รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวินธิดา  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตินันท์  คนดี โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงคณิตา  ตั้งตรง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจรินทร์ภรณ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นราทิพย์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเดชาวัต  กองตัน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนกฤต  ป้อต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนทัต  มูลปนันท์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายบุญญวัฒน์  ล่ำสูง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเบญญาภา  คำแปง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิชชานันท์  สกุลปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิชยา  ไปเร็ว โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายภรภัทร  วสุสัณห์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกวินธิดา  โตนะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกัลย์ลภัส  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ล่ำใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณภาภัช  คำพิชัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เขียวดีเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงทัณฑิกา  เตชะพลี โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธนาภา  วิจิตรจรัสแสง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนิรชา  โลมากุล โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทินวัง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปันงาม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงภัทรลภา  ไหวพินิจ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรฐลดา  ชัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงรุ่งระพีพร  แต้มคร่อง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายวชิรญาณ์  การรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสุภิสรา  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอารดา  เซมา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกฤตภัทร  ชัยวร โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกวินธิดา  จิตต์ใจ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยามเลย โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปฐมพล  กันไชยสัก โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปริญาภัทร  อะโนละ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพบพร  ปลื้มกมล โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายรัชชานนท์  กันทาชาติ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุภัสสรา  สินพิมลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอภินันท์  วงค์วิวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  หมุดดี โรงเรียนบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จะซาน โรงเรียนบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐริการ์  สุดจำ โรงเรียนบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์เหลา โรงเรียนบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายตรีวรัตน์  สอนดี โรงเรียนบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธัญรัตน์  วรรณโคตร โรงเรียนบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมณีวรรณ  มงคลธนเกียรติ โรงเรียนบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรรณิดา  อินทร์ต๊ะ โรงเรียนบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีวิชัย โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ตามศักดิ์ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภาวิกา  ทิฉลาด โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอารยา  โลมากุล โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 นางสาวเจริญรัตน์  พวงเพชร โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวณัฏฐวรรณ  ศรีอุดวงศ์ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงคิม  อินลี โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนันทิชา  เป็นใย โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธนัตถ์ศรันย์  จิตต์มุง โรงเรียนบ้านแม่เย็น ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธัญธนัท  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่เย็น ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายนิติศาสตร์  ก๋าเร็ว โรงเรียนบ้านแม่เย็น ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิรัญชนา  เพ็ชรศรี โรงเรียนบ้านแม่เย็น ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐพัชร์  จันตะมะ โรงเรียนบ้านแม่เย็น ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพัณณกร  วงค์ขัติย์ โรงเรียนบ้านแม่เย็น ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายฐปณนันท์  เป็นวงค์ โรงเรียนบ้านกล้วย ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนวะลา โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายตุลธร  สารสมุทร โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพงศกร  หน้าผ่อง โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพิริยะพงษ์  ฟังเพราะ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงมยุรฉัตร  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงลลิดา  วงค์เทพ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายศรายุทธ  จันทะเสน โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุทธิดา  สวยฉลาด โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณพิชญา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธัญชนก  เทียงคาม โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตาเร็ว โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอธิชนันท์  คุณนา โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนวัฒน์  รองตั้ง โรงเรียนบ้านหนองนาว ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวิชชากร  ห้องพ่วง โรงเรียนบ้านหนองนาว ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอุรัสยา  จำปาวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองนาว ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนัญธิดา  เป็นมูล โรงเรียนบ้านหนองนาว ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนิชาภา  เมืองพุทธา โรงเรียนบ้านหนองนาว ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวัชรพงศ์  สารคุณไพศาล โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ป.5 วิทย์ประถม