รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรุเมศ  ญาณะเครื่อง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายการัณยภัทร  ท้วมเนตร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติเดช  มาละ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกีรติ  สุรินเซ็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองมาก โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชลฑชนก  ไชยแค โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชิติพัทธ์  คำวัง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณดลธาดา  มณีรัตน์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทจร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐภัทธ  พันกันทะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายทีปกรณ์  จันทากาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนเดช  คชพรหม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายนรรัตน์  มณฑา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายปองธรรม  กลิ้งจักร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภาติกร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพรรณวรท  สมไหว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพาขวัญ  อุปนันท์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขันต่อ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นันทปาลียอง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภูริชชญา  สุขุมพัฒน์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายมีโชค  กิติกาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรินรดา  ขันคำกาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวชิรวิทย์  วรกัลป์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายวรเมธ  รอดโพธิ์ทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภจักร  ประไพนพ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุรภา  มะโนสร้อย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายสุวิชชา  ธนันชัย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกฤติศญา  อุ่นอุโมงค์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกวินตรา  คำตา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายก้องภพ  วันนะวันนา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันต๊ะดุก โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกันตินันท์  กองฟุ่น โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกัลยกร  เทพอิน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายคณาธิป  อินตาชัย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายคุนภัทร  สมโชติ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจิตติภัสร์  ดาวเวียงกัน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายจิรายุ  ปันศรีละ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชนิดาภา  เทพวงศ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชยทร  ปฏิเวท โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชุติมา  โรจน์ธนกานนท์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปละอุด โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฐพร  ก๋าวิน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณัฐภูมิ  อนุใจ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเตชภณ  แก้วยศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธนกร  มายุพัน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธนกร  สุริยะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนวรรธน์  อินจำนงค์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธนัชญา  จันทร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายปรมะ  ครั่งเนียม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปรียนันท์  เลิศหล้า โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ฝั้นเครือ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงผกามาศ  สุขพลางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพชรธรณ์  สกิจกัน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิชชากร  สุริยาราช โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  เป็งวารินทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิชญธิดา  มูลวงค์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สหกิจขจร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพิสิษฐ์  แก้วเป้า โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูยาทิพย์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภูมิพัฒน์  พฤกษาพนาชาติ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภูริ  จันทร์แก้ว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ตันไชย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงลูกขวัญ  รักเสมอวงศ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวนิชพร  สุทธเสน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวรภัทร  สมโชติ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวรวิช  เลิศกุลดิลก โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวิสุธิดา  เจริญเดช โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสถิตคุณ  สุขุมพัฒน์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายสิรวิชญ์  แดงศักดิ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงอ่อน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอรญา  อรุณวิวรรธน์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกชมน  เถียรถิม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายกิตติกุล  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกูลธิดา  ใจสุยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายไกรวุฒิ  ขัดป่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรพนธ์  พรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายโชติรวี  จันทร์ผง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายญาณเกียรต์  แก้วปรีดาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงญาณิศา  วงค์ฆ้อง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณชารีญา  อินตามูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายณฐกร  มูลศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณฐพร  ลีนะกิตติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณพิชฌ์สิณี  ภัสสัตยางกูร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฏฐากร  จินายะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐชนน  ทองหน้าศาล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐภัทร  ธิปัญจะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเด็กหญิงสโรชา  ปิกน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายตฤณ  เวียงนาค โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายตัวแทนหัวใจ  เรือนแก้วเทวา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนวรรธน์  เมฆศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญชนก  ม่านมุงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงน​ภัทร​ษ​ร  ใจ​ปะ​ละ​ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายนนทพัทธ์  กาลันสีมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนพสร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายเนาวราช  เสนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายเบลเยี่ยม  วีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายปวรรุจ  เป็งวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายปวริศร  ตันทะเขตร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงค์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายปัญญาภัทร  ปัญญาศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายปัณณวิชญ์  เป็นพนัสสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายพชรสักก์  ปวงอูป โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพรนภัส  แสนประโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตะยะพงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพิชญธิดา  เตจ๊ะมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพิชญะ  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายพิชญะ  สุสิงสา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพีระพงษ์  ปุกเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงไพทยา  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายภัทรดนัย  โชคทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงภัทรนันท์  ปันทะธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายภาณุภัทร  ดีอุดม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายภูมินท์  สุทธหลวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงรวีพร  จันทร์เป็ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวชิรกานต์  