รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนกานต์  สมไหว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพัชรมัย  มาตะพาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธงสิบสอง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายคชกฤษณ์  มีสอน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายจิรายุ  จิตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายชนกชนม์  นาทรายปทุม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงชนันท์สิริ  พรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชุติภา  นาทรายเจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงญาณกวี  วิจิตรดำรงชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายณฐพงศ์  เส้าเสนา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โนคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงณัฐณิชา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายณัฐนันท์  แต้คำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แย้มวัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยอนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายณัฐศาสตร์  สุติยะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฐสรินทร์  อินกองงาม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณิชนันทน์  ตันมูล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายดรัณภพ  วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายต้นน้ำ  โลหะเจริญพร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงถนอมพร  ปะละ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนภูมิ  ไตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธีรกิตติพัฒน์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธีรกิตติพันธ์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ใจเปี้ย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนันทรัตน์  นิลศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายนันทศักดิ์  แปทู โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนิชนันท์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนุชวรา  เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กุลสัมพันธ์ชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วมาลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงประวีณา  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  อูปอิ่น โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายปิยะดนย์  สุติยะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพรบดินทร์  สิงห์ทา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพรไพลิน  ยอดดงไพร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายภูมิพัฒน์  น้อยหมอ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงโยษิตา  คำสม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรณิดา  วรชิน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงรัชณิกานต์  มณีสาร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายวทัญญู  ธาราระคนสุข โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวิมลสิริ  ธิยะคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศตินันท์  กัญละยา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศศิพรรณ  พงศามงคล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายศิรินทิพย์  กองมูล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสาริศา  ประกอบวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายสิรวิชญ์  ปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสิรินภา  พิงเจิรญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุพิชญา  วิชาอ้าย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอังคณา  กาวารี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุขมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอิทธิกร  อาจศรี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายเอกภพ  ปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายทันใจ  เมตตานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญสมร  สุคำ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายรักษ์ตระกูล  สร้อยสวิง โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกมลชนก  มูลน้อย โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกัณฑ์อเนก  จอมมณี โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกิตติกานต์  สำราญศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใจประสิทธฺ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจ๋อม  ลุงสู้ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณฐิตา  ลุงต๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายติณห์ภัทร  บุญสูง โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธนากร  สินันต๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนบดินทร์  โฆษสงวน โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงประวิระนันท์  ไคร้จันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ไคร้จันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายปุณณภพ  เพชรรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพัทธนันท์  แก้วสร้อย โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิรดาภร  เขตโลก โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัทรจาริน  ใจเดียว โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายรัฐเกียรติ  ดำดิบ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวิมลพรรณ  จอมมณี โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โปธาคำ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศุภณัฐ  วงค์เทพ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุปวีณ์  ทะนุชิต โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ชมภูกาวิน โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอมรกานต์  กิติ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอารียา  กำบิน โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอิสรภาพ  ชัยสมภาร โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกฤตยา  กุนาพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐลักษณ์  คำบุญมา โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงแพรวา  สายวัง โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงลลิตภัทร  นันต๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอารยา  อุตมะแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกมลกานต์  สมฝั้น โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกมลพัชร  ปากันตี โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกรวิชญ์  กันใจ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายทรงวุฒิ  คำสมุด โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายธีรเมศร์  ตันติบุญชูชัย โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงบัณฑิตา  จอมเมา โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายบุญญพัฒน์  ต่อมแก้ว โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสหรัฐ  ธนะแก้ว โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุภาภัค  สุรินทร์วงค์ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐรดี  ปากันตี โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกุลชา  คำไวโย โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตัน โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิรภิญญา  ตันอุตม์ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชณัญธิดา  ไชยเสรี โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนกร  คำสาย โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนโชติ  ด้วงอ้าย โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปัณณวัตน์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพลอยพิชชา  โคตรอาษา โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วนินตา โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงมลทยา  เต๋จ๊ะพรหมมา โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวงศกร  ปากันตี โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวรวุฒิ  กลิ่นจุ้ย โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายสิทธิกร  สิงหาทา โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุขพรรณษา  คำเครือ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอภิญญา  มีศรี โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงครีม  - โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงดวงพร  ลุงยะ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายภากร  ปู่ยะ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงยิง  ป้าโยง โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงลำไย  สมลี้ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอารี  - โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกวิสรา  สุภาพิน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายกานต์พงศ์  สุนทร โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชาลิสา  รัตนอิ่นคำ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายชุติพนธ์  ต๊ะอุ่น โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายเตชินท์  รัตนพรหม โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายธนกฤติ  ปินวิสุ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายนนทพัทย์  สามา โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนวกชมณ  ม่วงลี โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปริยากร  ไชยพิน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายปิยวิศว์  อารยพิทยา โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปุณยวีร์  มาใหม่ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงแปดเปรมปรี  หน่อแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายรัชชานนท์  อุ่นแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายอนวรรต  ใจก้อน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกิตติวรา  สารสุวรรณ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายคงพัฒน์  ป้อมฝั้น โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณพัศชา  บุญธนธีรวิทย์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฎฐณิฌา  เสนสุภา โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐณิชา  วินาภา โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงทัชชกร  บุญจูบุตร โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญวรัตม์  คำเวียง โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนารารัตน์  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปราชญ์  มณีวรรณ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วินาภา โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วสร้อย โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวิชญาดา  ปวนกาศ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอติกันต์  วงค์ปาลีย์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม