รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรักษิกา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสวัสดีวิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  มณีวรรณ์ โรงเรียนสวัสดีวิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงโชติกา  จันทเสน โรงเรียนสวัสดีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายพนัส  สมภาค โรงเรียนสวัสดีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงวิรดา  บุญมา โรงเรียนสวัสดีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงสุภักษร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสวัสดีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงสิริกัญญา  บัวจันทร์ โรงเรียนสวัสดีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายสุทัศ  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านระกา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอชิรญา  ใจดี โรงเรียนบ้านระกา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษดา  เย็นใจดี โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นใจเรียม โรงเรียนบ้านระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงแก้วตา  ราชธานี โรงเรียนบ้านระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงขนิษฐา  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจิรายุ  ภูพันเชือก โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แป้นเรื่อง โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงนลินนิภา  ดวงธนู โรงเรียนบ้านระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  กังสาภิชาติ โรงเรียนบ้านระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงปวิณา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปุณยาพร  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แก่นเมือง โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพรรษชล  คืนผล โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงรุ่งนภา  วิทยา โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสว่างนภา  จันโท โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงสุนันฐ์ษา  ศรชัยวุฒิไกร โรงเรียนบ้านระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุประทุม โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอาทิมา  ตระกูลพงษ์ โรงเรียนบ้านระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอินทิพร  บูชาธรรม โรงเรียนบ้านระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกมลพร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านระกา ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกรภัทร  สุขสนอง โรงเรียนบ้านระกา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกรวิชญ์  ทองเบ้า โรงเรียนบ้านระกา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกิรติกา  ลำสัน โรงเรียนบ้านระกา ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเกษสุภัตรา  พานน้อย โรงเรียนบ้านระกา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชินพัฒน์  พงษ์สุพล โรงเรียนบ้านระกา ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธนชัย  เงินทอง โรงเรียนบ้านระกา ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธัชวรรณ  มากเขียน โรงเรียนบ้านระกา ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธันย์ชนก  มากเขียน โรงเรียนบ้านระกา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนิชานันท์  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านระกา ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงบัญจรัตน์  กาฬภักดี โรงเรียนบ้านระกา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงยุวธิดา  พารารักษ์ โรงเรียนบ้านระกา ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงแรนาต้า  ลันดีนี โรงเรียนบ้านระกา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงธนู โรงเรียนบ้านระกา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายอนัญพัทธ์  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านระกา ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายจิระโชติ  พรมพิลา โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายเจษฎา  ราศรี โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายฐาปกรณ์  ทองประเทือง โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปิยพนธ์  จันทกรณ์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปิยพัทธ์  จันทกรณ์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภัทรนันท์  สุนสาย โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายสหประชา  พลทา โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกษิรา  สิงห์นันท์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญานัท  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญจิต โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิชญาภา  ลือชา โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงรินดา  โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พินญชาติ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอภิสรา  วรญาน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอัญชรินทร์  พลทา โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนภัส  ไวยโพชน์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพรสิตา  จีนวงค์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณฐพร  บูชาธรรม โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐณิชา  ระวัง โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเพชรชมพู  คำภีระ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธีรวีร์  ไชยา โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนภัสสร  สะใบ โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงน้ำฝน  ขุ่มด้วง โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทราวดี  นัดทะ โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวันนิดา  แสนวิลัย โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายศุภกร  วิเศษเสาร์ โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุจิรา  บุญมา โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอรรษา  เรืองสี โรงเรียนบ้านตาสุด ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายเจนณรงค์  แสงพงษ์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชลธิชา  สืบตระกูล โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงญาดานันท์  ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธันยนันท์  เตียนสิงห์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรรณนิภา  ตาดม่วง โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวริศรา  ชินวงศ์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิธิกานต์  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุภัทชา  มูลจัด โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกุลนิดา  แซ่ด่าน โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงขวัญธิดา  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงคัทรียา  จำเนียรกุล โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจันทิมา  หนองบัว โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจันเพ็ญ  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชุติกาญจนฺ  อุตมะกูล โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงโชติมนต์  สุมณฑา โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐนรีย์  ครบสวรรค์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนันทิยา  เกตุเล็ก โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ใจศรี โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพนิดา  ประทาน โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภูตะวัน  ผลมะตูม โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรรณภา  สุระ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวรรณรดา  จันทร์บุญ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวรรณิศา  พอจิตร โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สถานพงษ์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศิริวิมล  ชินวงศ์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุริษฎา  ศรีคะชะ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอภิญญา  ริศรี โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนภัทร  ไขกระโทก โรงเรียนบ้านตรางสวาย ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายปัณวรรธน์  แซ่ก๋อ โรงเรียนบ้านตรางสวาย ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอมลวรรณ  พงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านตรางสวาย ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชญากร  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านตรางสวาย ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปิยวัฒน์  จันทสุข โรงเรียนบ้านตรางสวาย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวรารัตน์  ชาติวงค์ โรงเรียนบ้านตรางสวาย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอนิรุทธ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านตรางสวาย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอภิสร  เสาร์สอน โรงเรียนบ้านตรางสวาย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายก่อเกียรติ  แกมแก้ว โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัณฐิกา  กองทรัพย์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายทินภัทร  ทองหนองบัว โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิมพิลาลัย  กอกหวาน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายภัทรพล  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรัฐวี  ทองทา โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายเสกสรรค์  อสิพงษ์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายกิติภัทร  ผายตากแดด โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดวงอินทร์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เมือง โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปณิริน  ไชยศรีษะ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุขลาวัลย์  กอกหวาน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
122 นางสาวกัญญามาศ  โตสุข โรงเรียนบ้านปรือคัน ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวนารีรัตน์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาววรรณวรินทร์  ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณิชานันท์  เรือนรส โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธัญญามาศ  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนรีรัตน์  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปทุมทิพย์  เรือนรส โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปัณพร  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพรวลัย  บุญเชิญ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปรือปรัก โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองมนต์ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญกู่ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกมลทิพย์  เสมอใจ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์มาศ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเกศราภรณ์  สมคณะ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงโชติการณ์  เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธิบดิ์ภัณดา  โสรีย์ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนภัทสรา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงใบหยก  ธรรมสิงห์ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็ชรไทย โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัทธิญา  ปรือปรัก โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวนิชา  เสาตรง โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวรกาญจน์  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีดาชาติ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเอกภพ  สุดสังข์ โรงเรียนบ้านมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสิรินทิพย์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านหลัก ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงบุษริญาภรณ์  คันศร โรงเรียนบ้านหลัก ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนภัสกร  บุญตา โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐวุฒิ  มาติมุนโท โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธณัฐพัฒน์  บูระพา โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภานิดา  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชลนภา  แป้นจันทร์ โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อัยพงษ์ โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชัยมงคล  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐชยา  อาจนรา โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกชกร  จันดำ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิรัญญา  เกษหอม โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชลธิชา  ลาวงษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธันวา  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันทญา  ปิ่นอาสา โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิษฐกานต์  คำวัง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชชานันท์  สมอุดร โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภูริชกานต์  ทองลอย โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวริศรา  นันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุธิมนต์  โมรินทร์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีมาศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายสุวิรุธ  พุทธรักษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอรพิชญ  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บริบาล โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชนิดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีคำเวียง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปิยะพรรณ  พิมูลชาติ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงภัทรธิดา  สำแดงภัย โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศศิกานต์  รัตนะนาม โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายกิจจากรณ์  สุขรี่ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงครองขวัญ  ปรารถนา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวนำพาพร  อุทุม โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงบุญฐิตา  แก่นสาร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปัณฑิตา  สำแดงภัย โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงศิริพร  คำมูล โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกวีตา  หอมเนียม โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัลยา  จันทร์มาลา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนัฐชา  ปิโตลา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงประวีณา  สมทอง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชานันญ์  ประกอบดี โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิรานันท์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภัทรวดี  สุนทะวงค์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเย็นนภา  พันธุชาติ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพิชญา  ระวังชนม์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  บุญปรุง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอรวรรณ  กาดไธสง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชาคริต  พลดอน โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองแพรว โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงน้ำทิพย์  งามรูป โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรธิดา  นิยมชัย โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพัชริยา  บุญมา โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภักจิรา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วารินทร์ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภูธเนศ  อัศวภูมิ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวิภาดา  กาซำ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอัญชฬิกา  สุภาพงษ์ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอาภัสรา  ร่วมใจ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายดุลยวัต  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงวิชุดา  แสนสง่า โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกิตติวัฒน์  ชาติวงค์ โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายบัญชา  พิกุล โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพรลภัส  สาระวัน โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสุรศักดิ์  คะเรรัมย์ โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอภิญญา  บุญทอง โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกนกพล  สมพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกนกรัตน์  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทเสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายกฤตกานต์  วรรณภูงา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกฤตชญา  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายกฤตภัทร  ตันมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายกฤติพงศ์  พันธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกวินธิดา  ไชยช่วย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกัญญปภา  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเกตุสุดา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงขวัญฉัตร  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงคริตติยา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายจตุวิทย์  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงจรรจุฬา  ชูวา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจารวี  มีมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  พัวพิทยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายจิรภัทร  กระดานพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชนิดาภา  ธรรมนูญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายชยากร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชัชชญา  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เฮืองฮุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายไชยกร  ชาญสิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์  เค้าทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงญาณิศา  ทานะเวช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงฐานพัฒน์  ประมวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงฐานิตารัชต์  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงฐิติกานต์  แพงบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงฐิติวรดา  วงษ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายณฐนนท  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายณพล  งามพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ฉัตรวิไล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐภัทร  มนต์ฤทธานุภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายเตชินท์  จังสมยา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  เงินเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธนวิชญ์  หมุ่ยศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายธราเทพ  ดาระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายธราธรรม  มีแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธิธาดา  มั่นดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนรากร  กาญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาถาบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายนันทพงศ์  สีสด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนัสธิชา  ก่องนอก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนิภาสิริ  ทองยวง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายบรรณพร  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงเบญญาภา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงเบญญาภา  สารทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเบญญาภา  สุริยุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายปฏิญญา  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วจุลศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายปพน  คะเรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปพิชญา  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายประสิทธิ์  อุตมะกูล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปรางทิพย์  มะปรางค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปรียาภัทร  โคตมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายปัญญกร  โมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายปัญญวิชญ์  วงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายปัญญากร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปัณณพร  กันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายปัณณวรรธ  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายปิติณัฐ  กลางมณี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายปิยพัทธ์  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปุญญิศาภรณ์  โคษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายพงศ์ภีระ  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายพงษ์พัฒน์  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายพรเทพ  จะริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพรพนิต  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพรพพรรษา  ครองเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพัชรนันท์  อาจสามารถ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายพัชรพงษ์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายพัทธดนย์  เสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพาขวัญ  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิชญานินทร์  สุคนธจินดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพิชญาภา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ไชยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายภานุวัฒน์  นาคพ่วง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายภูตะวัน  สมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายภูเบศ  ไชยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายภูวณัฎฐ์  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายเมธพนธ์  โนนกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายรวิภาส  ใจดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายรัชพล  แก่นสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายวรพล  รังษี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายเวทิศ  คำพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายศรัณพงษ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงศรีวิภา  คำบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายศิรณัฏฐ์  บุญธิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงศิรประภา  วงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงศิรภัสสร  เขตสระน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายศุภโชค  นรเนตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงศุภนุช  ชวดพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายสกลวรรธน์  บุดดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายสรวัฒน์  เสดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายสรวิชญ์  โคกกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุชานันท์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุพิชชา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายอติวิชญ์  เชื่อมกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอภิชญา  จาตูม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายอภิรักษ์  สาระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอรณิชชา  เดชธนภูริภูวดล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายอัครพล  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายอัครวัฒน์  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอาทิตยา  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกนกนุช  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกนกวดี  สีลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  ศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกฤษกรณ์  วิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกฤษฎิ์พสิษฐ์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกวินณภัทร  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกวินท์วิทย์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกวิสรา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนยืน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ธนาอภินันทน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกัณวริท  สง่ากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกันตพร  สมยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัลยกร  เดชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัลย์สุดา    ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกานจ์พิชชา  ศรศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีลาชัยธนพัต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกิตติกวิน  ม่วงมนตรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกิตติธรา  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกิตติศักดิ์  สถาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกิรณา  พื้นแสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายเกียรติบดินทร์  วิไลยเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงคีตาภัทร  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายคุณณธรรม  งามแสงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงคุณัญญา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายจิรายุ  สายแดง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายจิรายุ  ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจีรพัฒน์  สิทธิมวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงฉัตรวิกานดา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชญาดา  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชญาภา  ดวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชโลธร  นนทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชัยมงคล  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชาลิสา  วันคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชินกร  ภาคเดียว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีมุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายญานภัทร  สัมมะดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงฐิติชญา  ยืนยงชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณภัทร  บุดดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัชสิปางค์  เจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฏฐกฤต  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐพงศ์  สืบเทพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐพร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐพัชร์  พุ่มเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐวรา  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญขาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชกานต์  ยอดสิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เป้งทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายตะวัน  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงทรรศยา  บุญสม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธณภูมิ  บัพโต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธนชนม์  ตะเคียนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนิศร  สันทาสุนัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธมลพรรณ  ธรรมพรพิทวัส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธราณัฎฐ์  ทิพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงธัญพิชชา  คงชำนาญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธันย์ทิวา  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายนพัฐกรณ์  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนัฐพล  ดาราหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนันทพงศ์  พรมเสมอ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายบวรวิทญ์  ตรีบวรรัตนะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายบัญชาการ  ดอกพอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงบุญญธิดา  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงบุญญาพร  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงบุญยุดา  ฝ่ายคำตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเบญจมาพร  วสุอังกูร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เสาศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โทแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเบญญาภา  นวลสาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปนัสยา  อุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปภาวดี  คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สากาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปภาวรินท์  นามบุญตรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปภาวรินท์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงประภาวดี  ขันบุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงประภาศิริ  จันทร์เปรียง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปรางปุญญา  บุญเหมาะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปวริศ  มั่นทน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปัณฑา  อุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปัณณพร  พวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปัณณวัชร์  บูชาธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปุณณดา  ไชยะนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปุณยวัจน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเปรมวิริยา  ทองรัตนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเปี่ยมศิริ  ไชยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายแผ่นดิน  บุญชู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพงศ์สรรค์  จ่าประโคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพรทิวา  ในทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรไพลิน  คำลอย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพสธร  กองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพัชรพล  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพัชระ  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพัฒนพล  จันละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิชญธิดา  งามแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ไชยนรา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิณทิพย์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพิทยุตม์  ปราสัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิมพ์ชญานันท์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วปัดชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิมพิศา  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิลดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพีชนิดา  บุญพงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพีรกานต์  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพีรวิชญ์  ขุมเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพีรวิชญ์  สีหบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ภิปราย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เกษฉัตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงแพรวา  ปะกิระสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงฟารีดา  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงภัฎรฎา  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายภัทรพงศ์  มนทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงภัทราวดี  โนนคู่เขตโขง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภีมพัฒน์  ปราสัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภูมิระพี  พลหาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภูริชภัทร  กำเนิดกาลืม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภูริตา  ภักรัตนพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองลอย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเมษา  สาระภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายยศกร  ศรีกะชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายรณพีร์  บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงรมิตา  ศศิพนมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  วัฒนะภาณุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงรินรดา  พันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงลภัสธร  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงลลิตภัทร  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายลวณากร  ครบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวนิษฐา  สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวรภัทร  รัตนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวรรณวิสา  สะดาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรากานต์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวุฒิพร  ผงเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวุฒิภัทร  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศุภกร  แซ่โล้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศุภฤกษ์  มงคล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายศุภากร  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศุภิสรา  สนิท โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสรวิชญ์  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสโรชา  นามวัก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสิรภัทร  จันทเสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายสิรวิชญ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  จันหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสิริวรกาานต์  กองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายแสนดี  เรืองผา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงโสธิตา  ขำคม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายหัตถชัย  ภักดิ์ใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอชิรัก  พงษ์ธนู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอนันตโชติ  ศิลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอนาวิน  โพธิ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอภิชญา​  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอภินันท์  น้อยสงวน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอภิมุข  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอัญชลี  สีลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอาชาวิน  ดอกพวง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอิทธิกร  เมืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเอมมิกา  พันธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงไอศิกา  ต้อไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกิตติยา  สัจจา โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายชานนท์  ดร๊อฟซี่ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงระพีพรรณ  ร่มโพธิ์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมคุณ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกมลพร  อำมะ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธเสน โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกานต์มณี  สุนทร โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชญานันต์  สาทอน โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนากานต์  ภิปราย โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชุมเจริญ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐณิชา  คมกฤษ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฐภัทร  ถันทอง โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เป็นผล โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนันธิดา  โคตะมา โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนิติภูมิ  เครือชัย โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปณัฎฎา  ศรีวิชัย โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปภัสสรณ์  บุญสาร โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พ่วงธานี โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพัชรพร  เหลี่ยมเงิน โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภัทรวดี  ทาแจ่ม โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงรุงนภา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงเรืองรัตน์  รวมพล โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายฤทธิชัย  สินชัย โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวรรณนิภา  ศิลาชัย โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวราพร  ทองเบ้า โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวัชร  ศรอินทร์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวิสาศิณีย์  สิงห์วงศ์ษา โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวีระวัฒโยธิน  บุญอนันต์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงศศิธร  อ่อนคำ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายศุภกฤต  สกุลสอน โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสายรุ่ง  แหวนวงษ์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พรมจันทร์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุณัฎฐา  บุญขาว โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสุทธิพจน์  อ่อนคำ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุพิชญา  สาราษฎร์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอริศรา  ศิริศิลป์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอริสา  ปานศิลา โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  สีสัจจ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอังคณา  ประเสริฐสุข โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอังชนานัน  จ่าโอษฐ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกันต์กวี  สุวะศรี โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกิตติกานต์  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขไส โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงญาณิศา  ดีใจ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงตวงพร  รังนาแพง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายตั้งปณิธาน  มีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธนกานต์  บุญจูง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธีรภัทร  ชื่นจิตร โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปุณยนุช  วันสุดล โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเปมิกา  อรรถพิมล โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพรรณิตา  บัวขันธ์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวันวิสา  ทองเกิด โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสุชานุช  แก้วยงกฎ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอชรายุ  อาจศิริ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอรอุมา  สำรวย โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงออเดรย์  บลายท์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธัญญภรณ์  วิเศษนคร โรงเรียนวัดเขียน ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงปุณณพิชชา  จันทรชิต โรงเรียนวัดเขียน ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลาพัด โรงเรียนวัดเขียน ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธีรนันท์  เวียงดินดำ โรงเรียนวัดเขียน ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนงนภัส  ชัยทอง โรงเรียนวัดเขียน ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพรประภา  มณีสาย โรงเรียนวัดเขียน ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพสกร  จันทร์ถา โรงเรียนวัดเขียน ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภูมินทร์  ภูกระโทก โรงเรียนวัดเขียน ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงศฐาพร  กลมลี โรงเรียนวัดเขียน ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอนุศักดิ์  ทองสนิท โรงเรียนวัดเขียน ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐวัฒน์  พงษ์เพชร โรงเรียนบ้านหนองพัง ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายปภาวิน  โพธิ์อุดม โรงเรียนบ้านหนองพัง ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายอนุชา  เสมศรี โรงเรียนบ้านหนองพัง ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงจอมขวัญ  มักสัน โรงเรียนบ้านหนองพัง ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจารุวรรณ  เสมศรี โรงเรียนบ้านหนองพัง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชาลิสา  หอมหุน โรงเรียนบ้านหนองพัง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงเบญญาภา  พงษ์วัน โรงเรียนบ้านหนองพัง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวรรณรดา  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านหนองพัง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญร่วม โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงกรวรรณ  พอกพูน โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกิตติวรรณ  ไพรบึง โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงเบญญาภา  โคกสูงนิธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงวริยา  ยาวิโล โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงคณาภรณ์  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เสาวัง โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธัญญดา  บุญร่วม โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญร่วม โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนันทิชา  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงญาณิกา  สามารถ โรงเรียนบ้านไทร ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงบุญชิสา  บุญเชิญ โรงเรียนบ้านไทร ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพีรณัฐ  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านไทร ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภัทรจาริน  เกษอินทร์ โรงเรียนบ้านไทร ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายวชิรวิทย์  ขันทอง โรงเรียนบ้านไทร ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายวิชศิษฐ์  สุภาพงามศิริ โรงเรียนบ้านไทร ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  สีสะภู โรงเรียนบ้านไทร ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกันต์กวี  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านไทร ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุชาดา  พวงทองฐภัณฑ์ โรงเรียนบ้านไทร ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนงนภัส  ภักดี โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงปานวาด  มูลนาม โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงมิยาวดี  ศรีบุระ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสุภาพร  เสือพรม โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกนกพร  วงศ์หงษ์ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจันทราทิพฬ์  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฐณิชา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสิริกานต์  สมอรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชิตพล  ประมวล โรงเรียนบ้านนาวา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงไปรยา  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวเกษ โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกฤษกร  ทองคำสุข โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกิตติศักดิ์  สว่างภพ โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงแก้วมณี  ปัตตายะโส โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายจารุวัฒน์  โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจิณห์วรา  รอดรักษา โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธีรพงษ์  ผาสุข โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิงโท โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปัทมวรรณ  หนองหว้า โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปุณยนุช  พลรักษ์ โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนภักนา โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพิชาพร  โคษา โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภาวิกา  แก้ววงค์สิงห์ โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงภาวิตรา  พรหมมา โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงรัจฐาปนี  นันทะเส โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวรินรำไพ  รัตนวัน โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวิริศรา  นิลจำรัส โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศุภกิจติ์  คำเขื่อง โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุหรรษา  วิชาเฟื่อง โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอดุลวิทย์  ลาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอริยา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สมหมาย โรงเรียนบ้านสวายสนิท ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายรุ่งโรจน์  แสนเงิน โรงเรียนบ้านสวายสนิท ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงกวินตรา  เรียมภักดี โรงเรียนบ้านสวายสนิท ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธนวรรณ  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านสวายสนิท ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงศรัณยา  งามนัก โรงเรียนบ้านขามทับขอน ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงกฤตชญา  ไชยนิตย์ โรงเรียนบ้านขามทับขอน ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงจีรวรรณ  วันคำ โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงธัญรัตน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายพชรพล  ปุกปินกาศ โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงพรนัชชา  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงพิราภรณ์พัชร  บุตรอุดม โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายวชิรวินทร์  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงวรนุช  ธรรมพร โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายวิชญ์คุณ  อินธิเดช โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายสงกรานต์  แก้วจอหอ โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงสุศิตา  สมบัติมาก โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายณัฐชนน  จอมคำสิงห์ โรงเรียนบ้านนาตราว ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายพีศรุต  รัตนา โรงเรียนบ้านนาตราว ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายภัทรภูมิ  สุขสานต์ โรงเรียนบ้านนาตราว ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านนาตราว ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงขวัญฤดี  ธรรมพร โรงเรียนบ้านนาตราว ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวิชญาดา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านนาตราว ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอนันตญา  ผลจันทร์ โรงเรียนบ้านนาตราว ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฎฐานันท์  มีศรี โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายคุณธรรม  ศิลา โรงเรียนบ้านละลม ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฐฐพล  รัตนา โรงเรียนบ้านละลม ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ตะเหมย โรงเรียนบ้านละลม ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอธิชานันท์  อสิพงษ์ โรงเรียนบ้านละลม ป.6 วิทย์ประถม