รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ภิลาศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  เกิดสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤชกร  หนุนเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติธี  บุญดล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกวีวัธน์  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญา  อินต๊ะกาวิล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ร้อยกรอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกันตณัฐ  บุญกล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติพศ  หอมสมบัติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติพัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกุมภา  พุ่มพวง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลกันยา  ร้อยดวง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกุลจิรา  นามบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคหบดี  ชำนาญพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจักรพันธ์  รัตนนารี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรเมธ  กระแสโท โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชนะศักดิ์  ใยย้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชิณท์ณภัทร  ทาริน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชินภัทร  เรืองดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร  สิทธิเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัชพล  เกิดแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เย็นจิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐนนท์  รักยศไทย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณิชา  สุระเกตุ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชาภา  นิลาบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดารากานต์  นิจโคป โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายเตชัส  ชัยดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงทัศน์มน  มะโหธร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกรณ์  นอสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนดล  กากะละ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนพล  ทวี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนภัทร  อินทร์สำราญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนาภัสสร์  ผู้มีศักดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์เที่ยง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธิดารัตน์  เย็นระยับ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรภัทร  สีสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนรารักษ์  ล่องลอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  งามเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายนาราภัทร  อรรถบท โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนิชาภัทร  จันทร์กลิ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเบญญาภา  ฉันท์ผ่อง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปภาวรินท์  ลุนละวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปริยากร  ช่วยสัตว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปวริศา  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปวิชญา  ศรีวัฒนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปิยนันท์  รสชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปุญญพัฒน์  มีจั่นเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปุญญิศา  โคตรวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพงศกร  พิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรรธิชา  โสภณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  จุลบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วัดพงพี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดิษฐ์สุนทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพิศุทธิ์  เวชวินิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเพชรไพลิน  รักอู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเพ็ญพรรณษา  รังรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรกนก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงแพรวนภา  ศิลาสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภครพร  ภู่เกษร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภัทรวรรธ  เขาใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภิญญดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภูริช  อินทรโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงมุธิตา  ชินประสพชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายรังสิมันต์  บุญตะลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรัชชนันท์  บุบผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวงศกร  วันทายนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวรรณวิตา  สิงห์แก่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายวรรธนันท์  ดวงจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวริศรา  เกตุสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญศรีภูมิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวิภาวี  สาดจันทึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายวีรภัทร  วาโย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศวรรญา  พัดเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิกานต์  สีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศิราพัฒณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศิริพงษ์  สีสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศุภิสรา  สนธิรัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายสายชล  ปากดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสาริศา  พุ่มเถื่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุธิมา  อยู่ประจำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุภาภรณ์  อ่วมดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอชิรญา  ประภายนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายอธิป  บุญมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอธิภัทร  ดัดวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายอนพัช  ศรนิกร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอนันตญา  เสริมกลิ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายอนุสรณ์  ทองใบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอริสรา  คำงาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายอาชาวิน  โกโสภา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอิทธิพล  ด้วงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายเอกสิทธิ์  ทารัตน์สอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกณิศ  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกรกมล  รวยอบกลิ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกวินญารัตน์  คงแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกัญทิวาพร  อุ่นเสนีย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกิตตินันท์  เกตุศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกุลรภัส  มารัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเก้าพิพัฒน์  ช่วยธานี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจิดาภา  บุญเมฆ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจุฑามาส  ดวงศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชญานินทร์  อนันสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสภากุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชัยยเกษม  ยังติกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงฐิตินันท์  พลพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณภัทร  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณรินทร์ตา  ชินประสพชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผือกเหลือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐวุฒ  หลงสิม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงทับทิม  เอกโยคยะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายทีฑายุ  จันอักษร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธนกฤต  วันตะโพธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธีรภัทร์  มูลยิ้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธีรศักดิ์  กฤปฉายศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายนวกัญจน์  แก้วมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายนวพรรษ  พงษ์สละ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนัทธมน  คงเพ็ช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนิชาดา  วงศ์รอด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงบุญญาพร  สรหงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปฐมพร  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปัณณธร  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปุณยนุช  สุขจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพชรพล  ท่าทราย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แสงสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพันชยาธร  บุญธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพีรวัส  นงนุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงเพชรลดา  สำอางทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หอมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงฟ้าระดา  ประเทศา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภคินทร์  ภาเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภรพิสิษฐ์  ฉายรัศมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงภาวิตา  ถาวรผล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงมาริษา  มหาวัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงรติกานต์  แผนบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงรักษณาลี  จำปาทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงลลิตา  จิตณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายวรพรต  พุฒแช่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายวรากร  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวริศรา  ชมภูวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายวัทธิกร  ควรแย้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายศุภกร  ทองย้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงศุภามาศ  วาจาเสนาะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสิริกัญญา  จินดารัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายสุภะโชค  ใจบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงหทัยชนก  ทองบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอธิชา  โชติช่วง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายอนาวิล  แจ้งพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอรณิชา  ถนอมวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกมลชนก  ใจชื้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกมลรัตน์  จำดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกมลวรรณ  ยาตรกาศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกฤติกร  แว่นสุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกฤติกา  นุ่มทองคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกฤติญา  งามขำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤษณ์วรงค์  เกตุแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกวินธิดา  ธวัชเกียรติศักดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญวรา  อินทร์กล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉลยอาจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วศรีงาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัญญาภัค  สังข์วงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิลแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกิตติพงศ์  กรดแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกิตติวินท์  กระปุกนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกีรติกา  กองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกุศุมาพร  ตุ้มดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วโท โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงครองขวัญ  ดีชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิตตินันท์  จำมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิติญา  มีเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิรชยา  บุญทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเจนณิกา  กัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชนพัฒน์  มีสินทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนัญธิดา  เสือสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนาภัทร  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชนิดาภา  ยาชมภู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชมชนก  ขาวดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชยพล  คำภา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชลธิชา  เล่าประกาศิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชวกร  เดชมาก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชัชชญา  หมวดศรีทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชัญญานุช  เขียวสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชนะภัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงญาดา  จันทรัมพร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงญาดา  พานพบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฐิติวรดา  โสภากุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณฐกร  พรรณรัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณฐกฤต  จันระแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัชชา  จันทวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัชชานันท์  เหมสมิติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทวี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุรีรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์กล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สิทธาจารย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฏฐพล  สาคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ก้อมชัยภูมิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐกานต์  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐฐาพร  โครวัตร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐณิชา  บางชวด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐธิชา  คำบุญตรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐพงษ์  อรรถวัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐพร  สิทธิกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐวรรธน์  นิธิธนิโยปกรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐิดา  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณิชานันท์  อ่อนสังเวียน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุ่นเสนีย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณิชาภา  คอนสาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณุภัทรณีย์  ใจธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงดวงกมล  แสงสาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงดาลิกา  แสงมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงตุลดา  สุขเรณู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเทพสุดา  ไชยสมบัติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนกฤต  พัฒนาสถาพร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนบดี  กุบแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนพนธ์  วงษ์ตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนพรรณ  เสาศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนภรณ์  ช้างพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนะเทพ  อินทุประภา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนัชญา  สร้อยระย้า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธนัตพร  กิจสง่า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนากร  ชัยภักดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธฤษณุ  อินทชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญชนก  กลิ้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มปราศัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธัญญนุช  รอดผัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธันยชนก  อ่ำคิด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธันวา  กำจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธีรพงษ์  ทัพมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนนทกร  ทรัพย์มานพพันธุ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนพรัตน์  บริรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายนพรัตน์  ศิริบุญมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนภชนก  สีลาธรรมรัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนภัสสร  วิรุณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนลินทิพย์  อินยิ้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนวรัตน์  คตน่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองท้วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนันทิชา  นิลมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนันทิยา  เอื้อสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนารา  จันทรัมพร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนิชาภา  สวนดอกไม้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนิรนาฏ  อู่วิเชียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนิษฐ์ชภัค  ชูศรีโฉม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปภัสรา  สุขถนอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงประกายแก้ว  สดศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงประภากร  มูลพันธุ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปริญญกัญญ์  สำอางทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปวิตร  แซ่เตียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปวีณ์กร  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปัทมา  จันทรมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปิยธิดา  กรองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เขาใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปุณณดา  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ผิวฟัก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเปมิกา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเปรมิกา  ชูสังวาลย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพนัชกร  สมสมัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรกมล  พัดเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพรหมพิริยะ  พานตะโก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพสธร  พลเสน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพัชรี  กุณฑลทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิชญา  พึ่งแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธุจินะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชยา  ศุภสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัศมีทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์นภา  พานทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรวิถี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทองดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงแพรไหม  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภรภัทร  คำอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทรวดี  สำราญพานิช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภาคิณ  อินทรชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภาคิน  ภักดีวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภาวินี  ประภาตนันท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภูบดินทร์  คำจีน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภูบดี  คล้ายจินดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภูริภัทร  แวงวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมงกุฏแก้ว  กุหลาบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมนัญชญา  นิธิธนิโยปกรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมาฆเลนท์  เอกอนงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรณัยชนก  คำหวาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงรวิสรา  พันธุ์พิโรจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรัชดาวรรณ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงรัตนมน  สิงห์เถื่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวชิโรทิศ  จิตสมัคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวรกานต์  ผ่องผล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวรพิชชา  สินธุไชย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรรณิษา  นุริตมนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชื่นชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวาฤทธิ์  โตดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิราศิณี  ทาดวงศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวีรพรรธน์  แย้มปราศัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเวชพิสิฐ  อุ่นเสนีย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงศศิชา  จันทร์ทนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศิริกานต์  หมู่ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภกร  อินทร์ปิ่นปัก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสัภยา  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสิรินดา  มั่นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสุจิวัฒณ์  วนะสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุณัฎฐา  ผลประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุภัสสรา  คล่องใจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสุสันต์  แสงฉาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดีมูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอชิรญา  พรมประสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอธิวัฒน์  อินทร์พระราม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอภิรพร  คำหวาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉิมฉลาด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอรวรรณ  วงษ์พันธุ์ฺ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอลิษศรา  พูนศิลป์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอลีนา  เจ๊ะหมัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอวัสดา  มณฑาทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอัญชลี  บูรณะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอัญมณีลักษ์  แก้วยา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เข้มแข็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอุสณีย์  เกิดหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเอกณัฏฐ์  บุญคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายการุณ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐนรี  ละจรูญ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฐภัทร  แซ่เฮ่ง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายปรมัต  อยู่โค โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพรรษา  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพัชรี  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายพิชัย  โง้วเกล็ด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายพิเชษฐ์  โง้วเกล็ด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงขาว โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ทัศน์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงรัญชิดา  ราชเสนา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายรัฐชานนท์  ฤทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวรรณพร  ปานอุทัย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายวิวรรธน์  กงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายศุภวิชช์  จันเทียน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุพันธิสา  นาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอมรรัตน์  สังข์ลอย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอรปรียา  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกนกพร  ขุนชนะ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกรวรรณ  สามหมอ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกัณฐ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกันตินันท์  สุขสี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกิตติทัต  ไชยขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกิรติ  กองแก้วกาเหรียญ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเกศกนก  หนูอิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจักรินทร์  สินสอน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจักรี  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจีระนันท์  เภาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายชนัญญู  เลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชาคริต  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชาณิสา  พันธุ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงฐานัชฌา  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิริ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณปกรณ์  โคตะหา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณวภัทร  ชื่นแช่ม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนชนะ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชื่นชมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณิชกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงดารินทร์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงติชิลา  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนพัฒน์  