รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  วงษ์ศรยา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรชนก  สุทธิดี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรรธพร  จันทร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษกร  เหล็กกล้า โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินธิดา  ฤทธิ์ไธสงค์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  แก้วระวัง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพัฒน์  ดิเรกรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานต์ศุภา  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายเกียรติคุณ  พรมศิลา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจิตติพัฒน์  ชาวสวน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรายุ  บำรุงรักษา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายเจตนิพิฐ  ธรรมา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายฉัตรชัย  แซ่กือ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วลาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชนวัชย์  ปักเคทาติ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชโนดม  อินตา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชูติพนธ์  ปานพายัพ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชาภักดี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณภัทร  ลีวงศ์วัฒน์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณภัทร  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดาพวง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฏฐริกา  ประจิตร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ภูศรี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐหทัย  ผายพิมาย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณิชาธาร  คำเขียน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณิชาพรรณ  เอี่ยมแย้ม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชาภัทร  สายคำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายตรีเทพ  วราห์คำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายติณณภพ  จิตต์ธรรม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายถิรภัทร  สมโรง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายทีปกร  จงไกรจักร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธณกฤษ  อันธเกตุ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนดล  จันทร์เสน่ห์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนธรณ์  ฟรอมไธสง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนพร  นาคำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญชนก  ผิวชัย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธันวา  เจริญสิงห์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธาราทิพย์  เงางาม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธีทัต  พรธรรมมงคล โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรเดช  หาญแก้ว โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธีรเมท  กาญจนประทุม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญราช โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนฤเบศ  เยาสันเทียะ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนาตาชา  สาคะรัง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเนตรนภิส  กาญจนประทุม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงบราวนี่  แดงสุนทรชัย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วปัญญา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายปรเมษฐ์  จาหรี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงประพิมพรรณ  ชุมรัมย์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปัณฑิตา  โคจร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปัทมพร  พงสุทธิ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปันพร  ศรีคุณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปิยวัฒน์  ใยแจ่ม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  วงศ์บา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพรรทิพภา  ลอกทอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพัชรภร  จงจิต โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชัยล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพิชญะ  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิชญา  เวียงนาค โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพิพัฒนชัย  มีลำพูน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองเสน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภัทรพล  พิมยำกา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภัทรพล  หล้าคำมี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทรมณ  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภัทราพร  สระศรี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภิญญามาศ  กมลสาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายภูมิรพี  หาญนอก โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูลังกา  ประสานจิตร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงมุนิน  บาลไธสง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายเมฆา  จันทมุณี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญโต โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเรือนขวัญ  เตวิสุโยธิน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวรกัญญา  ศรีสังขาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายวรเมธ  วันทอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวรรณพร  น้ำเงิน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรัชญา  นามวงศ์ษา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายวรินธร  สุริยบุตร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายวัชรพล  เฟื่องบุญ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวิภวานี  คำบา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายวีรพงศ์  อ่อนรอด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายวีราทร  สุขทวี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศศิโสม  สุวรรณทา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายสมโชค  ทองเสน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายสมบัติ  ลอยดี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสิริกร  ระดาดาษ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุทัตตา  คีรีการะเกด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุนันทา  ไชยรักษ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตรจินดา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอภัสสร  พิลึก โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอภิญญา  ศิลปกิจวงษ์กุล โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอภินัทธ์  บุญเสริม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอภิษฎา  หมื่นสา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอัญชลีกรณ์  แพงพุฒิ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกชกร  กวดขัน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกนก  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขรักษา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกมลชนก  ง่วนหอม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกมลภัทร  หล้าโสภา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกรตะวัน  แสงคำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤษฎิ์สรุจ  ขาวละออ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สอนสุภาะ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  บุญพิมพ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กำเนิดโทน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกาญณภัทร  ปลัดม้า โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกุลกวิณ  คุ้มขัตติยะ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประทุมสาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจิราพงศ์  กิ่งทอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชวการ  วิไลย์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชัญญานุช  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชิษณพร  จันไทย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชุติมันต์  ชันณะสา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชุติมา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายโชคทวี  ชัยเจริญศิริสุข โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงซุนนู๊ร  โชติช่วง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายฐิติพงศ์  ธนุนาจารย์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณดา  ผิวดี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัชณิชา  บุญโกฏ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  หมาดบำรุง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฏฐนิช  พินนอก โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐชนน  ทำไร่ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิทธิสาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐฏณิชา  อำมะรี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐธิชา  ปราบภัย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐพร  แฝงด่านกลาง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชา  ปริญจิตต์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิฏฐณิชา  ไชยะลา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเดชปภัศ  พิลึก โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายติณณภพ  คชสาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายทินพัฒน์  บุญเสริม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนกฤต  วิจิตรไพโรจน์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนพล  กิ่งไม้กลาง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มวงษ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยศิริน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนันปภัค  กลิ่นขจร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนากร  คัดทรายขาว โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนากร  ใจบุญ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนาเดช  มูลอาจ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธีร์ชนัน  พานิชานุรักษ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนนทกาล  พิศพานต์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนปภัสร์  แก้วโวหาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนราวิชญ์  พัดพ่วง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนันดี  กาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนารีรัตน์  มณีทอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงน้ำตาล  ดาวจำลู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายบรรเจิด  มะโนมัย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเบญญาภา  คำเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงใบฟ้า  เจริญสุข โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปรมี  จันทรมัย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปิติภัท  บำรุงกลาง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปิยธิดา  สายแก้วดี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรนัชชา  แช่มรัมย์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพรรณิกา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  แถมจรัส โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัชรพร  บุญทา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพัชรพร  บุญมี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพัชริดา  ทองแพง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพัชรี  ฉ่ำสมบุญ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญรุ่ง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพาณิภัค  สุวรรณทรัพย์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชญา  เจริญสิงห์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิม  จันทศรี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ฉายแสง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพีรพัฒน์  ยวนไธสง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพีระพัฒน์  ประภาเวส โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพูริชธนัชญ์  จงใจกลาง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเพชรดนัย  โคตรเสนา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเพชรมุกตา  บุบพิ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฟ้าใส  บุหงารัตน์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภคพงษ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงษ์ม่วย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภิชัย  