รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกณิชา  เจิมน่วม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษปฤณ  ศักดิ์อุดมขจร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกษิดิ์เดช  ขจรราช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญเริ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันตา  ชมภูนอก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตินันท์  กรอบทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกิรณา  โปขันเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจินต์จุฑา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญานุช  เพิ่มชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายฐกร  ผันนุชเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฐิรญาดา  มีหนองแขม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณฐยา  บุณยะกาญจน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณธรรศ  คำคุณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐชนนท์  ทองชื่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำรงค์เผ่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐนนท์  โควินทเศรษฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศักดิ์อุดมขจร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  เรืองพรวิสุทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณิรัชญา  ลิลิตโภคิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายดลธรรม  โสมดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงดาณิมา  เกษขัน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายดุจตะวัน  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  บาดาล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนภร  เป้าบ้านเซ่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธนัชชนม์  ทองหล่อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญพร  คชรินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนภนภัสร์  จารุโรจน์สกุลชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนัจนภัสร์  จารุโรจน์สกุลชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนิติวรดา  บำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงบุณยนิธิ  โชคเสงี่ยม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายปรเมธี  วิกรัยพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปริญ  เปลี่ยนศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปวริสร์  หุนสูงเนิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปัญญ์ปณต  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปัณณภัทร  เที่ยงตรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปุญญิศา  ชูนินนาท โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุณณภา  ลาภรวย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปุณณมี  เกิดภู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปุณณิกา  เลิศรัตนดำรงกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายปุณมนัส  เปี่ยมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปุณยวีย์  จันทรพงศ์ธร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  บุญชู โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเปมิกา  ภาคสันเทียะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเปมิกา  เหลืองวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเปมิกา  แสงทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพงศ์พัฒน์  พลพืชน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพรชนิตว์  ทองพูน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพันธากรณ์  วานิชโช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชชาพร  พรศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชญภา  ทองชื่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  หนูสมตน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพีรณัฐ  วายาโม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพีรวิชญ์  แนวมาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายภาคิน  ศรีนารอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายภูดิศ  อรชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายมงคลชัย  ขุนอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีจำพลัง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงมัลลตรี  พ่วงวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงมิญชญา  ลึกอะหร่ำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงมินตรา  จิตต์พินิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายรชต  กรอบทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายรณกฤต  ดิษบรรจง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงลฎาภา  เผยกลาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไม้สนธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายวัชรนนท์  บุญมี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวันวิสา  ทองคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวีณากร  อินสว่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอชิรญา  กว้างจิตต์อารีย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอชิรญา  สว่างใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายอภิโชติ  ประเสริฐสุขสม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอโยดา  ราชภักดิ์เสนี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายอัครวิทย์  ทิพย์โพธิเมือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกณิศชญา  สมบูรณ์อำนาจเสรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกรวีร์  กันฉุน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกริชเพชร  เยี่ยมศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกฤตภาส  บุญไว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกฤติกร  แก้วผลึก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  พลพืชน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤษณพงศ์  นาคประสงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกฤษตฤณ  พลอยงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกองทัพ  ธรรมโส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกันตยศ  ทองเณร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกันต์  คงสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกิตติพงศ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกุลภัสสร์  อังฤทธานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกุลิสรา  กานาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายคณพศ  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายคุณัช  สอนสืบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิณณ์วรัชญา  พุทธรักษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจิรภัทร  หามนตรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชญานิน  ดำรงสิริลาภพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญานิน  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชณัญทิตา  โปรดตญะกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชนสรณ์  สนธิบ่าย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนาภัทร  นาคเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชยกร  มนัสตรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชวกร  พูลสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชัชชาญ  ฤทธิ์มหันต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุณบัวลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเช่นพิธู  บุญโสภาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายโชติธนินท์  พิมลนาคะศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาดา  สีนวล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงญาธิดา  หิรัญาโรจน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐานิตารัชต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณฐพรรณ  ทองแฉล้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณัชนนท์  ดำรงค์เผ่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กัณรักษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐชานันท์  โรจน์นภานันท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐพัชร์  พฤษภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐสุชา  นารีนนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณิชชา  ยิ้มรุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณิชากมล  อัมพวา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณิชาภัทร  มหิดุลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงทวิกานต์  พยงงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงทิพย์ชยากร  ชุนงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายแทนคุณ  มาอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนภัทร  ฆโนทัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนภัทร  พายวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนวรรธน์  คงอารยทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธนสร  สวนสำราญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนัช  จันทรเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธัญจิรา  วัชรปัญญาวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนภสร  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทรัพย์สอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนริตานันทิ์  ชินนะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายบรรณสรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  เคนกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงบุญญาภา  เมษดาคม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงบุณยาพร  เล้าถาวรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายบูรณศักดิ์  โพนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปภพ  เดชวัชระ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปภังกร  รุจิระยรรยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายประวิณ  แก้วงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  งามสอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปราณิสรา  เอกสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญเรียน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปัณณกานต์  ค้ำยาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปัณณพัฒน์  ตั้งชัยวรรณา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปัณณวิชญ์  เม้ยขันหมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ฉันทกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปุญญตา  เรืองประทีป โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปุณณวิช  ทองอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปุณยภา  สายสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปุณยวีร์  สายสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงผ่องพรรณ  บุญมี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพชร  ตันติวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพริสา  สังข์โสม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  อ่ำโพธิ์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิชญาดา  ภูมิงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิชญาภัค  พูนพนัง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชญาภา  หมวกผัน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชาภัค  ทองแตง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชาภัค  พานิชชอบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพิภู  พ่วงพระเดช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์ณุดา  อิทธิวิบูลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โรจน์นภานันท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพิรชัช  หมวกผัน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิรดาภร  เวียงแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภคิน  ขุนอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภัทรพล  สมบัติเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภัทรียา  พุฒติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภาพิมล  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภีมพัฒน์  ตั้งจิระศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภูดิส  เจินสหกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูมิภูมิ  นิลกำแหง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภูริคุณ  โสจะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายมโนณัท  กิจสอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมายาวี  น้อยเหน่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายยศวริส  ชูกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรัมภาภัค  มาตขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฤฬฎาฤณ  ลิ้มสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงลัลนา  ชาปัญญา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวชิฬาภัทรฆ์  ปืนแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรกมล  เนินชนม์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวรปรัชญ์  เขียนวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรัณทิพย์  ถินสูงเนิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวะรินทร์ทิพย์  บุญเหลือ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศนิสา  หน่อคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศศิ  ศุขเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศศิวะรินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสิรวิทย์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุพิฌาย์  รอตเสียงล้ำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงหฤทชนัน  มุขประดับ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอธิพันธ์  พันทวี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอภิวิชญ์  อัครกาญจน์กิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอมลวรรณ  กระตุดเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอรรถทกร  เอกสมัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอริญญดา  แตงสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ศรีสะดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  วาร์กา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอักษราภัค  เนาวรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอัยการ  สนธิวัฒนานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอาจารีย์  เหมือนเพ็ชร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประนิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุมะณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายกนต์ธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกมลพร  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกมลวรรณ  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายกรณพัฒน์  พงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายกรรณกร  แขวงกรุง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายกฤติธี  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายกันตภณ  ธูปศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงแก้วตา  ดวงนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยพนัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายจักรินทร์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงฉันท์สินี  แจ้งแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายชนนน  อ่อนธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชนากานต์  ขาวใบไม้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชมพูนุท  อรรถบท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชลธิชา  ดีได้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายชวัลณัฏฐ์  เพ็ชร์อุดม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายชโวทัย  สาระยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายชัยกฤต  เกริ่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขอนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงญาณสิริ  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงญาณิศา  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริคูหาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยพรรณา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายณชนก  จันทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณธิดา  หอมรื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณปภัสรา  ดีเอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายณภัทร  ใจอุ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณภัทรลภา  เคารพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายณรงค์เดช  กรมไธสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัชชา  โปร่งอารมณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ขำขาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายณัฐชนนท์  เอี่ยมแย้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฐฐาลฎา  ต้นสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐพร  ชูวงศ์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐพล  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐวีร์  นัยอรุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายณิชชานน  แพไม้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณิชา  สุรโชติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณุฐานนท์  รัชตากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ผาทิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายธนกฤต  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายธนภัทร  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายธนรรชน  สุวรรณสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายธนสิษฐ์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายธนัท  โรหิตเสถียร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายนธนนท์  จารุกมลกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายนพวิทย์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายนรภัทร  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนวพร  ชั่งใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนาราภัทร  ภุมมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนิษฐเนตร์  สมนึก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายบารมี  บรรพพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงบุญญาภา  ติระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงบุณยาพร  สละชีพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายปภังกร  แก้วอำภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายปภาวิน  ประภาวิชา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปรมาภรณ์  งามวรัญญู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปริยากร  วิวัฒน์กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายปัณณธร  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปัทมวรรณ  แอ่นดอย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายปิติภัทร  ทัพเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายปุญญพัฒน์  ภูทองเทียม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปุญญศา  ล้วนเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายปุณณวิช  แคนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายปุณย์พัฒน์  ธัมมวิจยะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายพงศภัค  เข็มอนุสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพนิตตา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพัทธดนย์  มีสมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพัทธนันท์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิวรดา  พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายพิษณุ  ภูครองทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์ภีระ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายภัคพล  โชติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายภันเต  ถนอมพงษ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จรรยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงเมธวรินทร์  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายรพีพงศ์  พงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายรวินท์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงรัฐนันท์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงวรพิชชา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายวรยล  พิรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวรรณวิสา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายวายุ  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศศิภา  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศิริณ  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศิโรธร  บัวเหลือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายศุภกิตติ์  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงศุภณัฐิดา  งามพันธุ์ดิศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสาริสา  สุนทรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายสิทธินนท์  แย้มดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายสิรวิชญ์  แย้มดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายสุทธิภัทร  นวนภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสุรดา  ชัยภัคพรคุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายอนุศิษฎ์  ต้นสิริชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายอภิชาติ  ประวินทองธำรง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอรณิชชา  สีก่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วเหล่า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอุษณิษา  เจียงภู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกชมน  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกมลรัตน์  น้อยดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกรภัทร  เหนือโท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤตานนท์  กาวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกฤษณพล  สรรพศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกษิดิ์เดช  คงเหล่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกษิดิศ  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมจอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายการุญวงศ์   บุญนาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกิตติมา  พวงมาลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกิติพัฒน์  ธนาสุทธิ์กุลศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงแก้วกนก  ขุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายไกรเตชิณฑ์  สรวงศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเขมจิรัสย์  พรหมเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายคณิศร  ฟองเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายคีตพัทธ์  ทรัพย์มณีนันทท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจันจิรา  ออกแมน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิราพัชร  ปะริเตนัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิราวัฒน์  จิตรเอื้อตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชญาภา  คำฝึกฝน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชนุดม  เอี่ยมบัว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชยโสภณ  เล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชลกร  โควินทเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชวนันท์  ไผ่ตะคุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชวพณ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลสุจริต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายฌานอิน  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงญดา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงญัฐปภัสร์  ดีชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายฐปนนท์  ขำสนิท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายฐปนวัฒน์  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณฐภัทร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณฐิดา  ใจปลื้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณเดช  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณปภัช  ขาวบุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณพิชชากรณ์  เนียมแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณพิชชานันท์  เนียมแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัจฉรียา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัชฎาภรณ์  ศิริบูรณะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฎธิดา  แก้วตุมกา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เนียมถนอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐกฤต  งามสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐพงศ์  เดชสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐิกา  ศรีอำพัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณิชกานต์  อินทร์กอ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณิชชาอร  ขำวารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณิชมน  เสมามอญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายดลพัฒน์  โรจน์รุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายตรีทศ  อิ่มช่วยชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเตชินี  พรเอนก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงทัศศิตาพร  จินตนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนกร  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนกฤต  นิลมูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนชัย  วงศ์ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธนพล  ศรีนภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนพัฒน์  พรมยศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนภัทร  สดงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธนวัชร์  นงนุช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธนาภา  เจนพานิชทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธมนพรรณ  มาสำราญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธราทร  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธัชนนท์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธัญชนก  แจ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธัญสินี  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธิติมา  คนคม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธีร์ปัญญ์  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนรินทรา  โทนสังข์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนฤมล  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนลิน  เชี่ยวเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนันทิพัฒน์  ชาตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนุชวรา  มีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายบัญญวัต  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงบุศร์ดารา  ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเบญญาภา  พิลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปฏิพัทธ์  ขาวช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปฐมพงษ์  ฮวดเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินทร์บำรุง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงประทานพร  จารุตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงประพิศรา  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปริติภูมิ  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปริยากร  เจียมจิตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปาณิสรา  เพิ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปาณํสกร  สกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปิยะวัฒน์  ไม้เจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปิยังกูร  รังมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปุญญพัฒน์  เสนเข็ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปุญญิสา  ภูทองเทียม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพงศพัศ  วงษ์ไพรัช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพชรวรรณ  จงกลสถิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพรพิชชา  รอดสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพรรณวรท  นาคภู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพรรณิภา  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพลัฏฐ์  มากมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพสิษฐ์  แก้วอาจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพอเพียง  วัฒน์วันทนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพัชรินทร์  อยู่ยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชมชื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพัทธนันท์  กุลภัทร์สิริย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  อุปทัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประดับมุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิชญธิดา  ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิชญ์นรี  จันทรวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชวกรชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพิสิษฐ์  สุจินตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเพ็ญพร  พรพานิช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเพียงรพี  รัตนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภควรรณ  เกตุพูนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภทรพล  โตโสภณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำมาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภาคิณ  ถนอมพงษ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภิญญ์พัชญา  แต่งสมุด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูริเดช  บุษยปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงมณีกานต์  พันธุ์วิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายยศวิชญ์  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายรพีพงศ์  ศุภรัชลาภมีเสมอ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรมิตา  สิงห์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวรรณกันต์ธีร์  มีหลง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวรินรำไพ  อุดมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวริศรา  คงคาลึก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวลินดา  ผะอบเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวัชรากร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวิชชากร  พลอยกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวิริยสาธิกา  ราตรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวีรากร  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายศรัณยพงศ์  พรหมแพทย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ภูมิมะนาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายศิวกร  เข็มวงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายศุภกิต  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสรวิศ  ล้ออุดมสมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสรัลพร  คำมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสิริกร  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุทธาสิณี  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุธิชา  วุฒิยาคม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุพรรษา  กลีบสมุทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสุรเชษฐ์  เกษมสุขภิญโญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายสุวัฒน์  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุวิชาดา  พลอยกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงหทัยภัท  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงหฤทชนันท์  ยิ้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอทิติยา  ทุมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอธิภัทร  ภูมิศิริไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอารีรัตน์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเอกมณี  เกษสุริยงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประฉิมมะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วังงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายกิจพันธ์  จ่ารุ่ง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกิติญาดา  ไชยสงค์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายไกลวิชญ์  ยินดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีสร้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายฉัตรเกล้า  เพิ่มโภคา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายชนะชัย  หมอยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายชยพล  นาคนวม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายชยพล  สีม่วง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้ววงสา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายชัยชนะ  นวลน้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงญาณิศา  จันทะศิลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  แพทย์เพียร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงณัฐชยา  นรพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แสงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายณัฐพัชร์  พุฒซ้อน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายณัฐศรันย์  กลิ่นชะเอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงทัศพร  อินทร์มา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายทินภัทร  จ่าแดง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายธนกฤต  กลุ่มยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายธนกฤต  ภูมิวัฒนะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายธนกฤต  ไวยพัทธา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายธนกฤติ  ทองน้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายธเนษฐ  นิธิศฐิตานันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุณวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงธัญจิรา  หยั่งถึง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายนรเศรษฐ์  จิตรมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายนิธิกร  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายบารมี  บุญเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายเบญจามินทร์  อินทร์สา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงประภาสิริ  บัวบาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปรินทร์รัตนื  ไชยนา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรังษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ขำวารี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพิชญาภัค  ออมทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพิชญาภา  จิระประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพิชญาภา  ชาญกว้าง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายพีรพล  ทรัพย์เต็ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายภวิชญ์  รองเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงภวิตรา  อนันตผล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงภูเพียงฟ้า  บุตรดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายภูริชญา  รนที โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายภูวเดช  ทุนอินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายรณภูมิ  พลายงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงรดาวรินทร์  เกิดโภคา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงรัตนาวดี  เสือพันธุ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงรุศดา  บัวเพ็ชร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีคำสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายวงศ์ณชารัน  ช่างสี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายวรวรัญช์  แท่นเพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงวริศรา  สิทธิดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงวิชุดา  สโมสร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงวีรยานันท์  เสือปาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายศิวกร  หวังสืบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายสงศธร  เขตนาวัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายสุชานันท์  ชุ่มมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายสุภเดช  สมันพร้อม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงแสงตะวัน  แก้วก่ำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายอนุวัฒน์  วานิชโช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงอรปรียา  สารีคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายอริย์ธัช  กรรณาริก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายอัฐวุฒิ  จันทรังษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอัปสราธร  สลุงสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายเอกนรินทร์  นาเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกชนันท์  พรหมมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกชพร  โรจนกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกวินธิดา  กุลอำพล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยานะโส โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงโกลัญญา  คำหมู่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายคุณภัทร  อ่อนตา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงคุณัญญา  ลาโม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจิดาภา  ภูมิจตุรงค์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจิดาภา  เสนาซิว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงจิรภิญญา  ญาณพิทักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจิรัฏฐ์  ขำวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บัวขาว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงฉัตรศลิษา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชญาภา  แก้วชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายชยธร  ด้วงทองสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชลิต  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชัชวัสส์  ชัยบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชัยมงคล  เสาวรส โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชิษณุพงศ์  พหลยุทธ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงฐิตาพร  โพธิ์ไทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิเศษรจนา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  อินเลี้ยง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐวัตร  พวงภู่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณิชาภา  พยังเค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายตุลธร  ชัยมงคลสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธนพร  เนียมลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธนวัฒน์  ดีสมุทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธนัชพงศ์  บุญเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนาธิป  สว่างพัก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธนาวดี  จันณรงค์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธราธร  มุสิแดง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธันวา  ทองเทศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธิดารัตน์  พระเพชร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนนทพัทธ  เดชนะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนพคุณ  บุญอร่าม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนภัสกร  มณีอินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนภัสษอร  โชขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนรเศรษฐ์  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายนรากรณ์  จันจอหอ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายนราทรธ์  จันจอหอ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนาตาชา  วิบรรณ์อภิชัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนิภาพรรณ์  ปานพรหม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายเนมิทัต  พุกอินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปทันทิญา  แมลงภู่ทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปนัดดา  หาเรือนศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปภัสสร  หาเรือนศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปวริศา  เรือนงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปัญญา  เวียงคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปารมี  ดวงแพง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปุญญิศา  พันธ์เขียว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปุณญิศา  อ่อนตา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพรภิมล  แก้วทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพรรณวรท  ศุภโสรต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพรหมพิริยะ  ธรรมาโพสพ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิชชาภา  แจ้งพร้อม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปัถมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพีรวิชญ์  วิจิตรานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองรักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมสะโร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรดา  พิกุลทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรดา  สุกใส โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวรรณรดา  รองเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวสุ  สาหร่ายทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวัลยากรณ์  ศรีพิสิฏฐ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวุฒิภัทร  คนึงเหตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศรัลลักษณ์  ขุนโยธา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศิริณญาย์ภัค  ปริยพันธุ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศิริณัฐชา  ทองจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายศุภณัฐ  เทียนทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสิรินทิพย์  น้ำจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสิริวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุปราณี  กลิ่นประทุม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสุภิญญา  ภูตันวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงหงลดา  คาทาสี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอชิรญา  จตุวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอติคุณ  เขียวอร่าม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอสมา  ขันติธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอารายา  มีทุน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกรรณกนก  มีลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายกฤตภัค  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญซ้อน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงจิดาภา  เทียมเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายจิตติพล  น้ำเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงฐิตินันท์  วงษ์วิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายณัฎฐ์พัชร์  โพยประโคน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณิชกานต์  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงณิชากร  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงดาราวัณ  จั่นหนู โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายธนวัฒน์  ชื่นวัฒนาประณิธิ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายธนา  เดชจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายธีธัช  ฉิมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายนภัสกร  พรมสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนริสรา  พิมทุม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปิตานนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงประภาพร  คำมา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงปรัชญาวี  สำลีงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงปาณิสรา  ฉายบ้านใหม่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงไปรยดา  บรรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายพงค์สันต์  สายช่อฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพงศภัค  มาตรสุริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายพลวรรธณ์  คัตตะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  วงษ์จันนา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายพีรวิชญ์  คงคามี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายภูวดล  ชูฝาอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายยุทธกร  บุบผา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายยุทธณัยน์  ใจคง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงวนิดา  ธรรมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายวัชรพล  นิลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงวันทนีย์  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายศักดินันท์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงสรัลดา  เพชรพลิก โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงหทัยชนก  งามสอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงหทัยชนก  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายอมรพงศ์  ดวงวิชา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายกฤชภัทร  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวกานต์ดา  ป้อทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองสร้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุลำนาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายคมิก  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจารุจันทร์  หนาแน่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายชัยวัทน์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงฐาณิสร์  วิวัฒน์กสิกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายณฐกร  อิ่มสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายณภัทร  มุกตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายณภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สุวรรณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐพัชร์  พิมพ์ผิว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายทยากร  ลิจุติภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายธัชกร  หาญสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงธันยภรณ์  บุญคุ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธาริณี  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธีรเมธ  ขำประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายนพัตธร  คุณานนท์ศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงนภัสภรณ์  พุกทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงนภิสา  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีชานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายปุณณวิทย์  ควบคุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพชร  คำฉิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพรหมภัสสร  แสงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพัทธนันท์  พสิษฐ์พัชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายพันกรณ์  วานิชโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พุ่มอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายพีรพล  แนวมาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายพุทธคุณ  เงินมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายภพ  ปาลวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภวัต  สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายภูธิป  ศรีขวัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายภูมินันท์  สุดาชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายภูมิภากร  วงษ์หอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายภูมี  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงมายาแครอลไลน์  คาร์เบ็คเคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายรัชภัทร  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงลภัสรดา  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวิจิตรา  ทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงศวรรยา  ไวยโภคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายศาสตราวุธ  สมัครวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
676 นายศุภกร  ภุวิบรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสิริวิมนต์  ออกแมน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายสุทัตตะ  จันทคราส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายอนาวิน  วรรณสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอรจิรา  แย้มดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอิศราภรณ์  กิตติภัค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายจารุวิทย์  หนาแน่น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายฐิติชัย  ฉินนะโสต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายณักษ์  สารวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีนวล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงธธารา  วาวแวว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายธนภูมิ  ประดับมุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงพลอยพัชชา  วิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายพิชญ์ชฏะ  ชมชื่นจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพิรนันท์  จีนโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายพิรภพ  จีนโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภิรัชญา  ลิขนะจุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายรัชชานนท์  ชุมสร้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายวงศ์วันจักร  ช่วยบำรุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงญาติกา  อินทรพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงนลินนิภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงเบญญา  เฉลียวพจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายอัครวิทย์  วงศ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ้มสังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายกรชวัณ  พรมมา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงจิณาพัฒน์  มูลศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายชยพล  ช่วยค้ำชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายปองภพ  ศรีชานิล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิชญ์รวี  ตันอารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หล่อประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายกันตวิชญ์  คงถาวรสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายธนกร  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สันหนองมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปาณิสรา  จำปางาม โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงรมิณญา  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพรเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงทาริกา  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงทิปกา  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงบุญสิตา  อัยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงมณีมาลา  ย่ำแผ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงรัตน์ติการต์  สีอ้น โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.5 วิทย์ประถม