รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายขจรศักดิ์  ชัยบุญมี โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เสาร์วงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กชายธีรภัทร  ภูปา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงสุขิตา  สีแดง โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงสุพิชญา  กระโจม โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วกั้น โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภู่เจริญ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงวิไลลักษ์  เงินหล่อ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายปกรณ์  อาญาเมือง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัชรพร  พิรุณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพีรวัส  บุญเทพ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวิญาดา  แก้วมา โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ป.5 คณิตประถม
13 นายชิณกร  ไหมคำมูล โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายนฤชิต  ฉิมมณี โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปาริชาติ  อันทามา โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวพรพรม  จันธิมา โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายภูวดล  จ้ายหนองบัว โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวลอย โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงสุชานาถ  จันธิมา โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัชชา  พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงศิรัญญา  หมุกหมาก โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายชินกฤต  หงษ์ขาว โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนิพันธ์  อินวรรณา โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลจันทร์ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกนิษฐา  วาปี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรหะสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤติพงศ์  ขันล้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤติรัตน์  แร่มี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกฤษกร  อัดแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกวินธิดา  ปรีวาสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ษา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นันยังน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่ำมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ช่ำมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายกิตติวุฒิ  สุกันยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเกสรา  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงคุณิตา  เกิดวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจรรยพร  ยงยืน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายจิรเดช  ลีคันทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิรนันทร์  กัญญาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายจิรพนธ์  นนทะชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายจิระเมธ  ทูลธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิรันธนิน  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจุฑามณี  แล่ล้อม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชนทัช  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชนาภัทร  รัญระนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชัชนันท์  กิ่งก้อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชัญญานุช  รักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐนนท์  เหง้าละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐนันท์  ไทยมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณิชานันท์  บุญพิมนล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงตรัยรัตน์  เปิดโปง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายแทนคุณ  ยงยืน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนกร  บุญญาพินิจนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกฤต  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกฤต  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกฤต  ไชยภารา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนดล  สารภี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนพร  ผุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนากร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธรรมนูญ  วัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธวัชชัย  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธัญญาพร  เกษราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธิติวุฒิ  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนฤบดินทร์  เกษราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนิชา  ลีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายบัณฑิต  ขวานอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายบุณยวีย์  ล่ามแขก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปฏิญญา  จันทา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายปรเมษฐ์  ธิธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายประพจน์  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปรัตถกร  โทบุดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายปลื้มปกรณ์  สีทานัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปวีณา  ลุนบุดดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปัณฑารีย์  หินซุย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปิญชาน์  ปราบหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปิยดา  พร้อมพูน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  บาลเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปิยะวิศว์  คำนวนวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพงศพัศ  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพชรภูมิ  สอนจำปา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพลอยชมภู  หมื่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายพัชรณัฐฎ์  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิชชาภัสส์  ทิพมล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายพีรภัทร  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายพุฒิพัชร  พวงสีเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภัทรดา  แข็งขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูคำไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภาวิตา  แก้วภูมแห่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายภุสิทธิ์  บุญแดนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภูวดล  สุดพังยาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงมณีภัคสรณ์  พิตรพิบูลลาภเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายรชต  วโรรส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายรัชชานนท์  โปรดเมธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงรุ้งนภา  วรรณรุกขี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายเรืองศักดิ์  ปาละทา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงลลิตพรรณ  คำเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวริศรา  พันโนราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวริษฐา  พวงช้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวสุธิดา  วังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวิยดา  ลือไกร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวีรภัทร  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศุภชัย  ชนะอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายสรสิช  ลายันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสาวิตรี  วโรรส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายสิทธิพล  อิทธิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายสิรภัทร  บุญทันใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายสุรเชษฐ์  เศวตกุญชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายอธิวัฒน์  ศิษยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายอนวัช  อัฒจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอริสรา  ดอนคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอริสา  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอริสา  พิลาจันท่ร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอลิษา  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอัจฉรีย์  พิมติพิมโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอัญญา  ทองโต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกนกภรณ์  โนภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกมลพร  หมวดชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทวยนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกรณ์ชพัฒน์  สร้อยศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกรวีร์  ศรีชุมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤตนัย  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกฤตยา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกฤติพงศ์  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกวินณภัทร  สนองเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกวินธิดา  โฮซิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกวีวัฒน์  อูบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญณัท  มลาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธะโตตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุบลหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกัญญาวีร์  ทองประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกันยา  ผ่าผล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกานท์ทิวา  ศิริเริ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกิจติมา  โนภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกิตติทัต  หนูประโคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกิตติพงษ์  ผลไม้ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกุลณัฐ  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทาป โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเกณิกา  มะนีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงขนิษฐา  สุภีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงขวัญจิรา  มวลสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงขวัญทิวา  รัตน์ประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์พยัคฆานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจันทราภา  บุญเฮียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจารุณี  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายจารุพัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิณร์วรา  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิดาภา  แป้งสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจิตติพัฒน์  มูลกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรภัทร  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรภัทร์  ปะลาชิโก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจิรวัฒน์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิรวัฒน์  ป้องคำรส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิรัชญา  เด็ดขาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิรัชยา  ถีระมัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิรัศยา  ขิใสยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจิรานุวัฒน์  พิมพ์พา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจีรนันท์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายเจตพล  น้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงฉัตรลดา  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีละวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชญาภา  แย้มแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนาภา  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนิดา  บ่อชล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนิษฐา  แก้วภู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชยันตี  สายบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชลกร  คำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชลธิชา  จันทราษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชลิตา  ศิริจันโท โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชลิตา  เสนดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชาญวิทย์  นิจโกฏิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชินกฤต  อัมภาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชินวัตร  ยินดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชิาณุพงศ์  กงภูเวส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายฐิติศักดิ์  ไชยหาบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณญาดา  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณเดช  อินทะโส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณธิดา  ชังคานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณภัทร  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณฤชา  เวียงวะลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัชชา  ประดับดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัชนน  ประทุมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัชพล  ผาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มูลกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐชนก  นิลไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐชนน  คำกุณา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิวิสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐปภัสร์  นากอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐพงศ์  ตามไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐพงศ์  พลยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐพงษ์  สีบุพะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐพล  ชนะธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐพล  สมจินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐวิมล  รัตนะสิริพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐศิริกรณ์  ดวงประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุตรจินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัธทพัฒน์  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูประโคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายดนุพล  โปรดเมธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงดวงกมล  ผังคี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายดานุเดช  เชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเตชิต  ยันบัวบาน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเตชิต  วานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายทักษ์ดนัย  มะลิกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงทัศนีย์  ศิริชะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายทิวา  ประสิทธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเทวา  สูงรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนคุณ  บัวศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนทร  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนบดี  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนพงศ์  ภววิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนพนธ์  เศวตกุญชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนพล  บริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนภัทร  ปักโคทานัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนภัทร  สังการี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
235 นายธนวัฒน์  โคตรขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธนัชชา  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธนัญญา  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนากร  บุตรหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนากร  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนากร  มหพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนาทิพย์  มะรุรด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธนิดาพันธ์  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธนิยา  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธรรมโชติ  พวงช้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธวัชชัย  สุฉายา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธัญชนก  พละพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธาวิน  ลาพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธิญาดา  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธิดารัตน์  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธิวานนท์  ศรีวรรณี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรเทพ  มานะสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธีรนาถ  มนปราณีต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธีรภัทร  นาสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธีรภัทร  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนครินทร์  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนภทีป์  เศษศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนภัทร  นามบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนภัสรพี  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนราวิชญ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนริศรา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนฤเบศ  ทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายนวมินทร์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนันทชพร  พันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายนันทวิช  วะหาโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนันธวดี  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนาฏยาพร  พรมท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนาราภัทร  สาบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนิภาพร  นาอ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเนติพงษ์  โรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถือมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายบุญชัย  พรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปกรณ์  สุนทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายปณโชค  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปพนธีร์  สร้อยสีหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปภัสสร  อักษรวิลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปรเมษฐ์  ขิปวัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปรเมษฐ์  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงประการดาว  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายประกิตถ์  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายประธานพร  โสดถานา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปรัตถกร  เข้มแป้นพะเนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปราณปรียา  ทิศาดลดิลก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปริญญานรินทร์  โทมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขกวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปัณรัตน์  วัฒโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปารมี  ฮุยนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปารวี  โชติแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปิณฑิรา  ทองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปิยกรณ์  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปิยะลาภ  รัตนสาตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปิยะวัชร์  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปุณณภา  บุดดีเหลือ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปุณยาพร  สีหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพงศภัค  สุริอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพงษ์เพชร  เภาจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพชร  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพชรพล  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพชรพล  แสงสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพชรพล  โสหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรปภา  วงชัยญา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรวิภา  รุ่งราม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพลอยนรินทร์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพลอยแพรวา  พนมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัชรมัย  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพันธิตรา  มะโนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิชญาพัค  อนุพรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิชญาภา  อนุพรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพิพัฒน์  นาศพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชวดคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สังแสวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพีรภาส  ขออ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุทโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงแพรวา  วิมลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงแพรวา  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภคพล  คำจันดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภัทรดล  ป้วนก้อม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภัทรภูมิ  นิชาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทรวดี  ถือซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภัทราวดี  ใจเร็ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภานุชิต  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภานุวัฒน์  ทำสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภาสินี  อาจสามารถ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภิตินันท์  เจษฎาวงศ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภิรวัตรชัย  หัสโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภีรพล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภูชิต  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภูเบศ  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์ละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงภูริชญา  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมณีรัตน์  โนภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีพูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาษาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายมังกร  มูลศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมีนา  เอี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงเมษญา  พรมคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายยศวริศ  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายยุคนธร  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายรชานนท์  อรุโนทัยขจีพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายรณกฤต  สุดไชยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรณพี  เครือเขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรตรี  วันเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรติกานต์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายร่มเกล้า  ปราบหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงรมยกรณ์  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงระลิดา  กรุงแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณโอสถ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายรัชชานนท์  หงษ์คำมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงรัญธิดา  วงกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายรัฐพงษ์  วงศ์จำปา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงรุจิรา  โทบุดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเรอิ  ทะมุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงลักษมี  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงลักษิกา  ภาษี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวชราวุธ  คำทา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวชิรวิทย์  ถานัดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรสุดา  อ่อนดอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรัญชพร  สิงห์มหาไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวรากร  เจาจาฤก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวราวรรณ  คำเจียก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวสิน  นสินกร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวัชรพล  พงศ์ธีระดุลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวัชรพล  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวายุ  อุประ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวิทยา  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวิทวัส  พนมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวิธวิทย์  พิษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิภาดา  ละอองทุมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวิรัลฐิตา  อัตโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวิริณธิดาภรณ์  วิสีปัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวีรเดช  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวีรภาพ  เพ็ชรอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศยามล  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศศิประภา  โปตะวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศศิภัสสร  ขุนสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศศิวิมล  จารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศักดิพัฒน์  สมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิตาภรณ์  เข็มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศิริกาญดา  สิงห์น้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศิริประภาภรณ์  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศิริพงศ์  อนุจักรวาฬ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูสมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศุภกร  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศุภกิตติ์  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศุภณัฐ  ธรรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสรวิชญ์  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสรวิศิษฏ์  โพธิ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสหภพ  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสาธิตา  โชคกิตติ์ธัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสิทธิโชค  ถานัดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ทองใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสิรินทรา  คัทมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุชาดา  คำนันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีมาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสุธินันท์  คันธมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุนิจษา  ลำเพยพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุพรรษา  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุมลตรา  วินสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายแสงประทีป  ดวงทำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอดิศร  หล้าสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอนัญพร  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอนุชา  คำนวนวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอนุชา  ผึ้งภู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอภิรนันท์  วันภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอรจิรา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอรจิรา  ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอรรถศาสตร์  อำนาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอริตา  ประทุมแพง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอริสรา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอลิชศรา  หมู่หัวนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอลิตา  วระหะสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอัญรินทร์  กิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอารียาพร  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อนุไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอิธิพล  สายดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอุรัสยา  ธิธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายเอกกมล  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเอกพล  พันทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเอกภพ  สีคันทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเอมมิกา  ชาชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงไอยดา  น้อยวังคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงไอยริญท์  สุนะไตย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเตชิต  โมลา โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธิดาวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายพัชรพล  พนมพงษ์ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภัทรวดี  สละกุล โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงหฤทัย  ไชยทิพย์ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายจิรภัทร์  พะคะนม โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงชนากานต์  ขอสุข โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพิริยากร  เรืองศิริลักษณ์ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
439 นายศุภชัย  พลเยี่ยม โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวสุภนิดา  จั่นคต โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธนพร  คิดเข่ม โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนวัช  นามบุรี โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพีรภัทร  เนินพระ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภูมิทรัพย์  กลางคาร โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายเลิศเพชร  เรืองคำไฮ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอาณัฐพงษ์  บุญเคน โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอาริษา  นาคมา โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงชนิกานต์  นิลหลวง โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายก้องภพ  ใจช่วง โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายบุญญฤทธิ์  พูลชัย โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพลพล  วิมานนท์ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภัทรดนัย  ศิริกิจ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจิรดนัย  ใจดี โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปุญญิสา  ธินิยา โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพัชรดนัย  มีอำนาจ โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอารยา  เอี้ยรถาวร โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายจีระศักดิ์  อุดมอริยทรัพย์ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอชิรญา  ถือมาลา โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชะนะทร โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธมนต์กานต์  โพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงบุญยาพร  สุกใส โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงพิชญา  สุขรักษา โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายวันชนะ  เถรักษา โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงฐิตาพร  บุญมี โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กองค้า โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุดตะระ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวนิศรา  ด่านกลาง โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอนัญพร  ศุภฤกษ์เดชากร โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิราพัชร  จันทาเทพ โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกนกวรรณ์  ภาจุจันทโร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกรนันท์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายกฤติเดช  แก้วสมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายกวินภพ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงกิตติมา  สิมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายจักรภัทร  ดินเมืองชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงจิตราพัชร์  อริยะพรหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงชญาดา  สุริยาประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงชนิกานต์  วาสไสธง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายชวนากร  พาที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงญาณิศา  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วภัคดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ทรงงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เนื่องขันตี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงณัฏฐนันท์พร  ภูระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายเดชาธร  ละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายทินภัทร  ไม้จีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายธราเทพ  สอนโพนงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธัญชนก  แพงภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงธันยพร  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายนพวิชญ์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลาน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงนิดา  นครังสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงเบญฌาวีณ์  วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายปฏิภัทร  ผดุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายปวริศร  สุดชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายปวีร์  ไชยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายปิยปราชญ์  ยามาโมโต้ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายพงศพัศ  รักสุนทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพรเพ็ญ  ศรีมีเทียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพิรัลพัชร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงเพชรณดา  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายภัทรกร  ทาลุมพุก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงภัทราวดี  นาใจดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายภาณุวิชญ์  สันสิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายรณกร  เทพสุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายรัชกฤช  ราบุรีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงวชิรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายวรรณกฤช  ไชยพารา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวรัญรดา  ทองศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวราภรณ์  แสนหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายสกุลศักดิ์  พักละ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสุพรรษา  คำผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุวภัทร  สุทธิ์ประเสริฐพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายอธิป  สามิบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอภิชนันท์  ผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอรปภัตร  ขันโมรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอารยา  อายุสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายกตัญกร  บวรรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกนกรัชต์  อินทะปันยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกมลฉัตร  พุทธอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกมลชนก  ชุมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกมลวิชย์  บุญชม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกรชนก  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกรณ์ภวิชย์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีราชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกรวิช  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกรวิชญ์  ดลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกฤตดนัย  มูลลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกฤติพงศ์  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกฤติมานันท์  ผิวสร้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกฤติเมธ  เทพสุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกฤษกร  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกฤษณพัฒน์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกฤษติโชค  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกษิดิศ  คำอ่อนสี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายกษิดิศ  บุญมาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกัญจน์อมล  เพ่งเล็งดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกัญชลิกา  ประสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีสอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีโร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ส่งศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สรชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สาลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกัญญาภัค  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกันต์กมล  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายกันต์ดนัย  ทิโน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกันยกร  สีสัน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เจริญวัชระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกานต์สินี  ตรีคาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกิตติกวิน  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกิตติกานต์  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกิตติโชติ  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกิตตินัย  สัจธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกิตติภณ  คำผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกิตติภพ  แต้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกิตติยาพร  สมภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกิติญา  ดีสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกุลชา  เสนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกุลธิดา  วงศ์เมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกุลนัดดา  ช่างยันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายเกียรติพงศ์  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงขวัญลัดดา  ช่องป่า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงขวัญหทัย  คำตะลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงคณิตฐา  ขันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงคณิตา  ดวงทองพูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงครองขวัญ  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายคุณภัทร์  โกสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงคุณัญญา  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจตุพร  วงษ์หนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายจรัสรวี  ดิษฐสุนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจรินทร์พร  อ่อนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจารีรัตน์  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีโพนทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจารุวรรณ  เศษวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงจิดาภา  มูลดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายจิรทีปต์  ท้าวปูตา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายจิรศักดิ์  สอนวิชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจิรัชยา  จิวหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจิรัญญา  ศรีภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายจิรายุ  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายจิรายุส  อุปปะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายจีระวุฒิ  สวนเส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภูหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจุฑาพร  เลไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คำอ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สอนวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  จันทะวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  แสงสุมาตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายชนกนันท์  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชนัญธร  หัดกล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชนันธิดา  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายชนาธิป  หินซุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชนานันท์  ทิพย์โชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายชยกร  ศรีคุ้มเหนือ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชลธิชา  จันทะสีใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงชลธิชา  นิลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายชวลิต  อาจหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชัยชาญ  คำผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายชัยพฤกษ์  หอมสุชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายชิตเมธี  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายชิษณุพงศ์  กมลภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชิษณุพงศ์  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงโชติกา  พิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายไชยพัฒน์  บุตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงซารีน่า  เชลลอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายญาณพล  ญานะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงฐิติภรณ์  เหลือล้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณฐกฤต  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณฐพงศ์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณฐพร  วันภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณธัชพงศ์  ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายณภัทร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัชชา  ธนรุ่งเรืองอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัชชา  ธิโกษี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณัชชา  แพนภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัชนนท์กร  ภูพาที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โพธิดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญปกครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลวงสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายณัฏรัตช์  เผือกสีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐกรณ์  นนท์อ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฐกานต์  โภควารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐชนนท์  ประพฤตินอก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐชา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทุมแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุระมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายณัฐดนัย  ดิษฐเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชัยชุมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฐปกิตตา  โมคภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายณัฐพงษ์  คำสอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฐภควัต  จิรทวิชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐรมณ์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณัฐวดี  สองสี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายดนัยวัชต์  สายวงศ์ชิต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงดลรยา  มาหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงดวงกมล  เยี่ยมพลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเดชมงคล  บุญปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงเดือนนภา  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงตรีทิพยวิภา  ญานะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายติณณภพ  สุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายทัดเทพ  คุณานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงทิตสยา  เหล่าจั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงทิตานัน  คำอ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธนกร  เมืองสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธนกฤต  ปรากฎ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนเดช  สมภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนพล  นาทสีทา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนพล  ศรีบัวชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนพล  อาจมูลตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนพัทร  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนภูมิ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธนวรรณ  คุมโสระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธนวรรธน์  รัตนสกุลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธนวัฒน์  กันเกิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธนวัฒน์  ไฝกระโทก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธนัชรมย์  ทาลุมพุก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนัญกรณ์  ธงชาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธวัชชัย  เกตุภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธัชสุกฤษ  พลธนัทโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธัญชนก  พฤษาโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธัญชนก  อุตอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยามโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองประยูร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธีรเดช  สวนมอญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธีรนันท์  ขันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธีรพล  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธีรเมธ  หินซุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายเธียรวิชญ  บุตรหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนงนภัทร  อุ่นพิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนนทกร  ภูมิชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายนพวิชญ์  กุลแสนไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนภสร  ขุนนะรา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนภัสชญา  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนราธิป  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายนราวิชญ์  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนริศรา  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนลินทิพย์  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนัฐปรียา  บุญสถิตพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายนัททิว  นิลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชาวดง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนันท์จุฑาทิพย์  พลอยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทุมแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนันท์นภัส  สงเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนิชาภัทร  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนิฎลดา  พลทะกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายนิติพล  พรมมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนิลณฉัตร  ปราสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายบารมี  พันธ์หินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงบุญยารักษ์  ภักดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงบุญอนงค์  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงบุณฑริกา  ขานหัวโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงบุณณดา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงบุษกร  สีดามา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปณิดา  ศรีนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปณิดา  เดชสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปนัดดา  หนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปภาดา  มืดทับไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปภาดา  เนตรวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปภาดา  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อนันตะแวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญพิมล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปภาวี  เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายปรมะ  ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงประภัสสร  คำอ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงประภาศิริ  หวังเลี้ยงกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายปรัชญา  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปริชญา  อุบลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายปริญญปุณณ์  หยุดยั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปรินทร  ขะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปริษา  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปรีชญาณ์  ศิริบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปรีญาพรรณ  พลอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายปวรปรัชญ์  วงศ์คำมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปัญจพาณ์  เหลี่ยมเย็นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปัญชลิถา  สมศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปัญญพนธ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปัญญวรา  ไหมน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายปัญญากร  จันร่องคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปัญญาพร  ป้องเขตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปัฐมพร  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปัณณธร  เศษโถ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายปัณณวัชร์  จิรอัมราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายปัณณวัฒน์  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขำหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงปัทมวรรณ  วรชินา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปาเจรา  โทดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปานตะวัน  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายปิตามงคล  โกฎแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปิติธาดา  โกฎแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปิยณัฐ  สมหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปิยวรา  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปิยวัฒน์  กิ่งกนก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปุญญพัฒน์  วรรณโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเป็นไทย  บินขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพงศกร  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพงศกร  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายพงศกร  พันธ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพงศกร  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพงศกร  ศรีกลางเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพชรพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพรพิมล  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพรรณรพี  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพสิษฐ์  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายพหัสดิธร  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพัชรพล  วงค์หล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพัชราวุธ  รัตนประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพัชรินทร์  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพันธวัฒน์  ทองหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิชชาภา  เหรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิชญาภา  นันดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพิญธิดา  อุ่นจังหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  ยุ่งประโคน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพิมพ์รวี  คงสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพิมลฤทัย  ผดุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพีชญาภา  มุ่งฝอยกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพีรดา  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพุฒิดา  ปะนำมาสีง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพุทธคุณ  อุ่มอ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงเพ็ญกวิญ  ทองอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงรุ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงเพลงพิณ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงเพียงขวัญ  จำปา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงแพรทองธาร  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภัคพชร  พรมมายอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภัคภัสสร  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภัครธร  ใจคุ้มเก่า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงภัทรกร  บุญมึ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงภัทรดี  เพชรแสวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายภัทรโภคินทร์  เศรษฐไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายภาคภูมิ  ทำเลดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายภาคิณ  ศรียันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายภาณิตภัทร  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภาณุวิชญ์  ธิทา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วทำมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภานุวัฒน์  กระแสอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายภานุวัฒน์  สุขสนิท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายภานุวัฒน์  เยาวเรศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภาสวิชญ์  สมเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เทียนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายภิญโญ  บุญชัยมิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภูตะวัน  บุดดีคง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภูธนัช  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายภูมิไทย  จันภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายภูริชา  รักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายภูวนนท์  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายภูวสิฐพร  สอนสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภูวิศ  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายมกรธวัช  สุขสมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงมนชนก  นรินทร์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงม่านมณียา  กันยาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเมธี  สีลาดเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงร้อยดาว  วังสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายรัชชานนท์  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายรัฐภูมิ  คหาราช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงลภัสรดา  สามิบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงลภัสรดา  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงลลนา  โกนจา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวชิรวิทย์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงวนัชวรรณ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงวนิศรา  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวรภพ  พลบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงวรรณรดา  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายวรวรรธน์  สุดบางธง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงวรวลัญช์  สีโร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวรัญญา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงวรัญญา  มีมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงวรัญญา  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงวัชพร  เกษามา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายวาธิศักดิ์  เสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงวิชชุดา  บุตรบุญชู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวิชญาดา  เพชรรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวิสาข์  นาไทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายวีรภัทร  จันทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายศฤงคาร  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงศศิวิมล  มาหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศิรพัสสร  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายศิริพงศ์  โตหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายศิริวิวัธนพงษ์  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงศุภกานต์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงศุภจิรา  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงศุภมาศ  แสงสุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายศุภวิชญ์  นนทะโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายศุภวิชญ์ุ  เผือกพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ไพศรีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บัวลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงศุภิสรา  เบ้าช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายสถิตคุณ  นครชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสรวิชญ์  เขียววารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสาวิกา  โยธิมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสิทธินนท์  อุดมเดชากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายสิรภพ  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายสิรภพ  สีดาว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสิรวิชญ์  หัวโนนม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสิริจันทร์  หานาคี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสิริรักษ์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสิริวิมล  เวียงชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายสุจินต์ธรรม  บุญอะรัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงสุณัฏฐา  กองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสุดวิสิษฏ์ธร  สุดสะอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสุพิชชา  ลารินทา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงสุพิชชา  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสุพิชชา  เศรษโฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสุพิชชา  แปลกเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เรืองเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุมิตรา  สุภวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุมินตรีญา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุรัติกานต์  สายโงน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสุวิจักขณ์  จรทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอชิรญา  ทองขัน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอธิชนันท์  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายอนาวิน  ล้วนดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอภิญญา  นาสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอภิญญา  เขียนนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายอภิมุข  ปานเนาว์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายอภิวัฒน์  ศิริไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอภิสรา  ไฉยกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอริญาพร  ทองมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอโรชา  ทินพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายอัครวินท์  ศรีนาเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอังควิกา  ตุ้มพิมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอัญชิสา  สุระสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอัธบุตร  บุตรกันหา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายอาทิตย์วรา  อัมระนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอาทิตยา  บัวที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอิทธิกร  พรหมสุริยากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อึ้งเจริญธนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอินทิรา  ลำเภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายเอกณัฏฐ์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนโชติ  จ่าน้ำเที่ยง โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายภูมิ  จ่าน้ำเที่ยง โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงสุรางคนา  บุดดาวัน โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงพัชรดา  รัตนดี โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงจิริยาพร  เสาร์ศิริ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายชนุดม  ภูพานใหญ่ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  อโนราช โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศรัณย์ภรณ์  มะสีนนท์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ทองสาคร โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงกัญชพร  ทิพย์มะณี โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจิญาภา  พัดสองชั้น โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายธนธรณ์  ซ้อนเพชร โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงน้ำมนต์  โคตะมะ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายภคชนม์  สมอาษา โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณัชชา  สังข์ชุม โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปัญญาพรม โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายกรณิศ  สีดามา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายกฤตพรต  ทีบุญมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายกฤติเดช  สระคูพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงกวินตา  โตะเส็น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายก้องเกียรติ  มาตย์สำโรง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มืดทัพไทย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลุนรัตน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายกิตติกวิน  พงศ์สมโพธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงกิตติยา  สังข์ประเดิม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกุลขจร  ศรีมันตะ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  โพธิ์สนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายจาคะ  ชวนละคร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงจิรภา  ทองทิพย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายจิรศักดิ์  วนโคกศูง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงชนาภัทร  บุญสุข โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายไชยพศ  พินิจสอน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงฐานิตกานต์  กัญจนานุเดช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงณฐมน  พิมพ์ภูงา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญขาว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายณัฐตพล  วลัยศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงณัฐภิชา  สิงนิยม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิมลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงณิชา  วงค์โสภา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายตรีเนตร  จันทีเทศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายธนโชติ  กิ้วเส้ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายธนธรรม์  แสวง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงธนภรณ์  สุดชารี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายธรรมสรณ์  มณีรัตน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงธัญพิชชา  คูคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายธัญวิชญ์  อ่อนช้อย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายธีรเดช  ปัจจุโส โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงธีร์วรา  ศรีสมบัติ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงนันทพร  หัดไทยทระ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงเบญจพร  วันชูเชิด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายปฐพี  สำโรงแสง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายปริยากร  เมืองหงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงปลายฝัน  ปัดกอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายปวรุฒม์  ราบุรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายปัญญพนต์  ศรีทองคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายปิยโชติ  ผลาพฤกษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงปิยาภา  แซ่ลี้ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายพงศกร  วงศ์สระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายพงศ์พันธ์  มะณีวัน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายพรรณเชษฐ์  เวคะวากยานนท์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สังวรณ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายพัชรพงษ์  เจริญศิริรัตน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลุนรัตน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงพันธชา  วิจารย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายพัศกร  จันทรวิมล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายพิชญะ  เพียรสองชั้น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายพิชาภพ  เสรีเรืองยุทธ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายพิชิตชัย  นาคแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนนอก โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงภัทรวดี  สีระสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงภัทร์สิรี  ดวนเคน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มีชัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายภาคิน  เมืองพลงาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายภูธิป  ธรรมวงค์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายภูริพรรธน์  จันทร์สำโรง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงมลฤดี  พิลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงยลรดี  รู้ยืนยง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายยศกร  แก้วจำปา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงรุ่งนภา  วงษ์จำปา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายวชิรวิชญ์  วัฒนานุกูล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายวชิรวิทย์  ทวีพจน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายวราพงษ์  วงษ์วาลย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงวีริชญานุตม์  จันทรประทักษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายศุภณัฏฐ  ขันอาษา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์จิต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงสุชามาศ  แสนอัคคี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายสุพศิน  สาขี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายองศา  อยู่สุ่ม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงอธิชา  โทดำมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายอนุชา  เปลี่ยนธรรม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงอภัสรา  ทองอุ่น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงอรัญรัก  สาลี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงอังสนา  จันทศิลป์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงอัมพวัลย์  สนธิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงอัยยวลัญช์  อารีเอื้อ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงอาริยา  แสนสีลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงกมลฉัตรชนก  นาเมือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกมลชนก  ภูเขาใหญ่ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายกฤตภาส  สายุทธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกฤตภาส  อบภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกฤตยชญ์  สุดชารี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายกวีวุฒิ  อุปแก้วต๊ะ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายก้องณภัทร  สุทธิสุข โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงกัญญ์ภัคยา  พินิจสอน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกัญน์จณิชา  ศรีน้อย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกันตพร  จันทร์เพชร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายกันทรากร  ชานอก โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก่นภักดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายกิตติคุณ  ภักดีศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายกิตติพศ  วรรณภูงา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายกิตติศักดิ์  อาจเดช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงขวัญกวินท์  สัตย์สูง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายจักรพงษ์  มาลาเชื้อ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงจันทกานต์  ทรงศิริวัฒนา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจันทกานติ์  โรเบิรด์บูลท์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายจิณห์จุฑา  พลทะกลาง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงจิรวรรณ  วะศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายจิรายุ  สงแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายจิรายุ  เสนาวงศ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงจีรนาฎ  มีภูงา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายเจษฏา  วรรณโน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ศรีหนองหว้า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายฉันทวัฒ์  ด้วงเงิน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชญานี  วิเศษนันท์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชญานุช  วงค์หอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายชนะพล  หงษ์หนองหว้า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายชนะศิษฐ์  เลิศคอนสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชัชชาติ  ชนะชัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงชัญญานุช  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายชัยทรัพย์  รัตนสถาพรวัฒนา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายชาญกฤช  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายชิณณ์  ศรีโชติ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายไชยอนันต์  แก้ววัน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูมิวงศ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายฐิติกร  สอนมาก โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วัฒนา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงฐิติกานต์  เจริญรัมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงฐิติพร  นาสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายฐิติพล  เรือนสอน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณฐพร  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายณภัฏ  นาไชยเพิ่ม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณัชชานัน  วงจันทร์เรือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  บัวลี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทโธ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณัฏฐา  ปราบคนชั่ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายณัฏฐ์  ดำขำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฐฐา  คะโสพิมพ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายณัฐดนัย  ใหญ่พุทรา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายณัฐนนท์  สายแถม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายณัฐภัทร์  คุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงณัฐสุรีย์  พรทุม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายณัทภัทร  กลางคาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายดรณธร  ศรีสมุทร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงดลญาดา  อุปทา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายตันติกร  เชิดฉาย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายเตชิน  เกาะกิ่ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายทวี  วงค์หอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายทินกร  สาระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายทิวากร  ผุดบัวดง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายทีปกร  ทำมิภักดิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายแทนคุณ  สร้อยสีลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายธนกร  สินพูนผล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายธนกร  อ่ำศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงธนกาล  ศรีโคตร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธนดล  เกตุสว่าง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธนพล  จันทร์ดา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนภัทร  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธนวรรธน์  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธนวัฒน์  รวยสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธนากร  จำลอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธราธิป  คนองมาศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธวัชชัย  จันทร์สระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงธัญพร  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สามสี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงธิมาพร  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายธีรภัทร  โตหนองหว้า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายธีระพัฒน์  เชิงหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายนนทวัฒน์  พรมรัตน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนภัสสร  สีนวน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงนภาพร  เกาะกิ่ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายนรภัทร  สระทองลี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงนวินดา  เมืองศิริ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงนัฐชา  วงษ์พานิช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายนัทกร  ศักดิ์แสง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงนันทิชา  กมล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายนาคิน  เจริญศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายนิรุทธ์  มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงบุณยากรณ์  บูรณะ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงบุณยาพร  สูงเสริฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงเบญจพร  ใจหาญ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สระคำจันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายปภินวัช  สีหานาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายปรเมษฐ์  คุณานาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงประกายฟ้า  ชินภักดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงปริมประภา  จิตตะเสน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงปริยากรณ์  เขียวหวาน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  แซ่ซิม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปรียากมล  สุระโส โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายปวริศ  ยอดแก้วขาว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายปวรุตม์  บำเรอ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงปัณนิตา  นิยมเดชา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายปิยวัฒน์  ผลวา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายปิยะ  จองจับ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงปุญญฎา  จันทรมหา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายพงศกร  ประภัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายพงศกร  เดชโคตร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ลาดสลุง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพรประภา  ผารัตน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพัฒนนันท์  แจ่มวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพิชญาพร  สอนน้ำคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พันธ์หินกอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงพิรญาณ์  พุทธจร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงพิริยากร  วรวุฒิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์หินกอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายพีรภัทร  ชาวสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายเพชรณดี  เสียงใหญ่ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายภักคพงษ์  วารุรัง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงภัทธีมา  อินทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายภัทรชัย  หินซุย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายภัทรพล  ละอองศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงภัทรวดี  โตหนองหว้า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงภัสราพร  จันทร์โท โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายภาณุวิชญ์  สุระโส โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายภานุพงษ์  คำวงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายภูกวิน  คำสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายภูมินทร์  บุบผาเฮ้า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองทิพย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายภูริชญา  ศรีสามขา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายภูริต  ชื่นแสนสุขเกษมกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายมนัสนันท์  ศรีจันทวงค์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงมีนา  คำสีมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายรชฎ  น้ำกระจาย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายรชานนท์  สาบุตร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายวงศกร  แสวง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีกู่กา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรมสุวารี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงวนัชพร  โพธิคลัง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงวรดา  พลสามารถ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงวรนิษฐ์  วัฒนะพัฒน์เมธา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายวรปรัชญ์  เชิงหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวรัชยา  พรหมศร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายวรัญญา  โพธิคลัง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายวรินทร  คงยิ่งหาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายวัชริศพล  มาลี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายวิชชากร  นามแสนนะ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญดาแสง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายวิทยา  รัตนวงศ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายศรัณย์พร  ปรีชา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงศิริกัญญา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายศิริวัฒ  ธิโกศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายศิวกร  แขวรัมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงศุตาภัญ  ดาวช่วย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายศุภกฤต  คำผุย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายศุภเสกข์  เนื่องขันตี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงศุภัชญา  ต่างใจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายสวิตต์  บุญทัพไทย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายสันติสุข  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงสิวพรพิชญ์  ฤทธิแผลง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงสุจิตรา  สาสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงสุพรรณษา  หงษ์สระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุภชา  นาวัลย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญชำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงโสภิดา  ศรีประสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอธิชา  ประภัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอนิชา  แสงทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายอนุชิต  โยธา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายอนุรักษ์  ยิ่งแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายอภิชาติ  นามเพ็ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอริสรา  วันทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอัจฉราพร  พิศวงปราการ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายอัฑฒกร  นพคุุณกุลศิริ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายอัศชาวินท์  กำลังงาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอิณท์ธนิตา  ชวาลระวีวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายไอศูรย์  ปานเกษม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายก้องภพ  หว่างแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มานะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงกิตติยา  เสนาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงจันทิมา  แวงสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงชฎาพร  เครือน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงญาดาฐิตา  คชภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงฐิติณัชชา  ฉลองภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยางนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายณวัฒน์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฝางแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายณัฐพัชร์  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายณัฐพัฒน์  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงดรัญพร  สาระพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงดารากรณ์  สิงคะกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายธนกฤต  ศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายธนดล  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงธนัชชา  คงท่าค้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงธนันญา  จันทะสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายธันว์ณภัส  คงยืน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กชายนรากร  ขจรภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงนัฐรัชพร  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วเสน่ห์ใน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงบุษญา  คะดุน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงเบญญาภา  ถาดไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ปัดชาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กชายพลชนก  จังพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงภัทรนิชา  พวงพี่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กำลังเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กชายภูริช  หินสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงมีนตรา  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงรดาภัค  มีตัวตน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงวริศรา  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงศรัณยา  หนุนภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายศรันยพงศ์  แก้วทา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงศศิกร  แก้วคำลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายสิทธิพงษ์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายสิริโชค  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงสุตาภัทร  สังสุดชา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงสุพรรณา  อัมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไชยวรรณนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงสุพัตรา  สัตยาคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายอดิศร  ภาชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงอัญภัชชา  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สีหัวโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงิพิชชาภา  วิจารจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงกนกพร  ชูนามะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายกรวีร์  บุริขำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายกฤตนัย  แพงดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายกฤษกร  คัทเนตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายกฤษตณพงษ์  อุษมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตากแดดหัวโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายกัญณภัทร  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงกันณ์วรา  อาจทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงกันยกร  ไชโย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายกัมปนาท  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  มัสการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายกานต์พิชชา  มณีคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงกานต์มณี  ระวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายกิตติกวิน  นาคำสี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายกิตติชัย  ศิรินิมิต โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายกิตติโชค  สารคาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  สืบสิมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายกิตติพงษ์  ฉิมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายกิตติวัฒน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงเกลวลิน  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงเกวลิน  เงินมีศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงเกศริณ  สระกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายเกื้อกูล  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ภูงามเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายขจรเกียรติ  การสมพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงขวัญมณ๊  ชูคะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายคึกฤทธิ์  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายคุณณชัย  บัวภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายคุณภัทร  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายคุณากร  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายคุณานนท์  เอกวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงงณิชกานต์  สิมมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายจรณินท์  กุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงจรรยพร  หาญลือ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายจักรพันธ์  สีภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงจิตสุภา  ยามี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายจิรเดช  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายจิรพัฒน์  เพ็งน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายจิรายุ  ป้องเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายจิราวัฒน์  โยทะคง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงจีรชญา  สิงคะกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายจุฑาเทพ  นามมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงจุฑาธิป  ทราธร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายเจษฎา  อุลมาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงโฉมสุดา  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายชญานนท์  จันทะรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงชญานิน  นาวารี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงชญานี  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายชนพัฒน์  ถวิลหวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงชนากานต์  ทูลมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายชนาธร  โลเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายชยพล  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงชยาภรณ์  ปัดตังทานัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงชรินทิพย์  มะคำมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายชัชวาล  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายชัยชาญ  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายชัยณรินทร์  น้ำพุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายชิติพัทธ์  วิจิตะจี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายชินภัทร  ภูยางดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงชุติอาภา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายเชาวลิต  ชีพจำรูญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงโชติกา  แถลงธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายไชยพศ  พิมชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายไชยวัฒน์  สีมามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงซีต้า  เซการัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงญาณินท์  โชคชัยทิพย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงฐานิตา  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงฐานิตา  ุสุนนท์นาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายฐาปณพงศ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายฐิติพงศ์  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงฐิติมา  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายฐิติวัฒน์  งามดังนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายณฐพงศ์  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายณภัทร  ดำพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงณัชชา  ราชวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายณัชพล  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณัญณิชา  ใหมคำมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถนอมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุณไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงณัฐชญา  ธานีวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงณัฐชนิดา  แสนกระจาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงณัฐชนิยา  แสนกระจาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงณัฐชา  คมจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงคะกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐธิชา  เบียเช โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายณัฐนันท์  สาระพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายณัฐพล  จันทร์ไพดอน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงณัฐมาพร  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงณัฐริชา  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงณัฐวดี  รูตังติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายณัฐวัฒน์  พันชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทะชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงณิชากร  คตภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายดวงปกรณ์  บุญยืนนาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงดุริยาพร  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายเดชณภัทร  สอนตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายเดชะรัตน์  จอดนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายเตชินท์  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายทยากร  โชว์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายทวีโชค  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงทักษอร  ทศกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงทัศนาวรรณ  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายทิวัตถ์  ศิริวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายเทียนชัย  กุกุดเรือ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธนกร  สังขทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายธนกฤต  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายธนนันท์  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายธนบดี  ศิริสาขา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธนพล  วิจิตขจี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายธนพล  แถลงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายธนพัฒน์  มัสการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายธนภัทร  ศรีลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายธนภัทร  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธนภาค  คล้ายพุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายธนภูมิ  ศรีลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายธนยศ  ปณะราช โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธนวัฒน์  ชัยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายธนัชชัย  พหูพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายธนันชัย  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธนาพล  ศรีซ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายธรรมคุณ  เสนีวาส โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายธรัฐศิริ  ศิริแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธวัชชัย  พันยะกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงธัญญรักษ์  แซ่อึ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เหลาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงธัญพิชชา  มานะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงธัญภรณ์  เสนกระจาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงธัญสิริ  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงธันยพร  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงธันยพร  โลเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงธันย์ภัสสร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายธานิต  หว่างแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงธิคำพร  กองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงธิชานันท์  เฉิดไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายธีรนันท์  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายธีรพัฒน์  แสนเส็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายนที  เนินกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายนพณัฐ  หงส์ลอยลม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายนพรัตน์  แสนกระจาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงนภสร  เพ็ชรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายนภัทร  คำเรือ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายนภัสกร  วิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายนรากรณ์  บุริขำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายนราธิป  โลเกต โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงนลินทิพย์  ทูลมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงนัชชา  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายนัฐนนธ์  สีหัวโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายนัฐวุฒิ  ด้วงแหวะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายนัทธวัฒน์  มานะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายนัธทวัฒน์  มานะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายนัธทวัฒน์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายนันทพัทธ์  ศรีตะวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงนันทิยา  จิตสมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงนันทิยา  วิเศษหวาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายนาวิน  บุญสนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงน้ำเพชร  พวงพี่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายบรรพชัย  วิสัชนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงบังออน  โพธิพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายบัญญวัฒน์  คัทเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายบารมีสกุล  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงบุณญนิตย์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายปกรณ์  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายปฐมศักดิ์  สุกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงปนัดดา  ราศี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปภัสสร  อุไรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายปรวุฒิ  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายประกาศิต  โพชนะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงประภากร  ปานสัสดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงประภาภร  ปานสัสดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงประวีณา  วันทะชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายประเสริฐ  การกวี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงปรียาภัทร  อุณาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงปวิชญา  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายปวิธชาด  ทรัพย์สาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  นามศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงปวีณา  ชูน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงปวีณา  เสนกระจาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายปัญญพนต์  ทศกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายปัญญพนต์  พลสังหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปัญญามี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงปาริชาติ  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายปิยะ  พะอีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายปุณณวิช  ภูผิวโคก โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงเปรมหทัย  เดชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงไปรยา  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายพงศกร  ร่มศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายพงศธร  ร่มศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายพงศ์ปกรณ์  วงษ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายพงษ์เพชร  เพชรสังฆาต โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายพงษ์ศิริ  ขันขจร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายพชร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงพชรมน  ศิริไพวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงพรณภา  ภู่ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพรพิมล  ภู่ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายพัชระดนัย  อ่อนสีแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงพัชรา  ทองภูเหวด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงพัชรี  เหล่าถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงพัชรีรักษ์  ศิริสุนทร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงพาณินี  พรมจารีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงพิชชามนญ์  แถวพินิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงพิชญธิดา  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงพิชญธิดา  เกตุตากแดด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงพิชญานันท์  ก้อนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงพิชภิญญา  แพทย์มด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงพิชรากรณ์  สังสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายพิทักษ์  สมพร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  พลอยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงพิมพ์ศจี  เบ็ญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงพิยดา  กล่อมใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพิยดา  แก้วจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงพิลาวรรณ  กุมาทร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายพีรพงษ์  รจนาสม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายพีรพัฒน์  แจ๊ดทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายพีรวิชญ์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายพีรัช  สวรรค์ล้ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายเพรียวพันธ์  คำน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ฝางแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงฟ้าใส  พรมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงฟ้าใส  อุลมาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายภคพงษ์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายภควัต  อุ่นอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงภทรภร  เกตุตากแดด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายภราดร  มูลมิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงภัคจิรา  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายภัคพล  สาระพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงภัทรธิดา  รุกพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายภัทรพล  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายภาคิน  ถาดไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายภาคิน  แพงดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายภาณุพงศ์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายภาณุวัฒน์  แก่นเท้า โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงภาวิมล  พลแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงภิญญา  ทองภูเหวด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายภุชงค์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายภูบดี  ตัวสระเกษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คำแหงพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงมริษา  สมันกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายมังกร  แสนกระจาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายมานพ  พิมพ์โคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายมาวิน  ชุมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงมินรฎา  ชาคำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายเมธา  สีทา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงยวิษฐา  สิงห์พลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายรัชชานนท์  ขันขวา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายรัฐนนท์  มานะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายรัฐนันท์  โคตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายรัฐภูมิ  ดีหัวโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายรุ่งฟ้า  โอฬาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงลภัสญา  เร็วรุด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายวงศกร  ภูงามเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายวชิรวิทย์  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายวชิรวิทย์  สายชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงวรรณชา  ผาหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงวรรณรดา  คำทราช โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงวรรณรสา  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงวรรณิศา  ลีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายวรวัฒน์  มลคลเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงวรัชญาน์  จุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงวรัชยา  วาพันสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงวรัญญา  ภูเพ็งใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายวริทธิ์  โสรมรรค โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงวริศรา  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายวัชรพล  พานาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงวันวิสาข์  สีหัวโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงวิชญาพร  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงวิยะดา  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงวิไลพร  ริรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายวิวัฒน์  แถลงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายวีรภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายวีรภัทร  วิลารูป โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายวุฒิภัทร  วงค์หิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงศตพร  มะหาสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงศตพร  โคภูมี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงศรัญญา  นนทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายศราวุธ  แก้วขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายศศิพงษ์  เป็นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงศศิพร  กุลโพนเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงศศิวรรณ  ดีษเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงศิรภัสสร  พานาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายศิรวัฒน์  มานะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงศิระประภา  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เครือคำหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงศิริรักษ์  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายศิริวัฒน์  โลเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายศุภชัย  จวงโพนงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายศุภชัย  จำปานวน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายศุภณัฐ  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายศุภรัตน์  ศรีประเสริฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงศุภากานต์  จันทร์ไพดอน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายสงกรานต์  ศิริภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายสรวิศ  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายสหรัฐ  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายสหรัฐ  พานาสันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายสิทธิโชค  มีโคตรกลอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงสิริกร  แก้ววันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงสิริกาญจน์  สีลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงสุกัญญา  โยสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายสุติพัฒน์  จันนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายสุทธิชัย  คำสุขศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายสุธาพงษ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงสุพัตรา นามเสนา  นามเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงสุพิชญา  พงษ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมศร โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงสุพิชญา  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงสุพิชญา  เสลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายสุภานิช  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายสุรเชษฐ์  พรมจารีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงสุริยาภรณ์  ภารสงัด โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายสุวพร  สอนสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงสุวรรณา  พรมดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงสุวิพร  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วรรณดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายเหมรัศมิ์  สุภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายอดิลักษณ์  สีสงคราม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายอนุพงษ์  แป๊ะพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายอนุวัฒน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายอนุวัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงอภัสรา  เมืองกุดเรือ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายอภิชาติ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงอภิญญา  วิสัชนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายอภินันท์  หว่างแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงอรณิชา  ตาขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงอรณิชา  ลี้ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงอรัญญา  เกลี้ยงดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงอริศรา  อาจทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงอริสรา  สีมามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงอันนา  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายอาจหาญ  กันยานุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงอาทิตยา  โชยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายอานนท์  พุดมี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายอารักษ์  แปลงดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายอุดมการณ์  กมลรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงไอยดา  บุตรดาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงไอลดา  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงิจิรัญญา  สังวิเท โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงิประไพพรรณ  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงิอภิชญา  สุรินทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงชนิตา  สาระภักดี โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงชลดา  หอกกิ่ง โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กชายชินพัฒน์  มหาหงษ์ โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีสนอง โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กชายทินภัทร  พันมณี โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
1585 เด็กชายธนกร  บรรทอน โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีชำนาญ โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงปวีณา  คำศรี โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงพัฒสุวรรณ  เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยเสนา โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงพิชญาภา  ชาภูธร โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงพิชญาภา  มหามาตย์ โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กชายพีระพัฒน์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กชายไพโรจน์  จิตไพศาล โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กชายภาณุวัฒน์  เสนานาม โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงเรยา  วิวิธวิน โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงวิชญาดา  นาตาล โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงสิรีธร  หมอกมัว โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ซาซิโย โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงชญานินทร์  บูรณะกิติ โรงเรียนบ้านหว่านไฟ ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงภาวินี  มลิมาศ โรงเรียนบ้านหว่านไฟ ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายกิตติภัทร์  ราชโคตร โรงเรียนบ้านหว่านไฟ ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายจิรภัทร  พิงโคกกรวด โรงเรียนบ้านหว่านไฟ ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงชญาภา  หมอกมัว โรงเรียนบ้านหว่านไฟ ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายธนโชติ  ลาโช โรงเรียนบ้านหว่านไฟ ป.6 วิทย์ประถม
1605 นางสาวฉันท์สินี  ศรีประจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายชนะกร  อาจพงษา โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายชัชชัย  อาจพงษา โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงนฤมล  พรหมศรี โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 นางสาวพิรดาภรณ์  วิชชัยโย โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายพีรวิชญ์  นามไพร โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงรุ่งลัดดา  อาจพงษา โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปานมาลี โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงอรณิชา  ขอสืบ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงปริญญาลักษณ์  นนทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายกฤตนนท์  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กชายกลวัชร์  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  แก่นภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กชายจิรพัฒน์  แก่นภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กชายจิรายุ  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กชายจิรายุส  สิมทราช โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงชไมพร  ไขแสง โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงชลธิชา  รองขาว โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงชลลดา  ทับทิม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงชาลิดา  วงษ์ภูธร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงชาลิสา  อาสากิจ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายชีวิน  ธุระพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กชายณคเชนทฐ์  ชุมดาวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กชายตรีภพ  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงติชิรา  วงค์บัวลีรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายทินกร  ปัจจาลีย์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กชายธนดล  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายธนวัฒน์  ธิภาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กชายธราธิป  พูลเพิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กชายนัธทพัฒน์  จันทะสาร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคนาม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงนันทประภา  จันทรวิมล โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กชายนิธิกรณ์  วรรณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กชายปวริศ  จันทัน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงปัญจพร  จันทร์อ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงปัณฑิตา  เวียงสิมา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กชายพงศกร  ไชยมีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กชายพงศภัค  จันทกุล โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายภราดร  เบ็ญจะปัก โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กชายภูมินทร์  ทนทาน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กชายโภคิน  สอใบ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กชายรัชชานนท์  เสน่ห์วงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กชายรัตนกร  แก่นวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นมี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายวิทยา  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายศรัญญู  ศรีชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กชายสุรศักดิ์  อุทัยการ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงอริษา  พรมสอน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กชายอัยการ  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายอัษฎาวุธ  จันดา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ศรีตะวัน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กชายกฤษตะวัน  จันทัน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงกวินธิดา  ไพเราะ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 นางสาวจิญานันท์  หมายเชยกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายเจษฎา  แก่นภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงชลิตา  ฤทธาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธาระมนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 นางสาวฐิตาภา  พลขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 นางสาวณัฎฐา  อาสากิจ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายณัฐพล  ช้างจัตุรัส โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงดวงกมล  นันโท โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายธนกร  อุ่นวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 นายธนภัทร์  อวนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธุระพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 นายธีรพงษ์  ฤทธาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายธีรภัทร  อินทะไชย โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงนภสร  อุยบอน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 นายนายธีระพงษ์  เชือลิ้นฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงปฐมากรณ์  อิ่มศิล โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 นางสาวปฐมาวดี  พลขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 นางสาวปรียาภัทร  ฤทธาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 นางสาวปานปริยา  แก่นวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายพัชรพล  แต่งภูเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายพัสกร  ไกยสวน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชดช้อย โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีอาราม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 นายภูวนันท์  ภาคภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายมนัสวี  จันคูเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงมาริสา  แก่นสา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 นางสาวมาริสา  แพงบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวรภัทรชรินทร์  ช่วยดี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงรัญธิดา  ชุมเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงรินรดา  พรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงลักษณารีย์  ชุมเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายวชิรวิทย์  โทแสง โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 นางสาววรรณิภา  วินทะไชย โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายวรวุฒิ  ธุระพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายวราเมธ  คำชาย โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงวารี  ฤทธาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงศิริวรรณ์  ระหาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 นายศุภกฤต  พลขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 นางสาวสุภัค  แก่นสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 นางสาวสุรีพร  ธุระพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงสุวนันท์  แก่นวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ธุระพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงอนุตตรีย์  แสงก่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายอัมรินทร์  ศรีรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายอินทรากรณ์  ช่วยดี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 นางสาวอุบลลักษณ์  อวนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงเอื้อมพร  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงกมล  นันโท โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงกวินธิดา  ไชยนาแพง โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศักสบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จ่าหนองหว้า โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงณัฎธณิชชา  พลลือ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายณัฐพงศ์  เสน่ห์วงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงดาวิกา  ฤทธาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงตะวันฉาย  จันทร์ดี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงนฤมล  คำใสย์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮวดศรี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายปรเมธน์  แก้วพิพบ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงประภาพร  พรมลุน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงเปมิกา  เชื้อเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายพรพิพัฒน์  มิควัตร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงพัชรดา  แต่งภูเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายภูวเดช  บุตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายวัฒนชัย  แก่นภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงวาสนา  พิมพ์แพทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายวิกรานต์  แสงรูจีย์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายวิชชานนท์  หมายเชยกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายวีรภัทร  ผลาผล โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายวุฒิภัทร  สุจาจริง โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองนำ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายศุภณัฐ  อิ่มศิล โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายสรวิศ  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เวียงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงสุทธิดา  สงฆะนาม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายอติชาติ  แพงบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายอนุชิต  ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายอนุรักษ์  แก่นภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงอภิชญา  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงอภิชญาดา  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายอภิวัฒนว์  งามดั่งนาค โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงอภิษฎา  คมจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงอริสา  เสน่ห์วงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายอาทิตย์  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายทศพล  ทันถาจิตร โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงพัชรพร  สุขโสภณ โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงพิชญานันท์  ศรีตะวัน โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กชายอชิรวัตติ์  สิงห์ยะบุศย์ โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงอาภัสรา  ณ วิเชียร โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีโสดา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายกรวิชญ์  พาหา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงกัณยารัตน์  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงกันตินันท์  คนึงรัมย์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงกันยากร  ดีหล้า โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงกันยารัตน์  สีโท โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1761 เด็กชายกานต์ธีรา  ศรีมนตรี โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงขวัญจิรา  ผานัด โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1763 เด็กชายจิราวัชร  จันทร์หา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กชายชญภัทร  วงศ์รัตนาจันทร์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กชายชนาธิป  คงสินธ์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญธรรม โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทำ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงปวีณา  ทาโพนทัน โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1769 เด็กชายปัญญวัฒน์  หนองหว้า โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงปัญญารัตน์  สร้อยเสนา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงปุณยนุช  พงศ์สมโพธิ์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงเปมิกา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงพันธษา  ปัดสาร โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามปัดสา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มาราศรี โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงภิชญธิดา  กงสินธ์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงรมิดา  เชื้อจิตร โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงลักขณา  คนึงรัมย์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หงษ์สีดา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงวิกานดา  พวงสายใจ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กชายวีระพงศ์  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1782 เด็กชายศักรินทร์  กลีบบัว โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงสิรารมย์  เกษหอม โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1784 เด็กชายสิริภักดิ์  สานุสันต์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1785 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สอนหนองผือ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1786 เด็กชายอภิชา  เกษแสงสี โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1787 เด็กชายอัครพล  พาหา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1788 เด็กชายพงศกร  ศรีเสาร์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พรรณมาลัย โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายภัทรดนัย  หินใหม่ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 นายยุทธนา  คงนิล โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นางสาววัชราภรณ์  สามขา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 นางสาววิรัลยา  บุญธรรม โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายวิวิธวัฒน์  พรมวงษา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 นางสาวสิรินทรา  ชาวนาผือ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายอดิศร  อ่อนตะตา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงอรยา  โหน่งวัน โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 นางสาวอรวรรณ  หงษ์สีดา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงอรัญญา  พูลทรัพย์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 นายอาทิตย์  ศรีทองคำ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงกชกร  ทองแก้ว โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงกชนิภา  พอกพูน โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายจิรายุ  ไชยา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายณัฏฐกร  หงษ์ทอง โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายณัฐวัฒน์  สมดี โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาวนาผือ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายทวิภพ  สีเสาร์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายธนโชติ  แก้วดวงดี โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายธนพนธ์  จันทร์หา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงธนามาส  โกกะพันธ์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงธัญจิรา  ภาหา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงนภัสสร  มูลเซอร์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายนรชาติ  เดชวิทยาคูณ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงนริศรา  หมื่นยุทธ์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายนัฏฐพงษ์  เพริดพริ้ง โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงนันทนา  จันทร์หา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายปัณณวิชญ์  โหน่งวัน โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงปานไพริน  วันบุบผา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายปารเมศ  คุมสุข โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงพิตราภรณ์  สามขา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงเพียงขวัญ  นิยม โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงมิ่งกมล  แสงหลง โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงวนิดา  ธิจำปา โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายวิทวัฒน์  สมทรัพย์ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายสิริเดช  นุโยค โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี  ศรีน้ำคำ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงอมิตตา  ช่วยระเทพ โรงเรียนสามขาพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงพริมรตา  สุวรรณสุด โรงเรียนสาวแหวิทยา ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กชายวทันยู  ชื่นใจ โรงเรียนสาวแหวิทยา ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงศศิวิมล  สีหะวงษ์ โรงเรียนสาวแหวิทยา ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงศุภสุตา  หินซุย โรงเรียนสาวแหวิทยา ป.6 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงชฎาภา  พรมสาลี โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงชยาภรณ์  เทียมคำ โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขนันแข็ง โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงทิญาดา  แซ่พ่าน โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงธันวาภรณ์  โพธิบุตร โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงพรวารี  สีสาวแห โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงศศิภา  อินทะจินดา โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงสรัลชนา  สรรพวุธ โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายสิทธิธาดา  มีผล โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  เทียมคำ โรงเรียนสาวแหวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงณธิดา  วงศาโรจน์ โรงเรียนสาวแหวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงณัฐวรา  เที่ยงบุญ โรงเรียนสาวแหวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงปิยะพร  สุขรมย์ โรงเรียนสาวแหวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงภัทรวดี  อบอุ่น โรงเรียนสาวแหวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงกมลรัตน์  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กชายกรวิชญ์  พรมรินทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กชายกรวิทย์  คงทรัพย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1849 เด็กชายกฤติพล  ศรีเที่ยง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กชายกอดโชค  แก้วเกิน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงกัญธิมา  สิงหันต์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1852 เด็กชายเกียรติชัย  นามวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1853 เด็กชายเกียรติอนันต์  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงจริยาวดี  โคตรเวียง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1855 เด็กชายจักรกริช  ขุนอภัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1856 เด็กชายจิตทวี  มาตรศรี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1857 เด็กชายจิตรภานุ  นาปองสี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงจิรฐา  เสียงเพราะ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1859 เด็กชายจิรวัชร์  แท่นประทุม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กชายชนกชนม์  อุปชิต โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1861 เด็กชายชยพล  สุโพธิ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กหญิงชลณิชา  พลภักดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กชายฐิติวุฒิ  โสภาพ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1864 เด็กชายณัฐกิตต์  อารักษ์พุทธพงศ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กชายณัฐนนท์  หงโสดา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1866 เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1867 เด็กชายณัฐพล  นามวงษา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1868 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  มูลตรีภักดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1869 เด็กชายณัฐภูมินทร์  จุลเสริม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1870 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินทิรส โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1871 เด็กชายณัฐสิทธิ  บุตกะ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงณาณิดา  เด่นเหมือนวงศ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1873 เด็กชายดนุเดช  คุณยา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1874 เด็กชายทินกร  อุ่นอินทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1875 เด็กชายธนกฤษ  เพ็งสว่าง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กชายธนโชติ  สีละคร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1877 เด็กชายธนภัทร  เจงราญ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1878 เด็กชายธนากร  มีมาก โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1879 เด็กชายธนานันท์  ก้านจันทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงธิดารัตน์  โตสุข โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1881 เด็กชายธีรภัทร์  เมฆคลี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1882 เด็กชายนรากร  แจ้งสนาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กหญิงน้อมเกล้า  ผ่านบุตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1884 เด็กชายนันทิกร  ชูเนตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1885 เด็กชายนัศนศิลป์  สุระโส โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงนิชชนันท์  นิดไธสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงนิชนิภา  นิดไธสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กชายบูรณ์พิภพ  แสนคำมูล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงเบญจมาศ  สีกาวี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงเบญญาภา  จอง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กชายปกรเกียรติ  ปิดฉายะ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงปณิตา  เหนือโพธิ์ทอง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงปรารถนา  บุญเทพ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1894 เด็กหญิงปรีญาพร  สิงห์แสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กาหลง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1896 เด็กชายปัญญาโชติ  ออมอด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงปัญญาพร  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงปารมี  แสนสี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1899 เด็กชายพงศ์ปณต  โยธาจันทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1900 เด็กชายพงศ์พัฒน์  กลางราช โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1901 เด็กชายพงศพัศ  พลสว่าง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงพรชนก  แสนโพธิ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1903 เด็กชายพรรษกรณ์  ทองพันธ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1904 เด็กชายพสิษฐ์  นามจันดา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงพัสตราพร  ชนะดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1906 เด็กชายพากอน  พันธ์จำปา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1907 เด็กชายพีรพัฒน์  แนบโนนสูง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กชายพุฒิภัทร  อินธิเกตุ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1909 เด็กชายพุทโธ  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กชายภาคภูมิ  แอบทอง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กชายภูผา  เขวาลำธาร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กชายภูมิ  ลือชา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1913 เด็กชายมังกร  พรมสุพรรณ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กชายยศกร  เจนใจ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กชายรชตะ  สระน้ำอ้อม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กชายรัฐกรณ์  แพงสีชา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1917 เด็กชายราชนาวี  ศิริสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงเรือนแก้ว  แก่นจันทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กชายไรวินท์  สังขวิสิษฐ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงฤทัยนาถ  โทอรัญ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงลภาวัน  จันสีระมี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1922 เด็กชายวสวัษ  กาสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1923 เด็กชายวัชรินทร์  สิงห์วี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงวิกานต์ดา  ปานาลักษณ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กชายวีระภาพ  ศิริสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กชายศรัญญา  ชนมภูมิวณิช โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงศศิธร  โพธฺิ์หมุด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กชายศิรสิทธิ์  สัตย์พันธ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงศิริวิภา  ไชยพิมพ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กชายศุภโชติ  น้อยแสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1931 เด็กชายสรวิชญ์  มาหาร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงสวิตตา  วงษ์ศรี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงสุนัฎฐา  ใจภักดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงสุพิชญา  นามหาไชย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงสุภัทราวรินทร์  ภาษี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กชายอดิศร  กะตะโท โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กชายอนุพงษ์  หาสนาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กชายอนุวัฒน์  สุขดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงอรปิญา  ไชยพานิชย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กชายอัครพงษ์  พิมพ์เภา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กชายอัศวิน  สุขนาแซง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
1942 เด็กชายอัศษะนาวิน  เหิมวัง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงอาภัสรา  ปัตตาลาคะ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1944 เด็กชายอิศราณุวัฒน์  บุญศรีทุม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงกมนวรรณ  หีดขุนทด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายกมลเทพ  ชาวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงกมลรัตน์  ขยันชม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงกมลรัตน์  บุตรกุล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงกรภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายกรวิชญ์  เกิดปัญญาก้อง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายกฤติน  แก้วสองสี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายกฤษกร  อุตรนคร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงกวินธิดา  ข่องแรง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายก้องภิภพ  วงศ์ม่วย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงกัญญพัชร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงกัญญภัทร  วิชัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเนตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันมะณี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คะเชนรัมย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีหินขาว โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ช้างอินทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงกัญยากร  ศรีนาค โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายกันตเมธส์  วงศ์จำปา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงกาญจนา  ทองนำ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กุมผัน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายกิตติกวิน  ชนิดกุล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายกิตติคุณ  ภูสนาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายกุลธร  ดวงชัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงกุลนันท์  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงกุลนิภา  สิทธิสาร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงเกตุมณี  ภูละคร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงเกศรินทร์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายคณาธิป  โพธิ์โสภา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายครินรัตน์  ฉิวรัมย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายจักรพันธ์  ยามโสภา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายจักรภพ  โลหิตคุปต์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายจักรภัทร  มาหาร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายจักรภูมิ  หานาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายจักรรินทร์  ฤทธิยาน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงจันทรกานต์  ใสส่อง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงจิดาภา  แต้ซุ่นไล่ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงจินดามาศ  สุดวิลัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายจิรเดช  สมีนาง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงจิรัชยา  ละครไทย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงจิรัชยา  เวียงใต้ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กุลวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงชญาดา  สูงพล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายชนาธิป  เสียงใส โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วสำราญ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายชรินทร์  ไวยสีแสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายชลธาร  มุกดาม่วง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายชวโรจน์  ยอดดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายชัชพิมุข  กำเนิดสม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงชัญญานุช  ละครรำ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายชัยเชษฐ์  ผิวงาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายชัยบดี  ลุนปุย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กชายชิษณุพงศ์  ผิวอ่อน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับมะโรง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปรียบกล้า โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงชุติกาญน์  เพียรขุนทด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายเชิดศักดิ์  จันทร์ทะคัด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายโชคอนันท์  มากพูน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายโชติเชษธกานต์  ก้องกังวาลย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงญาสุมินทร์  คำแพทย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายฐณะกฤษ  ไชยหะนาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงฐิติกัลยา  ดีปัญญา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พบวันดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สิทธิสาร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงณกานดา  ต้นจาน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายณฐกฤษ  สีนวนจันทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายณฐพงศ์  กองพิธี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายณรงค์เทียน  ออมอด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แท่นประทุม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายณฤเทพ  วรนาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายณวิชญ์  สีน้ำอ้อม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แสนวัง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ใจดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยสองชั้น โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัลลังสผล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายณัฐพล  คำลือชา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กชายณัฐพล  แก้วพวง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายณัฐพล  แสนภูมิ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายณัฐภัทร  ทับงาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีขจร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงณัฐวดี  ปาสาวัน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งสว่าง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายณัฐเศรษฐ  วงศ์จำปา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายณาศิส  จงกลาง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงณิชารีย์  อินทร์สีเมือง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงดังฝัน  อุปชิต โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายเตชินท์  นัยลี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายทองแท้  นิราศภัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงทักษอร  แซ่หยาง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายทินกร  กองพิธี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายทินภัทร  ภูมิไชย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายทีปกร  โคตรศิริ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงเทพธิดา  สิ้นโศรก โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายธนกฤติ  สีหานาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายธนกฤติ  โสภาพ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายธนชัย  วงษ์วาท โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายธนทัต  ศรีภักดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายธนินท์  เพชรแสน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงธยานี  เข็มนาค โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายธรรมธร  หาญโยธา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2046 เด็กชายธราธร  ดีสุหร่าย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กชายธราธิป  สาสิริ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันธุ์หนองหว้า โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายธันวา  ไวยะศรีแสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงธารทิพย์  พรมวงศ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงธารธารา  คงเจริญถิ่น โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายธีรภัทร  นาสี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายธีรภัทร  สระสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายธีรศักดิ์  พลสุวรรณ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงธีริศรา  หมุนลี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายนภัทร  สมพงษ์ผึ้ง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงนภัสสร  เห็นสม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายนันทภพ  นามโยธา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงนิตยา  เส้นเกษ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงนุจิลดา  ตรีราด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายเนติพงศ์  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงบุณยานุช  ถนอม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงบุษยมาส  โยธาศิริ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายบูรพา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงเบญญาภา  พลสมบัติ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงเบญญาภา  เครือสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงเบญญาภา  เอิบสำโรง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แอนเดรเอเซน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายปฏิพาน  นันตลาด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงปทิตา  จำปาคำ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงปริยาภัทร  ปีจัตุรัส โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงปรีชญานันท์  ดำดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงปรียาพร  ลุยตัน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงปรียาวีร์  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงปวันรัตน์  ใต้เขา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายปวินท์ชัย  นามนัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงปวีณ์พร  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายปัฐวีกรย์  แอนเดรเอเซน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2079 เด็กชายปัณณทัต  ศรีเที่ยง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายปัณณธร  กำบังภัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงปาณิศรา  บุตรกุล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงปาหนัน  เกตุแสนวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงปินมณฑา  อุทกัง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงปิยธิดา  โรจนด่านตระกูล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กชายปิยวัฒน์  พิมพ์เวน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิดฉายะ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงปิยะธิดา  เหง่าเเก้ว โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงปุญญาภัฒน์  สีลาสม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายปุณณกันต์  บุญโสม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงปุณณดา  สังวิบุตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงปุณณภา  สังวิบุตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงปุณยาพร  แท่นประทุม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงเปมรินทร์  นามจันดา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงเปมิกา  พลหนองหลวง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายพงศกร  นันทวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายพงษ์สกร  แก่นผกา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงพรชนก  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงพรธิชา  กันหอม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงพัชนันท์  สุวรรณน้อย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงพัชรนันท์  อดทน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงพัชรพร  ผ่านโพธิ์คำ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายพัทธดนย์  ยิ่งยง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงพิชชาพัฒน์  ศรีรักษา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงพิชญาพร  เสระทอง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์นาค โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายพิทวัส  ชัยวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปาจิตตี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใต้เฉียง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายพิมพ์ธรรม  สินธุไพร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายพีย์รเดช  สมสุข โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายพีรพัฒน์  ป้องแดง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กชายพุฒิภัทร  ทองสามัญ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายพุฒิภัทร์  สงเคราะห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงพุทธรักษา  พรมสุทธ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไข่สังข์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงภคพร  วรรณชัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงภักตน์พิมล  บัวสอน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงภัททิยา  ไชยเสนา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงภัทรธิดา  สินธุ์พรม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วมา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กชายภัทรพล  บุญเจริญ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงภัทรวดี  รูมา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงภัทรียา  เหล่าเสพล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายภานุวัฒน์  ประยศ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2126 เด็กชายภูภูมิ  บุตรพรม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงภูมิศิริญากรณ์  สอนไธสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายภูวเดช  แสนโสดา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายมโณรมย์  มะโนลัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงมนชญา  สีนะ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2131 เด็กชายมนพ  จันสีระมี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายมาวิน  ศิริกำเลิศ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงมุทิตา  มูลตรี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงเมษญานันท์  ออมอด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2135 เด็กชายรัชกฤช  ไชยหะนาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายรัชชานนท์  จุลนาค โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงรินทร์นัดดา  ยาวศิริ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีลาเหลี่ยม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงรุจิลดา  ตรีราด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงลักษมี  วงษ์อามาตย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงวรกานต์  เมฆดำ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กชายวรโชติ  แพงยา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงวรพิชชา  มาดชิด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงวรรณิสา  ทองเขียว โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญชัย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีปัญญา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กชายวริทธ์ธร  ปากหาญ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงวริยา  ต๊ะศักดิ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กชายวัชระ  ก้านจักร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2152 เด็กชายวัชรากร  พิมพ์เวิน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงวิกาญดา  สันทัด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายวิชญะ  หานนท์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงวิภาวรรณ  คันศร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2156 เด็กชายวิริยะพล  กุมผัน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กชายวีรภัทร  เกษนาค โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2158 เด็กชายวุฒิชัย  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายศรัณย์  ศาลาคำ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงศรันย์รัตน์   เหล่าสมบัติ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงศศิตา  พงษ์ลา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2162 เด็กหญิงศศิธร  จำปาห้อย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงศิริกานดา  อินธิแสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงศิริญญาพร  ใสสะอาด โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงศิริตา  เศรษฐา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงศิริประภา  สุดสุข โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงศิริพรรณ  คันศร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์สมเพชร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2169 เด็กชายศิริศักดิ์  ชาดง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายศิวกร  ทัพละ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายศุภกร  สมภาร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงสกุณตลา  ชัยชาญ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2173 เด็กชายสงกรานต์  สามสี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงสราวดี  บุตรกุล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2175 เด็กชายสิปปวิชญ์  ลาสนาม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2176 เด็กชายสิรธีร์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายสิรธีร์  ภูนะ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายสุธีฑ์  ศรีสัตนา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2179 เด็กชายสุนทรีลักษณ์  ยงหาญ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงสุนิตา  อินทร์อุ่นโชติ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2181 เด็กหญิงสุนิษา  มโนรักษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงสุพรรณษา  สามะคะผล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงสุลักขณา  ธรรมรักษา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2184 เด็กชายหนึ่งนพัฒน์  ทองเรือง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2185 เด็กชายอดิรุจ  พะรัมย์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงอทิตยา  เหมือนศรี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงอนัญญา  ย่อมใจ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2188 เด็กหญิงอนัญพร  สิทธิสาร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2189 เด็กชายอนิวัต  ลบสี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงอนุธิดา  เจนใจ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2191 เด็กชายอนุพงษ์  นฤมิตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายอนุวัฒน์  นฤมิตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงอพิชญา  เวียงใต้ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กชายอภิสิทธิ์  พบวันดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2195 เด็กชายอรงณ์กร  นุวงค์ศรี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายอลงกรณ์  จ่าแสนชื่น โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2197 เด็กชายอัคเดช  ผุยหัวดง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2198 เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีส่อง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงอัฐภิญญาภรณ์  พิมพ์ศรี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2200 เด็กชายอัศวิน  สมสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2201 เด็กชายอัษฎาวุธ  พลหนองหลวง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
2202 เด็กชายอัษฎาวุธ  อุ่นทอง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม
2203 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพิมพา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.4 วิทย์ประถม