รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  จิรวิวัฒน์วนิช โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลพร  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณ์วรงค์  วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องภพ  อาภาจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัท  คอยตาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัลย์กมล  เจริญสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติภัค  เจริญมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติภาส  เจริญมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติศักดิ์  ลำดวน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายคฑาวุธ  สินิทธ์สกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายคณาธิป  คำถวาย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคมกริช  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคิมหันต์  พัวกาหลง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เขาดิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรพนธ์  วงศ์ทิพรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรายุ  เสือจ้อย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเจเนต  วราภรณ์ ผดุงไชย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชญตว์  โล่งจิตร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนันสิริ  บางปา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชยพล  จินตนาชัยพิทักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชวกร  ทองแดง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาณิศา  สมพรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณชพล  เอมเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณฐกร  แววดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณธัชพงศ์  รสฟุ้ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณพิชชา  ฉลอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณภัทร  ช่างเหล็ก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐนนท์  จินตนา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐนันท์  ย่องลั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐภัทร  หลักทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณิชาภัทร  เตชะผล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายดิถดนัย  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงตมิสา  แก่นวงค์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายตุลยุตม์  บุญชัยสิทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายเตชิต  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงทอรุ้งงาม  นิรันดร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายเทพทัต  หัดโท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกร  แก้วตรีวงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนธร  บุญมา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนวัฒน์  ราญรอน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธนาภัทร  เร่งเทียน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนาวดี  เจริญผล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกลื้อนรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธิติสรณ์  ถนอมธีระนันท์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนพิน  เพียรดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายนภันต์  วงศ์คงดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายนรพนธ์  จินตนาชัยพิทักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนันท์นภัส  คล้ายคลึง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายปภาวิชญ์  ปิ๋วเฮีย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปภาวิชญ์  ศรีสนาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปฤณ  ปิติธีรภาพ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายปองคุณ  สมคะเน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปัญจรัตน์  อดทน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปัณณวิชญ์  เดชอุดมไพศาล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  รังษี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพชร  จูด้วง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพชรพล  ส่งศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพรนภัส  กิ่งแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  ศิริมงคล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพัณณิตา  อังศุพฤกษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพัสกร  แตรวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิชญาภา  ทวีวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพิเชฐ  พลเวียง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัณฑิรา  ถาวรวิริยะนันท์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายภัทรพล  มูลมาตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภัทรพล  สนทราพรพล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภาคิน  คงจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูมิภัทร  เรืองอร่าม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภูมิรพี  เรืองบุญส่ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายภูอิง  ต้องทำกิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุภา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมิณรญา  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายรัชชานนท์  รักสูงเนิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรัชชาภา  วรรณศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเลี๊ยะกะนา  แลน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรัญณัฏฐ์  บุญอุ้ม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิรชา  กุณฑลบุตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศตวรรษ  มุกดาสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศรัณย์ญมน  ใกล้อินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายศักดากร  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภฤกษ์  แสนสุธรรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายสงกรานต์  ฟูคณะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายสิทธิพันธุ์  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายสิปปกร  ศรีอุไร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุชัญญา  ปลัดกอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายสุทธินนท์  แสงดาว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายสุทิวัส  เจนโสภณพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุพิชญา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุภาวดี  สันตติพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายอภิวัชร  นามสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอภิษฎา  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอรวิมลรัตน์  รื่นรมย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกชนล  บุญประเคน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกชพร  เพิ่มพูน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกฤตเมธ  วงศ์อินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกวิศพงศ์  ใหญ่ไล้บาง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัญชลิกา  บุญเฉลิม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ฤทธิ์กลาง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธนาภรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขาวสะอาด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกันตพัฒน์  สนิทเหลือ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกันติศา  ศิริมูล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปกป้อง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกุญช์ชญา  แซ่ลี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเกวริน  สายเสน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายคณุวัฒน์  แจ้งเขียว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายคุณชนก  รัตบุตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายคุณากร  ประเสริฐพรหม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเคริน  ซาบาลบุโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจริญญา  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจักริน  อัศสานึก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจารุพัฒน์  ศรีหงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจ้าวสมุทร  สมุทรน้อย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิณัฐดา  คุณมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจิรวัฒน์  ไพบูลย์ขจรกิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วผสม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเจตพล  อินทวิเชียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายฉัตรพล  สุรกิจโกศล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชญาดา  ไชยบุรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชญาภา  ศิลาพันธ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชฎาพร  วรรณศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนณิกาญจน์  บุฮม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชนธัญ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชนัญธิดา  คงประเสริฐ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนากานต์  โสภะถา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชนิดาภา  อุทธสิงห์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชยพล  ภู่นาค โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชยันตี  ยืนหยัดชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชยานิศ  เจริญสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชัญญา  เทพบรรจง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชัญญานุช  จันดา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชัยภัทร  ข้อสกุลเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชัยอนันต์  บรรเทิง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สันรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชุติพนธ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฌัลล์ฐรัฐ  แนมนิล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงญาณิศา  สายโอ๊ะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงญาดาทิพ  เอกะจิตร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณชิน  หงิมทิวา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณญาพร  ระวังภัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณฐกร  บุญช่วย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณดา  ยมจินดา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณทัศนันท์  ไชยศรีธรรมคุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณทิพรดา  เย็นฉ่ำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณธิดา  แสงสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณฤชล  กสิกรรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณสอน  อาจเอื้อ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัชชา  เอกจีน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัชพล  วงศ์เขาอ่อน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฏฐการต์  อินทะรังษี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฏฐาพร  หลำเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ล้อมจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐติกา  วรรณศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐนนท์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ศิลาแดง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐนันท์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐพล  อรัญวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฐพล  แต้มพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฐพัชร์  ฟักสุบรรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วงศ์อยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐวัฒน์  จินตนา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐสินี  จูศิริวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณิชกานต์  ประมวลสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณิชนันทน์  ฉวีวรรณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณิชารวินท์  สุขเอี่ยม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงดากานดา  บุญนิวัฒน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายเดชาพัฒน์  เอกะจิตร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายตรียศ  นวลนาง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงติณณา  ใจดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงทัตพิชา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายเทวินทร์  กาฬดิษย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรืองวัฒนา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนกฤต  แสนกอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนดล  กุลสานต์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนดล  ภักดิ์ภูมินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนพร  วรรณประภา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนพล  ขันทองดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนภัทร  หนาแน่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนภัทร  แสนสอน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนภัทร์  ฐิติศรารักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนยศ  ปิ่นทองเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนวัฒน์  ปัตถา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนวัฒน์  รัชชะจิตติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนวิชญ์  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนวิชญ์  คมขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนาธิษณ์  ทองก้อน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธนิดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนีนาถ  เจริญผล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธรรมธัช  ประชุมวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญกร  เขียวทองย้อย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญญภัสร์  ศิริกฤษฎิ์ธนดล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญญาเรศ  แซ่เอี้ย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธันยพร  เทพสุนทร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธันวรัตน์  ขาวแพร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธิราชัย  มีบุญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีทัต  สุขจิตต์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธีมาพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธีรพัฒน์  บุญกว้าง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนนทนนท์  รัตนวิจิตตากร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนพรัตน์  สุขอิ๊วนั้ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนภน  อรุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปติตังโข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนรัฐวรรณ  คล้ายคลึง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนลินทิพย์  คูหะมณี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนลินธารา  คำจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนัทธมน  วรทวีศรีมงคล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนันท์นลิน  สระศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนันทภพ  พูลสนอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนันทภัค  ศรีโวย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนันทิชา  มุกดาสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีสวัสดื์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนิรภัทร  ลี้ปฐมากุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเนรัญชลา  สร้อยสน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงบุญฑริกา  โล่งจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงบุญรัตน์  กตัญญู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบุณณดา  เปล่งปลั่ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงบุณยาพร  เปรมกมล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปณิฏฐา  ลี้ปฐมากุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปภพ  ม่วงลี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปภาวิน  สอนยืนยง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปรานต์  เจริญวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปริน  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปรินทร  ประสมวังทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปรินทร์ดา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปัญชระ  แต้ตระกูล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อิสรานุวัตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปัณณทัต  ยอดยิ่ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยาอร  ยั่งยืน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปุญณวรรธน์  จงจีรังทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปุณณภา  วัฒนโยธิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเปรมยุดา  ปานฉวี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพงษ์ระพี  ครุฑราช โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรชนก  วรรณศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรธิพา  ชุนถนอม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ไมรินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพลวรรธน์  เครือสินธุ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพศิน  ช่างเหล็ก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพัชรพล  บุญอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประกอบศิลป์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชชานันท์  เดชประสาท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชยา  นาคแสงทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สำมะณี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  กองสมบัติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ธิลุน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุบลโชติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญยิ่งเหลือ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพีรดา  โอทาน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรอดิศัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภณ  จันทร์หอม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภรภัทร  สองจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรกัญญา  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภัทรชนน  นาคสีสุก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัทรนันท์  แสนกอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภัทราพร  เจริญชัยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัสธนมนท์  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภาคิน  เดื่อมคั้น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภูดิท  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญธรรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภูวิศ  คล้ายพันธ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูสิษฐ์  การดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายมงคลศิริฌ์  แสงทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมนัญชยา  โสสุด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์วารเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงมนัสวิน  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเมธสิทธิ์  หอมรื่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีคงรักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรดา  เหล็กเพชร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรัตน์รพี  สิงหโกมินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรัตนรัตน์  ภัทรพิศาล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงรินภัทร  ชุมสิทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรุ่งรวิน  อยู่ละ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขจิตต์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงลภัสรดา  สุภาพ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงลลัลตา  สีขาว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงลัลน์ญดา  งามละเมียด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงลัลนา  เม่นคล้าย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงลิลิลดา  เนียมรอด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ว่องไววิริยะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรกมล  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวรกร  ทองเรือง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวรดร  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรรณ์ลดา  สาธุ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวระศิณีย์  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวรัทยา  ขัดเกลา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวรากร  บุญลี้ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวีรยา  โฆษานิมิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  คุ้มหอม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศวัส  ผิวอ่อน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศิริรัตน์  คนเพียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศิริรัตนา  สมุทรชีวะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศิลายอดภู  นิรันดร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศิวทายิน  ปรีชา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศุภกานต์  วีระสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศุภนิดา  เจ็ดแผน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยสมาคม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสมิตานัน  คำมูล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสรวัชญ์  อภิญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสรวิชญ์  พูลประดิษฐ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสิทธินนท์  ขาวเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสิรภพ  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เกิดผล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นารถมณี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุพิชญา  คงถาวร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสุภภิพัฒน์  เจริญรวย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุภาวดี  มณีจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุภาวิตา  ทองหล่อ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสุวิจักษ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอชิรญา  ยอดยิ่ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอชิระ  สีระสังวร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอดิเทพ  ดาวรรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอติคุณ  วงค์ศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอธิภัทร  บุญนาค โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอนัญญา  นิ่มนนท์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอนันตา  ดีการ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอนุภัทร  ขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอภิชญา  ธารเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอภิวิชญ์  อภิญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอภิสฬา  พัฒนเสรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอลินลดา  มุกดาสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอลีนา  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอัณณ์สุขมา  ศักดารักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอัยย์วรัล  ประมวล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอาทิวราห์  เทอดธีระกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอาภัสรา  เลี้ยงธรรมรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอารยา  เลี้ยงธรรมรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอินทุชญา  สุขจิตต์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอิสระ  คำพลงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเอลียาห์  ไทรย้อยสกุลเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงไอลดา  ศรีเวช โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ภิญโญ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดชูโต โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปรีดา  ลำดวน โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงหัสดี  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอุรัสญา  ยงยุทธตระกูล โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายนันทวัฒน์  บุรมณ์ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายโน  แก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงภัทราพร  สนธิพงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  วงค์สรรค์ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรินทร  ฐิตะฐาน โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุณัฏฐา  วานิผล โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเชาวภา  อายุยืน โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพรชนก  สาหินกอง โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงแพรวขวัญ  ธารามาศ โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ป.4 วิทย์ประถม