รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนัฐติกานต์  ชายศรี โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พระวิสัตย์ โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอรปรียา  บรรพลา โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตนัน  นวลศรี โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงบัณฑิตา  สาพิณ โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงพรรำไพ  แสงบุญ โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายศกลวัฒน์  ข่วงทิพย์ โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศุภชา  งอกงาม โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงกมลธิดา  บุญรอด โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกรฤทธิ์  ขันติวงค์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายชัยณภัทร  ดาวังปา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณธญดล  ศรีพงษ์พันธ์กุล โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทิพยรัตน์  โสระสิงห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธวัชชัย  ธานีกุล โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรรณรัตน์  ไก่ทอง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพลอยฤทัย  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายพีรดนย์  พิมสร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพีรวิชญ์  กอกฝัน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภาคิน  พรมสาขา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายศศิพงศ์  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภเดช  พิมพ์สารี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสรีวันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกชกร  เหตุเกษ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกุสุมา  สุธรรมา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจีระวุฒิ  จุ้ยมณี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงฐานิดา   พงษ์ทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐพร  ผิวมะลิ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณิชานันท์  นันทะกุล โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนิติธาดา  บุญภา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนิธินันท์  สารพิมพา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปรีชญา  สง่าลี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปาลิตา  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายพศิน  ประทินอักษร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภรัณยู  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงมีนา  วรีฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศศิญา  เจริญคุณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงศิริลภัส  เหล็กเพชร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกฤติญา  นาโตนด โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายคุณากร  คำมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายฐปกรณ์  หนูเอียด โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายปรีชา  มอโท โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายโปรดปราน  ผาสุข โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภาคิน  วรฉัตร โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายสิปปวิชญ์  บงแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ซ้ายขวา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครุนัน โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกมลชนก  ครุนัน โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกมลชนก  อุบลแย้ม โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกรกานต์  มะลาด โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกรวรรณ  บับที โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกัญชพร  หวังสุข โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกันตพัฒน์  พงศ์จรัสกิตติ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกานษิตยา  ขาวสะอาด โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกิตติคุณ  ถึงนอก โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกุลวาสณ์  กิตติพันธ์วรกุล โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเกสรา  จันทร์กลม โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงขวัญหทัย  พรมมาตย์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายชยณัฐ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชัชชญา  เพ็งวิชัย โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายชินนพัฒน์  งิ้วลาย โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงซาร่า  ปาทาน โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายญาณกร  เฮงศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายญาณทัศน์  บุญปัน โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฐปนีย์  หนูเอียด โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายฐิติวัฒน์  นวลตาล โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณภัทชา  ชามะรัตน์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐปดัลภ์ธร  บุตรเนตร โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณิชานันท์  ตันบริภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายติณณภพ  ศรีชัยนาถ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายแทนคุณ  สิงห์สถิต โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนกฤต  ชัยชาญ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนโชติ  นามมณี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนภัทร  อินนุ่ม โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนัตนันท์  แดงสี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนัท  แสงแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธราเทพ  เหล่าหมวด โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ลุนใต้ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธันยารัตน์  ธนภูมิพัฒนะ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธันวา  มูลชมภู โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธารธารา  แก้วมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนภัทร  ตุ้มขันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายปกเกล้า  สืบสาย โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ราชป้องขันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปกรณ์พัทธ  แสนบุ่งค้อ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีทองแท้ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปาณิสรา  ไตรสิริโชค โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพรชนก  เจริญทรัพย์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรชนก  เพลินภูเขียว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพรพัฒน์  จันทนโชติวงศ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรหมพร  วัฒนรุจิราพันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิชญานันท์  จันทร์ดา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภควัต  ชัยยันต์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภัคพงษ์  ศรีเนตร โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภัครพงษ์  สุขบัว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภัทรดนัย  รามศิริ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขบัว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัสร์วรา  ประเสริฐสันติ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายยุทธนา  ศรีเก่า โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายรัชชานนท์  แสนศรี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงรินลดา  อำไธสงค์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขบัว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวัชรพล  ทองวิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวันวิสา  วิสภักดิ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวิชญาดา  ลามมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศุภกฤต  ช่างเรือง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสรณังกรณ์  โพธิ์ขาวจิตต์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสรรเพชญ  วางอภัย โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสิรวิชญ์  พรมโม้ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสิริญาณี  ศรีจันทะ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุกานต์ดา  แดนลาดแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  เดชแสงสี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ราชเสมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอชิตะ  พิมพ์แสง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอนุวัฒน์  พุทธแสน โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอิสริยยศ  พ่อค้าช้าง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงไอรดา  คำมีสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐวุฒิ  มาลา โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสุชาดา  สุโภชน์ โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุชาวดี  ร้อยพรมมา โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายจิระพงษ์  สุทธิสอน โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเจษฎากร  คำคุณนา โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐภาส  ซำทองไหล โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนภาพร  แดนมะโฮง โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนริศ  โยธะวงษ์ โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายมงคล  สักกุนัน โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรนุช  จุตะโน โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายศิวากร  แฝงวัด โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุกัลยา  สิงห์คำโม โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุชาวดี  สุธิสอน โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนวัตติ์  ชาภิรมย์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายธนาวุฒิ  สีนิล โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงยุพากร  ทองสุด โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณธารา  ช่างไชย โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงมาริกา  เขาแก้ว โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุภาวดี  สุปฏิย์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกนกพร  แก้วเก่ง โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกฤษณ์ปกรณ์  พลหนองหลวง โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงผริตา  สมเจริญ โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพรรณรัตน์  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายรณกร  สอาด โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณิชกุล  หนองประทุม โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนภัสสร  เกษเกษร โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพลพล  อาป้อง โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภัทรวดี  เสารางทอย โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุพิชญา  สมเจริญ โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวิศรุตา  นิลนามะ โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอชิรญา  เนาวะราช โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ป.6 คณิตประถม
150 นางสาวกมลชนก  บุญช่วย โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนากร  พูคำกุน โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพชรภัทร  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศุติพนธ์  สุดสน โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอุโบสถ  อ้วนโคตร โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกันตพงษ์  พรมลา โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเกรียงไกร  ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนเต็ม โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนรมน  ปัสสาวัฒนะ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปริชญา  โสดาดง โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปริชมล  โสดาดง โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภัทรพล  ธรรวิมา โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภาณุวัฒน์  โคตรดา โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายฤทธิไกร  อ้วนโคตร โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศักดินนท์  ซุยพรม โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสวาท โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอภิวัฒน์  โสรมรรค โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐธิชา  เพ็ชรยิ้ม โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายนที  สิงมะหาพรม โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวรัณยา  สุขปื้อ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศรุดา  พลลา โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายสราวุฒิ  จำปาแดง โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุวรรณเกษร  แก้วกันหา โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกัญยารัตน์  ต้นคำ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชญาดา  ศรีทุมสุข โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมูลคำ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายไพชยนต์  ชาฎา โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงมินรดา  เหมรัชต์ภิญโญ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายเรืองศักดิ์  บุญถม โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงทิตยา  สารีพันธ์ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ป.5 คณิตประถม
181 นางสาวปาริตา  สารีพันธ์ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายภูริณัฐ  พูลบัว โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงขวัญลดา  มุลละ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงรัตติกาล  การงาน โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายทักษ์ดนัย  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายธนบัตร  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายธนวัฒน์  ทุมจันดา โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายปกรณ์ธรรม  อดทน โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายภูวดล  แพงผา โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายสยาม  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเกล้ากนก  จันทะอุ่มเม่า โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงจีราพร  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจีราพรรณ  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชลดา  ปัสสาสัย โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายตรีเทพ  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นายธนพล  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายภัทร  โสดามา โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูวดล  พลดงนอก โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นางสาววิภารัตน์  ก้านพลู โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวุฒินันท์  ดำแด้ โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวอินธุอร  บุญผึ้ง โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงช่อลดา  พงพรม โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชุติมา  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัชชา  นวลละออ โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีรวัฒน์  บุญตาสุทธิ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเนรัชรา  นิลจันทร์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวราภรณ์  วันชัย โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวิภาพร  อุทธตรี โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุริวิภา  มงคุณ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหง้าชัยภูมิ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายชิราวุธ  นิพวงลา โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐพงศ์  คำหนัก โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงภัทรกัญญา  วันเชียง โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงมีนา  เคระคุณ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงลักษิกา  มูลกองศรี โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายศราวุฒิ  ไกรทิพย์ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกัญจนพร  พอค้ำ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลีลา โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญชนก  สุจิมงคล โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนภาเกตุน์  บุตรศรี โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิไลยรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ส่องแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภวิชญ์  คณะแพง โรงเรียนบ้านปวนพุ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอนุชธิดา  เงินมูล โรงเรียนบ้านปวนพุ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนเพียง โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวภัทรธิดา  นักปราชญ์ โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายภาณุพงศ์  คำตื้อ โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสิทธิกร  ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวสุนิตา  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายนันทพัฒน์  คำขัน โรงเรียนบ้านปวนพุ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปณิดา  พรมดี โรงเรียนบ้านปวนพุ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุพิชญา  ทำจ้อม โรงเรียนบ้านปวนพุ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกิตติพัศ  พิมพ์มูล โรงเรียนบ้านปากปวน ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธนิสรา  เกษนาค โรงเรียนบ้านปากปวน ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธีรภัทร  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านปากปวน ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพีรทัต  ชัยสา โรงเรียนบ้านปากปวน ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัฐชยา  สีทำมา โรงเรียนบ้านปากปวน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปนิตา  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านปากปวน ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจินตนา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงดารินทร์  จริงวาจา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) ป.5 คณิตประถม
242 นายธัญญโชติ  เดชกำแหง โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายปกรนัม  สอทา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพรรณิภา  นิระพันธ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายเพรช  พูลพุฒ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผงสุข โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัฐธิดา  นครขวาง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธิดา  ทองแดง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธิดารัตน์  ง้าวชัย โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพัชรินทร์  ซามาตย์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูน้ำย้อย โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวนิสา  สวางวิทะ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวรรณภา  นครขวาง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอรพรรณ  อุ้มบุญ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายคาร์วิน  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายเชษฐวุฒิ  ผางสา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพงศกร  เกษี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นายพสุภพ  โพธิ์คง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายภานุวัฒน์  จันทร์สุวงศ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาววรัชญา  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายวีรภาพ  สารพล โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
263 นายสินทรัพย์  ซังเต็บ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวสิริลักษณ์  ชาวดร โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวอภิญญา  จันทิหล้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจิราพร  มูลธานี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงฉันทรัฐ  แสนพุทธ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงดวงตะวัน  มีทอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สุพรม โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  บุญหนัก โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศรีสุดา  อุตวงษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอธิปไตย  สีหานาม โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชลธิชา  ทาศิริ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชลธิชา  ประเมทะโก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงเชิญขวัญ  เจตนา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงรัชนีกร  วงเวียง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายวรชิต  ลิกันตา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงวาสนา  ศิริอ่อนตา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกัลยาพร  สายศักดา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายคุณานนท์  ประดิษฐจา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายชญานนท์  โฮ่หนู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงฐิติมา  อ่อนตา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปฏิมาพร  กงนกคุ้ท โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปัญฑิตา  ศรีสวาสดิ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินพร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พิณโยดม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ประดิษฐจา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวริยดา  บัวมิ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวิณัฐดา  สุวรรณล้ำ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชินตู้ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชุติมา  กุลชาติ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปรมัตถ์  นนทโคตร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศศิธนัชชา  แสนคำ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายคณาวุฒิ  ภักมี โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายจีรศักดิ์  นิกรสุข โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงช่อฟ้า  สุวรรณ โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงเปรมสุดา  ศรีเเก้ว โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงศิริญญา  ดวงชัย โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงครองขวัญ  วงษา โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจันทภา  เเสงสีผิว โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนกฤษ  ถานะฟอง โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอรวี  จันทะนาม โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกชนิภา  วิสิฐคุณกร โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกันธิชา  ไชยพรมมา โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปาริฉัตร  ผาคำ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุภัคจิรา  สินโท โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงไอยวรินทร์  เกษเกษร โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชลลดา สวัสดี  สวัสดี โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายวรพล  สิงห์วารีย์ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอนันตญา  พรมทา โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอาริยา  อินทร์เจริญ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงไอยรดา  นครแสน โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงภาวิดา  ภูอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กุหลาบอ่ำ โรงเรียนบ้านหนองตานา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายพีระพัฒน์  เย็นเขียว โรงเรียนบ้านหนองตานา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงรัตนวลี  เจียมประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านหนองตานา ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์โท โรงเรียนบ้านหนองตานา ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสาวิกา  สิมลา โรงเรียนบ้านหนองตานา ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธันวา  ดอนบุรมย์ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชยา  ศาลา โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรวรรณ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขเสน โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงยุวดี  ทรัพย์ชมพู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวภาพร  เนาวนิตย์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกรกัญญา  พลซา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงแก้วกัญญา  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชญานี  เหล่านรสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพรนภา  ทองกระรุณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงรุ่งรวิน  สนวิชา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายศรายุทธ  สุดสาว โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาวัณย์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอริสา  พลซา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐพล  มูลตรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธนาวดี  อินทะนาม โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงน้ำฝน  วงเวียน โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายปิยโชค  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปิยะนุช  พรมบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวิรัญชนา  สีดาทอง โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายจิรพัฒน์  มูลนิมาตย์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงดวงหทัย  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธราเทพ  แดงพอง โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายนัฐชานนท์  พาทุพาน โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปิยะฉัตร  เกตุแผง โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภคชล  ถาบรรดิษฐ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูมิภัทร  อ่อนพิมพ์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนกร  สักกุนัน โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายภานุรุจ  ชัยสามารถ โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุริ โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเขมมนิจ  อุทธอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฐกฤต  กลิ่นแย้ม โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงดาริกา  สุวรรณภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  พุ่มประดับ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงสุดาพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายอติคุณ  เอียงหลง โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายปกรณ์  พีรเกตุ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงวิมล  โอดจีบ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุตรนอก โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงจีราภรณ์  เพียรักษา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชฎาภรณ์  บุญรังษี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชโรธร  โสดามา โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หาญประชุม โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บาบุญ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวียงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปวีณสมร  คำผาเคน โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายภัทรพล  แสนทัน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกัญชลิกา  แสนใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจิรกร  คุณฟอง โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชัยมงคล  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายชินกร  แหวนนิล โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐกรณ์  โสกันทัด โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐชวดี  ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐฑิตา  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายณัฐพล  คำมา โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธีระโชติ  เป๊ะชาญ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิราภรณ์  ศรีหาภูธร โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก่นสีเสียด โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศิรวิทย์  สุขบัว โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุพิชชา  ปถมทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัญชพร  ทอนนาง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายกิตติพงษ์  สุวรรณศิริ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายกิตติวัฒณ์  มาตนอก โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงจันทร์แรม  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายเจษฏา  จักรนารายณ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณชนก  มังคะละแสน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงดาราราย  เพชรพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายทีปกร  เนตรนคร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายธินนวุช  พัลวัน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายธีรเทพ  ถาพร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงลักษิกา  สงวนนาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสมฤทัย  มาหา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายสรวิศ  บุญภา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายเอกอนันต์  แสนประเสริฐ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกนกดารินทร์  รักช่วย โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกนกพัชร  คามะดา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกนกวัลย์  ธุรารัตน์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกมลชนก  แดงพวง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกรรณิกา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หินอำคา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกันยรัตน์  ตรงดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกันยรัตน์  เปาะชะนะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิทธิอุเป โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีเศษนาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเก้าสิริน  สีลาลึก โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงขวัญมณี  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายครรชิต  ศิริบุรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจรรยวรรธน์  คำลุน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจักรกฤษณ์  สมบัติเกิด โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรีบุญ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทายืน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญกระจ่าง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายจิรภัทร  เจริญธนพร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฉัตรพร  อันทชัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชฎาภัทร์  เงินพุ่ม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชวิศรา  กงภูธร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายชัชรินทร์  ศักบุตร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุปัญญา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชุติมน  มูลมานัส โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายไชยพงษ์  ต่อพันธ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายฐาปกรณ์  ขันคำ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายฐิติวัฒน์  ชัยนาท โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณฐิกา  อันทชัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณรงค์เดช  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญยืน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษาพล โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วแกมทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐกมล  ดูหฤคำ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐพนธ์  จริงสันเทียะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐวุฒิ  สักการิทา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐินี  ไกรศรีทุม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงดาริกา  สมสาร์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธนนา  คำแพงเมือง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนากรณ์  สโมสร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธัญชนก  สวดสม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธัญชนก  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธัญญะลักษณ์  สุดาชม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธีระพงษ์  อ่อนดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนครินทร์  ประรุทเห็ม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนันทิตา  ชะโยกุล โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมลัง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนินิวรัตน์  บุตรดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเนตรนภา  แปลเพ็ง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเบญจมาศ  สายหล้า โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปลัดเรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปรมะ  ลุนหล้า โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงประภัสสร  ทุมนานอก โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปริตา  สัดตะโส โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปรินทร์ธรณ์  โยธามาศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปริยฉัตร  ทรัพย์ชู โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปัทมาพร  หมื่นวิเศษ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปันฑิตา  ชาชุมพร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปาณรวัฐ  ทองแหยม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปิ่นมณี  อุปเกต โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปุณณดา  งามดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปุณณดา  โตสอาด โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพงษ์ภาคิน  ศรีไชยลา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพชรดิษย์  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพชรพล  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพชรพล  ไชยเชษฐา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพรรณรมณ  แสงประจักษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพรลภัส  บับที โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพราวตะวัน  ทุมชะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพลอยณภัส  เดี่ยวผา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ่อนดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงแพรวา  ด้ามทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภัทรพล  โคตรชัยงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายมงคล  บุดดาซุย โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงมติมนต์  มูลมานัส โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายเมธัส  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงยุภาพร  หอมหวล โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายรชต  วรรณประเข โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายรพีพงศ์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายรัฐปกรณ์  ซิงรัมย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรุ่งดาริน  พรมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายรุ่งโรจน์  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พินิจจอหอ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวรพักตร์  รื่นฤาทัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวริศรา  พิมคีลี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวริศรา  ภูกาบทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศศิธร  ภักดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศิริมินตรา  น้อยมี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศุวิภา  ทิพกลาง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสโรชา  สุวรรณทร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสิทธิชัย  สาไพวัณ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุฑามาศ  เดยขุนทด โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุธิดาพร  บุตรใส โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุธิตา  มาวงษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุปวีร์  บึงอ้อ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุภาภัฎ  มีกุลรัตน์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุวรรณษา  จูมพลา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอชิรญา  พูวงษี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอธิถาพร  สีหาบุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอนุชิต  สืบบุก โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอภิญญา  อักษร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอภินันท์  คอนประโคน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอัครดนัย  อินทร์แตน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอัญมณี  แสงสุก โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกงพาน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชญานันท์  วรรณชัย โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายชวนากร  ศรีทาทุม โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงชุติมา  สมศรีสัย โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพรพัฒน์  สท้าน โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริหล้า โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณภัทรปภา  สุนันทะ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายณัฐวัฒน์  เติมทองชัย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายธนภูมิ  ชอบกล้า โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายธนวัฒน์  สาบกระสุน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ชมภูราช โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพัชรินทร์  ยมณีย์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายพีรณัฐ  สมีแจ่ม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงเพียงรัดดา  จันนา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงมนธิชา  หอมอ่อน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงวาริศา  เทียบพระ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
