รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชณิภา  นันไชยบัว โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชุติมณฑ์  แก้วประภา โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เสนสุภา โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายนนทพัทธ์  คำนนท์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หาญวัง โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภควัต  แปงบุญชู โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชชานนฑ์  สมณะ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวรรณิษา  ไชยาน้อย โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายสิรภัทร  วงค์วัง โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธนธีรปกรณ์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกฤติกา  นันไชยบัว โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเกตน์นิภา  จรัสเสนากุล โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายฉัตรดนัย  ต๊ะนวล โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วปัญญา โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐธิชา  วงศ์หงษ์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายเตชิต  อิสระภาณุวงค์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงบุณยวีย์  วงศ์นันตา โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงวัชราภรณ์  กองจา โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกรกานต์  อุตสาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชนธัญ  เตปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนัญธิดา  แสงแก่ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชยากร  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชยุดา  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธนัชชา  กาวิชา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธนัชชา  ยิ้มปิ่น โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธัชนนท์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรพัฒน์  เตชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธีรวรวรรณ  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนรินทร์พร  กองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปภังกร  แรงกล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพงศกร  ตราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายพัชรวรุศ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายภคพงษ์  สุวรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภัทรสิชา  ศานติยศ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายภาคี  นันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภูตะวัน  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายรฐนนท์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงรัชญาภินันท์  ไชยวิภาสสาทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงลักษิกา  มารดาสกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายวุฒิภัทร  เสนาปัญญานุกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศรัณย์พงศ์  สมุทรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายศักรินทร์  ท้าวแสง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศิรภัสสร  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายศิรวัชร์  ศิริโรจน์ฤชาชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายศิวัชร์  ตระกูลดนย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุจีนันท์  พุทธิหนอย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายอภิวัฒน์  รวมไทย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอภิษฎาฆ์พรยุ์  เรือนใส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายอิทธิเดช  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงไอญรินทร์  ตุ้ยหล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกนกพล  หมู่วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤติกุล  ป้อเครือ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกวิสรา  เครือชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญชรส  วงค์เวียน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญญพัชร  อ้ายมา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  วงศ์ป่าขาม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจีรชยา  วิริยะผล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายเจษฎากร  วันนำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชญานิศ  กาวิละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชนันธร  สรอยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงญาณิสา  คชเสน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐิติมา  กลางโรง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณฐน  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ว่องกิตติกูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐชนิกา  วงศ์มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฐิตาภานันท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณัฐภาคย์  นันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณิฐ์ชาพัชร์  สารสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนภัทร  เมาคำลี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธีรพงศ์  ไชยเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนงนภัส  ตาธิ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายนนทพัทธ์  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายนราวิชญ์  ปินตาปลูก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนรีรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนันท์นภัส  สารใจ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนิชาลีย์  สืบอ้าย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนิสิตา  จาอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปนิดา  วิมล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปริฉัตร  ศรีธาวัชร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปวิชญา  อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปวีรญา  พละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปัณชญา  ศรีทนันชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปาณิสรา  หลีปิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพรชนัน  คำฟู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงชัยวะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ปิงเมือง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพุฒิพร  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเพชรรินทร์  นันตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภัณฑิรา  ระมะโน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภากร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภูดิศ  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูมิภิญโญ  ปะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพย์สอน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายยุทธศาสตร์  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายรชตวัฒน์  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายรณพี  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงร่มบุญ  นันทิโล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงลลิตา  ชุมภูทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวริศรา  พรมเสนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ใจแก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศุภกานต์  มีทา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสิรภัทร  คฤหัส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุชัญญา  รัศมีเวียงชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุนันทา  วรรณเครือ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอภิชญา  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอริญรดา  หัตถ์ปทุม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอัครชา  วงค์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอัจฉราพร  พูพันธ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอัณณ์ญดา  คำพาผง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอิทธิกร  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงไอลดา  คำภิระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกนกกาญจน์  อาจปา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกฤติกา  จอมใจ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกษิรา  โนชัย โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายกิตติกวิน  ชุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายเขมณัฐ  ดวงฟู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงคณิตา  อินทรจักร โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายคมพิพรรชน์  อุดก้อน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจอมขวัญ  ทาทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงจันทราภรณ์  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชุติมดี  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ฟูตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐดนัย  วรรยา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์กาวี โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายธัญวิชญ์  ยะเปียง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายธาราธรณ์  มูลจันที โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนัชนันท์พัฐ  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายนัธทวัฒน์  เยียดยัด โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนีนนารา  คล่ำคง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายบรรลังศักดิ์  ผดุงชาติ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายประวีร์  สุทธรา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายปัณณทัต  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปีย์วรา  ตันทา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายปุณณภัทร  สุปิน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพยัคฆ์  ไชยชะนะ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพัทธนันท์  ต๊ะนางอย โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพิชญ์ฌพัชร์  ชัยศิริภัสสร โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายพิชญุตม์  ก๋าจูมปู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพิชยา  แสนใหม่ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพิพม์ลดา  สุคำตา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทาจ้อย โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายพีรวิชญ์  สว่างปัญญา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อินไชย โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปุ้ยตระกูล โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายรชต  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงรัชชประภา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายรัฐนันท์  ตันทา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวริศราภรณ์  อินภา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายศิวนาถ  ก้อนแหวน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายศุภกฤต  ลานยศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปงก๋าวงค์ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุพิชญา  นาสี โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายหฤษฎ์  อุ่นปิง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายอภิภู  เมืองเชียงคำ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายกันตพิชญ์  ใจธรรม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยชะนะ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายคณิศร  ทาอาสา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรายุ  สารอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัชชานันท์  หล้ายอด โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐชยา  สุปิน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายทรงเกียรติ  หล้าตา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนัชชา  สุริยัน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยาอุด โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  ยะเปียง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายบวรวิทย์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปภัสสร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงประภัสสร  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปัณณพร  จันละ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปิยธิดา  ลินใจ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปิยธิดา  หน่อใหม่ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รินอุด โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชชาภา  ธวัชกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงโยษิตา  ปิมมา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายรณกร  ต๊ะสุภา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรรณลดา  ซาวสืบ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรัทยา  ผมสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิษฎา  ก้อนจะละ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายจิรายุ  อินยาศรี โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจุฑามณี  สีด้วง โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายชยธร  วงศ์ฟู โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชลดา  วงศ์อุ่นใจ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายณัฐภูมิ  วงค์หาร โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายตรัยคุณ  บุญทาหอม โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายทินภัทร  สันป่าแก้ว โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายธีรภัทร  หม่องธรรม โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพัชรดนัย  บุญมัง โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายวุฒิพงศ์  วงค์ทาถี โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายสรวิศ  ซาซิโย โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนปัญญาทอง โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์  แก้วเรือน โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงช่อชมพู  เครือดวงคำ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์สุวรรณ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนภัทร  อิ่มทรัพย์ไพศาล โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนลิน  สารโพคา โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปัญญาดา  ดำเกลี้ยง โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพัทธดนย์  พรมวัง โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพุฒิพงศ์  เถายศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภาสิณี  สุดสาคร โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรักดี  ธิติถามวัฒ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูศรี โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศศินัดดา  โยธา โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสวย  - โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอภิชญา  บุญทาหอม โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอภิชญา  มูลจา โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงคณิสสร  ชุมภูน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชนกนาถ  พึ่งไทยเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชนิภา  อินบุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายเตชน์  สอนบุญปาน โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวลัยทิพย์  สุจริต โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกมลฉัตร  อินบุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกฤติเดช  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจันทร์จรี  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำนวน โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐพัฒน์  สันเทศน์ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐภูมิ  อินตุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนิติภูมิ  วุฒิ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายบุรินทร์  อินต๊ะเมา โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปวริศา  สมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปาณิชา  วิจิครภัสสร โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพรยาวี  กางโคตร โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพีรพัฒน์  ไสยวัง โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเพชรแพรวา  ไสยวัง โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัคมณฑน์  สีแจ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงยมลภัทร์  สอนบุญปาน โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายรชตภูมิ  สันเทศน์ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไกรวาปี โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวัชรพงศ์  แก้วคำงาม โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศิรภัสสร  อินบุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอาริสา  นันตาเป็ก โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐนันท์  ลายแสงพงค์ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายวิชยุมต์  ชุมเสน โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงชญาภา  เรียงขวา โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธมกร  มณีชัย โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนิชนันท์  กาวิละพันธ์ โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงไปรยา  เขื่อนปิง โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกนกนิภา  อุปการะ โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายพิชญะ  โนซากิ โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายชนกันต์  ขัดเชียงแสน โรงเรียนวัดสาแล ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายณัฐพล  คำลี โรงเรียนวัดสาแล ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐสินี  หมื่นประจักร์ โรงเรียนวัดสาแล ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงลินลดา  นาสี โรงเรียนวัดสาแล ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายกิตติศักดิ์  วันเปี้ย โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชลภัทร์  นันใจจุมป๋า โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนกร  ขัดเชียงแสน โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปะละน่าน โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรชต  มูลปะละ โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินสุข โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศุภวิชญ์  นาสิงห์ทอง โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสาธิตา  จิตต์ดวงวัน โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอภิชาติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสาแล ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกานต์ดนัย  บุญจันทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศิริกิตตินนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายพัชธนเรศ  ดวงคำสวัสดิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) ป.6 คณิตประถม