รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมนรัตน์  ชูเกษม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฎ์  ประถมบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินทรา  ประจงสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกวินภพ  บุษภาค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญพัชร์  วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วนอก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกันยกร  ชัยวัชรเดชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกิรติกา  กระทุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกุสุมาวดี  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขัตติยา  วงศ์เสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายคุณานนท์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิรัชญา  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรัชญา  อยู่กาญจนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชนาภัทร  พันธุ์ไทย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชโนทัย  อภิวัฒน์ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลธิชา  บุญแพง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชัชชญา  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เครือไม้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงโชติกา  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  เฟื่องบุญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณฐภัทร  โสดาโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณฐมน  อาจสำแดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณเดชน์  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐคุณ  อุทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาชุมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายทวีทรัพย์  มุ่งจิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนโชติ  สุขสม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธฤษณุ  หินเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญญาณัฐ  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญพร  หอมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนพคุณ  พลเศรษฐเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนริศรา  เพ็ชรการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนิติธัม  ทองสลับ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายบรรณพัชร์  ทวิชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงบวรลักษณ์  มากดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงบวรลักษณ์  เตียวสิริไชยไพศาล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปกรณ์  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปณวรรธ  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปณิธาน  แก้วมะลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปภังกร  เบ้าคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปวรวรรณ  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปารเมศ  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปิยวัฒน์  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพงศ์พันธ์ฤทธิ์  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพชร  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพณณกร  แห่งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพรมวินทร์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพรหมพิริยะ  นันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพราวพุธ  พร้อมพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพาที  โชติธนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญฉวี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชญาภา  สายทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพิพัฒน์  วิเศษสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพีรทัต  สีแสด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพุทธภูมิ  คัมภีร์แก้วภัค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงแพรวา  หนูพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภคิน  เกษมศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภัทรธิญา  มังคละ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภัทรินทร์  ปะโสติยัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วรงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายรัชพล  พงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีผกาแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายเลิศชัย  เงินแสนพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวงศธร  ลุนจักร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวริศรา  จักขุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศศิธร  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศิวดาติ์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายสรวิชญ์  ล่องลอย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายสิรวิชญ์  พิมพาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายสุกนต์ธี  อินทร์โสม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายสุวิจักร์  การะเกด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอมลรดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายอัญกร  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกนกภรณ์  พิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกนกอร  ทบเทิบ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกมลพร  ประยศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ก้านกิ่ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกรวิทย์  ปรารมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกฤตภาส  ทองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกวินธิดา  พร้อมพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญานัฐ  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิมตะมะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญณภัทร  บุตรแสงเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกัมปนาท  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัลยา  ผาหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัลยากร  ไชยนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทนสุนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกานต์มณีรัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกานต์รวี  ตั้งเสริมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติคุณ  นนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกิตติณัฐ  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตติพศ  อนุวาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำมีแก่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายเกริกฤทธิ์  บาตสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเกียรติภูมิ  สะสีสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายครบมงคล  พิริยะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจรรยพร  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจันทกร  จันทร์แก้ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิฐาภรณ์  ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจิรวัฒน์  อุทธิโท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจิรวัฒน์  เมินธนู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิรัชยา  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิราพัชร  ไชยพล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญเธา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงฉัตรชนก  ดาวไสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฉัตรปณิดาศ์  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  พันธ์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชณาวัลย์  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชนกนันท์  ชุณห์กุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยปัญหา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชนัศชัย  วารี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนิดาภา  เกษาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนิดาภา  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนิสรา  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชยพล  ชิดดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชยุต  เมธีปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชัชราพร  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชิดชนก  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชินกฤต  เยาวนารถ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชินาธิป  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายโชติวัต  ศรีมะณี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงญาณิศา  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงญาศุมินทร์  รังสิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ดวงน้อย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณฐพงศ์  ภาราศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณดา  นกหงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณดา  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณพมณฑล  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คมไสย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  รักษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฏฐชัย  อรุณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บังศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สอนเรียง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ยั่วจิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐชดาภา  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐชามญฑ์  ดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐภัทร  บุราชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐรัชต์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชมน  พวงบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชานาฏ  โบจรัส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงดากานดา  กิตติการอำพล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเดชไผท  ไชยะเดชะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเตชิตา  วิลาศรัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายถิรณัฐ  บุญสืบ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สินศรัทธา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงทิพสุดา  ตันติประภาคาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงทิพานัน  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนกฤต  ธนาภูมิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนโชติ  พิมอักษร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนทัต  สายงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนวรรธน์  ยอดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนัญญา  แก่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธรรมนันท์  เย็นใจ คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธรรมปพน  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  อุราเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญญธิพ  คำมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มวลพรหม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ขวาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญสินี  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธิดาวดี  เหลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธีรกานต์  วอนอก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธีรา  ไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนงพรรณ  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนนณพัฒน์  นาคาธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนภาพรรณ  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนฤเบศวร์  พรรณาภพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนันทกานต์  มาหา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉัตรอริยวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ชนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันนารา  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนัสรินทร์  ชูลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงบุญญาภา  กำเนิดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปฐพี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปนัดดา  อรรคชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปพิชญา  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปภังกร  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงประภาพรรณ  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปรัศมน  โสตรทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปรียาวดี  วะรงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปวรวรินทร์  วงษาชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปวริศา  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปัญญกันย์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปัณณฑัต  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปัทมาพร  สุไชยชิต โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปาณัสม์  ลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปานดวงหทัย  นุชใหม่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปารมี  จันหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปิญชาน์  สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปุณณภา  จงกลกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเปรมปรีดา  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงผุสดี  เวชไธสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพชรดนัย  พรมนนท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพชรพล  พรมมิจิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพนัชกร  จันทราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรพรรณ  จันทรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพรรณญาภรณ์  ยอดพูน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรรธน์ชญมินต์  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรรษาวดี  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ผิวขาว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพสุมนต์  บุญเชิญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพัทธนันท์  แปน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิชญ์นันธิมา  ไนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชญาภัค  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชญาภัค  โพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โชคธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงแพรตะวัน  คำมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภมรศรี  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภวัต  รินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภวินท์  ฝังนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัททิยา  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภัทรกฤษฎิ์  วรรักษ์วัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศีลาสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัทรวดี  วิลาหา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภาคิน  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภิญญามาศ  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภิรณัฐ  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภูมินันท์  อินตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูมิรพี  ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูมิรพี  อาการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภูริคุณ  พรมตวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมณีริน  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงมนัญชยา  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมุฑิตา  จรดล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงยลรดา  อินทร์โสม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงรมิดา  พวงจำปา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรวิสรา  บุญพา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรัฐฏิยากรณ์  บุราชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แสนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวชิรวิชญ์  โยธา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวชิรวิทย์  จงกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวชิรวิทย์  วิทยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวนิดา  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรรณิศา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรัชญา  ผาสิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรางคณา  สิงห์คง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวรายุทธ  ศศิธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวรินพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวัชรกร  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวาสนา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวิรัลพัชร  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิลาสินี  เหนั่ยวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิรัฐต์  อินทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศศิวิมน  พิมพลวัตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศศิวิมล  เจียง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรอุดม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศิวกร  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศิวรุจ  แสนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศุภวิชญ์  วันศา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สายโอ่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศุภิสรา  ซื่อตรงบูชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเศรษฐพล  ยวนใจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงโศภิตดานันท์  วรรณจู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสถาพร  ศิลาคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสาธนีย์  เสาธงรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิริกร  พัฒนะผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุจารี  ดาวสุก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุจารี  สุวรรณคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสุชานันท์  สนองชาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองแกะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสุทธิพจน์  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุปรียา  กายชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยอดมาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสุพิชญา  พันธุ์ไทย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุมิตรา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุรภา  นันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุรีย์วิภา  บุญตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงหทัยพัทธ์  บุญแฝง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอชิรญา  แสนอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอภิชญา  จันทะไข่สร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอภิชญา  แก้ววันนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอภิวิชญ์  ภาคพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอรณภา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอษิรพัฒน์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอัคนินทร์  ฤทธิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  เพชรสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเอกวัฒน์  กุลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิง๖รีทิพยนิภา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกชกร  เครือสีดา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายกรวิชญ์  ตั้งคูณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายกิตติทัต  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายไกรวิชญ์  อภัยศิลา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงฉัตรชนก  โรจนวุฑฒิ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายชญานนท์  แดนกาไสย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายชญานันท์  แดนกาไสย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชณาพัชร  พรมวิหาร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายญาณพัฒน์  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายณฐดล  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายธนบดี  สัตยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธนัชชา  สายทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายนิชคุณ  คำสาร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายนิธิดล  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายปภาวิน  คำโกน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงประภาสิริ  วะรงค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายปรัชญา  รักษา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำแก่นกลาง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกษสิมมา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายเปรมภิสิทธิ์  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญรัตนวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายพีระพัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายภาคิน  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายภานุวัฒน์  ดอกพวง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงศริญญา  พรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงศิรดา  คำภา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอนามิกา  ลีศิรเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายอิธิกร  เรืองใจ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอุรัษญา  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายกฤติภูมิ  สอนคำเสน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกิตติกวิน  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชณิชกมนต์  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญคง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายติณณภพ  เรืองใจ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  คันศร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเทพภิสิทธิ์  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยโชติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธนิดา  น้ำหวาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธรรมนูญ  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธัญญภัสร์  เป็งป้อ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธันวา  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธาราดล  นิลดำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนภัสสร  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายนิพิศพนธ์  พันธุ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายบุญฤทธิ์  เหล่าพงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปุณณัตถ์  สมรัตนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพงศกร  เมธเมาลี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงแพรวา  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภัทรภร  เอ้โทบุตร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงรัญสญา  สุทธิบากสกุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวรกานต์  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเวชภิสิทธิ์  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศุภิภัทรา  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสุพจ  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสู่ขวัญ  วรรณประภา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอิษฎาอร  ธวัชกุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายโชคชัย  บรรณบดี โรงเรียนบ้านสามเส้า ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงญาณี  พุ่มพล โรงเรียนบ้านสามเส้า ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงมลวิภา  ชูคำแพง โรงเรียนบ้านสามเส้า ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านสามเส้า ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงญาณินี  สีเหลือง โรงเรียนบ้านสามเส้า ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงณัฐริกา  ปิ่นเกิด โรงเรียนบ้านสามเส้า ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปาริชธิตา  รูปสม โรงเรียนบ้านสามเส้า ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงรินทิรา  สารศรี โรงเรียนบ้านสามเส้า ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุมิตรา  นาคใหญ่ โรงเรียนบ้านสามเส้า ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงชัญญานุช  พุฒพันธ์ โรงเรียนบ้านระหาร ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายกัณภัทร  สิทธิพันธ์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ตองอ่อน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชัชดารัตน์  บังคม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงฐิติยา  ปัญญาเหลือ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายฑีฆายุ  พรมสว่าง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พินิจผล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายณัฐนันท์  โพธิสาร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายตุลธร  โคตะมา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ไชยสุวรรณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปรัชชวี  พลพันธุ์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปาลิดา  มิ่งเมือง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพชรพล  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวริศรา  อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวโรชา  ธัญสิริพัฒนธาดา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศศิพิมล  สอดแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุชานันท์  พันธ์มลี โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดทาบ โรงเรียนบ้านชำม่วง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายรัชพล  บังศรี โรงเรียนบ้านชำม่วง ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวรัทยา  ขรรค์แก้ว โรงเรียนบ้านชำม่วง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายศุภกฤต  บุญขันธ์ โรงเรียนบ้านชำม่วง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกรรณิกา  เกาะแก้ว โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกัญชนก  โทชาติ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีภักดิ์ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรดี โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวศุภรดา  เพ่งพิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอรรถโกวิท  ธรรมมะ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นายอาทิตย์  วงษาเคน โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายชัชชัย  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณัฐฐาภร  ดีมุข โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้ำหวาน โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายธนดล  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายธนเดช  ศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนิศามณี  สินสิริ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายปริวัฒน์  ไชยเมืองเล็ง โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปวริศา  พันธุ์เพชร โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพิชญา  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงภัทรวรรณ  วิชาหา โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงรพีพร  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายโอบนิธิ  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกนกพันธ์ุ  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอมเดช โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกัญญาภัค  ครองเมือง โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลุกลาม โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจันทกานต์  บุญโกต โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชนาพร  แสงคำ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณภัทสราภรณ์  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐวดี  ไสว โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเดชาวัฒน์  อุปสุข โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายนนทพัทธ์  สีมี โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนวินดา  แก้วตา โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนันทศักดิ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนุจรีย์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพงศกร  นามคำ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิมผกา  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภัทธพล  สุระ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายรัชพล  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศุภฤกษ์  ครองเมือง โรงเรียนบ้านโนนสูง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์บัวแก้ว โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพรชิตา  สุภะโค โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงวรรณณิษา  จันทมั่น โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกันยรัตน์  อูปทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจุฑารัตน์  งามนัก โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณพรรนพ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงดวงธิดา  พลหาญ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธันจิรา  พุทธรักษา โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนลินรัตน์  จ่าผาย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีหัวแฮ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปุณณภัทร  มะปราง โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดงดอน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงรัตนาพร  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุพัตรา  วงค์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิลปศร โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอารียา  หนนัน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนาราภัทร  ปัญญาพันธ์ โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พุฒราช โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพรนิชา  สิทธิคุณเดชา โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายอาทิตย์  คมไสย โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายสิรดนัย  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนุนชัย  เรืองหงษา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงภาวดี  สีกะชา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายณัฐปพน  สุทนต์ โรงเรียนหนองรุงพระทะเล ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายชนภัทร  พรรณบุตร โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายวุฒิชัย  ปรารถ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 คณิตประถม