525 นายกฤษฎา  พิมเขตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายจิระพันธ์  สมสกุล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวชนิกานดา  เกษทองมา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธนภัทร  ผ่องใส โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวเปรมิกา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวอรพิมล  การะพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายภูมินทร์  บุญแสงสี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงคีตราภัทร  กองแก้ว โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงฐิติพร  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายธนภัทร  เหล่าจันอัน โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายธนาการ  คงสถิตย์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายอัครวิทย์  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  สิมนาม โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงนาตาชา  สีลา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ม.2 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวปนัดดา  สิงห์วงค์ษา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพิมพ์อร  กองณรงค์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ม.2 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวอัจฉราภา  ดอนน้ำขาว โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วพิภพ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงบัญฑิตา  โสภาคำ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพรชิตา  วัฒนราช โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิชาดา  ผาวงษ์หา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวาทิยา  จำปามูล โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายเตชิต  หลาบสุดตา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายรัตนภูมิ  วงษยา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายสหรัฐ  บทมาตย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายอนุรักษ์  วอศิริ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงอัญญารินทร์  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายกิติศักดิ์  สีหาใต้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายภูวดล  พื้นแสน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายวิทวัส  รามศิริ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสิริกร  ทรายทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุภาพร  จงอุ้มกลาง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐนันท์  นามอั้ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธิชาภัทร  มาศเมฆ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนฤนาตร  ทองพูล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพรกนก  เหล่าโกทา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภควัต  บุตรท้าว โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงฌาณิธิ์ตา  พรมศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปิยะพร  สารยศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายกมลภพ  อยู่แก้ว โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกำจัดภัย  หัสชู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปรีชาพัฒน์  มหธนโภคโสภณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปวีณา  นาลา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปาลิตา  นามนุษย์ศรี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายยุทธนา  ศักดาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปวริศร์  โชติมณีรัตนสิริ โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิมมาดา  เส็งดอนไพร โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายพีรวิชญ์  โครตแสง โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกัญญาพร  คำวิลัย โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกุสุมา  ป่าเต็ง โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงเขมจิรา  เสตา โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจิราภัค  ทองอันตัง โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายเจษฎา  ศรีจิวังษา โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายเจษฎา  เนื่องชมภู โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฐิติกานต์  จอมเขียวมา โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงฐิติชญา  อุตรพรม โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณมล โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาโยธา โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฐธิชา  โหมดขาว โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนาดุล  ยศทะแสน โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธราเทพ  ทองนอก โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โฮงคำอุด โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเพ็ญธิชา  กงระวัน โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสาธิดา  ช่างการนอก โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสุพิชญา  หาญชนะชัย โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุภิษา  เนื่องชมภู โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอรณิชา  เผือกทอง โรงเรียนโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ้มทอง โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายชวภณ  สนวิชัย โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภัทรนันท์  ฉลวยงาม โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวิภาวดี  มุขอาษา โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณราพัชรรินทร์  ณ เวชรินทร์ โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงนูรอัยนี  แวอุเซ็ง โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงเพ็ชรรุ่ง  ดวงปรีชา โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ธัญญะประกอบ โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพรทิพา  สร้อยจันดา โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพฤกษา  บุญเอี่ยม โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงมนัชญา  แก้วพิลา โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวาเลนไทน์  แก้วพิภพ โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงชัญรัตร์  ครสิงห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายชัยกมล  เกิดอุบล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปาณิศรา  วันภักดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุวิษา  ไชยบูลย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงญาดานันท์  ชาลีเครือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงวนแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศรัณยพงศ์  เตียงศรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศุภนิดา  ลอยจัตุรัส โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพัชรธร  ศรีนันทวงศ์ โรงเรียนวรราชวิทยา ป.4 วิทย์ประถม