รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  แผงงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชรินทร์  ปัญญาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลชนก  สุภานันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกมลภพ  คีรีประสพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรรณพรรณ  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรองแก้ว  แย้มเนียม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตชนะชัย  กันทะวะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤติธี  กุลพิมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องกิดากร  วิสุทธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาภัค  มาลัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปองดอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกัณฐรากร  ครึกครื้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกันต์ธีทัต  ทินวุฒิธนาตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกันต์พิชชา  เรืองวาทะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกันยกร  ขันอินผูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัลยกร  ลุผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกานต์กาญจน์  เดชเดชะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญมาสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติกวิน  อ่ำกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติธัชช์  ทิพกนก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติพัทธ์  สารธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายไกรวิชญ์  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงขวัญณภัทร  คำยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีแป้นเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายคริษฐ์  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคีตกวี  ปฎก จูเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงคุณิตา  ประกอบดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจรรยพร  นาละออง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายจิตติธานนท์  ร่วมชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิลลาภัทร  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฉัตรจารีย์  บุญตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฉัตรชฏาพร  ทอนผม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชญานนท์  อุ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญาภา  ตั้งวิวัฒน์จินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายชนพล  โสภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชนะกันต์  อินเตชะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชนัญชิดา  แต้มไว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชนิตสิรี  ประไพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชมพูนุช  ชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายชยพล  คำอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายชยพล  สายคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายชยากร  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชยานี  ก้านสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชวนากร  เมืองลอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชวิศ  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชัชชวิน  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชัญญา  เฉิดฉาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายชัยพฤกษ์  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายชัยวิวัฒน์  ปาณะดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชาครีย์ญาธิป  มโนปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงโชษิตา  เครือยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายญาณวิทย์  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงญาณิดา  มะนุภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงญาดา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  รัตนเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฐิติชญา  ธงไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณชพล  รัตนเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายณภัทร  ธรรมธิกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณภัทร  บำรุงยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณภัทร  ฝั้นสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณภัทรดา  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณวพร  อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณวาพงษ์  กระทาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณหทัย  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณักษ์ลภัส  ปัญญาสมพรรค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัชพัธน์  เถาจันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  แสงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พอใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฎฐานันท์  ธิกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฎนิฌาร์  สิริพรโอภาส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฏฐพร  เชาวน์รุ่งเมธี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ปัญญากุลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฏฐ์  ปราชญ์ปรัชญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฏพัชร์  พุกกะณะสุต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐกมล  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แลสันกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐชยาน์  รักธีรภาพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐชัย  สัชฌะไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  พรมยวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐดนัย  ใหม่แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐทิตา  กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐธนัณณ์  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐนนท์  ใหม่แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐปรียา  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐภูมินทร์  วงศ์วารเตชะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐวีร์  ก๋าเมืองลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐสิริ  บัวปั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัติณชา  ทาวี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณัทกร  นันต๊ะน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณิชมน  วงศ์ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายทศพิธ  วังกาวี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายธนกร  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธนกฤต  ซื่อสัจจพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายธนกฤต  อุตุดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายธนกฤติ  อิทธิวัฒน์กรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนกฤษ  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายธนพงษ์  เป็งสถาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธนพัฒน์  อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธนัชญา  คำวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธนัญชกร  สูตรเลข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธนิสตา  เมืองลอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายธเนศพล  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธเนษฐ  ขอสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายธรรมรัตน์  พรวิเศษศิริกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธวัลรัชต์  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายธัญยธรณ์  ไกรษร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธัญยรัชต์  กิตติธรสมบัตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธันยวิชญ์  การด่วน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายธัรยวิชญ์  การด่วน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใบยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธิติพงษ์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธิติรัตน์  สูงงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายธีทัต  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายธีรเมธ  เมธีศุภกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนครียา  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนราพร  ลี้เลอเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนรีกานต์  อุ่นผูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนลินนิดา  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายนวิน  สิงหบุตรา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนัทธพงศ์  สิงห์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนับพร  วัชรขจรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายนิรมิต  อินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเนติมาตา  เเก้วมหานิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายบรรณวัฒน์  ตั้งเจียมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงบุญญาพร  ศรีพิศุทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายปฏิภาณ  คำคะมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปณาลี  โรสลัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปพิชญา  นันทหน่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปภินวิช  ดำริชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปรมาภรณ์  จันทร์ย้อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายปริญ  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปวรรัตน์  ภู่ระกำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายปวิช  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปัณชญา  ยะสมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปาณิสรา  เนียมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปิยธิดา  เเก้วโห้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายปิยะพงษ์  ปันตาโส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายปิยะวุฒิ  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปุณยาวีร์  จุ่มกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายพงศ์ชาญกุญช์  ขาววรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพงศภัค  ลามา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายพงศ์สุพัฒน์  หิริโอตัปปะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายพนธกร  เเก้วอรุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพรรณพีรญา  ชาติมนตรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพรรณวดี  เเก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพรรษสรณ์  อินต๊ะคุณากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพศิกา  ละฟู่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพัชรกันย์  ยานะรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายพัชรณัฐ  ศรีไชยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายพัชรพล  เทพานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายพัชระ  เมืองเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายพัทธดนย์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายพัสกร  ชัยนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีหิรัญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิชญธิดา  กันเวียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิชญธิดา  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายพิชญวิชญ์  สิงห์ใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายพิชญะ  เตียวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิชญาภัค  ดำคง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายพิชญุตม์  ศรียาภัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายพิชญุตม์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิชธิดา  อัครศิระกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายพิชยดนย์  ดีชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายพิชาภพ  สุขสามภพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิภรรณสิริ  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จันทร์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายพีชพัฒน์  ยศเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายพีรดนย์  ขัดทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายพีรวิชญ์  ยมนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายพีรวิชญ์  วิชัยคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายพีระพัชร  พัฒนะอ้วนสูง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพุทธิดา  สิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงภคพร  ขัดเชียงเเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภคพร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภรภัทร  จอมอินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงภัควดี  ปูปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงภัณฑิลา  พลัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายภัทรกร  ยศเกษม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายภัทรกร  รินทรท้าว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภัทรดนัย  ไฉไลไมตรีมิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายภัทรพล  อินทำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายภัทรภูมิ  เตียวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายภัทรภูมิ  เพ็ชร์หาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงภัทรวดี  ฝ้ายตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์อุสา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายภาณุวิชญ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ประมะวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายภีมณภัชร  เจียไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภูบดินทร์  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายภูมิภัทร  ธรรมริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายภูริทัต  ไชยกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายรชตบดินทร์  ขันธิมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงรดา  ขันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงรมย์ชลี  รัตนกิจทวีรัชต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงรสสุคนธ์  รัศมีปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายรัชชานนท์  เครือไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายรัชชาภูมิ  วงศ์ลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปากแคว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายวชิรวิชฐ์  ศรีกันใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวชิรวิทย์  นกเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มะณีย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายวรปรัชญ์  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายวรปรัชญ์  ต้นมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวรารัตน์  แสงบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายวสิษฐ์พล  ไผ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวันวิสา  มีชื่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวิชญาดา  ปันทะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวิภาดา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวิภาวี  ขัดสายะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายวิศิษฏ์  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายวุฒิภัทร  อนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศรัญพัชร์  สมพะมิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายศรัณย์รัชต์  อุดใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศศิตา  เทพเเปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศศิวิมล  จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายศิขรินทร์  เอนกกมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายศิรวิทย์  มะนุภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายศิวกร  เตชะลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายศิวนาถ  ทนันชัยชุมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายศุภกิจ  โพธิวรางกูร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศุภนุช  ศรียอด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายศุภพิชญ์  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายศุภวิชญ์  เหมือนสังข์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงศุภิสรา  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายศุรวิษฐ์  ใจวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสทิตยา  แก้วนันไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายสิรวิชญ์  อนันตวิรนิจกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายสิรวิชญ์  เตชะวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสิรินดา  เเก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายสุกนต์ธี  ใจศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุคนธ์ธาดา  ปูปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสุทธิ์สมร  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสุธินี  พูเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุพิชญา  ทีเก่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วคงทน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุภิรัตน์  ปัทมปราณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุเมธิกา  สุภาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ทรงสวัสดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายสุวินิต  ป้อมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงหรรษกานต์  เอื้อธนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายอนุภัทร  วงค์ปินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายอภิปัตย์  ใจเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอรณิช  วงค์คำปวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายอรรถพันธ์  สิทธิรัตน์เดชา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอรอมล  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอัจจิมาภ์  ชุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอัญรินทร์  แก้วรินมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  คำลือปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายอาชิระ  กามล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายอานนท์  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอิงฟ้า  รักษ์อภิวันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงไอยญารินทร์  ฟังเฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงไอศิกา  เดชพลากูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกชพร  นะทีสี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกชพรรณ  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกชอร  ระนาดเงิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกณิน  วิรัชเกษม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกนกกฤต  บุญยเนตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกนกพร  ด้วงบาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกนกรัชต์  ช้างเนียม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกมลฉัตร  กล้าหาญศึก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกมลชนก  เรือนเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกมลเนตร  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ฝั้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกรมิษฐ์  ทิศใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกฤษณะ  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกวินทิพย์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงก้องภพ  เกาไศยนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกันตพงษ์  ธิไหล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกันต์อนันต์  มูลนันไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกันติชา  วงค์เสนาะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  ้เเก้วสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกิจชีญ  นิจชญนนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกิตติญาดา  ญาณะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกิตติวินท์  แสนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกุลจิรา  วิรัชเกษม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเกวลิน  ลัดดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเกียรติกวินทร์  แก้วคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเกียรติยา  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงขวัญจีรา  คำโท๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงข้าวสวย  บุญมาสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเขมิกา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงคัทริน  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจรรยพร  จุลละศร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจักรภัทร  มวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจักรภัทร  สายตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจารุพิชญา  กนกไกรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจารุวัฒน์  ฟูปิง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สีหเทพเลขา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิดาภา  มีแหวน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายจิรชยันต์  วงศ์มโณภพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิรัชญาณ์  เสนาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิลลาภา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจุฑามาศ  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายฉัตรชนก  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฉัตรชยาภรณ์  ทอนผม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฉันทพิชญา  จะวะนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชญานิน  อินดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชญาพัส  งามใจตรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชนัญชิตา  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชนิกานต์  สารใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชนิษฐา  วงค์ใจบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชนิสรา  อินคำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชยพัทธ์  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชลัญภรณ์  ฟูสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชลิต  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชวนากร  ยอดเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชวพร  หย่อนเถิง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายชวิน  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชวิศา  ทาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชัชชัย  ลำปน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  วิธุระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชาญชัย  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชาญวิทย์  เจริญถนอม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชานนท์  วงศ์วารห้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชาราทิพย์  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชาลิดา  สุทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชิษณพงศ์  อินทกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์ขร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายโชติวิทย์  สีธิสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงญาณวดี  พงศิริแสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายฐกัญจน์  สิงห์ทองลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายฐปนนท์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงฐิตารัตน์  ปวงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายฑีฆายุ  จินะการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายฑีรบดินทร์  คำป่าแลว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณชพล  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณฐกมล  เดชะบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณฐกฤต  ตาเตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณธนนท์  ธรรมนาวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณพัชชรัตน์  ปันใจดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณภัค  ธนินเตชกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณภัค  เลิศกิจธนนานา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณรักษ์  การขยัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัชชา  ยาสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปริญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฎฐ์  พันธัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์กันธา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  โตอ้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐกฤษ  หล่ายเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐกฤษณ์  สุภาวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณัฐชนน  เถินบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐญาดา  เชื่อจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ไชยาสมบัติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำกอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฐดนัย  ติดรัก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐนนท์  