สาระสังข์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภูริพรรชน์  นิยมรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมานิดา  หัสกรรจ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายเมธาวิน  วงษ์ท้าว โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายโรจนศักดิ์  บุญคา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงลภัสกร  คำภิระแปง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงลลิตา  นาคสุทธิ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ขำอ่อน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรดี  ชีพเพ็ชร โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวรรณภู  วันทอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวรวรรธน์  ผุดผ่องใส โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวัชรพงษ์  รักษาพล โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวายุรี  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศราวุธ  เมืองพรวน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศริญธรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศิริกัญญา  โสสว่าง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศิริอำพร  จันแดง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายศิวัฒน์  โคตรมณี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภกร  วงษ์ไพศาล โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศุภณัฐ  ยวนเจริญ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศุภณัฐ  อินธิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสิริปรียา  ดีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุกัญญา  เฉลิมณัฐวัฒน์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสุจินดา  ทิมวงค์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุทธิดา  คงสมมาศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุทธิดา  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสุธีฆศักดิ์  สหไชย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุพัชชา  คำภูเงิน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสุรธัส  พรมโอ่น โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงหญิงดาว  คำแสง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอนัณปภา  วุฒิ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอรปรียา  นาระคล โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ใขคำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอิสราภรณ์  นาคำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงไอรดา  เมฆโหรา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกฤติญา  เหลือหลาย โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายกฤษฎา  แสงสัจธรรม โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายกวินภพ  แป้นนุช โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ใจมา โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ว่าง โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายกุมภาพันธ์  ชุมรัมย์ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเกวลี  จินดา โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงจารุภา  ท่าเรือ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชญานภัส  วงษ์น้อย โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชลลดา  เจริญฉิม โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฐฑริชา  พฤกษชาติ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงณัฐธรณ์  คนหลัก โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์นาง โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายธัญสิทธิ์  เมืองบรรจง โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายนราวิทย์  บุญคง โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปาณิสรา  ยิ้มช้าง โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายพัชรพล  อุดมสิน โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพัชรมัย  ธรรมบริรักษ์ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพิยะดา  อินปอ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลมนตรี โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงมนัสนันท์  สิง์ธานี โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศรัญยา  โภคา โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายสธนธร  ประเกียร โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงอมราพร  บุญกล่ำ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงอรณิชา  นามประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอรปรียา  คุมแดนมน โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายคณิศร  แซ่ตาว โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายคุณภัทร  โพธิ์บอน โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำชม โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงทัศน์มน  วิเชียรโรจน์ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงทัศนี  ไชยเดช โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงทาวิกา  รอดพ้น โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปรียาภัทร์  การนอก โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปวริศา  เจียมศิริ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพลากร  พานน้อย โรงเรียนวัดเนินพระ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรางคณา  มั่งมี โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิภาดา  ชาวสวย โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกรวลัย  ชาลี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายกฤติเดช  อังคประสาทชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายกฤติน  เงินยิ่งสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายกฤษาณภัค  ภูวการันย์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกวินทิพย์  ไข่มุกค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูมิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกัญภร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกัณฑ์อเนก  พรหมดีมา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายกันธภัทร  สาระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัลย์กมล  ธนศิริกานต์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิราพงษ์ธรานิติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายกิตติกวิน  เขียวเล็ก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายกุสตัฟ ณฐวรรตน์  อิงสเติร์ม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายจักรพรรดิ์  ปัญญาเทพ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจารุพิชญษา  ติรสุวรรณวาสี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายจิรภาส  เหล่าศิริถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจิรวดี  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจุราลักษณ์  แซ่จง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายฉัตรชนก  อุดม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงชญณิพัฑฆ์  พิพิธกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายชญานัท  คงเสรีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงชญานิพพิทา  พงษ์พัว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงชญานิศ  บัวผุด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายชนาธิป  วังพิมูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงชมพูนุท  หาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายชยพัทธ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายชานน  จิรเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายเชษฐ์ภาคิน  สมอ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงญาดา  สุกโรดม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงฐิติชญาน์  หัทยา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายณฐกร  โสตถิบำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายณธร  สุนทรชัยนาคแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายณพิชญ์  พิทยเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณัจฉรียา  เอนกบรรลือกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณัชชา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายณัชฐปกรณ์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงณัฏฐ์วรภร  ธรรมปิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฏฐ์เอก  สมุติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฏฐิกา  พุทธานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐธัญญู  พันกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีพิมาย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณัฐพร  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายณัฐพัฒน์  เวหนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายณัฐวิช  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐิวรดา  บุญมามณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายณัษฐพงษ์  สุนทรเลิศวณิช โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงดารินยา  พัทธเสมา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายตรัยคุณ  ชุติมานุกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายธนภัทร  นาไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายธนะพัฒน์  เฮ้งธนะบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายธนิช  คีมทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงธมลพรรณ  วรรณโวหาร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เตชะศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธัชกร  สิริประสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธีร์ภัสรา  เหล่าอรุณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายธีรวุฒิ  ชาญพหล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายนพพสิษฐ์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนภัสนันท์  สายสดุดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายนัธทวัฒน์  จุ้ยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชำนาญช่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายบัญญวัติ  ปัญจมะวัต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงบุณณดา  มาคะดิลก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายบูรณ์พิพัฒน์  ยนต์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปณิตา  อินทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายปณิธาน  เร็วรวด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปนัสยาภรณ์  ประสพพักตร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายปภังกร  ขจรธีรสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายปภิณวิทย์  กาญจนลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายปรวีร์  รัดจันทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปราณปรีญา  เตียวรุ่งเรืองสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปวริศา  อ่อนอุทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายปัณณรุจน์  โอวาท โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายปานเทพ  ทุมมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายปิยะปราชญ์  ต้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายปุญญพัฒน์  จินตเศรณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายพงษ์ณภัทร  ปวงขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพรรณวรท  ภู่ผึ้ง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพลอยนภัส  รชตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายพัทธดนย์  วิจิตรศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายพัสกร  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิชชาภา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายพิชญะ  เวทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายพิชญะ  ไพบูลย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายพิชญุตม์  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพิชามญช์  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิพัชฌา  มาสง่า โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายพิพัฒน์  กรรณสูต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพีรยา  ภักคีรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพีรยา  เวทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายพีรวิชญ์  ทั่งสอ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพุททธิมา  มีเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายพุทธคุณ  ชมภูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายภคพล  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงภริมกันณิชา  สุพรรณศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายภวิศ  เลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายภัทรดนัย  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายภานพ  อัครพุทธิพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายภาวัช  อินทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายภูบดี  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายภูมิพัฒน์  โสภี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายภูมิภัช  ฟองชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงภูริชกานต์  ธัญญวรินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายภูวิศ  ประชุมญาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายเมธวัจน์  โอวาท โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายเมธาวิน  เตชะสถาพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงไมย่า  โชคจารุพรชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงรพินท์นิภา  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายรพีภัทร์  คิดอ่าน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายรัชชานนท์  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีเมษา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวรัญญ์ภร  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายวรัญญู  ศิวเสน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายวรินทร  จรัสพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายวรุตม์พล  บางประภา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายวสวัตติ์  แจ้งเศษ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายวสิษฐ์พล  เจริญกิจปีติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายวสุพล  แหววรอด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายวัชรนนท์  วงษ์เกิด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายวิชชานันท์  ภูเด่นใส โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงวิชญาพร  พอพระ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวีรยา  ศิลาลิตร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายศิวัธ  ขุนทิพย์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายศุภณัฐ  แพงแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายศุภสัณห์  แจ้งเหตุผล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสาริสา  พันธ์พฤกษ์โอชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายสิปปกร  เหมืองจา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายสิรวิชญ์  สุภาผล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุพิชญา  สว่างสุริยากร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุวิชาดา  วงศ์ศารทูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  กาบเครือ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายอคิน  พิมยุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอรกมล  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกรกมล  ชาลี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกฤติน  ทนันไชย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกฤษณัฏฐ์  ไกยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกษรฤญ  ปานรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกษิดิศ  ม่วงคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกัญชลิกา  โกสิต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกัญญ์ฐญาณ์  นวนน้ำจิตต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกัณชติณ  ด้วงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์  นันทพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกานต์  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกิตติ์ธนา  คีรีแลง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเกษมสิทธิ์  โอทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงของขวัญ  ขรรค์เพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายคณพศ  ชลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายคณพศ  เคนวัง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายคณภัท  สระศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายคมพิสิษฐ์  คีมทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายคมวิศิษฎ์  แพงไธสง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายคุณานนท์  รุ่งสุขเกษมสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจักรภัทร  เข็มมา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจารุกิตติ์  สายธนู โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจารุพิชญา  จิตระบอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจิตาพัชญ์  นวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจินณ์ณิชา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงจินตภัทร์  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจิรพงศ์  เพ็ญสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจิรภัทร  แจ่มเจนการ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเจตนิตา  ศรีเพชรวรรณดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีเพชรวรรณดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายฉัตรชัย  ลาภเวที โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชญากานต์  ผาลี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชญาน์ภัฒน์  ทองถาวรวงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชญาภา  เทียนสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชนัญชิตา  หน้างาม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชนัญญกร  พอใจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายชยพล  คนล้ำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชยภาดา  กรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชัยนิรุจน์  พิทักษ์คีรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชารดา  ฉัตรพิชญะสิน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชินกฤต  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชุติมา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงญาณิศา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายฐณัฏฐ์  จันจอหอ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  วงศ์สอน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงฐานิตา  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายฐิติวัฒน์  เพียรอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณฐนน  บุสราคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณธรรม  เมฆวิวัฒนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณธัชพงศ์  อารัมภ์พจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณปภัช  อ่องนาวา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณราพงศ์  รักชื่น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัชชา  นิคมเขตต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัชชา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฏฐ์นิชา  สุขสโมสร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฏฐ์  แสงพงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฐกรณ์  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐกิตติ์  พลาพิริยกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐชานนท์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐญภรณ์  รัตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฐทเชษฐ์  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐธินันท์  กลีบลำดวน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐพริมา  บุญมั่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัฐภูมิ  เกตุถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สังข์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐลภัส  จำปาคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณิชกุล  บำรุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณิชกุล  สัตยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณิชมน  บุสราคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายเตชทัต  งามสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายเตชิต  ระวังงาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงทักษกร  เกษรศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงทักษอร  บุตรสม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายทีปกร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธชา  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนกฤต  สระเกตุ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธนนันท์  อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนบดี  ตู้บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธนพรพรรณ  พรหมดีมา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนภัทร  คำแพ่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนภัทร  โรจน์วรดิลก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนัช  คีมทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนารัฏฐ์  ขาวนิล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธมลวรรณ  หาญยุทธ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธสร  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธัญญวัฒน์  โตศุกลวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธัญณัช  คล้ายจินดา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธันย์ธร  พงศ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธารธรรม  ฟ้าประทานชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธาราพัฒน์  คชเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธีธัช  ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธีรพงศ์  เหรียญประกาสิต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธีรัช  หัทยา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธีริทธิ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนัทธมน  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายนัธทวัฒน์  ตันติพัชรกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูลับ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนันท์นิชา  ขาวพรต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายนิธิภาคย์  พันธุ์ประวงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประมวล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนีรณดา  ทองอ้วน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงบัวบูชา  พวงกิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขอวยชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปฐวี  ธรรมสกนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปภานิจ  เรืองเลิศตระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บำรุงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปรรณ  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปรินทร  จิรเดชขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปรีชญา  อังศุวัฒนา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปัญญ์  รินทรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยิ้มศรีนวล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปาณิสรา  พัฒนกิจไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปานชีวา  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายปีติภัทร  ต้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปุญญตา  สีดานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปุญญิศา  อัดลา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปุณญา  สกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปุณญาภัทร  นาควิเวก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปุณยวีร์  มันเทศสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปูรณ์สุข  ศุภกีรติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเปรมยุดา  มุงเมฆ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพงศกร  พรสง่า โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพรนภา  แก้วจรัสฉาย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพรหมพิริยะ  แซ่ม้า โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพลอยขวัญ  เทศมงคล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพัชญาภา  สนธิ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  ชมภูพล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพัณสิริ  ศิริจีระชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิชชาภา  อำพันแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญหลักคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิชญพรรณ  ชื่นชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพิชญะ  สมาธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิชญาภัค  ประพันธ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิชามญธิ์  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พืชพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์รวินท์  ห้วยใหญ่ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพิรชัช  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพีรญาย์  เมธีภูริวัจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพีรภาว์  ดวงสนธิ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพุทธิภัทร  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงภณิตา  ชาตะรูปะชีวิน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงภวิษย์พร  หว่างแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภัทรเวท  ทองจำรูญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภัทรศร  สุขุมกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงภัสนันท์  ติยะเดชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภาณุภัทร  เอนกพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงภิญญดา  กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายภูบดินทร์  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภูพิมพ์กาญจน์  กัลยาลัง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภูมิรพี  เกียรติธนะกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภูริวัจน์  ธนัทปิยะศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรชต  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรฐนนท์  ชลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายรัฐกรณ์  ช่างเก็บ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายรามิล  จันทเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงลฎาภา  จันทร์ส่อง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงลภัสรดา  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงลัลน์ญดา  หงดิษฐาราม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายวรฐ  ศรีสัตยเสถียร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวรรณกร  แก้วนวล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายวรวิช  ต้นโลห์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวราภรณ์  ชมภูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวริศ  ตั้งจิตรนามกร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวริศรา  ตู้บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวริศรา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวริษฐา  พรายเพชร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวัลย์ลดา  เมธีทัศนีย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวิณิชชา  สุปราณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวินรพัชร์  พัฒนสิริกานต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงศมนพร  บุญรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศิรประภา  สิริมหาไชยกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายศิวัช  จิตต์ธรรม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายศุกลวิชญ์  ถนอมสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศุภกร  ศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายศุภวิชญ์  สินเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายสรวิชญ์  ยะภักดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายสิปปกร  หมั่นการดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสิรภัทร  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายสิรภัทร์  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสิริณภัสร  ปัจมูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสิรินภา  รุ่งสิริพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสุทธิภัทร  เจ็งวัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุธีรา  ชื่นกมล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสุนทรายุทธ  แฝงบุญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสุภชัญญา  วุฒิศักดิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสุภารัตน์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอชิตพล  อมรบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอนรรฆวี  บุญอากาศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายอนาวิม  รุจิพงศ์ไพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอภิสรา  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอัญญภัทร์  อายุเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายอาชว์  บุญอากาศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอิสระ  ชัยบรรจงเวช โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอุษณิษา  อาจนุการ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเอื้ออังกูร  เจริญจิระนันท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงฺธิดาวดี  รอดมา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชิษณุชา  จารุประกาศ โรงเรียนบ้านมาบเตย ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายวิลเลี่ยม  วิสี โรงเรียนบ้านมาบเตย ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายอุดมศักดิ์  แข็งฉลาด โรงเรียนบ้านมาบเตย ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงกวิสรา  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายกันติพัส  บัณเด็จ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายกิตติภัทร  เกษมสุขโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงครองขวัญ  คูหาพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายคุณธรรม  วัชระพงษ์วินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงจิรวรรณ  งามหทัยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายจิรัฏฐ์  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายชัชวิน  เวศน์คุณะไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายฐปนัท  วชิระนันทกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  กระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดีเสมอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายณัฐกฤษ  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายณัฐวีร์  ตรัยศิลาน้นท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายตุลลธร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายถิรพุทธิ์  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายธนกฤต  จันทร์รอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายธนบดี  กิจเกตุก้อง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายธนวินท์  วิทยาวนิชชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายธนัช  บัวทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงธัชกร  ขอไทย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายนัธทวัฒน์  จันทร์นิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนีรชา  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายบัญญวัต  มุ่งไธสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายบุญ  ทรงศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายปัณณฑัต  เจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายปุณฌาฆภัตศ์  บุบผาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายพงษ์อนันต์  ตั้งอุดมภพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงพชรวรา  อิสวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายพรรษวรรษ  หอมสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายพฤทธิ์  ประเสริฐสินเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายพลช  สิงห์หา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายพสุ  รสชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายพัชรบดินทร์  ลีธนวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายพัทธ์ธาวิน  ไชยสร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพิชญะ  เดชเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมปรา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  ชัยดิลกพัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เต็มสิรินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายพุฒิภัทร  น้อยหมอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายภวินท์ภัทร  นาทธราดล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายภัคพนธ์  โสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายภูนรินทร์  จิตต์เจียรนัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกษชม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายเมธาภูมิ  สกุณี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายเมธีพัชร์  สวัสดิ์เมธา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายรัฐวิชญ์  ไหลรัฐพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเพชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายวรรณฤทธิ์  เกิดช่าง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงวรัชชนันท์  สนั่นไหว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายวรายุทธ์  งามหทัยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงศศิกานต์  จันภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายศิวัฒ  เอื้ออำนวยพรโชค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงสุณัฏฐา  งามละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสุภิสรา  บัวประชา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายสุวิจักขณ์  มุ่งถิ่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายหริพร  โชคชัยนิพัทธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอังศวีร์  กิติพัฒนาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายอาทินันท์  ทศพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงอิศสิริยาภรณ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายเอื้ออังกูร  วรยศธนพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
653 นายกรกานต์  ไพรพนอม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  ประคอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
655 นายกรวิชญ์  คชรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกรัณย์  เร่งประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายกฤชภัทร  สกุลศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวกวินตรา  วิทยาวนิชชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายกวี  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกษิดิศ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกันตวิชญ์  เคนหวาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  เตียวไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายกิตติ์วริศ  ลวะฤทธิ์บุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นายกิติพัฒน์  ตาธง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงขวัญข้าว  อิสสอาด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายเขมพิภู  สมสินนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
667 นายคชาชาญ  สาครพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงคณิศร  เหล่าใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายคุณัชญ์  อาจนนท์ลา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายจิรัฎฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายเจตน์สกฤษ  แสงฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายชญานนท์  กฤษณา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชญานิน  พยุงกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงชญานี  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นายชยุต  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรินทร์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นายฐานพัฒน์  บรรลือเขตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงฐานิสา  เสียงประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายณกฤช  วนิชย์ถนอม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายณฐกฤต  ไข่ติยากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายณฐพร  คำลือชา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายณัฏฐศรันย์  ส่องสว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายณัฐธีร์  แสวงกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายณัฐนนท์  ทรัพย์มี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายณัฐนนท์  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายณัฐพัฒน์  ทองเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัฐสลิล  พวงจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณิรัชชาภา  สุขาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายตฤณภัท  คงเจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายตะวัน  อ่วมกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายไตรคุณ  ทองโปร่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวทรรศวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นายทาเคชิ  คัตซูโมโต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายธนภัทร  สมานพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นายธนภัทร  สิงห์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงธนวรรณ  ตันเฮง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายธนัท  กาญจนะจิตรา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายธรรศ  สำเภาเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายธันยพัฒน์  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
