รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤชกร  ใจซื่อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤชนพัต  กระวาฬ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตพล  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติน  เขียนประชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤป  มาคะสิระ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกวิน  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  สิงห์เจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกาญจน์กันยา  วันนาม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเกริกภัชกร  รัชชญาวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญเจ้า  วิมุตเกษม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงของขวัญ  เกตุปัญญาพงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายคุณัชญ์  หงสพันธ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจักเชียงดาว  จอมเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิตสุภา  เมธาแสนโพธา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจิรายุ  จันหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายฉัตรชนก  กาญจนสอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายเฉลิมพร  เสลาลักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชญานันทน์  ชุ่มเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ลวดทรง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนัณชิดา  รัตนขวัญปภา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนิสรา  บุญเกิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชยานันท์  พวงแย้ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชิญทัศน์  บุญมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายฐกฤต  ปรักแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณฐพงศ์  มหาพล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณธัช  ปริยกนก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณภัทร  ศักดาพิสุทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณรัชดา  สุวธรรมานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัชภัค  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฎฐกิตต์  ใจคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  เพียรพิจารณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐนรินทร์  จำนงจิตรเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สระทองพูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐรินีย์  อังกุรรัชต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงดีรดา  ฤทธิพลาดิสัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายเตชิต  เสือโพธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเติมเต็ม  สุรารักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายทยากร  ราชนิกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมงามสม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนณัฏฐ์  ไวปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธริญญา  แจ่มดอน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัญญกันย์  บุษเกษ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธัญญานันท์  ไทยประเสริฐ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนงค์สวรรค์  ผึ้งทัศน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนภสร  นวนกลางดอน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายนวพล  วงศ์วรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายนาคิน  ชูประเสริฐชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายบวรศักดิ์  ลิ้มเจริญวิริยกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเบญญาภา  เหรียญทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปกรณ์  ไกรสิงห์เดชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปภังกร  พานิชเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปัณณพร  ขุนพิทักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอ่อน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปารเมศ  ปรีดา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปุญญพัฒน์  เอี่ยมแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปุณิกา  พูนสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพงศ์ภีระ  อารีประเสริฐกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เนตรทานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพสิษฐ์  พุ่มวารี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายพัทธดนย์  บุญญกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิชชาภา  ชุ่มชื่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิชญ์ภัคนันท  อุปรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุมนัส โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพีรดนย์  มาสนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพีรวิชญ์  ภิรมย์ชื่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายเพชรแท้  เสนาธรรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัททิยา  เรืองชัยทวีสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายภาวินทร์  สุมาลัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภิณญาภัชญ์  เพ่งสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายภูธนิตย์  จันทร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมนัสนันท์  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมิลตรา  ภิรมย์แก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายรชฏ  ปาติ๊บ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวรัชยา  แสงเทศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวิภาวี  แดงงาม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวีรยา  แย้มศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศรัณยพงศ์  มุกดา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายศิลป์ศรุษณ์  เสริมทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุทธภา  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งพิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศุภัทรรัชต์  ปานสะอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายสรวิศิษฏ์  ไชยเดชกำจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายสิรดนย์  ธงไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายสิรภัทร  ชัฎสุวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุชัญญา  พวงแฉล้ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุฐิตา  เพชรเทียนชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุธินี  อยู่กำเนิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพิชชา  ตันวิยะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดาราพาณิชย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุพิชญา  ฟองน้ำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุพิชญา  มีสกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายหฤษฎ์  ถิรจันทรา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายอภิเชฏฐ  ประภากรวิริยะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ชูชีพ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  แฮตุ้ย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเอมาตีย์  เอกัง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกชนันท์  จามคำแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกนกพร  โกมินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤชณัท  วงศ์วัฒนากิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤษฎิ์ธนทัต  บุญมาก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกวินทร์ฏา  บุญมา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายก้องตวัน  วิเศษคร้อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกันต์พัศ  โชคทวีทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกันตภณ  อุทัยลาภทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกัษภณ  จีนขาวขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปริยกนก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายคีตบดินทร์  ป้อมเชียงพิณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงคุณธรรม  วัฒนกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายคุณากร  ภัทรพงศาเศรษฐ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจิรชยา  จันมานิล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจิรายุ  ฟักแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฉัตรจารีย์  อุดมสันติธรรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชญานิณ  ณ นคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชญานิศ  ปลีสุวรรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชยณัฐ  รัศมีกอบกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายชยพล  ชอุ่มกฤษ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชัญญพัทธ์  ศักดิ์ศิลาวรรณา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณฐกร  รัตนโกมล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณภัทร  วัฒนศิลปปรีชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัชนันท์  มณีวิไล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฏฐ์ชัย  แพรสอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐชยา  มหายศนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คทาวัชรกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐนนท์  ขุนพิทักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐนันท์  ขุนพิทักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐพัชร์  รอดรุ่ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายทรรศดนย์  ชุ่มชื่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธาราริน  พันธ์เกิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนวเดช  วงศ์วรรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนัทญา  วงศ์วัฒนากิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนัทธ์ฐภัค  เพิ่มพูนทวีชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนัทธพงศ์  เจียงวิลาวัณย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายนัทธวัฒน์  อัครสาระธีระ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ดวงจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนิธิกร  เจริญลาภทวี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเบญญาภา  พงษ์ไพร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปฐมเดช  แจ้งปกรณ์กิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปฐมพงษ์  นักคุ่ย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปภังกร  เส้งเอียด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปริญญากร  ดอนอินทร์ทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปริณ  เปรียบยิ่ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริพันธ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปวีณวัช  จันทร์ชิต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองเสงี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปัทมพร  พรหมอินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปันปรีดา  เข็มกลัดทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปารย์ณิศา  เจริญไชยนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปิยธิดา  เรืองศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปุญญา  ชัยโฉม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพชรกมล  ดีแสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพชรกฤต  บุญฤทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพลาวงศ์  เรือนเจริญสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัชรพร  สวัสดี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิจักษณ์ธนโชติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพิชยพล  พยัพตรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพิศา  เหมสูงเนิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพุทธิพงษ์  ลืมจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ปานบุญยืน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เติมอารมณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภากร  บุญเรือง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูดิศ  แดงน้อย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภูดิส  ทิพย์อักษร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภูพิรัญญ์  ปุษยดานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภูมินญาดา  ยอดธรรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภูมิภัค  บุตรดี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูมิรพี  พราหมน์นก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภูริภัทร์  เปียถนอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภูษณิศา  โตบางพรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฤดีขวัญ  ชาวท่าทราย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงลนิภัทร  ตันพานิช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวงศ์ธวัฒน์  ผึ้งทัศน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวริษฐา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวิมลรัศมิ์  เนตรวิจิตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริเลิศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศลิษา  สิงห์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศิรัสวยา  อัศววิทยานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายศิษฐวัชญ์  ทองสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศุภกิจ  ไชยปา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสวัสดิวัจน์  เรืองสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุธิชา  คงบุรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอภิเดช  กองอ่อน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอภิมุข  พ่วงพงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอมรเทพ  ศรีสุภร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอักษิกา  นำคิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอิศราภรณ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกตพล  เกิดพูลสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายกวินวัชร  แก่นสังข์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกัญญณิช  เอี่ยมปิญโญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุธาพจน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายกันตพงศ์  สุธาพจน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายกันตภณ  ถิ่นนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายกิตติกร  เพียรสกลนิยุต โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายคุณาสิน  ด่อนสิงหะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายจรัณยวัฒน์  กวยทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายจักรพรรดิ์  อู่แดง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายจิรภัทร  กิมพิทักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายจิราวัฒน์  รอดบำรุง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายชฎาธรค์  อบเชย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายชยพัทธ์  เพียรพัฒน์กุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายชวิน  ชุติจิตวิทยา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชัญญานุช  ขำโพธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายโชติภัทร  ศรีละพุก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายฐนธัช  มาตาพิทักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายณฐกร  นาคแดง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายณภัทร  พุทธิ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณัชพล  ทองเจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายณัชพล  ท้าวขุนราชา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัชริญา  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิมปนเวทย์สกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐดนัย  สมบุญคุณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรีภพกิตติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายดนุเดช  ตันติพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายเตชินท์  สาริพันธุ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายธนธรณ์  หวานสนิท โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายธนภัทร  จิระรัตน์พิศาล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายธนวรรธน์  ธัญสิริวงสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายธีรสิทธิ  มณีงามเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายนัธทวัฒน์  เกตุนิล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายปภินวิทย์  ผิวสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายปัณณวัฒน์  ขาเหล็ก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายพงศกร  เผ่าผาง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพรวฤณ  วรรณสุศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภวรัญชน์  มีบำรุง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงภัทรธิดา  สตาล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายภาคิน  เวียงนาค โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายภิพัฒน์สิทธิ์  ยอยรอบรู้ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันธ์จันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายเมธิชัย  ผิวผ่อง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์ถาวร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  บุญธรรม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ลิขิตเสรีกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวันวิสา  แซ่ฮ้อ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายศุภวิชญ์  โมลี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พวงระหงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายหลินอี้จิ้น  แสนชมพู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอภัสรา  ปัญญาศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายอริญชย์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอริญชยา  เจริญผล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอิสรีญ์  จันทร์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงไอรดา  สายพิณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกชพร  เสือทับ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกรวรรณ  มาตาพิทักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกรวรรณ  สำราญสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกรวิชญ์  บานไม่รู้โรย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกวิตา  พ่อค้า โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวกัญญ์ณณัฐ  เอี่ยมชื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แร่นิล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกัญญาภัค  พงษ์ทวี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายกิตติกวิน  ถาวร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชาญประโคน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกิตติยา  หงษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงจิรัชญา  มากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวจิรัศยา  เภาทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจีรภัทร  เทศสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายฉัตรดนัย  สิงห์ปัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชญานิศ  ชิ้นปิ่นเกลียว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชนัญชิดา  วีระรำบาญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงชลฤดี  สร้อยทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชิ้ง  เฉิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุนฟ้ง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ร้อยแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณัชพนธ์  ทองเป็น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวณัฏฐกันย์  คล้ายคลึง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายณัฐดนัย  ฟอกสันเทียะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายณัฐพนธ์  ชาวโพงพาง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายณัฐวัสส์  ตันสมบุญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณิชานันท์  จิตเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีส้มเขียว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายตะวัน  จันทรา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเทียนขวัญ  บุญพร้อม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายแทนคุณ  สตาล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธนกาญจน์  ทองศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธนนันท์  แดงเมือง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงธนภสร  เจิมจวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายธนภัทร  ศรีทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงธนวรรณ  เบญจรงค์สิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนาปกรณ์  ทองคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธัญชนก  อัตตะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธัญชนก  โสภา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อกอุ่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธันไชย  สิริจรรยามงคล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธีรตา  เนื้อนุ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายธีรภัทร  สุวรรณฉวี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนภัค  ทนุพัฒนาชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นายนรเศรษฐ์  พินันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายนราวิชญ์  บางวัด โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวนันทณัฐ  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปณมิญย์  ม่วงนวล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปภาวรินท์  แม้นศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปัณณรัชต์  แตงเจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปาลญา  นาคมงคล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปาลี  เมืองฉาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปิยวัช  โฆษเกรียงไกร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปุณยนุช  สวนแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงอุทัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญน้อย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพิมพิลักษณ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพีรภัทร  แก้วสิงห์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเพชรา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรีสิริวิบูลย์ชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายภัทรกร  กะปิยะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภูธนากร  อุ่นหมั่นกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายภูริณัฐ  จันจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายมัชฌิมา  ไชยทะเศรษฐ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายยศภัทร  คงสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายรัขคุณ  ศรีพุ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายเรืองลภัส  หงษ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงลภัสรดา  สิริเนรกัณฐี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงลภัสรดา  โสภา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงวรกมล  แก้วทวี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวรรณกร  ชื่นชมวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวรรณพร  ล้อมสาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายวัชรพงษ์  ดีวัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวิวัฒน์  เปรมปรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายศิณัชชัย  ป้านทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายศินพัฒน์  รักวงฤทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงศิรประภา  ปานไกร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศิวรรจน์  สุทธิพิพงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศุภกานต์  วงษ์ไสว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ไชยลังกา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายสิริมงคล  เหลือถนอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวสุกฤตา  ศิรินาวี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวสุชาทิพย์  เรี่ยมศร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวสุพิชชา  ลิ้มติ้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุภาพร  สว่างศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุวพัชร  ไทยประสงค์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอนัญญา  ชำนาญนาวา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายอภิรักษ์  ขันคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอรวรรณ  พวงทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
334 นายอิทธิกร  ไตรเสนีย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวไอยริณ  อารมณ์ชื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกชกร  แย้มกลีบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกชพร  กล่อมสมร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกรณัฐ  มณีนิล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายก้องภพ  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัญชพร  ชื่นชม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพื่อห่างหาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญฐนา  สุขสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัลย์ณิศา  พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกีรติ  แก้วมะโน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเกียรติกวิน  ยุทรชีวิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเกียรติกุล  ธนมาก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจรัญพร  พงศกรรังศิลป์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจิตสุภา  จันทร์ณุมาศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจิรัชยา  พาพลงาม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายชยพล  เพียรพัฒน์กุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชัญญาณี  อร่ามเกลื้อ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงสงค์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณธิดา  เนื้อนิลงาม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณพัชญา  พงศ์ไพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณภัทร  ราษฎร์ภูธร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณภัทร  เจริญพานิชย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัชชา  สระแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สีสัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐกมล  เจียมอ่อน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐชลิตา  เดชอัศวนง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เอื้อประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายดุลยวัต  ศรศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายตนุภัทร  จันทร์รอด โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายตรีทเศศ  จำปาจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ภูแดนแผน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธนวัฒน์  จิระรัตน์พิศาล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธนาธิป  สมานมิตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนาพล  จากผา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธมลณัฏฐ  สิริปุณยวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธรรมชาติ  ทัฬหภูริ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมชื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธีระศักดิ์  บุญช่วย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนนท์ปวิช  สุวรรณสิทธุ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนรีกานต์  วรบุตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปพิชญา  รอดศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปภินวิช  คลังนาค โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปิยะรัตน์  หนูพรหม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุณิกา  วงศ์มณีประทีป โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพงศกร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพงษ์ศิริ  รุ่งอรุณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพริมา  สิริเนรกัณฐี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิชญาวี  ไชยรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คูสรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพีชญา  หนูช่วย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพีรวิชญ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภัทรภร  เอมโกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพิ่มพูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภูรินทร์  รัตนราษี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงมนต์นภา  ฉิมมะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายรหัท  เรืองศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวชิรวิทย์  เหี้ยมหาญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวรภพ  ตาเสน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรัศยาภรณ์  กฤษณเศรณีย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวลัยพรรณ  หลวงพิทักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวาชิเณ  ศรีสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวิชญาภร  สมจิตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิภาดา  อึ้งสิทธิพูนพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็งศาสตร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศิศิรา  จันทร์ฉิม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศุลีพร  จานทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ลดาลลิตสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสรนันท์  เสนาธรรม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายสราวุธ  จันทรา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสิริพัชร์  วงศ์สอน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสิษฐ์ธิณัฐ  กิตติสร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสุทธิจิตต์  บริรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุภาวดี  อิ้นมณี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอญารัตน์  ปัตพี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอติวิชญ์  ชูวุฒิยานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอภิชญา  เถื่อนทา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอารียา  สิทธิประทานพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกรกฎ  อังกูรจารุชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายกัญจน์ธณัฐ  จิตงามขำ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกัญจนพร  กลัดแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์สมุทร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงเกณิกา  ปัญญาสวรรค์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงจันทรัศม์  วรรธนะมณีกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายจิณณะ  บุญส่ง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายชณฐกร  คำสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชนมกานต์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เจริญรักษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายชวนันท์  สุขวัฑฒโก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายชัชพิสิฐ  อรรถศาสตร์ศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทองสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายฐิติพัฒน์  แดงกระจ่าง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณณิชา  ทรัพย์จรัสแสง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายณพัจน์ศักดิ์  ปรีเปรม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายณภัทร  รับสมบัติ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  ศักดิ์สุภาพ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฏฐกมล  โขจุลธรรม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายณัฏฐ์ชานนท์  พันธุ์สกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงศุภวิศาลกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐนิชา  พบครุฑ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายดุจชีวิน  นิลสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายธนโชติ  สิทธิรส โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายธนวินท์  วุดานุพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายธัชพันธ์  ด้วงนิ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายปกรณ์  สุขมานพ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงปรียาพร  พลายแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายปัจจัตตัง  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายปัญญภพ  ปัญญานันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงปัณณ์ฉัตร  ธีรชัยรุจิกรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทรงศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายปุญยวัจน์  โพธาคณาพงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายพงศพัศ  อุดมพรวิรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพิชชานันท์  น้อยวังคลัง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงพิชยภา  พิรารักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายภูผา  เจียมตระกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายภูวเดช  พัชรวาณิชสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเมญาดา  โรจน์ศิริลาวัณย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายยศภัทร  ไพรพฤกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงรสาสิรีย์  วงษ์สนิท โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวรรณวนัช  เจียรอดิศักดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวรันธร  ภูษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงศศิชา  รอดอ่อน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายสรวิชญ์  ช้างเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงสริญรดา  จุ้ยสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายสิรพัชร  ชัยตระกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสุชัจจ์นันท์  พันธุ์สกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงสุนัชญา  บรรเทิง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายสุวิจักขณ์  เสรีคชหิรัญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงอภิชญา  ภูคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอภิชญา  สินทบ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายอภิมุข  หวังจิตต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายอภิศร  พลายรักษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงไอยรดา  บุญนาค โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกชมน  ตันติอธิมงคล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัญญพัชร  เทพประสูตร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บัวงาม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  จันทร์วิจิตรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจินดารัตน์  รอดนิตย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจุติณัฏฐ์  กวินชัยสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชนาภา  เฟื่องฤทธิเดช โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชลธร  มีสีผ่อง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์วิลาศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณชา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณภัทร  ยะกาศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณมน  อภิโชครุ่งเรือง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ทองคง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐภร  รัตนขวัญปภา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณิชาภา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเดชน์ชนะ  จงจิตรานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายทักษ์ดนัย  อภิชาตอำมฤต โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธนกฤต  แสงท่านั่ง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธนเดช  อังกูรจารุชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนวิชญ์  เรืองอยู่ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธัญชนก  เพ่งพินิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธัญญพัฒน์  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธีร์ธัชช์  ช้างปลิว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนรมน  ทรัพย์จรัสแสง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายนิพพุต  สมานคติวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนิรินทร์  ช้อยเครือ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปรัชญา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปริชญา  แจ่มกลิ่น โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปริณดา  ระวิวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปาฏิหาริย์  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปิยธิดา  อภิรัตนศิริเชษฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปุญญพัฒน์  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพชร  รัตนไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพันธิตรา  เอื้อวงษ์สุวรรณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพามงคล  โพธิวิหค โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเพ็ญสินี  ลำเจียก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภัทรญา  นิ่มเนตร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์เงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภากร  พรพิไลสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงไลลา  ฮุสเซ็น โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวริทธิ์ธัช  พิมพ์เลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวิชญาภา  ด้วงนิ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายวิมุต  สมานคติวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวิรากานต์  นวลละออง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศนนกร  จึงเจริญสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศาริศา  สังข์แก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสิรภพ  เกิดผล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสิริ  ไวคกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสิริวณิช  ตั้งวรขจร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอัญรินทร์  กิตติอัญญาพัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชนิกานต์  ช้างแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงณัฐณิชา  เล้าพูนพิทยะ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  จีบบรรจง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายวัญญูวิกรม  ขุนรักพรหม โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายวิทย์ศิลป์  ตรีวรกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีสว่าง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงโสภาวรรณ  ศิลานิล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงอรจิรา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงกุลรภัส  ทวีไกรกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชนิตา  จุ่นอ้น โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฐนันท์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายตะวันฉาย  ศรีทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนันท์มนัส  สิทธิแสงอำไพ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนากี้  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพีรญา  ไชยาพร โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวรรณกร  เทียมอัมพร โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงศศิรัญญา  ประกอบมงคล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอัญธิสา  ทองโพธิ์เลน โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอัลลดา  มีแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอินลดา  พ่วงพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกชกรณ์  ศิริวัฒนธรรม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่องจุ้ย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงขวัญกมล  นามงาม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงขวัญชนก  ชุ่มนาค โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายจิตติพัฒน์  มากหลาย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายจิตประภัสสร  ทองพรหม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงจิราภา  จีระ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงชนิสรา  ภาคคู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงธนพร  พจนศิลป โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงธนภร  วงศ์วัฒนากิจ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายธฤต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงธัญทิพย์  จันทร์หอม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงบุญญาพร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายบุญเศรษฐ  หลักชัยมงคล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงบุณยานุช  พากเพียร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายปกณฉัตร  สมาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายปวีณวัช  ปิ่นประดับ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายพชร  ฤทธามาตย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เยี่ยมผา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายพีระชัย  ศรีสุขใส โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงรัชญากรณ์  ทับทิม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงวรกนก  หฤทัยสถิตกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายวุฒิกร  คิดไร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายศุภวิช  บุณยสุขานนท์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอชิรญา  ชัชวาลย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์อ่อน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงการดี  เต็มชื่น โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจีราดา  ขำสุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัชชนม์  อาริยะสกุลวงษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายณัฐวุฒิ  สัมพันธ์วงษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายตฤณ  ทึกจีน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธนศักดิ์  อาศนเวช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองมาก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิรดา  เกิดผล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงยลลดา  คล้อยวงษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวรินทร  นาคา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายศุภกฤษิกร  ลี้เลอเกียรติ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสิทธิชัย  ไหมละออง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แพสอาด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภูมินรินทร์  ณรงค์อินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงณิชานาฏ  จันทร์เมฆ โรงเรียนวัดอัมพวัน ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายกฤตภาส  ตันติวิศาล โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพรกวี  พิมพ์พิทักษ์ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภัทรวดี  เฉลิมพล โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงลักษณพร  คำโพธิ์ชา โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงเกตน์สิรี  มั่งลิ้ม โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายจักรภัทร  เทียนดำ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นายจิรศักดิ์  ธนมาก โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงเจนจิรา  มั่นเจริญ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายชลันธร  เจริญพร โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทร์พรม โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
590 นายธนวัฒน์  คุสิน โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายพัทธดนย์  ฤทธิ์เม้า โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงภคพร  สังเกตุการณ์ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายเมธี  บุญชอบ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายเล็ก  - โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวรากร  กลิ่นพุตตาล โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวสุพัตรา  ขาวสอาด โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายสุวัจน์  อยู่พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงเสาวรส  จันหอม โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชญาภา  ด้วงพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญมา โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามอินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ป.6 วิทย์ประถม