จงธรรม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนภูมิ  ใจหอม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนวัตน์  เสนีนพ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธนาภรณ์  โมกศิริ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธรรมธร  โคตคำ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธีรดล  เหล็กสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนพรัตน์  สุขประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนริศรา  รอบรู้ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนาตาชา  แย้มโชติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงน้ำทิพย์  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงบงกชกร  สังเกตุกิจ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเบญญาดา  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเบญญาภา  พิณดอน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปรีชา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปรียา  เพนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กรมรอด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปัทมวรรณ  พลวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพชร  รัตตนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพัชรมน  ศรีสุรินทร โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เปาะสง่า โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภัทรวดี  แหวนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภัทราภา  กระจ่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภาวินี  สิลาสลุง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงมณทิกา  ปิ่นลา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเมธาพร  สละชีพ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายรวีโรจน์  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรังสิมา  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายรัชชานนท์  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรัชนิดา  คำงาม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายรามิณ  จุ้ยซื่อ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรกัญญา  สวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวรดร  สิญจวัตร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายวิจักษณ์  งบพิมาย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อ่อนอากาศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวิมลภรณ์  จุลปะ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศิรดา  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศิริกัลยา  ละมุดเทศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศุภกานต์  พุทธวัน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุทธิดา  บัวชุมสุข โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุพรรษา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุภาวดี  โสภา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสุรัมภา  ชูคะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุรัสวดี  โพธิ์กะต้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุลิษา  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายสุวิกรม  พรมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอดิเทพ  ค้ำคูณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอธิป  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอังศุมาริน  โสมดี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอาณาจักร  อุทรดัน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอุรัสยา  แสงวิมาน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกฤษฎิ์  มาลัยพวง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณัฏฐ์ณรัณ  รังสะกินนิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายติณณภพ  บุญนำมา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายธนาดล  หวังวรประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนันธ์ณัฏฐ์  อภิญญาภิญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายปวเรศ  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายพุฒิชัย  งามประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงรักษ์เกล้า  อิ่มลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงลภัสนันท์  เครือคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายวรพรต  จอมพุก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอรรถยา  แดงมูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายอริญชัย  หนูพริก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายอานุภาพ  งามประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
434 นายกันตพล  เทตะรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายจักรพันธ์  สรรไพโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ป่าสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายณัฎฐากร  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พณิชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณัฐนนท์  เศรษฐ์สรไกร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณัฐนันท์  เศรษฐ์สรไกร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงตมิสา  นาควัชระ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
442 นายธนกร  ฟันเฟื่องฟู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายธนัท  บุญมี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายนรภัทร  กนกเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพรชนัน  พูลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวเพชรแพรวา  พันพลู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภานุชา  ขันดำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายศิวกร  ชาวเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอริสรา  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 นายอานนท์  ดรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  แก้วงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกันตพิชญ์  บุญนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สาทางกูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกิตินันท์  กันเกตุ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจิรัฎฐ์  ธนสิทธิ์รวีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธัญเทพ  คงลำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายนภนต์ทยุต  นิพพิชฌน์ธารณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพสิษฐ์  บุญคูณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภรรสวิชญ์  บุญกฤศกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภูริภัทร  กัลยาลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายยศกร  ปรีดาเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอรรถกฤต  แดงมูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวรปรัชญ์  ป่าไม้ทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวรรณรดา  สิงห์สกุล โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสุนิษา  สีดาราช โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งตระกูล โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
469 นางสาวทิพย์สุดา  หงษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายประเสริฐสุข  เถาะรอด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสิริกร  ใหลสกุล โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายณัฐวัตร  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนัท  สมคำพี้ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพรภวิษย์  ทองคุ่ย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพรสินี  ปาปะโต โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุสินแก่น โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศตคุณ  ศรีประกอบศุกร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อชาญ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุภาพร  เยาวเสริฐ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกวินธิดา  อักษรเสือ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายกันต์ธีภพ  สกุนตะวิภาต โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายชยานันท์  ศรีไตรภพ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงชัญญานุช  บ่อทองคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายญาณิภา  พรมวันนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายณฐกร  เขียวสัมฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงณัฐกานต์  ห่วงพวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ภูธร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายธชย  เพ็งนวล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกียรติกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายธัญวิสิษฎ์  ล้อตระกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายธีรภัทร  พุ่มโพธิสาร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายธีรัตม์  กองหนู โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงนภัชราภา  สรรพธนาศักดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนันท์ณวันท์  ปรางศร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายนิธินันท์  พัฒนพงศ์โสภณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนิรดา  วิเทห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงปวรรัตน์  บันดิษเสน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปุณณภา  สังข์พรหมณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพรหมกานต์  พรหมลอย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพัทธรนันท์  พรมโนภาส โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพิชญกานต์  ฤทธิศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงภัทรธิดา  ด้านวังขวา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลพรต โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงรัตน์สรัล  สลุงอยู่ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายรุจิกร  ดีสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงลภัสรดา  พลพวก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายศุภศิษฏ์  พิมพ์ทนต์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสมิตานัน  สุพานิช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงสุภิชฌามณฑ์  อาศัยนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายกันต์ติรักษ์  เป้าประจำเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกิติยา  ใบบัว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชัชพงศ์  พุ่มมาลัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณิชานันท์  ใบกุหลาบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายเตชิต  ทาสี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายเตวิช  จิตระเมศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงธัญรดา  อิชยาวิโรจน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงภัทรธินี  พัฒนจันทร์กูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงภูริชญาย์  ผาผาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงวรินยุพา  โพธิ์ภัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวันวิสา  บุญครอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสรัญญา  อินทรทะกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายอภิชาติ  คงสวาท โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกวินธิดา  สุภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกันต์กมล  หนุนโต โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกันตธีร์  สีสันต์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกัลยา  เนตรนารายณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายเจษอนันต์  ปานสีทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชไมพร  เอี่ยมนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชลธิชา  มั่งมี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชุติมนต์  คุณรวงค์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายฐิติณัฐ  ใจเที่ยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณฐพร  ศรีศักดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณภัทร  พฤกสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัฐดนัย  กองอาษา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญวงศ์ทวี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฐนรี  พุฒกาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐรัตน์  บัวบาน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงดากานดา  ทิพมณฑา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายติณห์ณพัฒน์  ธัมอิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธนกร  ภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนคุณ  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธเนศพล  ชุนขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสพลกรัง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธันยกร  ล้อตระกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธันยธรณ์  จารุศุภกรกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธารินันท์  ศรีระแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธีธัช  ยิ้มละม้าย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธีรภัทร  สมบุญทวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนัชชา  สิงห์งาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนัทธมน  จงนุเคราะห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พูนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงบุญญาดา  พรมดวงศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ขยันดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปกิตตา  อุบลเกิด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปองคุณ  จันดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปุณยาวีร์  พูนหนองแวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพงศ์ภูมิ  ลอยมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพชรกมล  สุทธิกิตติรัตน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพรไพลิน  กระโจมแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพัชร์สิตา  โอภาสศิริวัชร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพัชรี  สุขประเสริฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรถ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิทยรัศมิ์  กองพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภควัฒย์  ศรีชมภู โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภัทรดนัย  สุขโพรง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภัทราพร  วิจิตรบุญชูวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภาคิน  แพ่งสภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภูมินท์  หันธงชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภูมิรพี  ดีสุด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภูริณัฐ  ปัทมะนาวิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมนัสนันท์  โคจรนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงมีนชญา  เพชรดง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายรณภัทร  บุญเฉลิม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวชิรวิทย์  มณีวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวนิดา  ทองยอด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวราภรณ์  ทาจันทึก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวริศรา  มงคลพัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายวัชรพงศ์  คำนิล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวาทญาฐิกร  พัตรภักดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศศิชา  แซ่กิม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศิริน้ำทิพย์  บุญยัง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศุภเศรษฐ์  เงินแถบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศุภสุตา  แซ่กิม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเศรษฐพงศ์  พงษาวดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอชิรญา  จิตบำรุงธรรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอติชาติ  อ้นแฉ่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  บุญใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอัยย์  ไพเราะประเสริฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอาทรียา  มีแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอาทิตยา  พ่วงแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงไอลดา  สอนมาลา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณพชร  โยตะศรี โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงปรณัฐ  ศิริภูธร โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายกิตติคมน์  สุขเกิด โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐญาดา  นำมะโนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณฑกนก  โสคำแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อคู่ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเมือง โรงเรียนบ้านบ่อคู่ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงจิตรลดา  ประตาทะโย โรงเรียนบ้านเขาแหลม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปุณญิสา  ทิพโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม