รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกวินภพ  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญยรัตน์  ชูนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญชีวัน  บัวไข โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิรัฎฐวัฒน์  อนันต์บุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายชยกร  ทองเกลียว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายชัยภัทร  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณฐมนกาญจน์  วันดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณปภัช  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณรงค์ชัย  ถาวร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐธันญา  โยธิคาร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายดนุภัทร  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทักษอร  คอร์ทนี่ย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนาวรรณ  ตันทวุทธ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธัญกร  จิตรตารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนิชาภัทร  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงประภาสิริ  เกตษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายปวรรุจ  ศรียันต์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายปวรรุฒิ  พิลัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปวริศา  พะวงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปัณณวิชญ์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเปมิกา  นาคผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพกาวรรรณ  นิสสัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญา  สง่างาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิชญา  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมเทศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภัทรา  ศรีราตรี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภูวิช  ขันติวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายมงคลชัย  โตรัศมี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงมนชนก  โคตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายมาฆบุรณมี  ศรีนามะ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงยิ่งรัก  ชัญรัญจวนสกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงโยษิตา  ขันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายรนกร  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรัญญา  นิยม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายสิทธิชาติ  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสิรินทรา  ขันทะชา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุธิมา  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุวรีย์  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอนันตญา  ระยับศรี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  นาโนน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอิงฟ้า  จันทรา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงันันทิชา  ช้างสีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกนกดารินทร์  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนกพร  ทองสีงามตา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกมลภรณ์  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกรภัทร  ลาภูตะมะ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมชาตื โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกันศินันท์  พันดุไลย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัลยากร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกานตพงษ์  สมดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สัมโย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายโกมินทร์  ยอดกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายเขตโสภณ  ศรีชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงคีรณัญญาภัส  โปร่งจิตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิรภิญญา  โสรี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิรวดี  พรหมโลก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชญานิน  ทองสีงามตา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชนดา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชนาภัทร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชัญปภา  วรชรติธนัน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงญาณภัทร  สงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัชชา  สัมพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิศิษฎ์รักษากุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฐพล  หนองข่า โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงตรัยพิชชญา  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนากร  ดวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิศวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเบญสิร์ยา  นินสนิท โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปพิชญา  สิตตา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายปภังกร  พวงมี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เศรษฐบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปิยวัฒน์  แจ้งสนาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปุณณดา  ยิ่งวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงผกายวรรณ  ทาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพนิตพิชา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพัชรากร  กันภัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพัสกร  ประสุ่มพั้ว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชีวะสุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  จันทวี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิชญาพร  ประชุมสาย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชญาภา  เกษีสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์มัจฉา  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพุฒิตา  ขันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สาระพล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภคมน  จิรมหาศาล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภัทรภรณ์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภาคิน  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูมิธเนศ  พันธ์ขาว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงมัลลิกา  หอมวัน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรชาดา  ธนกิตติยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงรริน  เนตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงลัษณา  ศรีริสิน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวชิรวิทย์  ภาษี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวีรศักดิ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวุฒิพัฒน์  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศรัญญา  แถมโนนสูง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศักรินทร์  จูไล่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศิรดา  อินนอก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศิวกร  ลาภูตะมะ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศุภณัฐ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุกัญญา  โยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอภิรเดช  ปาสำลี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอรณิชา  โยธิคาร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอริญดา  พิพัฒน์รุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอริยทรัพย์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปุญญิสา  ทองดี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฟ้ารดา  วิรัตน์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงภาวินี  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายเศรษฐี  ปิยะวงษ์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายคุณากร  ชาวนาราช โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนฤมล  มงคล โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปัณณธร  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภูวเดช  สุนทรธีรกุล โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธารากร  ครองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธีวะรา  อินศวร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายนราวุฒิ  ต้นพรหม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนวพร  โวหารกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายปณิธาน  รวมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายปาญนาวิน  ทวีกิจวานิช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพรภวิษย์  ประสมสิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพัทธ์ชริญญา  สีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายพิสิษฐ์พล  ต้นพรหม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายรัชชานนท์  หงษ์เหล่าขำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงศศิณัฏฐา  ศัตรูพินาศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศิรินภา  วรศักดิ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สิงห์นุช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุพรรณนิกาณ์  ชูศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกวินทิพย์  กองทำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ตุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกันฑพล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกิตติพันธ์  คำวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเกียรตื์ธนา  ถิ่นประสาท โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงคณนันท์  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงคณิศร  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยอดคำตัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจารุวรรณ  ตั้งจิตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรทีปต์  ลาน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชนชน  มั่นรักคง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุชานิธิกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชาลิสา  บุญชาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชุติพนธ์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชุติมันต์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณภัทรชกร  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐชยากานต์  มะลิงาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐวัฒน์  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณิชารีย์  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงตวิษา  ติละบาล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายทัดชัย  ติละบาล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนทัต  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนาธิป  พาจรัสรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อชาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนปภา  จงราช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนรีกานต์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนเรนฤทธิ์  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเนตรนภา  สุรพลานันท์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเนติมา  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปริยากร  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปาลิตา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปิยะธิดา  ติละบาล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปิยาพัชร  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปุณณกัณต์  พวงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเปรมสุดา  บุญปัญญา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงผกากาญจน์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพชรพณ  พราวศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพชรพล  โวหารกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชาภา  วรโพด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภีรภัทร  ใจก้อน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์แสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงลลนา  หวลกระโทก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์หวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวรฉัตร  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวรัญญา  ปูพะบุญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวัชรภรณ์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวาทิตา  หอมแบน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อินทร์ธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวีรภัทร  ศรีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศรัณยพร  สมพร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศุภวัฒน์  ศักดิ์โสภณเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเศรษฐาภริญกร  ไกรวิเศษธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสรนันท์  สายหงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุธิดา  งามศิริ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเจริญพร  ไกยะบุตร โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม