  ใบภักดี โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรีส่ง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงจีราทิพย์  ร่มป่า โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายจีราพัฒน์  ร่มป่า โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายชนะวงศ์  แก้วก่อง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โมระดา โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงญาณิศา  ระแหง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินอุเทน โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงณัฐธิดา  สายสุข โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายณัฐภณ  ไชยวาล โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายธนภัทร  อิ้มพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงธัญพร  อ่อนจงไกร โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงธัญพิชชา  นีลายนาท โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงธัญรัตน์  โทขนาด โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงธันยพร  นีอำมาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธีรภัทร  ซาตัน โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองประสาน โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงนฤมนต์  แก้ววิไล โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายนิติพงษ์  พรมปากดี โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงบุญนิสา  พงษ์สัตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงบุญยานุช  ศิริฟอง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายปวริศ  ลิสัย โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปาริดา  ดาบสีพาย โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญรอด โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงพรพิมล  ใจใส โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงพัชรพร  ผาลือคำ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธะญารินท์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงภัฑรพัฒน์  ปันโท๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายภูดิศ  ศรีทิน โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายภูมิเทพ  คะสุดใจ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวีระยุทธ  จ๋าพิมาย โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายวุฒิภัทร  กิ้วลาดแยง โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงศรีรุ้ง  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายศิรายุ  เก้าโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงหรรษาวดี  ภักมี โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายอัษฎาวุธ  เอี้ยงลักขะ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงอุษณิษา  หาญภูบาล โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกานต์ธิรา  มีเสมอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กชายโชติภณ  เหมะธุลิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กชายฐิรเมศวร์  บุญแสนกุลธวัช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงดนิตา  สุวรรณเวียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กชายธนพล  ขันทองชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยมาโย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายประเสริฐ  สอนสูญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุตรมนต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงภริดา  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงอริสรา  อุปพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ทรอมเมอร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงกัญญานันทน์  ศรีอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงกัลยาณี  ฐานทองดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงชญาภา  วะภักดิ์เพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  สายแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงชาลิสา  ชาญนิธิศธำรงกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงฌัชฎาภา  แสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายธนวรรธน์  เครือคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายธนศักดิ์  สัตถาผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงธัญชนก  อุปัญญ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงธัญลักษณ์  การุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงนัฐนิชานันท์  โยชน์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงนายิกา  สุขสง่าเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทศศะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงปวีณ์กร  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายปิญชาน์  อรรคสีวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงปุญญิศา  เข็มอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงพิชญาภา  นารถไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชาญนิธิศธำรงกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลิศประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงแพรชมพู  พิษนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายยศกร  เมืองแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงลิปิการ์  แสงรอด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงวัชราวลี  ใครบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายเวโรจน์  ราศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงศุภธิดา  คูณอาจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายสถาพร  พุ้ยมอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายอันดา  อินทรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงอุษาคเนย์  จามน้อยพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม