รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพรรณ  พันธ์คำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกนกพล  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกลดา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกอร  คำภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลชนก  ยศพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกมลภพ  เนตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกรกันยา  แก่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤชนนท์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤชภานุช  สองสี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤต  สิริกวินวิทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤตกร  สายสงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกวินทราภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายก้องเกียรติ  พารุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญชริญา  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญณัช  บำรุงธนรัชต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญณัท  ประทุมเมฆ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญพัชร  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกัญทวัฒน์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัณฐมณี  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกันตภณ  คำตัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกันยากร  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประทุมหวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ใสยเวช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายกิตติกร  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติ์ดนัย  วิเชียรนิธิโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติธัช  ธนัทภพวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติธัช  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติปกรณ์  บึงไกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกิรณา  ตรีภูริเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเกียรติภูมิ  บัวไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายคชานนท์  ภัทรพงศพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายคณพศ  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายคาเลด อลาเบด  อัล มูห์เซน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายคุณภัทร  อุทัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายคูณธนา  คำนาค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจตุรภัทร  ชำนาญธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายจักรภัทร  เดชวงค์ญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจารุพัฒน์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายจารุวิทย์  นาใจคง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิณห์วรา  โรจน์ธีรวนิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิตรนาถ  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายจิรภัทร  หลวงศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิรวรินทร์  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิราพร  สุขโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิราภัทร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายจิราวัฒน์  ปิยะรุ่งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายจุติเทพ  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชญาดา  เติมวินิจกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชญานิศา  คำตัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชญาภา  สรรณ์ไตรภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชญาภา  สืบสายพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายชนะศึก  แพทย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา  สังข์เกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนากานต์  จันทเขต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายชนินทร  วสุอังกูร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชยกร  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชยพล  โสระธรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชลัมพล  บุญปก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชลิดา  ศรีศิลปกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชลินทรา  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชวัลวิทย์  สิทธิโชคสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายชวาลภพ  โนนน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชัญญา  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายชินโชติ  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายชินดนัย  ฮูร์นิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายญาณวรรธน์  ปิยะรุ่งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายญาณวัฒน์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายญาณวุฒิ  สุพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงญาณาธิป  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐิตาพร  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงฐิตาพรรษ์  เสนาสุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายฐิติพงศ์  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายฐิปกร  ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณกรณ์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายณชพล  วงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณฐพงศ์  ดำเนินฐิติกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณฐภัทร  จันทงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณฐวัฒน์  ผมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณธกร  อุ้มอุราน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณธิดา  เพ็ญภักดีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณปภัช  พรมโพธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายณภัทร  สายคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณริดา  อุดเมืองคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณฤดี  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายณัชธฤต  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ภางาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  สว่างพรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิมลนอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐจักร์  แฟงคล้ายวรกิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  ป้องวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐติกา  สะเดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐธิดา  หาญคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐธีร์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฐนนท์  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐพัชร์  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐพัฒน์  ภิญโยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายณัฐวัฒน์  สาระพลเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายณัฐวิชช์  พร้อมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณิชชาภัทร  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณิชากร  อมาตย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณิชาพร  วิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงตรีลักษณ์  ตันเสถียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายติณณภพ  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายติณห์ภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายติณห์  สิรวงศ์เดชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายไตรรัตน์  ภัทรเกียรติ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายทนุธรรม  ขันตี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงทรรศอร  สุราวุธ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายแทนรัก  สุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายธนกฤต  ตั้งปัญญาเวชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธนกฤต  นวลใส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายธนกฤต  สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณเสาร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายธนดล  พานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายธนเดช  มาตยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายธนภัทร  จงวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธนภัทร  วงศ์จิโรชสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธนวัฒน์  เชิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธนัชกฤศ  เทศนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายธนันด์ธรณ์  ไชยหะนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายธนาชัย  ใยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธวัลฤทัย  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุระดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธัญพร  กุลธีร์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธัญพร  ตันเต็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธาดาฤทธิ์  อยู่บรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธาริณี  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายธีรดนัย  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธีรตา  ศิริเงินยวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธีรภัทร  จันมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายธีรยุทธ  สังขวิจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธีราพร  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนพสร  วรรธนะวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนภชนก  อรรคบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนมล  เดชกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายนฤเบศร์  รจนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายนัฐกร  นวนสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายนันทวัฒน์  ภูดีปิยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงบุญญาพร  โลหิตคุปต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงบุณรดา  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเบญญาภา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายปกรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายปฐวี  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปณิตา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายปภังกร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปภาอร  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปมณฑ์ภัสส์  เสนาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีโพนทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายปราบดา  สมภาค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายปัญญากร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปัณณทัต  ศัพทานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปาริสา  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายปิติพงษ์  ปุริสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปิ่นปณัท  ทินโนรส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปิ่นสุดา  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปิยะดา  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปุณณดา  พรหมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายปุณณวัฒน์  พิพัฒน์รุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายปุณณวัฒน์  สูงสุด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปุณยนุช  เรืองใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงไปรยา  เพิ่มการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพบพรพักตร์  ภาษิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายพรพิพัฒน์  วงศ์ขัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพรหมพิริยะ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สีดาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายพสิษฐ์  จิตรดิษฐ์สกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายพสิษฐ์  พวงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพอเพียง  วิโรจน์กูลทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ศุภเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพัฒน์ธันย์  พะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิชญ์ญา  นาดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชญาพร  วงษ์นอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิชญาภัค  ลำภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิชญาภา  บ่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นางาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายพิพัฒน์ธนพงศ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายพิษณุวัชร์  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายพีรณัฏฐ์  คันธิยงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายพีรณัฐ  เกษากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายพีรนัฐ  บุตรโคษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายพีรวัส  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายพีรวิชญ์  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงแพรชมภู  เพ็ญภักดีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงฟาริดา  โทษากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายภคพล  ยวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงภควดี  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายภทรชนก  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายภวัต  จันทพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายภัคพล  เติบจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เตชะนัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายภัทรพงศ์  หะโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงภัทราพร  จันทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภัทรินญา  ทองตันวรภัทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภิญญ์ณัฏฐ์ฎา  ดวงแก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภิญสุพัฒน์  ลาเต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายภีมากร  ชมภูพื้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายภูธดล  ห่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายภูพสุธา  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายภูมิพัฒน์  พรหมภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายภูมิภัทร  ทรัพย์ทรงพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายภูรวิชช์  วันทรวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายภูริคุณ  ไชยโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภูริชญา  องคำตัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภูริชญา  ไชยโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายภูรินท์  ปักแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภูษ์ชิตา  เพ่งเล็งดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเมตตา  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเมวิกรณ์  ประทุมเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายยศกร  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายโยธวาฑิต  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายรชต  ด่านสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงรฐา  อัศวโชติสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายรณกฤต  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงรมิดา  เหมาะสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงรัชชธิดา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรวาปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายวชิรวิทย์  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายวชิราวุธ  ฝ่ายเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายวรภพ  บุญตนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายวรภัทร  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายวรมัณธร์  พร้อมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายวรวีร์  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายวรัญญู  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรินชยา  ณัฐรังสี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายวศิรวิชญ์  เสนาใน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายวัชรพงศ์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงวัชรานันท์  ธาดาลิมะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์คง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวัฒนวดี  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวิชญาดา  คดเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวิรากานต์  วรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงวิลาศ  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายวีรภัทร  พรหมชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายวีรภัทร  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายศรัณยพงศ์  ทองเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ไชยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายศักดิ์ชัย  ปัญญาทรงรุจิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายศาสตราวุฒิ  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายศิริ  สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายศุฐปกร  อินทรบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายเศรษฐวิทย์  จันแจ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายเศรษฐา  ไชยมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสวิชญา  ภูมิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมทรง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งกุลบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสิริกร  ไชยวัฒนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุกาญจน์ชญา  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุกิตติยาพร  พันธ์ุมาลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุชานันท์  เหล่าพิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสุณิชญา  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุตาพรรณ  ละคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายสุธีรภัทร  คำขำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุประวีณ์  กลิ่นหวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ปุญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายสุภกิณห์  ภูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทพาคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายอชิตะ  เชาวืศรีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายอชิระ  ขานภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายอชิระ  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอติรุจ  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายอนาวินทร์  วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอภิชญา  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายอภินัทธ์  ใสเนตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายอภิวิชญ์  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอมลรดา  งามเอนก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอรณิชชา  เนตรน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายอรรคกร  เติบจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอริสรา  มักสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอัญวีณ์  วัชรเมธีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอัยรดา  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอิงฟ้า  รัตนปหาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายเอกวีร์  ราศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายเอื้ออังกูร  โสรส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกชนิภา  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกตัญญู  สีดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกนกขวัญ  คำเหมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกนกทิพย์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกนกพล  น้อยมิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกนกรดา  จำปาเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกนกรัตน์  จันเทพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกมลชนก  วิรัตร์โยธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บูราณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกรกฎ  ฉิมงามเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกรกันยา  บุดดีเสาร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกรพล  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกรินทร์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกฤตพร  มัคนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีคราม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกฤตภัค  ยอดใส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกฤตยชญ์  สุชัยราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกฤติพงศ์  ไชยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกฤษกร  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกฤษฎิ์ฐวัฒ  สิงห์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกฤษฎ์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกฤษฏิพงศ์  พงศ์พีระ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกวินธิดา  พันธ์คำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกวิสรา  พวงจำปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกวีพัฒน์  วงษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกษิดิศ  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกอบสุข  ศิริรุ่งวนิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญณัช  ไชยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำปาเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โทนุบล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญญาภัค  วรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกัณฑพงษ์  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกันต์กมล  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกันตภณ  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกันต์สินี  ในทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกันตินันท์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกันนวัฒน์  ดวงจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกันยากร  ปินะถา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตติกร  พารุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกิตติกวิน  พรมมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วิเชียรนิธิโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกิตติพัชญ์  หงศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกิตติภพ  บุญญยศยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกิตธีณัฏฐ์  สัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกีรติกร  สิงห์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกีรติกานต์  สุคนธ์คันธชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกุลธร  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกุลภาภรณ์  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเกรียงไกร  สุพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายไกรวิชญ์  สุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายขจรศักดิ์  มัฆวิมาลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขมิ้น  วรนุช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงขวัญเรือน  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงข้าวทองแพง  แพงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายขุนพล  หาญประชุม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเขมจิรา  สอนอำคา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายคชาพันธ์  ทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายคิรินทร์  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายคีฏพัชร์  ชะบา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายคุณวัฒน์  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจรัญพร  พรไชยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายจรูญเกียรติ  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจักรภัทร  นาคกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงจามิกร  อ่อนผิว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจิณห์นิภาห์  เจ็งตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจิตตรานันท์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายจิตรนาถ  งอมสงัด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจินณ์จุฑา  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจินดารัตน์  จึงสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายจิรภัทร  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองสุด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรพงศ์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิระการณ์  สิทธิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิรัชญา  มีป้อม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจิรัชยา  ปานเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจิรัชยา  พลกะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจิราณี  โนนน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิราพัชร  พันวงศา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจิรายุ  พิมนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจิรายุส  ทาพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายเจริญชัย  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชญนิน  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชญาดา  ฟองลม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชญานิศ  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชญาภา  พรรณาภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชณินญา  พวงบรรเทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชนกขวัญ  บุตรลาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนกนันท์  สุตนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชนกานต์  สุทธิสนธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชนม์เฉลิม  เตชะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชนมภูมิ  ธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชนรดี  บุญกัณหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชนะโชติ  ปัดชาเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนากานต์  พวงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชนาธิป  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชนาธิป  เหน่งเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชนิดาภา  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชลวิชญ์  แดงสำราญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชวัลวิทย์  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชวัลวิทย์  ไวทยะเสวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชวิน  สมานชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชัชชล  กลางบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชัชพงศ์  กิ่งคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายชัชพงศ์  ดรราชลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชัญญานุช  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชัญญาภา  ยินดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชัยกฤต  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชัยนนท์  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชัยนันท์  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชาลิตา  เนติภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชาลิสา  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชาลิสา  มณฑาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชาอัญชัน  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชิษณุวรรษ  อบมาสุ่ย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉายแม้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายโชติชยุตม์  ศรีคราม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงโชติรส  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายไชญณัฐ  ชาชุมพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายซีนาย  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฌัญธศรณ์  จันทะสนธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายฌานวัฒน์  สมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงญาณิดา  แสวงสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายฐปนวัฒน์  สมภาวะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงฐิตาภา  เตียวพานิชย์กิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงฐิตารีย์  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายฐิตินันท์  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฐิติวรดา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณกมล  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณชศรธ์  จันทะสนธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณฐกฤต  ขุมเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณปภัช  สินกิติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณปราชญ์  โสภะสุนทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณภัทร  ลาสิงหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณภัทร  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณยฎา  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มเหศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณราวุฒิ  เทนโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณสิริ  บำรุงเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณหทัยหทัยภัทร  บุญลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัชชนม์  จันทรชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัชชา  บุระพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัชชา  ยุทธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัชพล  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฎฐวรรธน์  มาตยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พงษ์สุระ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฏฐพล  อัครธีรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฏทิชา  แสวานี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฏสุดา  สุทธิโส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐจีรา  ศรีจังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฐชญา  หุยวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐชนน  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐชยา  จันมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐชา  คำแพง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐชา  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐชาพร  อมรสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐฐิญา  คำผง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐณดา  เจตนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญค้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐธกรณ์  ทิบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐธกรณ์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยนรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐนนท์  เบิกบานดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐนรี  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฐพัชร์  หรรษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐรินีย์  โชคศิริโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐวัฒน์  กันแม้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายณัฐวิทย์  โมทะจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุญมะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐเศรษฐ  พุฒพิมาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐิดา  นาคนาคา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัธมาธา  ไชยสลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณิชกานต์  จิริวิภากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณิชกานต์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณิชา  ศุภวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณิชาพร  แดงเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายดลรวี  สุธาตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงดุษฎี  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายเดชภูมิ  กุศลเพิ่มสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเดือนฉาย  สารพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายเตชิต  บุญชาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายเตชิต  ผิวผา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเตชินท์  วรรณดอนแดง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายไตรรัตน์  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายทวีวิธา  ปะนาโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายทักษ์  นิยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงทัตชญา  ไวทยะเสวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายทินภัทร  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงทิพย์ศรินทร์  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายทีปกร  นวนสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเทพทัต  คูณนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธณัชพล  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนกฤต  นาจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนกฤต  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนกฤต  แก้วพูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนชย  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนดล  ตุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนพล  บุญโญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์รักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธนัญญา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธนัญญา  อมรวิทยาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธนัญพรรธน์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนากร  ห่วงสมบัติเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนาคง  ดอนประสิม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนาธิป  ภูพาดแร่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนาธิป  อู่เงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนานัณ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนาภิวัชร์  จำปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนายุ  เเสวงกาญจนกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธนารีย์  ศิริเงินยวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนินท์  ส่งคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธนิษฐ์กานต์  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธรรญพร  โทนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธรรศ  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธัชกร  ธรณ์ธันยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธัชนนท์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธัชพล  โสนาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธัญญานุช  จูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธัญญาพัฒน์  จันทำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธันยกาญจน์  สมนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธันย์ชนก  นาจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธานินทร์  บัวภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธิดารัตน์  คูณนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธิติพัทธ์  วอนอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายธิษณ์  ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธีรดนย์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธีรปัญญา  ศิลาบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธีรพัฒน์  อนุเอื้ออังกูร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธีรเมธ  ศุภเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธีรรัตน์  พรหมอุ่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีรวัฒน์  สง่างาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธีระณัฐ  ประถมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธีราพร  มังษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนณัฐ  ไตรสนธิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนธีพัฒน์  ประสารศิวะมัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนภษร  ปุ๋ยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนภสร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนภัทร  สงวนชื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนรภัทร  คูณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนราธิป  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนริสรา  อาษาราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนฤภร  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนลินนิภา เอราวรรณ  วงษาพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนวนันท์  พันวิไล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนววรรณ  บำรุงสานต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนัทญา  สืบเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ยอดใส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำผา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายนันทภัค  อุดมทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายนาคิณ  โพธินิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนานาบุญ  อาภรณ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนาราภัทร  ดรราชลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนารีรัตน์  แย้มศรีสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายนิชคุณ  อุโลก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนิชาภา  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนิชาภา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนิทธนต์  บุญอาสา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายนิธิกร  แก่นโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนิภาธร  มูลเมืองแสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนิภาพร  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนุชรดา  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงบุญญาภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงบุญณิศา  เผื่อแผ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงเบญจพร  ปะสาวะโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเบญจมาศ  วิเศษสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเบญญาภา  จำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปกรณ์  คำทองสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปกรณ์  ทีพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปณาลี  ดีใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปทิตตา  ชมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปทิตตา  ตั้งปัญญาเวชสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปทิตตา  ยนจอหอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปทิตตา  สมบัติพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายปธานิน  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปพน  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปพนธีฑ์  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปพิชญา  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปภพพน  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปภังกร  สุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปภาวิชญ์  ดวงนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายปภิณวิช  สุหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงประภัสสร  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปรัชญานนท์  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปราชญ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปราญชลี  คำผง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายปรานต์  เสมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปริชญา  พันธุ์เสนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปริชญ์  แก้วพิลึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปริญภัทร  จันทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปริยชานิ  ทะวาปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปรียนันท์  จันทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปวริศา  พิมพ์เภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปวเรศ  คำสิงห์นอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายปองภพ  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปอปราณขวัญ  วงศ์วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปัญญริศา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายปัญญวัต  เทียบสิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปัญญาณิศา  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปัญญ์  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปัณชญา  ชิณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปัณฑิตา  ฉิวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปัณณ์จรีย์  ศุภวัชระสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปัณณฎา  ชิณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปัณณพร  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปัณณรุจน์  เมธีพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปัณณวิชญ์  เบ็ญจศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปัณณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปารณีย์  หน่อพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปาลิตา  หะยีหวันเส็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนประสพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปิยวรา  สุดเต้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปิยะวัฒน์  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยัณรังษี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปุญญาภัส  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปุณญาภัทร  คำผาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปุณณดา  ลำภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปุณณา  เกียรติศักดากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปุณณิกา  ท้องธาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปุณยาพร  ตามบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงผจงกรอง  ขันธะชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ศรีโพนดวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพชร  คำผุย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพชรธิดา  สุขใหม่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพชิรา  ถาวรยุติการต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพบพร  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพรนภัส  กิ่งสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพรปวีณ์  สีดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพรรณมาศ  กุลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพรรษกฤช  หมอกจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพลภัทร  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพลอยพรรณ  อินทรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพลอยลดา  ฐิติวงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพสิษฐ์  สายพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  จิระธาดาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพัชรดา  สมานสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพัชร์ดารินทร์  ยวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพัชรพล  สีสัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพัชรมณฑน์  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพัชรินทร์  เพียรพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพัฒนชาติ  ชัยเรียบ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพัฒนสุดา  จุลเหลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพัตติกร  ทองสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพัทธนันท์  เครือพรพัตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพัทรพร  ต๋องเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพันธคุปต์  ไพรสารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพัสกร  สุขกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิชชา  ดีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพิชญะ  จีบจอหอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายพิชญะ  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพิชญาภา  จันล่องคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพิชาญเมธ  นิลโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพิภพภัทร  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพิภู  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพิมพ์ชญามาศ  พันธุ์ขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิมพ์ชนิกานต์  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิมพ์ณลิณ  วรัทชนินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วงษ์วิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  พันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพิมุกข์  ลาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นาคนาคา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพีรชาดา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพีรเดช  ยาศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพีรยุทธ  โพธิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายพุฒพงษ์  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพุทธิชาต  บุญสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพุทธิวรรณ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงแพรวา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายโพธิวัฒน์  วงศ์วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฟ้ารดา  บุญราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายภคชัย  คงธนจารุเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงภคพร  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายภควัต  สมาคม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายภพสรรค์  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภัคณัฏฐ์  พันธีรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายภัคพล  ปัดถา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคนาบาล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภัทรพงษ์  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภัทรพร  เนตรหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภัทรพล  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภัทรวดี  พาที โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภัทรวดี  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภัทรวุฒิ  ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงภัทราวดี  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภัทริยา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภาคิน  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภาสกร  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงภิพัชร์อร  ผางภูเขียว แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภูดิส  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภูตะวัน  มรรคนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภูผา  ลาเต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภูภูมิ  ทวีชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายภูมิภัทรพงษ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายภูมิรพี  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภูริชญา  จันนะรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายภูริพัฒน์  พรหมภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภูริวัจน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภูวฤทธิ์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภูศกร  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายมงคลชัย  พรไชยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงมณิฐชญาณ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงมัณฑนา  เเสงภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงมัณฑิตา  โคศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงมินทร์ตรา  ดึงกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงมีนา  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเมธาวิณี  สิทธิพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงเมริษาวลี  ทวีพรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายยรรยง  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายรชต  คำแก่นกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายรชต  จำปาเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายรณกร  นครไชย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายรณกร  พิพัฒน์เยาว์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงร่มเย็น  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงรวีวรรณ  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายรักษ์ธรรม  จินดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงรัฐฐภรณ์  กันนิดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายรัฐภูมิ  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงรัตนวลี  กิจจิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงโรสรินทร์  วิลาสคัมภีร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายฤทธิพร  โนนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงลลิน  นะโนนชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงลักษิกา  วิลัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงลัลล์สลิล  สัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุตรเวส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวชิรธร  โรจน์ธีรวนิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวชิรากรณ์  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทีมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวรกมล  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวรกานต์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายวรธน  บุญตนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวรรณกร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวรรณกาญจน์  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวรรณภา  อุทาธรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวรัชยา  ซอนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวราเมธ  เถระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวริชญาภรณ์  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวรินทร  สิงห์พรชัยพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายวสันต์  ภักภูมินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวัฒนวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายวิชญนนท์  ทองแม้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายวิชยุต  โสมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายวิทุรัช  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายวินทกร  กมลฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวิภาพร  ดวงอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงวิภาพร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวิภูวัฒน์  เวชยันตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ธิชากรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงวิลาสินี  หนองกก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงวิวรรณภัสร์  วิเศษหมื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายวีรกานต์  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวีรวัฒน์  พรหมชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวีระวัฒน์  ไชยสนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายวุฒิศักดิ์  นรสีหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศรุดา  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายศลาฆนันท์  เมธีพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายศักดิ์นันท์  แสงเทพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายศิรชัช  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงศิรประภา  พวงยอด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงศิรประภา  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์เทียม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายศิรสิทธิ์  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศิรัชญากานต์  เลากิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงศิริวรรณดี  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายศิวกร  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายศิวัช  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายศุภกร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายศุภกฤต  ร้านจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายศุภกฤต  สระโสม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงศุภกัญญา  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายศุภจักร  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายศุภดนัย  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงศุภพิชญ์  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายศุภฤกษ์  เพิ่มด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายศุภวิชญ์  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสมิตา  สินทวีเสถียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายสรรวริศ  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายสรวิชญ์  ดงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงสวิตตา  ปุญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายสันติราษฎร์  บัวระพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสารีบุตต์  อุตตะโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสิรภพ  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาญชิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงศ์อนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสิริรัตน์  ตุลาดิลก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสิริอาภา  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุชานันท์  ภูติโส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสุชาวลัญช์  เรืองฐิติรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุทธินันท์  สุทธิสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสุทิวัส  ทองมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสุธิดา  นนทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายสุธินันท์  จันทศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายสุธี  แย้มผกา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุพัตรพรรณ  สุวรรณชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุพิชชา  อังคสกุลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุพิตตา  ลือชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายสุรกานต์  ท่อนทองแดง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงสุลักขณาพรรณ์  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายสุวิทวัช  ขันธรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมทรง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายเหมรัศมิ์  สิทธิโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอจลญา  เหล่าแค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายอชิตพล  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายอชิตะ  สุระไชย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงอชิรญา  นิยมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายอชิรวิชญ์  ว่องพยาบาล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายอดุลยวัจณ์  เหมาะดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงอธิชา  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอธิป  เล็กกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอนพัทย์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายอนันตโชค  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอนันตญา  พันธ์ขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอภิชญา  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอภิชญาวรรณ  พิมพ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายอภิชัย  ขันธะชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายอภิณพ  ป้องสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอภิสรา  งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอรณัชชา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอรไพลิน  จีรุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอรรถพันธ์  เครือสินธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอริญรดา  โพธิ์นิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอริสรา  บุษบา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอริสรา  สุดเทวา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายอลงกต  เนาว์แสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอศลย์  เครือพรพัตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอักษรสิริ  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงอักษราภัค  อารยแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอัครพล  นามธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายอัครินทร์  คำเนตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายอัฑฒกร  อินตะนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงอันวา  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอัษฎายุธ  บุญเหลือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอาณาจักร  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอารียา  ชิณวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงอิสรีย์  จุลแดง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายอิสสริยะ  แท่นศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายเอกบุรินทร์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายเอกวัสส์  จีรุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายเอกอนันต์  อัครดนัยพัชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงเอลีชา  สิงห์เทพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงเอลียา  สิงห์เทพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงจารุพิชชา  นันทพรหม โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงชยาภา  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงณัฐศิกุล  ไชยดะรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายบุญพิพัฒน์  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพิชนีนารถ  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายภูวดล  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงค์สังข์ โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายกฤษณพล  พรมบุตร โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงกัญญาภัค  จรัญญา โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายชินภัก  หมื่อแล โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นามวิชา โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายแทน  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนวินท์  แดนไชย โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงนภัสสร  ปีลาตี โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายมงคล  สาระมู โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงศิริดาพร  บุญหนัก โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสุชาครีย์  กลิ่นศิริ โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุปวีณ์กร  ศิริจันดา โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงสุพรรษา  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนงาม ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนกร  อิ่มเต็ม โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายสายธาร  ประเสริฐชาติ โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงกมลชนก  นาจำปา โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกรรกนก  ชัยณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงจิราภัทร  สดงาม โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัชชา  โชติพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฏฐิชา  ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงศศิวรรณ  นามโคตร์ โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงอธิชนัน  โพโสภา โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกัลยาณี  พิมพ์สมาน โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายญาณฐวัฒน์  ทวีชัย โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงปาริฉัตร  แสวงพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงขวัญจิรา  วิเศษพงษ์ โรงเรียนผักแพววิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายจักรพงษ์  ว่องไว โรงเรียนผักแพววิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายธนโชติ  คงสมเพ็ชร โรงเรียนผักแพววิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายพงศกร  ปัดป้อง โรงเรียนผักแพววิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพัชราภา  เขียวอ่อน โรงเรียนผักแพววิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงวชรพร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนผักแพววิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายกวินภพ  แข่งขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายกษณภักดิ์  ชัยะโสตถิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงกัญรดา  ฉายาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายคณพศ  สายแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายคีริณ  ฮิวกิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายจตุรภัทร  ยิ่งใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงเฉินเอิน  แย๊บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายฐิรวิชญ์  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายธราเทพ  ประชาชิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนรัฐวรรณ  พวงสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงปริญญดา  ทรายงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงปรียาภัทร  ติยวรนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขจรสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายสุพุฒิชา  ทวีสุขศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายอัครวัฒน์  อังคสกุลเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงชญานิน  แสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพฤกษ์ตวัน  กอนินัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายสุพีรวุฒิ  ทวีสุขศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายจิรทีปต์  ดีรอบ โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงจิรัญญา  แสงผาลา โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายโชคพิทักษ์  จิตหาญ โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงทิพาพรรณ  จันทรังษี โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์มนตรี โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงธิวาภรณ์  ผลบุญ โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายธีรพล  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายนพพล  สายโยธา โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายประพนธ์  สุทธิประภา โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายพงศกร  สีดา โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายพีระพงศ์  สีลำไพ โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายอภิชาติ  แก้วเชียงทอง โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงอุมาพร  ดวงสมร โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษทอง โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงนริศรา  ชนะธร โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายนิธิกร  พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวนัสนันท์  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวัชรพงศ์  สุภาพ โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายศุภฐาวิชญ์  สุวรรณสุข โรงเรียนเทศบาล5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายขจรศักดิ์  พรหมแสนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองโอง ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายธนากร  ผสมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองโอง ป.5 วิทย์ประถม