รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เสนาะเสียง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกริชภัทร  ตฤษณะศุขะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินธิดา  ภิรมย์ปาน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติพัชญ์  อินทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชยุต  รัตนะพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชัญญา  ชุ้นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงโซอี้  อุย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณธกร  พิธานวาณิช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณภัสนันท์  ดูงาม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฏฐยาน์  นิพัทธ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐกานต์  สังข์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนเดช  ลิศนันท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธรรมภณ  วงศ์กวีวิทย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายนรวิชญ์  รัตน์นราทร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนัทธมน  ประศาสน์ยุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายปวรปรัชญ์  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปัญญ์ปุริ  เกลื่อนสิน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปุญญิสา  แก้วเหล็ก โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุณญาพร  มิ่งแม้น โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปุณณภพ  วีรวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพชร  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภัทรพล  เฉลิมพล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภูเบศ  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงมนัสนันท์  ยกชู โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายรัฐนนท์  ดับโศก โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศศิฌ์วรดา  สุทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายสรกฤช  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายสิงหรา  จรรยา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายสิทธิพล  ม่วงมุด โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุธาดา  รักเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเสฐพงษ์  ผอมคง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายอธิป  ศรีธรรมา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอโรชา  น้อยแสง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายอิงครัต  บันฑรวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทองแสง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลี่ยมไข่ต่วน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงฉัตรนรี  แคว้นโอฬาร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงญาณภา  โต๊ะหมาด โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายฑีรธรม์  วาระเพียง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณัฐดนัย  ทรงสง่า โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณัฐธยาน์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธรรวรท  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุตรน้อย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธีรโรจน์  แสงสึก โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายนฤเบศวร์  ผกากรอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพงศ์พัทธ์  นาโควงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพาณิภัค  ช่วยปลอด โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพิชญนันท์  มณีโสตร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพีรณัฐ  จินะทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงภคมณ  ศรีเกตุ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวรกมล  จรรยา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศศินิภา  เชาวนกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศศิปรียา  ตลันกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายศุภพิชญ์  ธาราสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสิรามล  สิงหะพล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอาคิรา  ศิริสุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอาภากร  บุญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชนัญชนก  รุ่งสว่าง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  พลายเมือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายโชคชัย  ลีลาพตะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณกานต์  เจียรโยธิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณฐกร  ตั๋นกุญชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณปภัช  แย้มขยาย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฏฐณิกานต์  พานิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐชัย  จันทร์พิบูลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐฑิกาญจน์  คุ้มสา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉิมพลีวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฐเศรษฐ  เศรษฐธรรม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนพนธ์  มาศโอสถ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายธนวุฒิ  เกียรติกรกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธนัฏฐา  ไชยณรงค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธรัสพร  สมชื่อ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่กั้ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธีรดา  แซ่อ๋อ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรวัจน์  บุญรังษี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนภัสญาณ์  วัฒนสุภิญโญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนัชชา  สุนทรานันทกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายนัธทวัฒน์  ซ่วนเต็ก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปณิตา  นุสิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปพริศา  ทองเปลว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปภิณวิช  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปุณิดา  เล็กน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพชิรา  สัตยพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพลวัจ  อำนวยผล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิจักขณา  ยิ่งยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายพิชยะ  หอมเพียร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพิชยะชัย  แซ่สึก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายพีรวิชญ์  สหธารา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายพุทธิพัฒน์  เพชรเส้ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภควัฐ  อ๋องสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภคิน  เอมวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันวิวัฒนกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วศรีอ่อน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายยศกร  ยิ่งยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายโรจกร  วินัยจารึก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวิภาวินี  ภู่อนุรักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายวิศรุต  รุจิกาญจนพิสุทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายศรัณย์  เซียว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศิริประภัสว์  จึงเจริญสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายศุภณัฐ  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายสรวิชญ์  บุญกรุงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายสุธาดา  ใยบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ทับสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายสุรชัย  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอิทธิเดช  เดชจูด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายไอศูรย์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกชกร  เล่งระบำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกชณิชา  นามจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกตัญญู  สุดโท โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกนกพล  ใจกล้า โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวาที โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกรองพล  อภิวาวงศ์ศา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญ์ชยาวีร์  จิตรระเบียบ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญพัชร  ผาคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ตันเสถียร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญพิชา  ใยบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกัณณพงศ์  อุปัชชนานันท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกิตติทัช  อำนวยพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกิตตินันท์  สุดคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยวดยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชาย้เกียรตินรินทร์  เพ็ชรประชา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่เต่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเขมมัสศิริ  ตะบูนเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายครองภพ  ชูหนู โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงคุณัญญา  กานต์ประภา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายจตุรพร  รัตนปรีชาชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจักรินทร์  ลิ่มเรืองกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจันทร์นิภา  เกียรติไกล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจันทร์วรรัตน์  ม่วงเมือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงอินทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่ขอ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชยวีร์  แซ่เฮง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชาลิสา  กาญจนพยัคฆ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฐณภัทร  เอมวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สันติสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณถนรรณ  สุดชุม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ศรีสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตั้งธีรโชติกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ฝอยทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐ์ณัฐฐณัฎฏา  สุขศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  คงนิลวิเชียร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตันศิภากร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  รันทกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บรรณศาสตร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐธิชา  พันธ์ประภาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐพล  พรมภักดี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐภัทร  เพ็ญทรัพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเตชวัฒน์  ปานมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธรรมทัตช์  โยธาแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธัญกร  เอี่ยมศรี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญธร  ชูชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนียมประพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธันย์ชิตา  เขาทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนหฤทัย  ทองอนันต์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นิลนาค โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  โศจิรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนันททิชนม์  เชื้อจิ๋ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนันท์นภัส  อาจหาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนันท์นภัส  เชื้อจิ๋ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนาอีม  กล้าศึก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายบุญยกร  พ่วงรัก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบุณยาพร  แซ่เด่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุษกร  บุญมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเบญญาภา  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเบญญาภา  ใยบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปฐพี  จินตนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปนัดดา  หลอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปภาวิน  โศจิรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปวีร์  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลุ้งใส้ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุญภาวดี  กำเหนิดฤทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุญภิรานันท์  ประพันธ์วงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปุณญดาพัชร์  ทวีกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเปรมกัญภา  ลิ่มตั้ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรนภัส  ฟองฟุ้ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพรหมพิริยะ  หนูเอียด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพลช  สมเลข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิชชาพร  บุตรสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพิทัช  บัวทองสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภคพร  ตะโฉ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภาคิน  รอดบุญเกิด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภิรฎา  อัคครเดชโภคิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภูปกรณ์  จิวไชยโรจน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภูภูมิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมินธิชา  คำสิม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายเมฆ  จิตต์พิทักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายเมธาวี  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรัชชานน  วิจิตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายรัชพล  เพิ่มเที่ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงรัตนรัตน์  เรืองรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายฤทธิภัทร  พัฒนากูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวชิรวิทย์  กัลยาณดลกิตติ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวชิรวิทย์  วรวิสุทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวรสรณ์  โกยวานิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวัชรากร  มีทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวิภาพร  สุขแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิมลมณี  วรรณลาวัณย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิมลสิริ  วรรณลาวัณย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวิรัลยา  พุ่มเพ็ชรประสาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวิวธาร  อาภรณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวุฒิกร  เกตุแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศรัณย์ภัทร  กลิ่นสุวรรณภาวี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ถิรเขมวงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศศิปรียา  ภูริสิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศินี  คชสิงห์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศิรินภา  เชาวนกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสัญจิตา  เส้งแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุชาวดี  รันทกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอรุณพรรณ  วิชาดี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอารยา  มาสีดา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอารยา  แก้วแสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอิศรา  สุวรรณวิโก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกฤตลักษณ์  สายสุข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงชำนาญ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายกิตติพศ  ทองสุข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายฐปนนท์  แสงทอง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายเทวิน  พั้วโพธิ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายธนภัทร  ทวีสุข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายธีรเดช  เพชรอาวุธ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร์  ยอดอุดม โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายพชร  สันติสุข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จันทร์สุข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายภูสิษฐ์  ช่วยมิตร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายโภคิณ  บุญศรี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายวรภพ  อินทร์เต็ก โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอสมาภรณ์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงขวัญชนก  อารยะเมธ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฉัตรพร  วรราษฎร์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชนะเดช  อารีชน โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงพัฒน์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูกิจ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐนนท์  สุริยนตร์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงดารารัตน์  จตุราริยสัจ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธนัญญา  จัตุรงค์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธัญเทพ  กันพล โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แต่งอักษร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพนัชกร  มาตทอง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพนิดา  สายสุข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชชานันท์  เพชรคง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภาคภูมิ  ทัศภูมิ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภูวดี  คงแก้ว โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายมนตรา  ภูผา โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายรัชภูมิ  เพชรปลูก โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวรกานต์  รื่นบุตร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศุภกร  ลิ่มสกุล โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภกฤษ  พุ่มแสง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสมโชค  อ๋อสกุล โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสรศักดิ์  ตังสุรัตน์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอาลิฟ  บุญรัตน์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ใจดี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกฤติเดช  เคนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายธัญกร  ตันลิขิต โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายฟาฏิล  เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงมินทร์ณภัทร  เทียนไทย โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงลภัส   ลาภวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกรกัญญา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกรวุฒิ  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกฤตพัฒน์  ผุดเผือก โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ส่องรอบ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกัลยาณี  ผุดเผือก โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายการีม  - โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเกาวิน วิน  ฮาวเวิด โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายคานกุกุโทน  - โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายคาพิวโก  - โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐภัสสร  นาใจ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนภัทร  พันธุวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธวรรณรัตน์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธัญรัต  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนภัสรพี  ยงคณาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนันทิชา  วัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปณิญา  แอตล่า โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปพณธีร์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปรียาพร  ปัทมปาณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปิติภัทร  ไลย์ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิรดา   กรอกสำโรง โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพีรวิชญ์  อำไพพัด โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อนารัตนุกูล โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาเกตุ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศิรชัช  ศิวาทิกชาติ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศุภเสฏฐ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสิบปกร  ปักกาโถ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุพิชญา  ชยุติ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงหย้ง  - โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอองโกลับ  - โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอังศุชวาล  วาเฮ็ด โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยกทอง โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอันนา  ยอดเอียด โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอุรชาภา  แก้วโสด โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุทธิฉันท์  คณีกุล บ้านเรียนคณีกุล ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชนิดา  หมานมา โรงเรียนอนุบาลดวงกมล ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปิ่ณปะมุกษ์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดวงกมล ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมโสภณ โรงเรียนอนุบาลดวงกมล ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกฤษฎากรณ์  หวังดีกลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายภคพล  เถาว์จู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงชนม์ชนก  ช่วยมิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐริตา  เพชรช่วย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมณฑวรรณ  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังข์สี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ป.6 วิทย์ประถม