หิรัญเขต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐนันท์  เเก้วเปี๊ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จีรเธียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  อินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐริกา  ธรรมจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุคนธมาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  น้อยปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐิกา  สอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชกุล  นวลบุดดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  อนันต์ธีระบวร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณิชารีย์  ปั้นเเจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณิสรา  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงตรีฉัตร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เชียงมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายตฤณ  ศรีเขียวใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเตชินี  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายทรัพย์อนันต์  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงทิพย์นภา  ศรีคำสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนกร  เมืองงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนกฤต  ยางสองใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธนกฤต  เป็งยังคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนภัทร  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนภูมิ  กาศอุดม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธนวรรณ  เคหะลูน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนวิน  เครือสบจาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนวินชัย  วงศ์ต่อม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธนวินท์  หล่อทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนัช  โยธา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธนัชชา  เศรษฐ์ชัยยันต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธนาภา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนาวุฒิ  ปัญญาอุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธนิดา  ภูมิธนปภากิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธนิศรา  ว่าชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธเนศ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธรรมธร  ช่วยนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธราธาร  สุระสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงแสงดาว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธัญชนก  ยอดอุทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธัญชนก  เดชเเพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญญ์ธนาภรณ์  การไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธัญยชนก  เครือยะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธัญสินี  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธัญสิรินทร์  สิริพัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธิดารักษ์  เงินเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธินย์วรัชญ์  วิชยปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธีรนาฎ  ติ๊๊บปะละวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธีรภัทร  จันต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธีระกานต์  แตงคง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธีระดนย์  จอมฟอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเธียรวิชญ์  ใจวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนนทกร  พิทักษ์วินัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายนนทนันท์  จิตศรัทธาธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายนพพิชญ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนภัทร  วิชัยสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนราวดี  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนริศรา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนริศรา  ปันเลายา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนวพร  โพธิ์สุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนัฐธภรญ์  ปินใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนัธทวัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงสุริยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนันท์นภัส  สีแปงวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนันทิกานต์  ถ้ำทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนาราภัทร  ใจศิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนิชาณัฐ  กันชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนิติภูมิ  ทุ่งมีผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงเนตรอัปสร  พัวธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายบรเมต  ดวงสนม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายบุญญวัต  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายบุณยกร  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเบญญาภา  จารุวุฒิพงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเบญญาภา  เครือใจวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปกเกล้า  อิ่นแก้วน่าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปฎิญญา  ทุมโคตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปฏิพัทธ์  มะนุภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปพิชญา  เอกกาญจนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปภิณวิช  อินต๊ะปะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงประภัสสร  อุไรวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงประภาดา  ชนกจุฑาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายประวันวิทย์  ชัยศิลปิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปรัญชัย  ปันยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปราช  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปราชปราณ  พีระกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปริญญาภัทร  จอมนงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปรียาภัทร  มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปรียาวดี  กำลังมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปวราภรณ์  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปวริศ  ทิพย์มณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปวริศา  เศวตมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปวินท์  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปองคุณ  คำวงษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปองคุณ  วงศ์น้ำนอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปัณณทัต  ปินตาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปาณิสรา  มหาวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปุณพิชชา  ลครพล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปุณยธร  อ่วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปุณยวีย์  เยาวขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพงศพัศ  ทาหะพรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพงษ์พสุ  ชัยศรีวี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพชร  กิติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพชรกร  เตชะลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพชรภัทร  จันทร์สง่า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพชรมน  นิลใย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพรชนก  คำเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพรนรินทร์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพรปวีณ์  เทพสุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพรรษิษฐ์  ทองรวย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพลอยชมพู  สัตย์ต่อชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพลอยนภัส  การพิสมัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพลอยลลินณ์  หุ่นหล่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพศิน  มะโนน้อม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพัชญานนท์  เเสงคำเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพัชรดนัย  อิงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพัชรนันท์  ศรีชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพัชรวรรณ  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพัชรวุศ  วะเท โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพัชริดา  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพัฒน์โสภณ  ธรรมยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพัณณพรรธ  จักรใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพัณณิตา  ธิวงศ์สาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ชน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิชชาพร  จริยวณิชชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพิชญภูมิ  ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิชญาพร  อินธิมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพิชญาภัค  หวานเกิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิชาภัค  สามารถ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพิชาภัค  สิทธิยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปันปวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิญาภัค  ใจแก้วมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพิมพ์โพยม  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพิมพ์ภัชนก  คงสุริยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทานินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายพีพิสุทธิ์  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพีรดา  แดงสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพุทธเพียงพอ  หม้อคำมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงเพียงตะวัน  กังวาลไกล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงเพียงฟ้า  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายภคพงษ์  กาญจนาพิเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงภคมน  สายประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภณภูวนาท  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภรัณยู  ภูสามารถ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัชนิดา  สวยสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วร่วมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภัทรดนัย  มะทะโจทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงภัทรนันท์  คีรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภาคิน  สุยะดอย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภาคิน  สุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงภิรัญชญา  ยศทองงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภูกวิน  ยาไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภูชิสส์  คำจันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภูมิชยพล  ฟังเพราะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำแสนเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภูมิภัช  สุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูมิวิวัฒน์  วังตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภูริภัทร์  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภูสิทธิ  ทาเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงมณีวรรณ  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงมนัญชยา  ใจเอ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายยศนนท์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายรณกร  วงค์วิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงรติมา  ต๊ะวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรสินทรา  พินิจชอบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงรัตนาวลี  ลครพล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงริชานันท์  มุขยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายฤทธิ์ธา  ก๋าสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงลลิตภัทร  จิรวัชรธนาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวชิชา  รุ่งทวีชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวชิรวิทย์  ใจนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวธูสิริ  ศิรินุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวรัชญ์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวรัชยา  ทองริว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวรากานต์  ราชบุรุษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายวรานนท์  มณีมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงวริชญา  การด่วน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายวรินทร  ต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวริศรา  รัตนชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวริสา  เมืองใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวัชรวิกรม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวัฒสินี  เป็นบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายวาโย  วีระยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวิรัญดา  ตระกูลพิทักษ์กิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวิรัลยุพา  เฮงลาภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ประเทือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศรัณย์พร  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายศิกร  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงศิรภัทร  คำจันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายศิรัญญา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายศิวสิทธิ์  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศุภกร  อุปอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายศุภกร  อ่องสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศุภชัย  ศรีนันชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายศุภณัฐ  มาสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายศุภวิชช์  ปัญญาเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงศุภานัน  สระทองพูน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองอะคร้าว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสราสิรี  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสายธาร  เสนาถี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสิทธินี  บุญเฉลิม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสิรกานต์  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสิริกานดา  วาวแวว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์เกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุชญา  เลิศสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสุชานนท์  แงงลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายสุทธิภูมิ  ก๋าจารี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุนิสา  ตั๋นสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วีรชัยนุสนธิ์กิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายสุเมธินธ์  จอมวิญญาณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสุรสิทธิ์  มาอุด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายหัสพงษ์  มโนไพสิฐนุกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอนันดา  ประทุมโทน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอนันตญา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอนันตยา  ปั๋นเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายอนาวิน  ไชยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอนินธิตา  สิงห์ตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอภิชญา  อินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอภิญญา  จิบุญมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอภิณพัฎฐ์  เทอดเทียนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอวัศยา  ตาจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอักษราภัค  มั่นธนะกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอังกูร  ฟูเต็มวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอังศุมาลิน  เตชาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอัญชกิติ์  ปั้นแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอัญชิษฐาภัช  เอี่ยวเฮง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอัฒถาม์พร  เรือนหล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอาคิรา  พลมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอาชวิน  ปัดตัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอาทิชา  วิบูลย์ผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอาภิรัตน์  มหาพรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอุรัสยา  สุวรรณพุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเอมิลี่  แฟร์เฮด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเอื้อ  ริ้วทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกณิกนันต์  อินต๊ะตื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกนกลดา  บุญยงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายกมลภพ  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายกรภัทร  นวลอนงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายกฤฎติน  แสงเรือน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายกฤดาการ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายกฤตภาส  วิไลรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายก้องภพ  ปัญญาหลวง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทั่งหิรัญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิลขลัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายกิตติกวิน  จักรสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายกิตติศักดิ์  อัฑฒเศรษฐ์กุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายคุณานนต์  เต็งรัตน์ล้อม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงจิดาภา  จุไร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายจิตติพัฒน์  สิงห์ไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงชญาดา  มีอัฐมั่น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงชญาภา  ราชกิจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายชนานนท์  ขัดสีใส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงชัญญานุช  ลังกาเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายชินาธิป  พรมนำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงโชติกานต์  คำภิระวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายฐาปกรณ์  ตากกล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงฐิตินันท์  อินสา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายณพสธร  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  งามสม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายณัฐชนน  สีอุด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ทำเนียบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณัฐชา  มาลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  วงศ์วารแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณัฐธิชา  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจเย็น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายณัฐพงศ์  ใชยจิตต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายณัฐพงษ์  ตุ้ยสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมอินต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายณัฐพัฒน์  พาทีชอบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณัฐไพลิน  บุญเสริม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายณัฐภพ  ภู่แส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายเดชาธร  โนใจต๊ะสอน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุทธวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงทิฆัมภรณ์  เขียวสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงทิตา  แสนคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายธนกฤต  สุทธิรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายธนพัฒน์  แก้วสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายธนภูมิ  หงษ์สาม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงธนัชภัค  โอฬารธนพร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายธนากร  แน่งน้อย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงธวัลพร  ชมภูจา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายธัญกร  หมี้แสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายธีรภัทร  เรือนน้อย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายนนธวัช  วงศ์ปินใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายนภาเดช  ยามะนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปะระมะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงนวินดา  พรมนำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงนันทิกานต์  สีสด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงนาราภัทร  ขันคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงเนตรา  ศรีนครธรรม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายปกรณ์  เจริญผล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงปพิชญา  ยะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงปพิชญา  เงินฮอม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยมสาธาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วนำมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงประกายรุ้ง  สุขพี้ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายปัณณทัต  อินวัน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายปิติภัทร  นวลสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงปิยธิดา  มาน้อย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายปุญณกฤษฏิ์  อุดร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายพชร  การดื่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายพชรพล  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงพชรวรรณ  นามะวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงพิชชาพร  เครือจันต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพิชชาภา  ขัดศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำปินใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพิชญา  ยาใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วงศ์สามาตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพีชญาภรณ์  คนการ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายพีรดนย์  วงค์ก๋องแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายพีรวิชญ์  เทือกตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงฟ้าปรียา  ไชยเนตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ใจน้อง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายภัทรชนน  ทะปาละ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงภัทรปภา  ไหวพริบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงภัทรภร  สอดสี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายภัทรวัฒน์  สาระยิ่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายภูตะวัน  ตรัสสุภาพ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองพวงเงิน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายภูวรินทร์  หมื่นอินทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงมณีรัตน์  เอะอะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงมนัสชนัญ  คำปันแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงเมชวิน  เรืองเดช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงเมธาวี  สุวรรณวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายรชต  แสนศิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายรุจิภาส  ฉิมประเสริฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงรุจิราพร  วงค์หอคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงลภัสรดา  คำภีระแปง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงลภัสรดา  คำโคตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงลลิตา  ศรีวันไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายเลิศพิสิฐ  มณีทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงวธูณิมา  เจริญเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงวรกานต์  เทพศิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายวรวิทย์  โพธิ์ชัยหล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงวิชญาพร  วิโยค โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงวีรภัทรา  ปู่กอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายศตวรรษ  พงค์นุช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายศรัณย์  เหล็กดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงศศิกานต์  วันสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายสิทธิจักษ์  ชุ่มเชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงสุภัสสรา  เมืองเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายสุรษร  ฟูทะนันชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายสุรสิทธิ์  โสดา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงอภิญญา  หน่วยรักษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงอริสา  กริดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายอาณัฐกมล  อดแน่น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงกชกร  ซุ่นใช้ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โกฎสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทรวิจิตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายกฤตกร  กันทะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกฤตพัฒน์  มณีใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายกฤตยชญ์  ชนะกอก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายกฤตยชญ์  อินฟู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกฤติกา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกฤษกร  แน่งน้อย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกัญชริญา  ไชยจันลา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ระวังวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกัญญาภัค  โกฎคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เสาสีนาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกันญานุช  เป่าพิษ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ลอยสุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกันยาพร  ชัยปภาวสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกัมปนาท  ยินดีรส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกัลยกร  กอนแก้วสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกาญจนา  ทิยาปู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ฟูอุด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมเสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกีรฏิ  พิจอมบุตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกีรติ  ก๋าสม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงเกวลิน  หาญสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงเกวลี  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงขวัญชนก  โมฬีชาติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใสจอมศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนะคงคา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายเขมทิน  วงศ์ตั้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเขมินทรา  โชคจิตติพัฒน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายคุณานนท์  ไวณุนาวิน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายจักรบดินทร์  วงศ์สร้างทรัพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายจักรพงษ์  ผลประเสริฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงจันทร์นิภา  สันมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงจิณัฐตา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจิตรกัญญา  นพคุณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจิตวิสุทธิ์  มาเอี่ยม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจิรสุดา  เจตะภัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงฉัตรชนก  ลาวัลแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชญาณี  คนเก่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชนกนันท์  ปิงบ้านเหล่า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันโท โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงชนัญชิดา  หิรัญภัทรสกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายชนาธิป  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายชนาธิป  ธงไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงชนินญา  มนเทียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชลธิดา  คชลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายชวัลวิทย์  คำปากูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายชะตินณ์  กาวันนา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทาพูน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายชัชพงศ์  น้อยอุ่นเรือน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชัญวตา  วิไล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตันปะละ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงญาณิศา  ลัมยศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายฐนิตนันท์  ขัตติข่่าย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณฐพร  โกอินต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณธกร  มีสะอาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงณธิดา  ไชยมุต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณภัทร  เค็นแพง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัจฉรียา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัชชา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฎฐชา  จุลเสวก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐญา  มะโนวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำตื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาชัยวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัฐนันท์  เลี้ยวเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วอรุณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฐริมา  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานฟัก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณิชาภัทร  สีสืบมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเดชาธร  อนุสนธิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายตรัยคุณ  วังขวา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงทอศิลป์  กรวยทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายธนกฤต  เมฆห่วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธนโชติ  วิเศษวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธนพัฒน์  อินยาศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนภัทร  สหศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธนภัทร  โยธะพงษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธนวันต์  โต๊ะเหลือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธนัชชา  วาวแวว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงธนัชชา  ใจวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธนัฐ  ไตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธนิสร  จำปาเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธัญกร  นาควารี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธัญชนก  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงเงิน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธัญพร  วงค์หาญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เส็งเอี่ยม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธัญสินี  รินตัน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธีรดา  ขัติยะวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธีรวัชร  เรือนน้อย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายนนทกร  เขื่อนตัก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนพวัฒน์  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนภัค  นพรัตนาพรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายนราวิชญ์  นันท์ตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนริศริน  ธิดาวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายนัธทวัฒน์  คำมูลตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงนันทัชพร  กันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนิชนันท์  แก่นแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายนิติธาดา  ใจไหว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ใจแน่น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเบญญพร  สมอ๊อด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงเบญญาภา  กัลยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายปกเกล้า  ทองใบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปฐพี  เลขาปัญญาพร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปณิตา  เรืองคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปพิชญา  ยศวงค์เรือน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปพิชญา  ยศเสนา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปภัสสร  วงศ์ปิงคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปภาวดี  ชำนาญการ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตาจีน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงประกายเพชร  เอวะบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงประภาภัทร  ทาพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายปวิช  กัลย์จาฤก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายปวีณ์กร  รักประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปาณิศา  ขันธิกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปาริตา  ประขัน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายปารินทร์  มากศิริกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงปิ่นณดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปิยธิดา  กาชาติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปิยะธิดา  มหามงคล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายปิยังกูร  ตั้งเชิง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปุณณดา  โกวฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปุณยนุช  อัทธุโน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปุณยวีร์  ภูวนันท์พุฒิชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปุณิกา  แก้วสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพรทิวา  ทองวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพรนภัส  มะโนสม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพรนภา  จันทนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพรปวีณ์  กฤตาธีรกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายพรพิพัฒน์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพรพิพัทธ์  คงหวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพลอยชมพู  คุ้มมี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพลอยชมภู  ตาบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เป้าประกิจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพัชริดา  ทานันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพัณณิตา  ธิยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพันวา  วรรณแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญยสมภพ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพิชญะ  ขาวสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพิชญุฒม์  เต็งพานิชกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายพิพัตร์  เต็มทรัพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฟองทา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไชยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิยดา  พันธสา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายพีรพัฒน์  ประพฤติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพีรภัทร  นิธิเวทยางกูร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายเพชรตะวัน  ตรัสสุภาพ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงเพชรไพลิน  มากศิริกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงภคพร  อาจภักดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ขุนพรรัตนพิน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายภัทรดนัย  กันทะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงอินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภัทรพงศ์  ทาสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภัทรภร  เสาะแสวง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงภัทรวดี  อุดใส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่สั่น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายภาณุกร  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภานุวิชญ์  ธิป้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายภูธีรัช  วงศ์สวาส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายภูรินทร์  กูลกิจตานนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายมงคล  นาคจรูญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงมัญชุภา  ยาสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงมินรญา  ปอนสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงยรินทิพย์  จันทร์เเก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายรณกฤต  พรมริน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงรดาภัทร  ยอดกำลัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงรมิตา  เป็งเขื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงรวิภา  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงรักษิณา  ใจคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายรัฐชานนท์  ใหม่ทรายเปียง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงลลิดา  เคหะลูน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงลลิตตา  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงลิตา  วงศ์เชาวสกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงวณัฐรัชนีวรรณ  จงกล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายวรกรรณ  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงวรรณวริณ  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงวรรณัฐดา  แก้วราศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายวรวัช  ชัยวิเสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงวราดา  มั่งมีเจริญกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายวรินธร  ช่างจัด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงวริศรา  บุญหมั่น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงวิชญาดา  หน้างาม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงศรัญญา  ใจยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายศรันภัทร  ไหวคิด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงศศินัดดา  ทิวันปลูก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศิรภัสสร  ผาติ๊บ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายศิวกร  กำลังแข็ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายศุภกร  ทรงทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายศุภกฤต  ดอนสินบูรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงศุภิสรา  กัลปารี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายสกุลเพชร  วังสุนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสิริณดา  ตาละกา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสุชัญญา  ปิงเมือง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายสุทธิดนัย  งามละม้าย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์แปง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสุภาวดี  รักแปง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์ไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชัยวิเสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอชิรวัชติ์  ตันติเชาวนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอติกานต์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงอนัญตญา  ผาพองยุน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงอภิชญา  มานะจิต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอภิชญา  อุตมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ตระกูลขยัน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทะสุดใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอภิสรา  ใจหาญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอมลวรรณ  ตะมะพุฒ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอารีรัตน์  ช่างปืน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายเอกนิรันดร์  เชี่ยวชาญถาวรสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงไอรดา  ณ วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกรกัญญา  กองประถม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายกฤติธี  ฮมภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายกฤติน  ทองบุญชู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายกวิน  อารียลักขณากุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สอนปิงคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงกุลณัฐฐา  วงษ์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายเกียรติบดินทร์  ศุภหิรัณย์กูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายคุณัชญ์  ตาเมืองมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงจรณินท์  แสนทิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงชญาดา  โรจน์ธนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายชญานนท์  โรจน์ธนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงชณิดาภา  ทะปะละ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงชนัญธิดา  หวันแลบ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงชนิดาภา  หน่อยศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงชุติมันต์  กันธรส โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายณพชร  ป้อมดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงณหทัย  ไชโย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงณัชชกา  ประเสริฐสดา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ท่นไชย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงณัฐชาภา  มีพรวรดา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ต๊ะพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงณิชารัตน์  อุบล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายเตชิต  พิทยาเสนีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายธนกร  วงศ์วรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายธนกฤต  เจริญวาณิชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายธนกฤต  แก้วเตจ๊ะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงธนัญชนก  นิลานุช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายธราเทพ  เนตรเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายธามม์  อินทิยศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายธีทัต  จริตงาม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายนพคุณ  สุวรรณศรี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายนภัทร  ฟูชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงนฤชล  สัมมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงนัยมล  ใจคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงปกฉัตร  โชติสุขรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ลอยชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงปริศรา  ปิ๊จจ๊ะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปุณญาดา  ปุณยปณิดา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงฝนทิพย์  จอมเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงพชรธรรศ  อรรถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงพรพรรณราย  ไชยชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงพรพิพัทธ์  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงพลอยขวัญ  แสงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงพลอยปภัส  เผ่าพงศ์ปกหล้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายพศิน  นิตรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายพัชฎะ  ปานกรด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงพิชญธิดา  ฟ้าคำตัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงพิชญานิษฐ์  คำสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายพิภพภัฎ  ศรียอด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีพิณเพราะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงภรภัทร  มีใจรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายภาคภูมิ  กำไร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายภูดิส  รัตนประทีป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภคศรีมีลือ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายภูริณัฐ  ปัญญากุลารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงเภาลีญา  เข็มพรหมมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายรณกร  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายรวิกร  สิงหฤกษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายรักษ์ภูวินทร์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์เมือง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายวรกันต์  ทิพย์มณี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายวรภพ  สารธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายวรัญญู  ทนันชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายเวหา  วิธวาศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงศศิชา  หมายมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายศักดิพัฒน์  ก๋าใจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงสฤษฏาภา  มงคล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงสวรินทร์  เกียรติยศนุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายสิรวิชญ์  ประกอบศิลป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงสุขันธา  ฉัตรเจต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงสุญาดา  เมฆจันทร์สม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงสุพิชญา  โสวภาค โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำตุ้ยเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายอธิภู  อุปรีพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงอริญตรา  ชุตินทราศรี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงอัณชิษฐา  ตาทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงอินทุอร  ไชยนาม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายเอกภัทร  มหรรฆสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงกรภัทร  ใจสาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกฤตชญา  ทาริยะวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายกานตพงศ์  มั่นจอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายคุณานนต์  วงษ์ชาลี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงจิรัชยา  จำแนกสาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายจิรานุวัฒน์  จอมอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายชัยฤทธิ์  สัชฌะไชย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงโซฟี  เฮดดิการ์ด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงญาณิศา  อยู่บำรุง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงฑิฆาญา  ยะเปียง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายณฏฐ์ณวัธน์  ภักดีคีรีไพรวัลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายณฐพล  วงศ์ฮาด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงณัชชา  เมฆรักษาวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงณัชพร  สุขสำราญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายณัฐกร  ผดุงภักดีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณิชาภัทร  เครือป้อ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายตฤณท์  อินทราวุธ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธนเดช  ครองเคหา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงธัญกร  จิตรแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายนพคุณ  จัดของ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายนราวิชญ์  ฆรวัณณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนันทัชพร  อวดอู้ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเบญญพร  แก้วลือ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายปรวฤทธิ์  ทาทะวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายปราชญ์  ับัวศรี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงปราณปริยา  มูลสาย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงปรายฉัตร  ชุ่มพะวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายปองภพ  นันทิมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายปัณณพัฒน์  ใจถาคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพลอยขวัญจิรา  ชำนาญการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพัฒนียา  ลออพันธ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพิจิตรา  วงค์ธิดา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายพิชญะ  วิรยศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพิชญา  วิรยศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายพิชเญศ  สถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพิภัทรา  บ่อแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  แก้วธิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธรรมใจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศีติสาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายภาคิน  แนวบรรทัด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภาสวินท์  จริยภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภูณดล  กองทอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายภูมิพัฒน์  ช้างสนิท โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายภูวณัฐ  ต๊ะแสง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายรัชชานนท์  หน่อแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงรัชญาวรรณ  ลักษมีวาสิน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายวรัณย์  อินทะปัด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงศิรดา  โต๊ะถม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงศิรินภา  บานทรงกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงศุพิชญา  โทสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงศุภิสรา  อวดสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงสุกฤตา  ขวัญวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสุชาดา  ถามูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงหทัยชนก  ระงับพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงอริสา  เครือแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงอัฐฌราพร  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงอาทิมา  แก้วทุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายอุรัสยา  ผลเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายชนกันต์  ไชยวุฒิ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายชนพัฒน์  ไชยวุฒิ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กชายชัยอนันต์  เพลา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงณพิขญา  เอื้อแท้ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายทัพพ์หิรัญ  ภู่ไพจิตร โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายธนกฤต  ยะมะโน โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงธนัชชา  สันตกิจ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงธัญชนก  กุณวงศ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงนภัทร์ชญา  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงบุณยาพร  กันธิดา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  เพียรลีย์วัฒน์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงกมลชนก  พันธ์ศรีนวล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงคุณัญญา  ยศสมสาย โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงชณิสรา  ปาโกวงค์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงฑิมพิกา  อินทรนัฎ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฟูเต็มวงค์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณัฐวรา  ไผ่ทอง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ประเทืองบริบูรณ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปรียาวดี  แก้วกอง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุวรรณแพร่ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงเพชรลดา  วรานนท์หิรัญกุล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายวชิรวิทย์  เขาโคกกรวด โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายสิรภพ  เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายกวีทัศน์  ปอนสืบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงกัญญานัฐ  วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงกันยา  แซ่เจ๋า โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายเกียรติภูมิ  ฤทธิจรูญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายณฐวัฒน์  อุปชน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายณภัทร  สิทธิมงคล โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กชายณัฏฐ์กานต์  บัวชื่น โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงธนกาญจน์  เต็มวัฒนากุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงบุญยานุช  บุญขจร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายบุญฤทธิ์  สินธุมาศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กชายพัชรพล  บุตรดาเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กิตติธรากุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายวชิรวิทย์  ชวดนุช โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงศศิธร  ปินญา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายสมชาย  คุณยศยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายอภิรักษ์  เข็มประดับ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวหลาม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงธาราทิพย์  อาโยนันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายนภัสดล  วงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายเนติพงษ์  หล้าเตียง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปพิชญา  สติปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายปารณ  ยอดดำเนิน โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงเพ็ชรลดา  วรรณการ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงวานิชกุล  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายธนภัทร  เปียงกา โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายศุภากร  ธุวานันท์เดโช โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงกรนภา  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงกวินทิพย์  เฉียงเหนือ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทพิกัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงเกวรินทร์  เตชะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงเกวลิน  คำใต้ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายจารุภัทร  กันทะมา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงชญานิศ  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินตาโย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายชัชนันท์  นามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงณิชญานันท์  น้ำจำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงธัญพร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงปภาวรินท์  สายเลาคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายพลศักดิ์  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กชายภูมิพัฒน์  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จำนง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงสุพิชญา  ให้พร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงอรุณรัศมี  เชื้อดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายกรวิชญ์  บุญมาปุก โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายกฤษณพล  กาชัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงกัญญาภัค  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายกิตติเชษฐ์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงขวัญประสิตา  จูงพิริยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงจิดาภา  อนุนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายจิรายุ  ธนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  ดอกไม้หอม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงชญาดา  สมตัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงชนุชนาถ  ลำจวน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงชยานิศ  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายชานน  นุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงญาธิดา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงณฐมน  ผลอุดม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงณิชาพร  พิมพ์สอน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายธนนันท์  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงธนภรณ์  ฉ่ำคุ่ย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายธีรวีร์  ค้ำเมฆ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงนภัทรกมล  พลชำนิ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงบุณญานุช  ทนานนท์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายปรัชญา  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงแพรววนิต  วงศ์บุญตัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายวัฒนา  นันทะสี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงศิระญาพรญ์  อัศวเทิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงสุฑามาศ  พิมพ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสุพรรษา  ตาปัญโญ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายอนุวัฒน์  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอรณิชย์  วรรณา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอรรถนนท์  สารบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอุรัสยา  หาญใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงเขมจิรา  สินพาณี โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงซากุระ  ทาเกะโคชิ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายณัฏฐพล  บุญแก้ว โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงธัญรดี  ศรีหาโคตร โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายพีร์พิภพ  อินนั่งแท่น โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายอัชฌา  ธีรวัฒน์วาที โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายก่อกุศล  พูลทวี โรงเรียนประชาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนประทีป โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงกัลย์กมล  เรนทอน โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายเกียรติกมล  รมดี โรงเรียนประชาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงชัญญา  ฟูเต็มวงค์ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายถิรวิทย์  มณีอรุณ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธิติกาญจน์  วงศ์สุดา โรงเรียนประชาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงปรานปริยา  วิงวอน โรงเรียนประชาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายปวริศว์  อินทะจักร์ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงอารดา  จัดของ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายธันวากรณ์  ชาติเผือก โรงเรียนมัธยมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายนันทนนท์  สุภาสอน โรงเรียนมัธยมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายกิตติพล  พยัคฆพล โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงณิชารีย์  หอมนวล โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตันวงศ์ โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงปัณพร  กิตติขจร โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ต้นทุน โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุพันสัก โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงภัทราพร  วงค์ษา โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงวรัญญา  สว่างใจธรรม โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอริสรา  เป็งบุญมา โรงเรียนมัธยมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายอิทธิยศ  สิทธินนท์ โรงเรียนมัธยมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายกันตพงศ์  อาภา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงชญาณิศา  ตาเมืองมูล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายชนวีร์  สารชัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงชลวรรณ  อินทพันธุ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กชายฐปนวัฒน์  ย่อมมะเริง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงณฐพร  หาญตระกูล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามวิสัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายณัฐพัชร์  อินทร์น้อย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายณัฐวรรธก์  บุญสารวัง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายเตชทัต  เตชะนันท์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงทักษอร  บุญทาวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายธนะรัชต์  แก้วขจัด โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายนคร  จักรเครือ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายนวมินทร์  คำปิงใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงนัทธิดา  คำลือปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายนิรัชติวัธน์  ปักราช โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายปรเมษฐ์  ปรีชา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ขัติยา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายเปรมณพัฒน์  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กชายพชร  เครือฟู โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงพิชญาภา  โลหิตปุระ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงพิมรพัสร์  บุญปั๋นเชื้อ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงภานุภัทร  วงค์คม โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายภาสกร  ตระกูลชนะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายยชญ์ชวินทร์  ดวงคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงลัลน์นลิน  คำเครื่อง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดคำปัน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ราชนำปน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงกนกณัฐญา  จันทร์ละออ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยบาง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายกฤตภัค  เสรีวัลลภ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงกัญวรา  พากเพียร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกิรณา  ยืนยง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายกีรติ  จันต๊ะคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงเกวลิน  ยะย่าเป้า โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงขวัญชนก  สวัสดี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายคณินณัฎฐ์  เจริญธีรากูล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายฉันทวัฒน์  แหวนะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงชนัญธิดา  งามศรี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงชิดจันทร์  เครือนวล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงชีรณัฐ  กันธิดา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงญานิกา  ปวงแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายณภัทร  นพคุณ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  วงค์คำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  ขัดแสน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายณัฐกรณ์  ฝั่นจักสาย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายณัฐชานนท์  อุ่นบุญธรรม โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฐธยา  รัตนะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์เขียวศิริ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ยะม่อนแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงณัฐวรี  คำปันบุตร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงณิชาภัทร  มายาง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายตุลธร  วงค์เรือง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายเตชินพ์  บุญเจริญ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายทปัณฑ์  ปิยวรกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธนกร  โฮมภิรมย์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายธนกฤต  โฮมภิรมย์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายธนากร  วงศ์คำแน่น โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงธนาภา  ชมภูชัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายธนารักษ์  วงศ์คำแน่น โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กูลกาศ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธัญนภัทร์  อินทร์น้อย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สมณะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธีรวีร์  เรียงสุข โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายนพคุณ  อินคำเชื้อ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วปินใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุสุมาลย์ขจี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงเบญญา  ปิกเกษม โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงปพิชญา  จิโนคุณ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงปพิชญา  ไชยชนะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายปภังกร  เตชะเทพ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงปราณปรียา  บุญเต็ม โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปรีชยา  เพ็ชรปา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายปัญญา  ทองอยู่ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายปุณณวิช  ทองอินทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงเปมิกา  ยะเปียงปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงเปรมกมล  ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายพชรภูมิ  เบ้าสอน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพนิตพิชา  ทาปัญญา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำลือปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กุยแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายพัธรดนัย  พรหมเสน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพิจักขณา  กุยแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปาอ้าย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงพิชญา  วัทธศิลป์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา  ก๋าทอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงพีชญา  ทินหยู่ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทองอุ่น โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงภคมน  พากเพียร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงภัทรฒิกาจ  สังกุลนะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายรตินวรรธ  เป๊กทอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงรติมา  กำแพงเพ็ชร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงวรรณวรินทร์  รินแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายวรินทร  มาลัยกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงวาสนา  โยธาศิลารักษ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายวิชยุตม์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงวีนัสรัญย์ญา  ศรีมะโน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายศรณ์พงศ์  จันทร์แดง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายศุภกร  สีเหลือง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายศุภณัฐ  จินะสะทุ่ง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายสิทธิพงษ์  ผิวขาว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงสุภารัตน์  ราชแสนเมือง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สายสุยา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายอณุวัฒน์  เทพทอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเจริญ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอรกัญญา  อนุพันธิกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงอรัชพร  ช่วงไชย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายอัจจิมา  ฝึกฝน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอารดา  นันตาวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายพัทธดนย์  คู่กระสังข์ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กชายณัฐนันท์  คำเครือ โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายทวีศักดิ์  โชคดี โรงเรียนเทศบาล1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กชายธนชิต  สายจันทร์ โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายรัชชานนท์  ปัญญาราช โรงเรียนเทศบาล1 ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กชายสรวีย์  รัตตนิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงกนกพิชณ์  กำลังว่อง โรงเรียนเทศบาล1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงกุลจิรา  สมานกุล โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงณัฐฐมนฑ์  ชัยชมภู โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฟูเครือ โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายนราวิชญ์  โตลำมะ โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงนิศารัตน์  มหามิตร โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงปิ่นเพชร  รัตนแสง โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายปิยวัฒน์  ทามา โรงเรียนเทศบาล1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพัชรนันท์  ชุ่มเป็ง โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายภัทรวัฒน์  โกรกสำโรง โรงเรียนเทศบาล1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงภิรัญญา  ใจขอด โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สุนัยทยานุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงอัจฉริยา  มาแสวง โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงอารญา  อุปแก้ว โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงไออุ่น  วรรณประภา โรงเรียนเทศบาล1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายจิรเมธ  ชุ่มแสง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายณพรรณนพ  เรือนนวล โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายณภัทร  ศรีนาคา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายธนภูมิ  มะโนเครือ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายปิยพัทธ์  ุตั้งทับศืลา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายภัคทร   เหมือดขุนทศ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายยุทธนา  มูลใจยา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายรัชชานนท์  ขลากระโทก โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายวุฒิวิทย์  แก้วบรรพต โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายศิวะเทพ  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายอัครวินท์  เหขุนทด โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายกิตตินันท์  สุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล5 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายแทนคุณ  โนวิชัย โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายนวภัทร  สูตรเลข โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 นางสาวปรีดาวรรณ  เทพพิชัย โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายภัชรพล  วิบุตร โรงเรียนเทศบาล5 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายภูริทัต  แซ่จาง โรงเรียนเทศบาล5 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายศิวพรหม  ธนวัฒนาปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล5 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงณรัชดาภรณ์  วงค์โขง โรงเรียนเทศบาล5 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้วนสะอาด โรงเรียนเทศบาล5 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายจิตติ์ติณณ์  เจนวิชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงณัชชากรณ์  ยะตานัง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงณัชชานันท์  พรมสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อักษร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดำรงสิริรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงณิชชา  นันทพันธุ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กชายตฤณ  สุวรรณชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กชายธีร์ธรรม  คูประเสริฐยิ่ง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงปภัชญา  จันทร์ฉาย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงปานรดา  ใจคำ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงปาลิกา  ปรีปาน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงพบพร  วิงวอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงพลอยนภัส  นันทะเรือน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กชายพศิน  พรมแก้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงพัทธนัทธ์  เป็ดทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงภริดา  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงศราธา  อ่ำสำอางค์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงศลิษา  ภักดีย่อง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายอชิตะ  ปูหนุก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กชายอาชวิน  ท้าวคำลือ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงไอยวริญ  ช้อยเพ็ง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกชพรรณ  ปรารมภ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายกิตติกวิน  ภาคย์บวรนันท์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ณ ลำปาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายจิรภัทร  พรมมินทร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงชัญญานุช  แปงจิตต์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายชัยพัชร์  ซันดู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงชัยรัมภา  กรานจรูญ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงณฐมน  โรจนพงศ์ทวี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายณพวินท์  มีศีล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายณภัทร  สงวนเกียรติ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายธนัท  ยอดพิบุตร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงนัทธมน  อารยวุฒิกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสริมสุขวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงนิรดา  ด่านวิรุทัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงปวีณ์กร  น้าประทานสุข โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายปัณณพ  ผลิศักดิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงบุญเรือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงพาขวัญ  หาญวิญญานันท์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายภัทท  สกุลธุรวิทย์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายภัทรพัฒน์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อินทวงศ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายภูมิภัทร  นันทะเรือน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายมัททวะ  ประเสริฐจิตร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงรวีวิภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายวรัญญู  อัญญมณีทาน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายสรวิศ  มุ่งดี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายอชิรวัตติ์  ผดุงศร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงอารดา  เรือนหล้า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงอุรัสยา  ผดุงศร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายโอบบุญ  อินทะไชย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม