รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกวินธิดา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  พัดรัมย์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายกันตพงค์  ยุทธรรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงธนัชพร  มนประณีต โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายธรรมเชษฐ์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายธีรวัฒน์  ดวงสาพล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนันทิกานต์  ทัสสบุตร โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนันธิดา  วรรณลักษณ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงนุชศรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปภัสรา  บาลศรี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายพศวัชร์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายพัฒนากร  บุตรพรหม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพิชญธิดา  อุตคำ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คงสงฆ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิรญาณ์  อุตสาหะ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายพุฒิพัฒน์  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงเพชรงาม  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงมนฤทัย  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงศศิกานต์  ภูมิพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงศุภัสรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุธิดา  หมื่นหาวงศ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสุภาวดี  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอดิศักดิ์  อาสาเสนา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอนุสรา  ดาสี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอภิสรา  ดาสี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอริสรา  ดาสี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงเอมวิกา  เย็นวัฒนา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกฤษดาวุธ  พันธ์งาม โรงเรียนบ้านนาทม ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกลลดา  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาทม ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายเนตร โรงเรียนบ้านนาทม ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกิตติพงศ์  แวววงศ์ โรงเรียนบ้านนาทม ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชัยนันท์  แวงวรรณ โรงเรียนบ้านนาทม ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐนรี  ภูมิดอนเขต โรงเรียนบ้านนาทม ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงทัศพร  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนบ้านนาทม ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธัญธร  สายเนตร โรงเรียนบ้านนาทม ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  พลมั่น โรงเรียนบ้านนาทม ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปวริศา  ศุภศร โรงเรียนบ้านนาทม ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปวริศา  สายเนตร โรงเรียนบ้านนาทม ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงมุฑิตา  สอดส่อง โรงเรียนบ้านนาทม ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเมย์ชญา  แวงวรรณ โรงเรียนบ้านนาทม ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทราช โรงเรียนบ้านนาทม ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอนัญญา  วิชาดี โรงเรียนบ้านนาทม ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอาทิติยา  นันทะวัน โรงเรียนบ้านนาทม ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกรนรินทร์  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกันตภณ  ชนะวงค์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจิระเดช  สิมมะลา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายเจษฎา  เบ็ญจรูญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายชัยวัฒน์  เหล่าจันทร์อัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชินกฤต  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฏฐชัย  เมฆกกตาล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐกิตติ์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐชนน  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐภัทร  พิมพ์แสง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายดนุพร  สมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนกฤต  เชื้ออุ่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนาชัย  สารเศวต โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธัชพล  แสนเมืองชิน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายนราวิชญ์  ปาปะไพ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายปัณณวิช  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปานวาด  เวียงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภูมิรักษ์  สิทธิประภาพร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงมนัญญา  หงษา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเมธินี  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวรัชยา  ชัยปัญหา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายศิวัช  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภลักษณ์  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสิริรัฐฐากร  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกมลลดา  เมืองแวง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกรชวัล  ฤกษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกรรณ์นิกา  คำทา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกรวิชญ์  วารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทะแสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล่าลุมพุก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สร้อยเสนา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกานต์มณี  มะลิลา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกิตติกร  ศรีบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกุลธิดา  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิรนันท์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิรัชยา  ชินทะวัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิราพรรณ  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปัญญาภา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ราชติกา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชลกมนต์  โคตุเคน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฐาปนี  ศรีคัทนา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัญฐิภรณ์  ลาดนอก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐ์ฒิภา  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธนพร  ลิ้มประทานกูล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนากร  หนูตอ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เนตริสาย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธิษณามดี  สุราวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนราธิป  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนลินรัตน์  มะลากัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปพิชญา  กรุณา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปภัสสร  หลังนาค โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปริฉัตร  โลหะปาน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปรียดา  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปัณฑณัฐ  หล่อวัฒน์์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปัทฐากร  เสตเตมิย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเปรมสุดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพงศธร  ผกาผาด โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพรทิภา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพรธิตา  เหมาะจูม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรนพา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรนภา  ฉลวยแสง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพรภิชา  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพัชรพร  คงสุขดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชชาอร  ตาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชญานิน  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิตตินันท์  บรรพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพีชญา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรดนย์  ดาเชิงเขา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฟาริดา  ฟ้าขาว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภัทรวรรธน์  แก่นจรรยา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวรากร  กลิ่นชู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวริศ  ศิริเดช โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศศิวิมล  ม้าวทอง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศิริกัญญา  จันทะหาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายศุภวิทย์  มหาเนตร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุพัตสรา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอธิชา  ปัตตะสงคราม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายอภิชาติ  เปศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอลินลดา  อยู่ครบ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอัยรินทร์  สุริโย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอาธัญญา  แก้วจรัส โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเอวิตรา  วิชัยสอน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชญานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ตาลเลี่ยม โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวิมล  แวงเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสิริวิมล  ชางภา โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุธาดา  ซอยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกวินทิพย์  อุตมะชะ โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายทินภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพรนภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงฟ้าศิริ  จันทะไชย โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเข็มจิรา  อึงสะกาว โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นายพัชรพล  ทิพนา โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกมลรส  แสนมี โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐธิยา  ประดับเสริฐ โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชนกันต์  วันจันทร์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลมานัส โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายธนโชติ  พลศรีเมือง โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงประทุมพร  เจริญศิลป์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายพัชรพล  อินนาม โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงยิ่งนรา  แสงจันทร์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายรัชชานันท์  ศรีวิลัย โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงฤทัยพร  สลางสิงห์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายวันวิสา  สีแก้ว โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวิรัชยา  บุดตะมะ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสโรชา  บุญอำนวย โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุรภา  ประทุมศิลป์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายกรกฎ  กล้าหาญ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายขุมทรัพย์  มีทิพย์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิตติมา  สืบวงษ์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชญานิน  วรรณโส โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐพร  แสงวงศ์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ไชยจิตร โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐพล  ภูมิผักแว่น โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐวรา  สมบูรณ์ศรี โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนพร  พิแสง โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนวัฒน์  กุจแสง โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชมศรีวรรณ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธารดา  หิรัญรักษ์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนงนภัส  อิทรวิขา โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนฤมล  ธรรมพันธ์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงบงกชรัตน์  สืบแสง โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายบุญฤทธิ์  แสนบุญยังศิริ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงประภัสสร  รัตนวงศ์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปรีติ  ใหม่อินทา โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปาริมา  ไชยจิตร โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปุญญิศา  เชียงอินทร์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปุรัศวีร์  ศรีกลาง โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพิชชา  ศรีกลาง โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพีรยา  เป็นสุข โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภัคภูมิ  พุฒมี โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยจิตร โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภูวดล  ขำสกล โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายยุทธนา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศุภวิชช์  ท้าวเจริญ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสุรเชษฐ์  ชูช่วย โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอรญา  เนตรสูงเนิน โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอัศวรัฐ  เจริญตา โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกชกร  ชุ่มสูงเนิน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชญานิศ  กอเสนาะรส โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายธราธร  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพรพรรณ  นิลดาศรี โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพลอยพันเพชร  เกษเพชร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงภคพร  กลางบัว โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวรรณพร  นิลดาศรี โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงวุธ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอรณิษา  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธาตุสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชิติพัทธ์  กอเสนาะรส โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพวารี  ช่างสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสุนันต์ชัย  กุ่มทอง โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอรณิชา  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอิทธิพล  มาศวรรณา โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกนกชัย  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพลอยพรรณ  นามวงษ์เกาะ โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพุฒิภรณ์  สายพูน โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายสัณหวัช  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุจิตรา  สุดสาคร โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายสุริยา  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิราดา  ละทัยนิล โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชัญเทพ  คุนาเลา โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงลลิตา  พจน์จัตุรัส โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอรอนงค์  คิดเคี่ยน โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายคณิศร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาใส โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงนันทิตา  ทองไทย โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนิจตินันธ์  วันชา โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โสสุด โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายวิรัตน์  พุ่มเจริญ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอภิญญา  โสสุด โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกฤษชนก  สุขผล โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวกัญญาณัฐ  ป้องมะหรี่ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะสอน โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวสุจิตรา  วันชา โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุจิรา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุภาพ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกมลชนก  ชมชื่น โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงทิพย์ฤดี  แก้วกิติ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงบุญญดา  แก้ววงสา โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปิยฉัตร  วันชา โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภัทรชนี  ชาลีบุญ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเกวลิน  พรมพิลา โรงเรียนบ้านสีเสียด ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกชกร  บุตมะ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายกรกช  บุตมะ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกฤตภรณ์  เจริญพร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายกฤษาณภัค  ศิริวารินทร์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญาภัค  เมืองพิล โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเฟื่อง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาตขาว โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกันยกร  บัวเขียว โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกีรตยา  จันทรา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายคณิศร  สารพล โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงจริยา  โพธิราช โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงจันทกานต์  พันกันปราณี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายโจนาธาน  การ์ส โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายชนาธิป  แก้วคำลา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายชยพล  กลางเฉวียง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชลชญา  เวียงเกตุ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงชัชชญา  เพิ่มศรี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายชัยชนะ  กลางแก้ว โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงโชติมา  อนันตภูมิ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายโชติวัฒน์    วัฒนะศรี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายฐากร  วงศ์เวไนย โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายณฐกร  ชาตาสุ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณธิดา  คำภักดี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณธิตา  มีคาพันธ์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัชชา  ทูลธรรม โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุบผาสังข์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณัฐชนก  หยุยที โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐชนน  ศรีพิกุล โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินคำ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐภัทร  พงษ์สำราญ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายณัฐภาส  ครังแสง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายเตชินท์  เสนาภักดิ์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายถิรวัฒน์  จินาวงษ์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธนดล  ดอนแก้ว โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายธนดล  เพ็งโคตร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายธนวัฒน์  ตามประดิษฐ์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุทธิโคตร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงธิชากรณ์  ลือโสภา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธิปก   ชลไพร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงบุณยวีร์  เดชทิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปนัดดา  หินบุดดี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญไตร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายปภินวิช  ร่มแก้ว โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปวริศา  อภิเนตร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตรีสูนย์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปุณยนุช  ร่มแก้ว โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพรกนก  ทัพวิเศษ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายพรภวิษย์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  จังพล โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายพลกฤต  สาเกตุ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายพศวัต  คำนุช โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทัพวิเศษ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริเวช โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายภาคิน  พฤษกรรม โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายภูชยา  สว่างโยธิน โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงมาทิลด้า  แซนเบอร์ก โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายรณกฤต  โจทจันทร์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายวิสุทธิชัย  ทาปลัด โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายวีรภัทร    ทุมชาลี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงศรสวรรค์  นาเมือง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายศิริโชค  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองเฟี่อง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายศุภชัย  แก้วโกชุม โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายสมชัยวัฒน์  หงษ์มณี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายสรัลชนม์  มณี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายอภิชณัฎฐ์  เศิกศิริ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายอรรคภณ  พันธทินภัทร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายอริยะ  โสภาไฮ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายอัครวินท์  บูรณะกิติ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกนกอร  ไข่ษรศักดิ์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกรวิชญ์  ทิศเนตร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกฤษธีรา  พร้อมสุข โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ต่าง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  กุสุมาลย์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  แสงทวี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงครองขวัญ  พันธะมา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายคัมคุณ  คำภักดี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจิตตนาถ  โพธิสาร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายจิรภัทร  แจ้งเจริญ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิราวรรณ  พิลัย โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฉัตรสิริ  พิชัย โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงฉายมณี  มณีฉาย โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชณิสรา  เปรมปราบ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชนนน  บุญพันธ์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชนะพล  พรมร้อยโท โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชยรพ  กลางเฉวียง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชุติรดา  ชัยทอง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายฐิติพันธ์  ทุมวัน โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายณฐนนท์  ตรางา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณฐพงค์  ศรแก้วดารา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัชชา  ชมสายออ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัชชาวีร์  ศรีจันฮด โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฐชานนท์  ศรีปากดี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐธีรา  สงวนรัตน์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเตชินี  บรรณสี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายแทนคุณ  ภูผาผุด โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธนพร  มาตรคำจันทร์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนศักดิ์  สีนามโหน่ง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธนัญญา  ชื่นมณี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธนิดา  ศักดิวงค์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธิติมา  ทรงคาศรี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนภาภัทร  สุดานิช โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายนรากร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนวรัตน์  โพธิเศษ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนิพาดา  จันทสม โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงบุญธิตา  กอผจญ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงบุณยวีร์  วงษ์แสนโค้ง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปพนธีร์  แสงอรุณ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปภังกร  สุพรรณโน โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปภาวรินท์  เย็นวัฒนา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปราโมทย์  ภาคสันเทียะ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปรีญาภา  ธิมาชัย โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปรีดี  จัตวาภักดี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปวเรศ  สุดพังยาง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปัณณทัต  ตรีสูนย์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนาไชย โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงผกามาศ  นราทร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพชกร  แก้วดวงใหญ่ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรวรินทร์  สุวรรณท้าว โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพรสวรรค์  แก้วโกชุม โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพันธวีร์  กังศศิเทียม โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิชญานันท์  อุดมโภชน์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชญานิน  ชิณมาตย์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพิพัฒน์  นามสง่า โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กองกุหร่าย โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพิริยกร  ดลผาด โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภวรันต์  โวหารลึก โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทรญา  อินทะแสง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แต้สกุล โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภาณุชญา  อุทสาร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภูริชญา  หนูแสน โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภูริพัฒน์  สุธาวา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภูวเนศ  รักษ์สัตย์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายรชตะ  พันชนะ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงรพีพรรณ  วงษ์จันแดง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงรัญชิดา  กอเดช โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายรัฐภูมิ  ชมเวียง โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวรันธร  กุสุมาลย์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวรินทร  พวงมาลัย โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวริศรา  มาลา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศรวิษฐา  เหล่าปิตินันท์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศศิธร  ดวงปฏิ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายศูภณัฐ  ดาวปลื้ม โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสิริภักดิ์  ภักดีวุฒิ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุวรรณชา โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุภาพร  วรวงค์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอภิเดช  วงศ์เวียน โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอรรชนิดา  โพธิ์ออน โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอริย  ประโยชน์ศิริ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอริศรา  อี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอัจฉริยะ    โพธิจักร โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอัศวาคิณท์  คล่องดี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  เชยบาล โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอุรัสยา  จินดาศรี โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายเอกพิชัย  โประวะ โรงเรียนสหมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนันทัชพร  เบ็ญจรูญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนิธิตา  เข็มราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายเมธาเมธ  วันชา โรงเรียนปัญจรักษ์ ป.6 คณิตประถม