รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตชญา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกลวัชร  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินชญา  ทองแย้ม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินธิดา  ชัยยานนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกษิดิส  ซ้อนเปียยุง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญภัค  สุจันทร์ศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทะบุญศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกันตภณ  ชินนะ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัลยกร  สีพรมมา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติคุณ  รัตนพร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกิตติพร  พิทักษ์ราษฏร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วิเศษนันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกุลนภา  แสงชมภู โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกุลบงกช  แก้วพิลารมย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายคิณทา  เร่งวาณิชกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายคุณานนท์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายคุณาลักษณ์  วรรณะภา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจริยาวดี  ก้านพลู โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิตรภณ  ปัดสาพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทะมาตย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนาภัทร  มีชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชมพูนุท  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชวัลวิทย์  สมขำ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชวัลวิทย์  ไชยสุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทศทัน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงโชติกา  เหล่ารอด โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายฌฐวัฒน์  กองมณี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายฐาบดินทธ์  นิลเนตร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐารดา  ทองชุ่ม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัชพร  ศรีนาค โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดังสีสัตย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐชนนท์  นันทะวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิชา  ธัญญารักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ภูมี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐวิภา  คมจิตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐวิภา  ดาแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายเตชิษฐ์  จันทะภา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายทศธรรม  กองเฉย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายทักษ์ชัย  เกษทองมา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายทีปกร  นามวงษา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกฤต  อินพินิจ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธนดล  ธรรมมิยะ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนภัทร  โคตรมหา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธนวัฒน์  สุกใส โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนัญชนก  บงแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนิศรา  วรรธนะสมบัติ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญสินี  บุญพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธันวา  สุพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธิติภูมิ  พรหมมาวัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนัทธมน  จำรัสแนว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนิชคุณ  สุดสาว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายบุรฉัตรมงคล  ลาภจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายปณิสากร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปพิศญาพร  สอนพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปวริศา  ภูคงน้ำ ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปวเรศ  วรเจริญกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปวิชญา  ทองบุรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายปัณณทัต  จึงวัฒนตระกูล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปัณณพัฒน์  โสมาศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองครุธ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายปีชัย  รัตนสิริโรจน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายปุณณ์ณัฐ  แถวเพณี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพลกร  วงค์ไชย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพลภัทร  กระฮาดหนู โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพลอยณภัทร  พิมพ์อุบล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพลอยนภัส  เสริมทรง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชราวรรณ  พรมผัน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีสร้อย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิยะดา  บุญมีวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพิสิฐเมธ  ยะคำป้อ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพุธิพงศ์  สาวิสัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภคพล  วรีฤทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัณฑิลา  ใจมั่น โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภัทรธิชา  วุฒิสุรนนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัทรศญาฐ์  บุญเลิศ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภีรภัตร  ชินสุทธิประภา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายภูริช  เกศเกื้อวิริยะนนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงยุพารัตน์  นามยา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงโยษิตา  บ่อสารคาม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายรชต  แก้วศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายรณกร  ชาติไทย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรณิดา  บุตรโยจันโท โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงรมิตา  ชื่นแสง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงลักษณ์นารา  คงทิพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายวชินวา  เร่งวาณิชกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวรปรัชญ์  สารธิมา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายวรภพ  พลดี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายวรากร  สันติวรากร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวิชญาดา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายวิทู  เรือนเพ็ชร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวีรวัฒน์  มูลเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายศกณวรรธน์  แสนจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายศตพล  ดวงศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศิริรัตน์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภธาดา  จิราวัฒน์วรากุล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศุภธิดา  จิราวัฒน์วรากุล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงโศภิตา  นาลาศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสวิชญา  พรานไพร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายสันติ  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสิดาพร  นาลาศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีกระทุม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุชานันท์  แน่นอุดร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุรดา  ระเวงวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายอธิวัฒน์  เภาโพนงาม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายอธิษติยภัทร  ตอเงิน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอนัญญา  โสมคำ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายอนิวัตติ์  สีมา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายอภิวุฒิ  ซ่ามยอง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอมาตา  สิงห์ทองลา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอรญา  วรรณชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอัจฉริยา  บุญธิมา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายอัศรัญย์  วิชาเป็ง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกชกร  เหล่าพักสาร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกนกรัตน์  พลซา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสวะนา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกนิษฐา  ทองวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกมลเนตร  ธนะสูตร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกมลพร  ประสงค์สุข โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกรธณัฐ  ปัญสังกา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกรวิชญ์  จรูญทิพย์ทิพากร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤตชญานนท์  ศรีเกษม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกฤติยา  ตาสี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกวิทัศน์  จิตรจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุระเกตุ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณไกรษร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกันตินันท์  วันทองสุข โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกานต์นิธิ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกุลจิรา  เจริญกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงแก้วมณี  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงครองขวัญ  อินทร์เพชร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงคีรติ  สิมพลา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงคุณัญญา  สารพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายจาตุรนต์รังษี  หิรัญโท โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิตศิกาญจน์  แท่งทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจิรายุ  คำมุข โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจุฑามณี  สืบสาย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเจษฎา  พรหมศรีจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเจ้าไหม  สาทช้าง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฉัตรชนก  มูลถวิล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชญาณ์นินท์  แตงทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  วงศ์พิพัฒโนภาส โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชญานิศ  นามเภา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชญาภรณ์  ศรีหาภูธร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ระวิชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชฏาทิพย์  ศรีผิวผาก โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชนะชัย  บุรีใหญ่ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนิสรา  นิลโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชมญาดา  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อินทร์มณี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชินณิชา  วิไชโย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชินาณา  อุ่นจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชุตติวรรณ  ทาทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชุตินันท์  สีตา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชุติมา  จำรูญศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเชรวี  เพชรสุก โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายโชคมังกร  ดีลุนชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายฐกฤต  ดวงไพชุม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงฑาริกา  คนเพียร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณกัญญา  ตรีวรานนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณนานาน  เนติศานนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณภัชชา  นนทะปะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฏฐ์ฐิรา  เลื่อมใส โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฏฐ์  กันยายาว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทาคีรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐญานนท์  พันทะบัวศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมบัติพงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอกสังข์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฐนนท์  เจิมเฉลิม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐพงศ์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐพจน์  ศรพรหม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐพัชร์  นิจจำนงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พานหล้า โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐมน  ยลไชย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรมสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายดรัณภพ  วิจิตรปัญญา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเตชิต  จิรเกษมสุข โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงทักษอร  เกษทองมา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนกฤต  ปานนูน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนกฤต  วันสุพงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนกฤติพงษ์  แก้วกันหา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนเดช  กัลป์ชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนพร  ศรีอาจ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนพร  แสนใจวุฒิ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนพิพัฒน์  ดาแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธนัชพร  นามผากุล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนินท์รัฐ  วังคีรีนนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธรธร  ตองสุพรรณ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธรรมยุติ  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธรรมรักษ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธรรศา  ปิระกะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญญาภร์  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญยวดี  สงนอก โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธันญากานต์  พันสนิท โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธันย์ภัคนันท์  สุขเสริม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีรกร  ราชมี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธีร์จุฑา  นาคะรังษี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธีระศิลป์  บุญประคม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีราภัทร  โฉมแดง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนริสรา  หมู่จำรัส โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนันทิชา  ออมกลิ่น โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนันธิดารัตน์  คำแสน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนาตาลี  แก่นศรียา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนารารุจ  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงน้ำใส  สมานฉันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนิชาพร  ทานา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนิติธร  สินธพ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนิรินธนา  บุญโพธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิศารัตน์  อำไพกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเนตรชนก  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบุษกร  รุจธนัชพรกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายใบบุญ  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปภัชญา  ภักดีวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปรัตถกร  ม่วงจำปา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปรียาดา  ก้อมมณี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปลายฟ้า  วันหากิจ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปวีณสมร  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปองพล  ศรีแดน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จึงวัฒนตระกูล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปัณณธร  ดาวเรือง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปัณณธรณ์  พันธ์ขาว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปุญยาพร  พันธุ์ขาว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพงศพัค  ประภิระนำ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพนิตพิชา  สุธรรมมา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรชนิตท์  เศษจำปา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพรรณนารา  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรวารินทร์  สุภาพงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพวงชมพู  กีรติเรขา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพหุธารา  แสงคำภา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  อินทรเจริญ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพัชรพงศ์  ศรีสุด โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญา  ดาวงษา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชญาภัค  เหล่าอรรคะ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชญาภา  น้อยบัวทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพิชยะ  นิกรสุข โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพิทยุตม์  นาหิรัญ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บับพัมมา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพิศุตม์  ระเบียบนาวีนุรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพิสิษฐ์  ดาวงษา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพีรกุล  บุญแสง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพุฒิภัทร  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพุทธภูมิ  รีทหาร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเพียงแผ่นฟ้า  สกุลเดช โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภคพล  พรหมมาศ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชนะกาญจน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภรณ์ชมภู  แสงชมภู โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัณฑิรา  พลชา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภัทร์พล  สองเมื โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัทราพร  รอดลา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทราพร  เสนา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภานุวัฒน์  สุทธิภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภิญญดา  สีหะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ดีมาก โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภูมิ  พรหมศรีจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภูริชญา  โกมาสถิตย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายมงคล  จุลโนนยาง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมงคลวรรณ  ชัยจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงมนพร  วงค์โคกสูง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายโมกขพัฒน์  แสนกลาง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  คงทิพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงรพินท์นิภา  นันทะกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรภัทร  วุฒิสุรนนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรมิตา  หอมลำดวน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรวิพร  แก้วขุนศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรวีนิภา  เหลาแตว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัตณเชษฐ์  พรหมมหาราช โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สุนทองห้าว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวรัชยา  แก้วกองนอก โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวรัญญา  ปุ่นสกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวรัญญู  ตันเมืองปัก โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวรากร  สอนพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวัชราภรณ์  มุ่งดี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวิภาดา  มูลเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  กงภูธร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  นาคทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศวัส  บวรกิตติวุฒิ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศศิกัญญา  กาวน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศิรชัช  สีอ้วน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิรภัสสร  หมอแพทย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภกร  เหลืองาม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศุภวรรณ  เหลืองาม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองเย้า โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสิรดนัย  ขันชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสิรภัทร  ซ้อนจันดี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสิริภัสสร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุทิพยา  เกียรติวานิชโสภณ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุธิญา  อุ่นบุญธรรม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทองประไพ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พูนศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอธิชา  ศิริไชยจำนงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอนันพร  นามผากุล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอนินทิตา  ราชนิด โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอนิสงฆ์  เจริญพร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรเต โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอัครชัย  พรมลุน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอินถวา  มะละคำ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกมลชนก  จันทะพินิจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกมลพร  ฟูปิง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิงห์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เศรษฐบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายคณนาถ  ฉ่ำบุญรอด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายจัสติน โจชัว อัลวาเรซ  ศรีทรงเมือง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงจุฑามาศ  เวียงชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงชญานุช  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายชยรพ  จียาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงชลชนก  ไชยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายชวนากร  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายชวิน  ตียานุกูลมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงชีวาทิพย์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายณฐวัฒน์  พรหมสุ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายณฐวัฒน์  พลซา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณฐา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณดา  บุญสิริสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์ป้อง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงดุษณี  จูมจะนะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายแทนคุณ  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายธนชาติ  นิยะโมสถ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธนโชติ  ราชมี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายธนะรัชต์อนันต์  ลาภจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายธนากร  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายธนิศร  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายธีร์ธัช  จันลาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายนวภัทร  สุจันศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายบุรุษชาติ  คำบุยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปุญณ์ญดา  เกษโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายปุณณภัทร  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายพชรดนย์  ป้องคำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพัชริดา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพิชญวดี  สุพรหมจักร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายพิชญะ  สุพรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายพิพัฒน์  อุ่นธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พงศ์ศิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพีชญา  ผิลาธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายภัคพล  เครือไชย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงภัควรัญชน์  ทิพย์เสน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พุฒิธรธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงภัทรกร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายภาษิต  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายภูมิรพีร์  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายเมธาวิน  สีลา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงรวินท์นิภา  พิมคีรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายวิชญ์พล  ศรีวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายศิริภูมิ  วงศ์มณีปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายเศรษฐวิช  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายสรวิชญ์  สายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสริตา  นฤเขตอุดมบดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายสิงหนาท  หิรัญโท โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายสิรวิชญ์  สวรรยาธิปัติ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายสุทธิพจน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  นิกรสุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงอมลรดา  พระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอรธิดา  จันลาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายอลัน  เมติลิเนียน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงอารยกร  ปิ่นตระกูล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอารีรัตน์  บับภาวัน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงไอยดา  ปัญญาสิม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงไอย์รดา  บุตรชัยงาม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกนกพร  มาระวัง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกมลภัทร  ถานาจร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกรรญารัตน์  สุโขยะชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกฤติเมศ  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุบผาดา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรืองไพศาล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัฒชมนต์  โสธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกันต์ธีร์  จันทะภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุจิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกาจ  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกิตติกันต์  โสธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกุลภญา  พรมพุทธา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเกวลี  รัตนประทีป โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเกศวรินทร์  โสธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายโกมล  โกมลไสย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงขวัญจิรา  กองพอด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงคมดาว  ยศมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายคัมคุณ  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงคีริชญาน์  กริอุณะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายคุณ  อาจทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ถนอมชีพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายจิรภัทร  จิตตะมาภัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเฮือง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงจิรัชญา  สารวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายจิรายุ  โสธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชลีพร  เเก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายชวดล  จิตตะมาภัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชวนากร  ศรีมาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงโชษิตา  แก้วอาจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงญาดามณี  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงฎาริกา  มนตรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายฏิณภพ  แทบทาม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณฐภณ  พลดาหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณฤดี  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐภัทร  ดอนอ่อนเบ้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไสยวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณิชานันท์  ลีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงดาษิณี  มนตรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายดุษฏี  วิจบ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเตชิต  ศุกรนันทน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธนภรณ์  แสนคำเฮือง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์วัฒนาพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนวิช  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนากูล  แสนหลวง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธราธิป  เเสนคำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญญทิพย์  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนงค์นภัสศิริ  พัฒนนันท์ดีลีตน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนงค์เพชรนภา  พัฒนนันท์ดีลีตน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนภชนก  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายนิธิโรจน์  วังคีรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมรัง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปราณปริยา  อุทานนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปรินทร  มะโนชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปัณณทัต  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปารเมศ  ไตรรัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปิยาพัชร  ขรรค์ชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพชรพรรณ  โสดาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพชรพล  พลดาหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพรพรหมพิทักษ์  สุพรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพรพอเพียง  อุทาทิศ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูลไพร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จารุปฐมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำภีร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมรดา  กาญจนโกมล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพิสิษฐ์  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภคพล  เครือบุญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภัทรบดินทร์  อำภะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูบัวเงิน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภูผา  เทียนแอ้น โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภูมินทร์  บุตรโยจันโท โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงโมนิกา  สวรรยาธิปัติ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายรชานนท์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรัฐภรณ์  บุตรโยจันโท โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรัตนาวดี  คำชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงลัลน์ญดา  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวณิชย์ฬฌา  รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวรธน  ทินเลย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวรภพ  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวรรธนะ  มาเตชะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์รองศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวรินทร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวริศราภรณ์  จรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวิชชาบูรณ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อีสา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศรัณยภัทร  มณีกันตา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศิรินญา  ไชยโสดา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันทา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศุภนิดา  คำตา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิรภพ  บุตรเต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสิริวรรณวิสา  วิโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุกฤษฎิ์  จันภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  พรมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุภานัน  สุขี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอนาวิน  เเน่นดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอมิตดา  หิรัญโท โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอัจฉริญาภา  รัศมีโชติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอัญญา  เล็กกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอารดา  พรมลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอารียา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายจักรภัชร  ร่องจิก โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงญาณิน  โสคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงญาณิศา  ไชนป้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายณัฐจิรัฏฐ์  สุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัฐวีรพร  สาลาสุตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายธนวิชญ์  ทันหา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนันทิดา  พีระสุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงเบญญาพร  อินชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงศรัณย์พร  อ่อนภูเวียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ทองแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายศุภกฤต  ดวงคำน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงศุภนิดา  งามศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายกฤตพล  มณีสุต โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายจารุวิทย์  ซาปาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจนวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจิราพร  เนตรบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชญานิศ  จันทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายชนะพล  สอนพรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชนิภรณ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชยันตี  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐรดา  สายนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนภัทร  นามวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนวัฒน์  พิจจรา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทะสี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงประอรรัตน์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพฤกษา  วงละคร โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิชชาภัทร  สุยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพิชญุตม์  ดีมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพุฒิพัฒน์  เสาวนนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงภัทราพร  เสี้ยวทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงลักษณา  แตงโสภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสาริศา  กอร์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นทุม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอภิญญา  นันทะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอรวีร์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอริญลดา  จันอ้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงลลิตา  แก้วประสงค์ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกวินทรา  ทรัพย์นิวัตต์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประหยัด โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายชญานันท์  ดีบ้านโสก โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายณัฐพล  จันมีดี โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงปริยาภัทร์  กันทะมูล โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงภัคจิรา  เสร็จกิจ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายมนพัทธ์  โชติประเสริฐ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายสุเมธ  พัฒนปรีดาพันธุ์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงฐิติกานต์  คุณอุดม โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธนพร  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปฏิพัทธิ์  จันทาโยธาฐิติ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปลายฟ้า  แสนใจวุฒิ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปัญญารัตน์  สีหา โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงผกายพร  แก้วนิวงศ์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงภัสดา  วงษ์สีดา โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงรัฐญาพรรณ  ครองตรี โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายศริตวรรธน์  เวชสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุปรียา  ยีมูดา โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ป.5 วิทย์ประถม
539 นางสาวกนกวรรณ  ไชยคีนี โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายจตุรงค์  สอนสระคู โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวประติมา  ธนะปรีดาดี โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายพงศพัศ  กรมทอง โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรัชพงษ์  เส็นนะ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุดารัตน์  ซ้อนเปียยุง โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกมลภู  บุดดา โรงเรียนบ้านท่าบม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธนภัทร  ยศวิไล โรงเรียนบ้านท่าบม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพชรดนัย  วิทยาคม โรงเรียนบ้านท่าบม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิชญาภา  โยทอง โรงเรียนบ้านท่าบม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกมลพร  อุดใจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายกิติภูมิ  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายโกวิท  เจนโกวิท โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงชนาภา  คำสุข โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงชลกาญจน์  ฤทธิ์เลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายโชคทวี  มณีกันตา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงญาณิดา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันปุ่ม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายณรงค์กร  เพ็ชรสงคราม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายณัฏฐยชญ์  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงดากานดา  บุญชื่น โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายธนวัฒณ์  ใจเย็น โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตันกลาง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จำรูญศิริ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนิภาธร  สิทธิ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายนีติภัทร  ชาวขำแก โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงบุญจิรา  สาตี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตัญญาภักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงปรายฉัตร  รอดไทย โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปิยธิดา  โสประดิษฐ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพิชญธิดา  สารมะโน โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงพิชญาภา  วิวัฒนสกุลชัย โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงภวิภา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายภูริภัทร์  แสงเงินดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงรัญชิดา  เลยอง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายวรภัทร  สารบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงวรวรรณ  กันหาอาจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงวรารัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายวิทวัส  มณีโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายศรัณย์  มาตกุล โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรรณสาร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงสิทธินันท์  มลทากุล โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายสิรภัทร  สอนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงสุพิชชา  สลับเพ็ชร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายอดิเทพ  พลยศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงกรกมล  ลาปุ้ง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จาบทอง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกานต์ระพี  สุดน้อย โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงแก้วตา  สาวิสัย โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายจักรพงศ์  เชื้อคำ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชุติวัต  กอมสิน โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฐนันท์  ใจอ้อม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีกระทุม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐภูมิ  ดอใจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฐวัศ  ภาณะรมย์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงทิพย์ธารา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงทิพย์สุดา  คงสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธนวัฒน์  กัณนะคร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนวิชญ์  มิ่งไม้ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนริศรา  บับภาศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายบดินทร์ภัทร  เวียงแก้ว โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปุญญารัสมิ์  จันทะหล้า โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปุณยนุช  กุลธนภักดีภัทร์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพรทิพา  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพัชริดา  โสดามา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพัตชรี  จันทิลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิชญ์ชนิกา  ศรีทานนท์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพิชญา  นักลำ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำบุยา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวัดทานัง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ออกสมจิตร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงภาสินี  วรินทรา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงมนัญญา  บุตรชัย โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จันทะมา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุชาดา  คำภาจูม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุชานัน  มฤษี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเหมือนฝัน  นอแสงศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอรชุมา  มณีโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอิสรา  อาคะนัย โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะศรี โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปารีญา  กาญจนรจิต โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายปุณณภพ  แสนสอน โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงมาธาวี  ทองดีเวียง โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายวรปรัชญ์  ปัญญาใส โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายสุวพิชญ์  บุษผา โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายจิรภัทร  บำรุงราชหิรัณย์ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปัณณวรรธน์  เลิศวิทยากุล โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพิรชัช  ปัญญาใส โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย ป.4 วิทย์ประถม
628 นายนันทกร  จำปาสุริ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล1) ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายอัสนี  บุตรวิไล โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล1) ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกรดา  เกตุพงษ์ชัย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายกฤตปิติทัสสน์  หวังวัชรกุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หงษา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายกันติพงศ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายกานต์นิธิ  มหาวัง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายเกียรติคุณ  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุรินทร์กุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายจิรธาดา  หวลระลึก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงจิรัชญา  กาญจนสิทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายจิรายุ  จุลเขตต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงชัญญานุช  มิ่งแก้ว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายโชติชยุตม์  ศรีชานิล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายณพฤกษ์  ชินน้ำพอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงณหทัย  อิ่มโดด โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จียาศักดิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายตะวัน  พรหมรักษา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงธนภร  หลวงกอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายธรรมรัตน์  พาผล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายธรรมฤทธิ์  ขานพิมาย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงธราริน  จันทะมี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายนิธิกร  เวฬุวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายนิรินธน์  มัดตา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงเนตรสิตางศุ์  โสสุ่ย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วสา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายปัญญวัต  คำบุญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก้วโบราณ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายพชรพล  อธิสุมงคล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขันทะคีรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพิมพร  พรหมรักษา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพีชญา  คงแสนคำ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงแพรณภัทร  สุขรัตนสกุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายภูธนัญ  จำวงค์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายภูวเดช  จิรวรรณกูล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงรรินรัตติยา  ละราคี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงรินรดา  เสถียรธีราภาพ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายวันชนะ  บุษบา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายวิชชากร  มิ่งแก้ว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศุจินันท์  พรมประเสริฐ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายเศรษฐพงศ  ต่ายมี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายเศรษฐวัต  ปัสนานนท์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายสุวิจักขณ์  สวนสุวรรณ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายอภิวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงอมราพร  เขียวทอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายเอกนรินทร์  นิติกรไกรพจน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายกฤตยชญ์  อัครพันธ์ยศ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายกฤติน  แซ่เตียว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธ์คณิศร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกัญญาภัค  เดชขันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกันติยา  นันทคำศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจันทร์ระพี  จันทร์จำปี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภู่นวล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายชญานน  พลเวียงธรรม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชญานันต์  ชาวกระลึม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชญามณี  กิตติปัญญาอาภา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชนิดาภา  พิลาธร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงชมพูนุท  นิธิพรเดชะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วโบราณ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายชุติเดช  ชาประดิษฐ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงฐิตาพร  แซ่เอียะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายณัชวิญญ์  พิมพ์พก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณัฏฐโชติ  ถูปาอ่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณัฐชนน  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐชา  ภูศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณิชชา  แก้วเกตุกาญจนา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายทองบุญเกิด  เขมะประสิทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธนกร  คำไล้ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธนรัตน์  วาบสูงเนิน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงธนัสถา  ภัทรธำรงยศ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พานุรักษ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนพวรรณ  มะธิปิไข โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เภาโพนงาม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายนวกร  คำไล้ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  นิยมรัตน์จรูญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงบุณณดา  ทองคำ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงเบญญาภา  นามผา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปพิชญา  วทัญญูคุณากร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปภังกร  เลิศอุดมโชค โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปภาดา  พานเชียงสี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปรียากมล  สุทธิแพทย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปารดา  อินพินิจ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปิยากร  พรมบุบผา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปุญญ์ปิยวัชร์  หวังวัชรกุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพชรดนัย  แก้วจุลลา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพรรวินทิรา  พัชรภัทร์พงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพลเอก  พรมวัง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพัตน์นรี  จันทร์เจริญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายพัทธดนย์  พรมมาวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพัทธนันท์  เมธาธรรมสรณ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิชญา  ทาสาลี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มานามวีรสิทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มานามวีรสิทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพุทธางกูร  ต่างใจ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเพชรกล้า  มีด้วง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายเพชรวชร  แก้วกุลบุตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงภัคจิรา  ดวงศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภัทรภณ  รองตะโหนด โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภูริ  จิรวรรณกูล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงรินซ์จีเวล  เดคาเพีย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวชิรวิชญ์  วัฒนาวิทยานุกูล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวิชญะ  สอนพรหม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวิชญาดา  ยอดรักษ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายศวัสกร  พิลา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศัสยมน  อะโน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศิริเดช  กิตติปัญญาอาภา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสิริกุล  บังใบ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุพิชญา  จำปาชนม์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายสุรเดช  อ้วนศิลา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายหนึ่งชยกร  ปรินแคน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอังสนา  ผลเจริญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรรณธนะชานนท์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธนกิตติ์  สุทราวิรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายภัทรพล  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงภัทรานุช  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายภูรินทร์  วงค์ณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายวรวิช  แก้วศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายกรณัฐ  พรมจักร์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมวันนา โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงญาณิศา  สุจิมงคล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ศรีวรพงษ์เดช โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปาริฉัตร  โสธรรมมงคล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงศศิธร  ทรงพิลัย โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศศิธร  แสวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงศศิภัสสร  จำปาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอภิญญา  สระไสย์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ป.6 วิทย์ประถม