จันทร์คำเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายวนธน  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวนิดา  ท่าดีสม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายวุฒิภัทร  น้อยวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศรีริตา  สุภานันท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศศินิภา  อรุณโรจนวุฒิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศิรินทวรัชฌ์  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วมณีแสง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสาริศา  เทพวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสินีนาถ  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายสิรวิชญ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายสิรวิชญ์  วัฒนาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอมรรัตน์  อรุณเรืองศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอรินราดา  จอมทัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอาภัสรา  คำภิคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอารดา  วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเอมมิการ์  ใจพรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายเอื้ออังกูร  ยะเวียง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชาย ธนวัฒน์  ทะนันชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกชพรรณ  มาพิมาย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกนกพร  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกนกวรรณ  ติใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพยพิมาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกมลฉัตร  มั่งมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกมลพร  อินขาล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกมลภพ  อินขาล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกมลยุพา  คำวัง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกรวีร์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤตพจน์  จินะเป็งกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกฤตพร  เรือนทราย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกวินทิพย์  ภัสสัตยางกูร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกวินธิดา  กาวารี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกวินธิดา  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกวิสรา  ฝั้นจักรสาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกษิดิศ  ไหวฉลาด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ต๊ะวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกันตภูมิ  วรรณมะกอก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกันตินันท์  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อาภัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกุนที  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ธิดา  ยะคำแจ้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเกียรติยศ  หลักหมั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเขมจิรา  หลวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายคัมภีร์  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจรณินท์  จันคะณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจรัญพัชร์  ศรีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจักรกฤษ  ไชยพรหมมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจิตรกัญญา  แป้นห้วย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจิรภัทร  เหล็กตั๋ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจตึง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิรัชญา  กันทะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจีรติมา  เทพประไพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ต๊ะนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายฉัตรกวิน  วงษ์แดง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฉันชนก  พูนพิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชญานิษฐ์ศา  ใสสอาด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนกานต์  มะโนเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนเนรษฎ์  เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนิสรา  ปารมี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชลแดน  เพิ่มลาภ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชวนากร  พานเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชัชดล  ปันเขียว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชาติญาดา  มาแดงสาย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชินชญาดา  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุสมวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชายสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียมเที่ยง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ไปเร็ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงญาดามณี  แสงผาบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายฐกฤต  สุวรรณชิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฐนิศร  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายฐิติพงศ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐิติมา  ปัญญาพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สภาธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณฎา  นรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณฐพงศ์  แดงชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณพัชญา  ปัญญาศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณรงค์ชัย  พลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัชชรีย์  วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  พุ่มเมฆ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐกมล  อินออม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณัฐกรณ์  ลาเฟื้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐกฤต  ลาเฟื้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐกิตติ์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐชนน  นันติอูป โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  พงษ์รักษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐฑริกา  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาระมีกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์ดา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิติวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิธี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจเดชพงศธร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐนนท์  นันทโรจนาพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐพงค์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐพงศ์  ฉางข้าวพรหม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนะมณี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐภูมินทร์  อินสัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐยศ  ถานะสม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐริการ์  เรือนหล้า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัษฐกาญจน์  อารินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณิชชานลิน  ลังกาฟ้า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณิชญาธัญย์  พันแสนชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณิชารีย์  อุดทาเศษ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงดลภัทร  เจตน์ธนวัชร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงดาลียา  ชวลิตเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายติณณภพ  จักรกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนกฤต  สุนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนกฤษ  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนภัทร  แก้วเสถียร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนภัทร์  เครืออ้ายตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนวัฒน์  ผจงบูชิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนวันต์  หน่อป้อ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธนัญญา  สมบุญญา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำเย็น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธมลวรรณ  เมืองแทน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กองขาม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธัญหล้า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญพร  จันสุภาเสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธีทัต  อรุณรักษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธีรเทพ  เพ็งจันทึก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธีราทร  ปัญญาด้วง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเธียรวิทย์  ก๋องแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนนทพันธ์  ปิงชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนพคุณ  แสงยา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนภัทร  สุภาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนภัทรวลัญซ์  มหาวรรณตัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนรกมล  จุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนรปภัส  พุทธลก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนฤภัทร  เตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนันทภัค  สุไทยสง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนันทรัตน์  กาลันสีมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนิชานันท์  คำพรรษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนิชาภา  สนิจนัตร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเนติธร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงบัวบูชา  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายบารมี  นวลนุช โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงบุญรักษา  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายบุญวีร์  วิไลสง่ากุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเบญญาภา  มั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปฏิธาน  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปณิตา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปภังกร  วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปภาวรินท์  พรมพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปรัตถกร  พิทาทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปรางค์ธิดา  ธิคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปราณณิชา  คำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เขียวเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปาณิสรา  สมัครการค้า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปานิสรา  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปิยะธิดา  เพชรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปุญรวิภา  รอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปุณณภา  ตาจุมปา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปุณยวีร์  ยะบุญธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนพนัส โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพชรดนย์  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพรกนก  เตจ๊ะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพรชนก  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรนภัส  ลาพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพรรวินท์  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพลภัทร  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  เที่ยงดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพสิษฐ์  มโนกสานติ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพัชญธิดา  เชื้อปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพัชราภาวดี  ปามี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพัทธดนย์  ตายะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิชชาภา  เกียงภา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุยะใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชญาพร  สอนดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชญาภัต  อุปนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิมพกานต์  กินดุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพีร์ธภากร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพีรวิชญ์  หมื่นจิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภคพล  นามผา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภรัณยา  ใจดีกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภษร  พรมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภัควลัญชน์  คำภิคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภัทรธิดา  รุ่งมงคลกิจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทณืสิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภัทรวิน  เตโช โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัทราพร  นันทะพงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัสพร  อินต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภาคิน  ทวีภัทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภาคิน  นันทิมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภาคิน  โนโชติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภานุรุจ  จันทร์ประทุม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภาพิชมน  สง่าเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงภิญญาดา  สุสิงสา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภีมร์  โลมาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภูมิรพี  ดีฉนวน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภูริชญา  สาทะกลาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงมัตตัญญุตา  ต๊ะสูง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมิณฑิตา  ณะวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงมุฑิตา  ฉิมแย้ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเมธินี  ก๋าวิตู โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงยศวดี  ปัญญาใจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายรชต  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรมิดา  สีดาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรมิตา  ศรีวงค์วาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรวิสรา  นำปูนสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรักษอร  ยิ้มนาค โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรักษากร  รวิรัศวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรัชชานนท์  คำขจร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรัชชานนท์  ปัญโยกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายรัฎฐกรณ์  แปงงาม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรัศมิ์ดารา  เมืองมานะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายรามิล  สุนจิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายรุ่งรดิศ  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงรุ่งวิวิศนา  เหมงาม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายไรอัน  โกเมส โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงลักษขณาวรรณ์  แจ้ใจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายลาภิณ  เวทมนต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงลินลลีย์  เลขนอก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวรวรรธน์  รักสัจจา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวลักษญา  อินทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวัชราวลี  สมนึก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวัลลภา  อาภัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวิชชนนท์  อวัยวานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวิชญาดา  เนตรผาบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวิชญาพร  คำพิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวิทญา  พัดสาริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศยามล  ปางปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ขวัญสิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศศินิภา  หน่อแนวอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศศิปภา  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายศักดิธัช  พันธ์กูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  กาวิโล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายศิรายุ  ธิอุ่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศุภณัฐ  คำโย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายศุภภณ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศุภวิชญ์  ดำกาใจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงโศภิษฐา  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสรวิชญ์  ใจไว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสวิชญา  ปัญญาสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสิรภพ  จุ่มใจปิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสิวาพร  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุชานุช  ลาพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสุพิชญา  ปาตัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสุวัฒน์  จุลกาญน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงหทัยกานต์ดา  พรมมาแบน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงหมิงเทียน  ศุทธิธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายหรรษธร  เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายหรรษยศ  ยศโม่ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอตินันท์  จักขุเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอธิชา  สมมะนาสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอภิชญา  มหาธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอภิชญา  หมวกเครือ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วปินตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอภิลักษณ์  กิจทาทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอภิลักษณ์  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอรรณวินทร์  ปาละแดง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอัครฌาณ  สุยะก๋อง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอัญรินทร์  ธนันต์ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอันดา  พัสกาลปักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอาณาเขต  ปวนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอารยา  ยอดวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอิทธิพล  ปิงชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอินทนันทน์  โนนทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอุรัสยา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเอมิกา  ศรีบุญยัง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกมลฉันท์  โพธิพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกัญญณัท  จักษุธารา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ยศน่าน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โมริน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ทรงอยู่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายกันตพัฒน์  ทานะแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายกิตติภพ  เทพา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โพธิศาล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายไกรวิชญ์  ยองเพชร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายฆฑาเมษ  เลขทิพย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายจักริน  ณ ลำพูน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายจัตุพร  จันตะธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายชนกันต์  ปาปวน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญาศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงชไมพร  ปินชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชัชชญา  ทองขัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายณภัทร  พรหมณะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เสรีรัตน์ประสาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  เลิศพรมาตุลี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายณัฐพัชร์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายณัฐรัชต์  จันตัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายดรันภพ  เพ็งมี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายนภัค  พงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายนราวิชญ์  ขันญานะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายนันทภพ  ประดู่วงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงบุญรักษ์ษา  บุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หัวนะราษฎร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายปรมินทร์  ปินตาเปี้ย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปริยากร  จงภักดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตนพรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายปัณณทัต  ชุ่มใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายปุญญวิชญ์  ปัญญาปิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายพชรพล  ยืนธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพนิตชนัน  จันทร์ลอย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  พิมสาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยะเสน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายพิชญะ  คำปัญญา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุภาคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายพุทธคุณ  คุณานวน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายพุทธิพงศ์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายภคิน  คุ้มผล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายภวิศร์  อุปะทะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายภูภัตร  มาบุพผา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายภูริณัฐ  จุลธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายยศกร  ผาด่าน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงลภัสรดา  กัณทะวงค์วาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายวรเศรษฐ์  พฤกษากร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวรัชยา  รัตน์จันตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายศุภกร  พันธวงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายศุภณัฐ  นามวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายศุภวิชญ์  โปทาศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงศุรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสุธิดา  ยาทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายสุพัชพงษ์  ศรีไม้ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายสุภชีพ  จาพรึก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรามจร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงอริญชยา  ออแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายอิสระ  อุ่นเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกรกช  สุภาษี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกรรวี  วีรเศรษฐ์วาทิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกรวรรณ  ญาณตาล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกฤตภาส  นันตะสุคนธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกฤติมา  ปินตาสุข โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกฤษกร  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกวิน  เกียรติวิภาค โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกัญณภัทร  อินสุยะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกันตนัทธิ์  จรรยาเจริญรักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกันยภัทร  นวลแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปานพาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกิตติเมธ  กันทะมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกีรติลดา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกุลณฎา  กุณาสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกุลิสรา  วงศ์วาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงคณพิชญ์  ไววุฒิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายคณิศร  อินตาหล้า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายจตุพร  สุจา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจรัญพร  วิเศษคำนึง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิตตินันท์  ป้องปาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจิรณัฐ  ยอดอุโมงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจิรปภา  ทับทิมศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจิรภิญญา  เกิดผล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจิรสุดา  อินพรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิรัชญา  ไทยชอบรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเจติญา  อรุณศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ตั๋นอุดม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชญานน  กัญญาธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชญานนท์  โปธาคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ไผ่เรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชญาภา  ฉัตรชัยศักดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชนะชัย  หล้าฟู โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชนันธร  ปินชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชนิดาภา  เหล่วะนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายชยาวิชญ์  พุทธโส โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชวัลย์รัตน  นันทะพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชุติกานต์  บุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชุติพนธ์  มิ่งมงคลศศิธร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายโชติเดชา  สุวรรณล้อม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงญาณิศา  เชฏฐวรกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยรังษี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายฐิตินนท์  อินทะจักร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงฐิตินันท์  คำเตจา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งคล้าย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทะปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณชารีญา  อนนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายณฐพบ  พาหิรัญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ไชยะหมื่น โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฏฐินี  ใจกัณฑ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณัฐกันต์  สมบุญโสด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐชริกา  สีโส โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ ลำพูน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐปภัทร์  จอมจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐพร  ไชยเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐพัชร  ทองอาชา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณัฐพัชร  แก้ววิฑูรย์กิติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายณัฐภัทร  ใหม่สวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายณาศิส  สายปินตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสุพิงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำเผ่า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณิชาภัทร  จักขุเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเดชาพัชร  อินแสง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงตรีทิพย์  ก้อนจำปา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเตชิต  บัวอุ่นใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเตชิต  เถาปาอินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเตชินท์  บัวอุ่นใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายทินภัทร  สายสุดใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนกร  ศรีภุญชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนกร  สุริยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนกฤต  ทากิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนศักดิ์  ธิน่าน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนัชชัย  ภูทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนัตถ์  แก้วตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธมกร  เรือนแพง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธัญจิรา  ยะถาธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นิพนธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธัญพิชชา  รักงาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปัญญาคุณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธัญสินี  เตจ๊ะพิงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธิติวุฒิ  วรวิสุทธิ์สารกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธีร์ธวัช  แดงนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธีรภัทร  พรหมมารัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธีร์วรัตม์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธีร์วริทธิ์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายนนทวิธ  ทาแกง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มศรีอินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายนฤภัทร  เพิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายนัธทวัฒน์  นันทกาส โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนันท์ณภัส  สีแสด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณยศยิ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์เรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนัยน์ปพร  บุญญผลานันท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายนาคินทร์  ขอบรูป โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนิชชาภัทร  ประกอบวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนิชพน  ประกอบวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนิชาภัทร  พอสุยะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเบญญภา  เครื่องแจ้ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปกป้อง  ปันจุติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปฏิญญา  ศรีสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปฐมาพร  หาญขว้าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปณัทชา  นาทธนเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปณีธี  ศิระวงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปพนธีร์  กุมาระกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปภังกร  อิ่นคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปภาดา  สุบินมงคล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปอขวัญ  ลัคนาโฆษิต โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปัญวี  ช้างน้อย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทวงค์อารี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปัถพี  บุญทรง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปันปรีดา  สิงห์สูง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปาณปวีณ์  อุตโนคาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปานชีวา  กิติศักดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปุณญพัฒน์  จันทาเวียง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปุณยนุช  คำฟู โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพงศ์กรณ์  พรนิลแสงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพงศ์พานทอง  ปัญญะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพรทิตา  นันตาดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  บุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพลอยขวัญ  จันทร์สว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพัชพล  ดอกคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพัฒนกร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิชชาพร  ศิริราช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิชาพัตร์  ไชยอุปละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิทตะวัน  สุวรรณกูล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิมพ์นารา  นิลเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สังข์สิริพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สมบุญโสด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิลาสิณี  ศรียาบ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพีรวิชญ์  สุเรียมมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเพ็ญทาทิพย์  พานพล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงแพรววนิต  จี้รัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อะกะเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภัทรกร  วิระปิง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภัทรพงศ์  เตชะโสด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภัสร์นันท์  กิติมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภาคศกร  บัวแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภิชชาภัชญ์  กมูลธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูเบศ  อนณธชาโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภูภูมิ  มหิงษา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูมิภัทร  อุดมวงศ์รุ่งเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมนัสพร  ม่วงพัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงมารีไอรีน  ไวสิทธิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงมินรญา  เกียรติวิภาค โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายยูกิ  อิชิคาวา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงรมิตา  วิเศษนอก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงรักษณาลี  ศีติสาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงรัญชิดา  แปงจิตต์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวชิราลักษณ์  อินต๊ะคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวรัชยา  สมใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวรัญญา  จันทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวริยาภรณ์  ศรีวิชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวริศรา  แก้วกัลยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเมืองมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวัชรวิชย์  พัชรทวีโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวิชญาดา  หล่ำศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวิรัชดา  อุตมะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวิราสิณี  สุทธโทธน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายวุฒิวัฒน์  พุทบุรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงศรัญญา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศศินัดดา  สืบจากสิงห์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศิกานต์  นวลแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศิริญญา  ใจลังกา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศุภรากร  ยอดยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสกลพัฒน์  พัฒนการุณย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสติมา  ไชยมงคล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสรายุทธ์  หงษ์ตัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสโรฑรา  อมรสิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายสิขเรศ  มีอ่วม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายสิทธิโชค  เศรษฐกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสิริลดา  ใจยะสาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุชญา  ดวงแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสุชาครีย์  ปัญญาสม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุชาดา  ใจไว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสุดารัตน์  กิติมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายสุริยะพันธุ์  สำอางค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปันติ๊บปะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายหิรัญรุ่ง  อุตรสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอนัญญา  อินต๊ะเผือก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอภิรญา  พรหมมารัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอริญา  พลายสวาท โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอัครินทร์  หล้าเที่ยง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอัญชนา  มูลแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอัญญาพร  ภัทราวุฒิสรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอาฐิชญา  เจียรนัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  จันลา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอุรัสยา  แก้วนันไชย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงเอลียา  นันตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงฮารีมา  อาบาซี ฮาซีฟ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกนกพร  ฉางข้าวไชย โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกรรณิกา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วยศ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลุงออ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชยพล  มูลรังษี โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนฤมล  แก้วยองผาง โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเนตรชนก  กระจ่างดี โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพรประวีณ์  อุตมะแก้ว โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  จิตต์ระเบียบ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายวุฒิภัทร  ไชยยอง โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศุภสิทธิ์  หล้าพระบาง โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอิทธิกร  กันธรรม โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจารุกัญญ์  โอดแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายจิรภัทร  พิชัยพงค์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายชญานนท์  ชมภูพลอย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงชญานนท์  ใจเรือน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายฐากร  รียอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณิชา  แดนนาเลิศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายธนภัทร  คำวังพฤกษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงธนัญญา  ณ ลำพูน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงสุพัตรา  ปินตาอุ่น โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เมืองมูล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  จิวิตัน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัจฉริยากร โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัชชานันท์  เดชพงษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนวินดา  อินทร์ประดิษฐ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนันทนิกข์  เพิ่มสุภัคกุล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงบัณฑริตรา  ยะสะนะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุชลมาศ  ติ๊บบุ่ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอนุวรรตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอภิชญา  มูลรังษี โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายบวรถทธิ์  สุทธิธง โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพิชชาภา  ขัดสงคราม โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายวรกฤต  สุริยะวงค์ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงกัญญวรา  พิริยาศัยสันติ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สิงค์ครุธ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายจิรวัฒน์  ธารสุขวิมาน โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงจิรัชญา  สุภาคำ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจิรัชยา  สายทอง โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชณัฐกานต์  มูลแก้ว โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายไชยาพร  ไชยชะนะ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฐนนท์  มณีทอง โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงทิฆัมคัมพร  ตะยะพงษ์ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธาราริน  โพธาเจริญ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปราณปรียา  พงษ์ศักดิ์กมล โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อะพิเนตร โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภาคิน  รัตนพฤกษ์ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ดำรงฤทธิ์ไกร โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายริว  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุภัญชญา  ศรีวิราช โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนีนนารา  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดน้ำดิบ ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายจตุพร  ส่วยคำ โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายนพวิชญ์  - โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายแม็ค  ลุงตี๋ โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายวรัญญู  - โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายศิริชัย  แก้วสีเขียว โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายสาธิต  จันตา โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายสารัช  - โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายกี  ลุงคำ โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวิมนสิริ  จิตรวงค์ โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงซอ โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกำชัย  แสงคำ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายธนพงษ์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายปรัชญา  คำนาศักดิ์ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายพัชรพล  แสนกล้า โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงภัทรศยา  วรรณกิจ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายรัชพล  จี้คำฟู โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายส่วย  นายซู๋ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ป.6 คณิตประถม
711 นางสาวกอนคำ  วงศ์สี โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงจันทิมา  - โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธรรมตา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงธนภรณ์  กันวิไล โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายธนวัฒน์  อินทะรังษี โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงสุพิชญา  มโนแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงหนูแดง  มีโชค โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอัยย์อารยา  จี้รัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงแพรวา  แซ่ม้า โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายภูวนัตถ์  เจริญพิเชฐกุล โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงรัตธิกา  แสนหงส์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอนุรัตน์  กาสุยะ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 วิทย์ประถม