701 นายนวินวิชญ์  พลอยสุทธิผล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายบุณยวัทน์  คงดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายปณัยกร  นุ่มเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
704 นายปรนิ  เสนวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายปวิช  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายปองคุณ  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงปาณิสรา  นาแซง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวปิตมณี  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปิยธิดา  เต็มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายปิยังกูร  จันทร์สมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญาโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปุญญิสา  ผ่องใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายปุณณวัท   ลาดปาละ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายปุณณัตถ์  ศศิรัตนนิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
715 นายพชร  วงศ์ตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพชร  หวังสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพลอยณัชชา  พีรวิชญ์ณิชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพัชรพสิษฐ์  แดงโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายพาทิศ  แสวงทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพิชชาภา  วัชราไทย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายพิรชัช  ธนาจิรากิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวพีณพันธ์ุ  นอสูงเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายพีรบูรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายพีรวัส  จิระกานต์ธนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายพีรวิชญ์  แซกวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงแพรพิไล  บุษบงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวแพรวตา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงภัครริณ  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายภัชระ  พรธนปรีดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวภัทรธิดา  ชาติไทย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไกรสิทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
732 นายภัทรพล  สีงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นายภากรเกียรติ  หวังเกิดเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภาคิน  ผดุงเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภานรินทร์  สุขวิญญา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภานุกร  ปวงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
737 นายภูมิพัฒน์  แทบทาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงภูริศรา  วงศ์ตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายภูวณัฏฐ์  เทนอิสสระ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายภูวเนศวร์  วรยศธนพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงมนัสนันท์  เนติบัณฑิตธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายยุทธภูมิ  แสนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายรชต  บัวทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายรัชชานนท์  บุญเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายรัชพล  เทวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวลภัสรดา  ละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายวชิรวิทย์  พรมอารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายวรพิสิษฐ์  พสิษฐ์ภาราดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวรัญยา  ธงชัยพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นางสาววริศรา  ดิลกสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงวริศรา  แสงประดับ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายวุฒิภัทร  กุลวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายศิคุณ  ขอมเมืองปัก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทบุบภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงศิรินดา  โพธิสถิตยืนยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายศุภวิจักณ์  คล้ายลำเจียก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายศุภวิชญ์  ช่วยอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสมจิตรา  เครือบุตรดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
760 นายสัญญากร  เครือบุดดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายสิรภพ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายสิริเชษฐ์  โสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายสุรกานต์  เย็นยิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายโสฬส  หูแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอชชยา  ศิริไตรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอภิชญา  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวอริสรา  ผลาพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นายอัษฏา  โลหะส่องแสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายอาทิตย์  อ่วมกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายเอกบุรุษ  ลาไป โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายเอมอัฑฒ์  อิ่มอุไร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงไอยวรินทร์  วงศ์สมนึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงกชกร  ดุริยะกรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกรภัทร์  สวัสดิ์พานิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายกฤชนารา  วสุชญานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายกษิดิ์พัฑฒิ  กุลละวณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายก้องกิตติคุณ  ยืนยงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อัจฉริยะภากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกันตภณ  จูพิพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  เนียมหอม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงโกลัญญา  ศุภสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายคุณัชญ์  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายจิรัฎฐ์  ถังมณี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเจษฎา  หลงศรีภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  เนียมหอม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายชวิศ  จิตติรบำรุง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชาลิดา  เบ้ามา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายชิติพัทธ์  ชุ่มตา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณมญ  วีระรัศมี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฏฐวี  เบญจประยูรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุภาษี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญรุ่งพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐนิชากุล  สุขศุภชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายณัฐพงศ์  ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายณัฐพัชร์  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณิชาภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนกร  ลิมเพชรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธนพร  ยาวิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายธนะดี  จงใจภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงธนัญญ์นภัสร  สังขโบสถ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายธนัญวิชญ์  เดชรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงธนัทพร  พรมลา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธนาพงศ์  พิสนาท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธรรศ  มีสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธีรนาฎ  สระบัว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายนนท์ทพรรดิ  อิสระนิติธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนราวดี  สุภาษี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายนวคุณ  มุสิกชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนวินดา  เกษมแสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงนิชนันท์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงบุญภรณ์  สิงหเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปริณ  พลรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปัณณ์รัก  รักกสิกร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปาริชาติ  แสงหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชื่นทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายปุณณวิช  ไทยเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพงศ์เทพ  รัตนประภาชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายพชร  ทามา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพณณกร  ธัญญวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพรรวินท์  วัฒนรุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพฤกษา  เจตมงคลวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทั้งวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิชญา  เจริญทรัพย์สาคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพิชเญศ  เอี่ยมสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิชากร  เถื่อนนาดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายพุฒิพัฒน์  ธัญธนาภิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภัคภัทร  เดือนกว้าง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงภัชณภา  ผุดผ่อง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภัทรศยา  สุรพรสถิตกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภานุชญา  นามประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายภูมิรพี  บำเพ็ญบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายภูมิรพี  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงรรรรรร  อุดมเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายรวิภาส  สิทธิคำทัพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงลาลีก้า  สายจันยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายวชิรธร  ไม้เเดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายวชิรวิทย์  กล้าหาญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวนิศาวรรธน์  สุขผอมสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวรรณสีห์  สีหาบัว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายวรัญญู  พิมเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายวรัตม์  วงษ์เสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวิชรเมธี  ศรีขอดเขต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวิชิตา  สีตองอ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายวีรภัทร  บุญชู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายวีรวิชญ์  จันทรานุตสถิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายวีรวิชญ์  ไมตรีประศาสน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายศุทธวีร์  เอกกำลังกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสโรชิน  แก่นจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสิริวัณณภา  โสภณนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอชิรวิทย์  อึ้งประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายอชิระ  คล้อยเอี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอภิภู  นีนชเต็ดท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอมลนัฐ  พรักพร้อม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงอรณิชชา  ปัณราช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงอักษราพร  จิตต์ทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายอาชวิน  อึ้งประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายอิทธิพล  ลีวงศ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายไอลวิน  สง่างาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เดชเสน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงญาณิชพัฒน์  เกื้อกูลราษฎร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงธนัชญา  ธนะปุระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทวีทรัพย์ดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงพัชรวธิดา  อนุกูลเรืองกิตติ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงเพียงขวัญ  พีรพัฒนโภคิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงวีรินทร์นิภา  ทักษิณาจารี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงสิริกมล  จันทร์แสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงสิริภัสสร  แคล้วคลาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสุทิศา  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงขวัญทนันท์  โคตรพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงเทียนกันยา  ไตรแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงธรรมภัสสร  เอกวงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงนฤมล  คำสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพรกนก  บุตรเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงแพรวา  ชูเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทไมยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงสรชา  เจริญกัลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงจิรภิญญา  กลั่นคันฑา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงเฌอริลิณญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงธนพร  ชาญเชี่ยว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธมกร  สำราญรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงประภัสสรา  เสียงวิลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงโปรดปราน  กิตติพงศ์สิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงภรณ์วลี  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงรพีพร  พวงสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอณิรดา  ปากดีสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอนัญญา  สรทสังข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอุรชา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายจิรทีปต์  แสงสมชัยพิพัฒน์ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงชลภัสส์  ลัทธิกุล โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายณภัทร  นวลจีน โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วิเศษไชยศรี โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายดิษย์ภาดา  ทิพย์วงษ์ทอง โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายธีร์ณภัท  โกสินตระกูลชัย โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงนภัทร์  ผรานิผล โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายปัญญ  ปฐวีอิสริยกุล โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายปุลพิชญ์  การินทร์ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายพัฒนพล  โพธิ์สูงเนิน โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงภิมวรา  ชื่นอิ่ม โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายภูวรา  มุกธวัตร โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายแม็กซ์ นาคศรี  เอสคิลซอล โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงวริศชา  ภู่ไสว โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายศิริชาญ  ใจเจริญทรัพย์ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กรัยวิเชียร โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงอักษราภัค  แซ่จอง โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายฮันอุล  ลี โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงกัญณภัทร  สิทธิสระ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายกาโอน  ลี โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายณฎิณ  มานะนัส โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงณฐพร  จงเจริญมั่นคง โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายทิฐินันท์  ยอดศิรจินดา โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายธีทัต  ธงศรีเจริญ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายพัศ  ทองเชี่ยว โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.2 คณิต ม.ต้น
916 นายพิชยะ  พิมล โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงเพียงปลายฟ้า  บำรุงจิตร โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงลีแอน การเซร  อะเซดิลโล่ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงสรัญญา  ส้มสุ่ม โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลิศเศรษฐการ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายญาณวุฒิ  ใจมาวงค์ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงฐานิตา  เตียวเจริญ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายณกรณ์  วาโน โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายทีปกร  งามพานิชยกิจ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธีร์ดนย์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายนวิน วังแก้ว  ชำนาญไตรภพ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงบุญนิศา  หมายมั่น โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงเบญจรัตน์  มูลวงษ์ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปยุลดา  นุชเจริญ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปัทชนก  แจ่มสว่าง โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงภคพร  เดชกำแหง โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงมณีฉัตร  พุ่มเกษม โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงรภัทรธรณ์  ทาสระคู โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงวรินธร  เดชกำแหง โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายศุภกร  เตมียศร โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอชิรญา  เชื้อมีแรง โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงเอมมิลี่  อันเดรียเซน โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงกชนิภา  กลิ่นชนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงกชนิภา  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายกฤตภาส  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  วิหาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายก้องภพ  อารมณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธนฤทัยโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภิญโญวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงกัญพิชชา  จันทร์พัฒนสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายคัคเณศวร์  แสงวิลัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายคีฏภควัส  บุษบงก์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายจตุเมธ  รอดหริ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงจุฑามาศ  โอภาษี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงชนกนันต์  อรัญมิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงชนัญญา  อินจันต๊ะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายชยนนท์  สาครพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายชยพล  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายชวินทร์  ชุมภูใบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงชุติมา  เอี่ยมทัศน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงโชติกา  สภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
957 เด็กชายฏิณห์  นามบุรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายณชดล  สุลำนาจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายณฐกร  โพธิ์พันธ์ไม้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงณฐพร  ปานานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายณฐวิช  คร้ามมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายณภัทรกร  พัดศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงณภัสสรณ์  วงษ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงณัชชา  สุระประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญสายัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณัฐริกา  อภิเจริญชัยกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายณัฐวัฒน์  ราชพลแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงณิทชาภา  ศิริประพันธ์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายเตวิช  วังหงษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายธนกร  สารารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายธนกฤต  ทุมวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายธนภัทร  สินธุ์ศาลาแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงธัญพิชชา  คงสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงธัญพิชชา  แววเนรมิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายธันยวัชร์  สดาพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายธิติพัทธ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงธิมาพร  แก้วมโน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายธีธัช  คุ้มวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายธีรภัทร  ทองลี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายนภัทร  โชคอุดมโภคิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงนภัสร์นันท์  ศักดิ์เจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายบุญญฤทธิ์  น้ำจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงเบญริสา  ธนโชติกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายปกรณ์  อุปะเดีย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายปฐพี  ศรีแก้วป่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เครือรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงปัญจพัฒน์  สังวาลวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงปัญญาพัฏฏ์  ทาราศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายปัณณธร  จันทนะสาโร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายปัณณวิชญ์  พวงผกา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงปารดา  ธานินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงปิยธิดา  แสนสุขเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายพงศ์ปณต  นิลอ่อน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายพชร  สุทธิเสมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงพรปภัทร  อ่อนสี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายพัสกร  ชนะสงคราม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงพิชชานันท์  กลิ่นขจร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทับทิมทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณเข็ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  มั่นคง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมพันธวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงพีรดา  เพชรล้ำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายพีรเดช  สาระภะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายพีรพงศ์  เกษธีระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายพุฒิวัชร์  ปริศนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงภคมน  ตรงสิริรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายภควา  มหิเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายภัทรกร  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงภัทรศรี  ศิริมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายภานุภัทร  พัฒนเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายภาสกร  ภานุศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงภูร์ชรินท์  อินปรา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายโมกข์  ญาณภัทโธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายรัชกฤช  ตรีนอก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงรัญชิดา  อภิชาติไพศาลสิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงรัตน์กมล  กุมภะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงรุจิราพร  สียะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงวณิชญ์ชญา  นานาประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายวรกันต์  เหล่ารอด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงวรดา  เวียงแจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายวรภพ  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงวริษฐา  แซ่แต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงวีรสุดา  ภมรคณเสวิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ตั้งเจริญศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงศศิพิมล  พงษ์ศิลา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงศศิอำไพ  ตรีวิจิตรไพศาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายศิกวัส  อาจทวีกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงศุภิดา  ยิ่งสมบัติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายสหภพ  ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายสิรวิชญ์  คงขาว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงสิรินธิรา  ธานี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงสิรีธร  สมเพ็ชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงสุจิรา  สุรเบญจวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายโสภณวิชญ์  คณากรกิตติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงอนัญญา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายอนุภัทร  วิทานันท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงอภิชญา  สร้างการนอก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายเอกธนัช  ศรีกะชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายไอศูรณ์  ภาพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงกนกพัชร  หาญกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงกมลชนก  พูลน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายกฤตภาส  อัมนักมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายกฤตภาส  เมืองรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงกันต์สินี  ศรีภัทราพันธุ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงกันยกร  แสงโชกุน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายคุณกฤษ  อินภูวา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายจรมิณทร์  ติงสรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายจิตรภาณุ  โตสมบุญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายจิรคุณ  ลาดเข่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายจิรภัทร  ธีรรัตนาภรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงจิรัชญา  สว่างวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงจีชญา  ห่อมกระโทก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงชญาดา  ประกอบธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายชนกร  จันทสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายชนกานต์  บุราณรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงชนนาถ  พฤกษาสวย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายชนพัฒน์  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชนัญธิดา  โคกโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงชนิกานต์  มากสวาท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงชนิดาภา  มีสบาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายชยพล  พรมมิจิตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  พรหมณีวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงชุติมันต์  กิจเกตุก้อง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายโชคชัย  เจียไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงโชติกา  ขัติยะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญกิจจาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงญาตาวี  มาศบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายฐปนนท์  ไอยราพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงฐิติชญา  ขัดสายะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงฑีฏา  งามมีฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายณปภัทร  วิเศษศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายณภัค  ชารีแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงณภัทร  สุโรจน์วัฒนกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงณภัทร  เจริญชนม์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัชชารินทร์  ชุมเสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายณัฏฐมงคล  สาระวัตรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายณัฏฐ์  แดงน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายณัฐชนน  สุขศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายณัฐชนนท์  เกษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญราษฎร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงณัฐชานันท์  มัณยานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงณัฐธิญาณ์  วราชุน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กฤติทองอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงณัฐมนธนาชล  ทองสุโข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลาภเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงณิชา  จารุไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงณิชา  แก้ววิลัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงดลพร  เจริญประโยชน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงดารินทร์  หวง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายดิฐากร  เครือสาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายตุลย์  ศิริชล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายเตชภณ  คมทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงทักษอร  มานะกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายทัตฟ้า  ฟ้าประทานชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายทิวธาร  ปรางศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธนกฤต  โมกุทแดง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธนกฤต  โอสถานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงธนัชชา  กาบจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงธราทร  เชื้อสำราญรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายธราเทพ  เครืออนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์คง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธัญญ์นลัท  โภชนกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงธัญวัลย์  จิรชัยบุณยา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธันยารัตน์  เตชะประภาสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธิดารัตน์  มัชฌิมาภิโร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงนฤสรณ์  สาริกบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนวิยา  คงเปี่ยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายนัทธภัทร  ลิ้มสมุทรชัยกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีบุญมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนิศามณี  ทิพย์สม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายปกรณ์กฤษณ์  หนูด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายปภาวิณ  จันทิมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงประภัสสร  ดามาพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงปริธิดา  ลาดจำปา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายปวเรศ  อิ้วศรีสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงปวัณธ์รัตน์  ศรีธรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงปัญญาสิริย์  เกษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตต์โรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงปิยะพร  อำภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงปุณญิสา  โยธา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปุณณดา  ทองออน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงปุณณดา  ทองออน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายปุณณพัฒน์  เจริญบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายปุณณวิช  คำสอน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยะเสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายพงศพัศ  เชื้อบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายพชร  ป้อมสาหร่าย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพัชชาวดี  แก้วโท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพัทธนันท์  อาจหาญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นิ่มหงษ์ชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพิชญาวี  ใจซื่้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงแพรภัทร์ชา  มาสุ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงภรญาดา  บำรุงพาทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายภวัต  สุโรจน์วัฒนกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายภัทรพล  ดวงหทัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายภัทรพล  บุญเที่ยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายภูดิท  ตรงสิริรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายภูริวัจน์  พรวัชรีโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายรณพีพัฒน์  มุ่งผลกลาง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงรดา  สมาธิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงรสกร  ตุ่นกระโทก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงรัฎฐวรรณ  รวยภิรมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สิริน้ำทิพย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายวชิรวิทย์  ขวัญดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนคัณฑิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงวลัยพรรณ  กวีวุฒฑ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายวาโย  วัชระธัญญานุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงวีรดา  ครองมงคล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงศรีวรรณ  ศิริสมบัติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงศิรภัสสร  ภูมิวัลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายศิรสิทธิ์  สำราญวงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงศิริขวัญ  อนุสนธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายศิวกร  เดชะมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสวิชญา  ดีพันธุ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายสิทธิคุณ  อินทนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงสุพิชญา  สถิตย์ศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายสุรภัค  การหมั่นดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุริศา  นวลฉาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายเหมรัศมิ์  อยู่ด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายอภิวัฒน์  กาฬสินธุ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายอัคคณัฐ  ่ทิพย์เทียมรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอารยา  นรถี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงไอยวริญ  อภิบาลศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายฐิติวัชร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายเตชินท์  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายปิติภัทร  อ่อนสี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายพัชรพล  พุฒิมา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายศุภกร  แสนพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุโขพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงกันยากร  ศรีวันทนา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงกันยาวีย์  โอทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายคุณานนต์  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงจารุวรรณ  เพ็ชรคำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉายากุล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงชญาณ์นินท์  แก้วนุช โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงชนกนันท์  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงชนากานต์  สว่างจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญล้น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงชยาณิกานต์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายชวกร  จำนงเพียร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายญาณพัฒน์  สิมมาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงญาดา  พิมพ์สอน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายณัฏฐพรพงศ์  เสนากลาง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงณัฐชานันท์  รักมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายณัฐวัฒน์  ร่มสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงดมิสา  การเรียง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงดลยา  ชัยมูลสาย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงดวงใจ  แหงมมา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายธนกฤต  กวนสี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายธนภัทร  เจริญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงธรรมสิริ  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงปรีย์ประภัสสร  ตุหา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปาริฉัตร  สายะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายปาลภณ  แสงปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายปิญชาน์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพรชรินทร์  บัวรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  พิพัฒน์ผล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายพิชญภูมิ  อู่จอหอ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายพีรภาส  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายภชร  วิระเทพสุภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงภรณภัทร  สัมมาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงษ์ไทยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายภูรินท์  ผไทวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายยงยุทธ  ทุมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงรัตน์ชณิดา  ศรีสุทธิ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายวัชรัศนิ์  ศรีษะใบ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายศรรวริศ  ไตรยะถา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายศลาฆิน  คงคารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงศศินันท์  ดวงดี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงศศินา  สุระเนตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงศศิภา  ชาวนา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงอัญชิสา  ยืนศรี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงปภาดา  เถาทอง โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงปภาวดี  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายอินทภาษ  ละประโคน โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงกชพร  เหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายกฤตเมธ  สิงห์อุสาหะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายกฤษกร  รองคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายกวิน  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุชินญาพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงกันต์กมล  สีหล้า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายกิตธาดา  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงเกณิกา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงจิรัชยา  อสุนีย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายเจษฎากร  ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กชายชลชาติ  บุรินทร์ศักดิ์เสมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงชาลินี  เต๊ะขันหมาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงฐปนัท  ประทุมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงฐานิตา  ทัศศรีษะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงฐิตารีย์  นิติธีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายณปภัช  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงณภัชนันท์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายณรงค์กร  แก้ววงษ์บน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงณวีรภา  ชัยธนาวชิรภากุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงณวีรภา  ชัยธนาวชิรภากุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายณัฎฐกิตต์  ทิมสกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงณัฐธีพร  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงณิชชยา  ทองสลับ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงดลพรรธน์  แสนประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงติณห์ภัทร  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายธงทิว  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กชายธนกฤต  คมพยัคม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงธนัญญา  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงธนัทธิดา  ตันแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กชายธราเทพ  เดชศรีสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงธัญญรัศม์  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายนนณ์  วงศ์วิญญูตระการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายนภัทร  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายปฤษฎี  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  งามเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กชายปุณณวิช  ปุณณวิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงปุณยาพร  กันพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ใจมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงพรดา  สุวรรณอาศน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายพลกฤต  พินผล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายพลภัทร  วงศ์ศิลป์ชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงพาขวัญ  ดอนโสรส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  อัจฉริยชีวิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงพิชญา  ตั๊นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงพิมพ์อร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กชายพีรวัส  ผ่องผาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายภัทรกฤติ  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กชายภาคิน  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่ลิ้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กชายภูอธิศ  ถิรโชติวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงมัณฑณา  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงเมธาณีย์  ศัจธรนนท์เมธี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กชายรณพีร์  ก้านจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงรตนกมล  มาทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงรมย์นลิน  คิดดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กชายวชิรพงศ์  มหาเขต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงวชิราลักษณ์  วงศ์เมือง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงวลัธญา  ฉัตรวรสฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กชายวสุธา  สาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กชายวัทธิกร  ประสงค์กูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงวาติกา  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายวิสุทธิ์  เตชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงเวธกา  อุปเวช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กชายศรีมงคล  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงศวัสมน  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงสุประวีณ์  วงษ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงสุพิชญา  ฟักงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายอณาคิณ  พงษ์นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กชายอธิษฐพล  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กชายอภิเศรษฐ์  กระจ่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กชายอัศมีเดช  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงอิสรีย์  ชากะสิก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงเอริกา  กล้องยา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงกรวีร์วิริยา  รักงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายกฤติเดช  สาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงกุลิสรา  ชนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายคณาธิป  ศรีสระคู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงจันทรรัตน์  บุญยิ่งเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายจิรพงศ์  บุปผาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายเจเรมี่ ติสรณ์  เทียนปอนด์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายฉัตรเกียรติ  ณัฐประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงชยาภรณ์  ขอนทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงชลิตา  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายชวกร  สุวรรณชล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงชัชญาวีร์  ป่านทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงชัญญา  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายชิษณุชล  บัวหาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงญาณิดา  เก็บค้างพลู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงญาณิสรา  พฤกษาพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายฐกฤต  โชติวินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายณฐพงศ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงณฐภัทร  รับขวัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงณยฎา  เพ็งนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงณัชชารีย์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายณัฏฐ์  กากแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายณัฐกิตติ์  แสงอรุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณิชารีย์  มอญขาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงไดญา  อิ๋วสกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายธนกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธนกฤติ  โทตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายธนวิชญ์  กิตติสิริเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายธนาทิป  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายนราวิชญ์  พรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายนราวิชญ์  ระยับ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงนันท์นภัส  จักสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายนิธิกร  ศรีพันลม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงปริชญา  ตันศิรินาถกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงปริชญา  อุลิศนันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปริยากร  หารินไสล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงปัญญาพร  พลตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงปัญฑิตา  พลอยวิเศษแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปาฏลี  วิศิษฎ์วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปาณิสรา  สุดเอียด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปารัชช์  วิศิษฎ์วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงปาลิกา  ไหลอ่อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปาลิดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายเปรมทรัพย์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายพัชร์ชศักดิ์  นันตาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงพิชญา  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์ภมร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงพิชยภา  อินทรไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายพิร์ธรรม  โรจน์พลากร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงพีชญากรณ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายพีรวิชญ์  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายพีระวัฒน์  ทวีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายพุทิภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายภูริพัฒน์  แจ่มฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงรมย์รวินท์  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงรวินท์นิภา  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายฤทธิกร  สิ้นเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงวณิดา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงวรกมล  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงวรรณพร  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงวรรณรดา  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงวริศรา  อุดทาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงวาสิตา  แซ่จง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายศุภกฤต  นิติธีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสิทธิมญชุ์  พึ่งพุทโธ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายสิรณัฏฐ์  บำเพ็ญผล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสุภิสรา  โอภาสวัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสุรลักษณ์  อินทร์หลวงดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายสุวพิชญ์  ปุ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายเสฏฐพงศ์  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายอธิรภัทร  อธิราษฎร์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายอภิชาธนา  สุมาลุ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายอมรเชษฐ์  เอี่ยมรุ่งเรื่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงอริญรดา  ศรีตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงอัยย์รดา  พรมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงอาชิญาดา  ศรีตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายอารย  บัวสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายอิทธิพล  กาญจนลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายวรพันธุ์  ลีฬหาวงศ์ โรงเรียน Singapore InternationalSchool Rayong (SISB Rayong) ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กชายพิสิษฐ์  ทิวัตถ์วริศสกุล โรงเรียนมารีวิทย์ระยอง ป.6 คณิตประถม