รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชมน  บำพะโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินธิดา  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญโทแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบ็ญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันต์พัศ  นิตยะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตวิชญ์  ชมภูบุตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติภณ  เจริญอาจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติภพ  ชุ่มเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมจิรา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจรินพร  หนูแสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจิตติพัฒน์  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรณพิชญ์  จารุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรัชยา  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชญาดา  เพ็ญสุริยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชญานนท์  ปิยนารถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชัชชญา  ธรรมรัตนากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชัยภัทร  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดกลั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายญาณวุฒิ  บุตนุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณชญาดา  กัลยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณธเดช  สัจจะสนทิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพโสลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพัชร์  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายเดชาธร  จิววงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายติณห์ตระการ  อัศวจุฬามณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายเตชธรรม  อาษาธง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายเตชินท์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธนชนก์  ชาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนัตพร  เคนโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธรรมธัช  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธีร์ปกรณ์  ปพนกรพงศรัฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายนนท์ปวิธ  ชะยุมาตร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายนนธวัฒน์  แสงวัชรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนภัสดล  จิตกันยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนภัสนันท์  กาญวิจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญวัฒนาวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนิติพัฒน์  ช้างแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนิพิชฌน์พล  ทำมีภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเบญญาพร  เบ็ญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปพิชญา  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปภาวิชญ์  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปรัตถกร  อารวุฒิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปาณิศรา  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปารณ  แตงจันทึก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปุญญพัฒน์  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปุญญพัฒน์  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปุณณวิช  สมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพชรดนย์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพรปวีณ์  พิพัฒน์โยธะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพรหมพร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพลกฤต  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไหวดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  จันแดง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิรานันท์  เฉตระการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพีรวิชญ์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพีรวิชญ์  สิริพาณิชยกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายพุทธมนต์  จำเริญรัตนไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  นามปัดสา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีแก้วกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภูดิส  ทุมมี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายภูมิรพี  ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายภูริทัต  คำพมัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงมนัสชนัญ  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายรวินทร์  วรรณภาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรวิสรา  ปราชญ์ลาภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรสิตา  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายรัชพล  สีแนน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายรัฐพล  กันนิดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรินรัตน์ดา  ตั้งกิตติ์ตระกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวนพล  จิตชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันเป็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายวิชญ์ภาส  ลำพาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิชญาดา  คำทัพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวีรยา  เกตุไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสาขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศศิวิมล  ต้นพุฒ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายศุภกร  วินามนต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายสิทธินนท์  รากเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสิริกร  บุตนุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุปรัชญา  ไชยยนต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุพัชญา  ธนานันท์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายสุรวิชญ์  สีทาฮาด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอชิรณัญช์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอธิชา  ลีลารุ่งฤดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอรินลดา  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายอัครพงษ์  เอื้อการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายอัยการ  โนมะยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายอัษฎา  ศรีประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายอานนท์  เกษมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอุนณดา  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอุสิชา  อึ้งปิติกรกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกณิฎฐามาศญ์  วีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกมลทิพย์  นิคมเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกมลนิตย์  อดกลั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกรรตพร  สิทธิเสนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกรวรรณ  ประกอบเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกรวิชญ  การะเวก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกรวิชญ์  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกรัณฐิพล  ฐิติธณานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤชคุณ  บรรลือ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกฤตชภัทช์  พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกฤติญา  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกฤติญา  โนมะยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤติเดช  ณุราช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกฤษฎิ์พงษ์  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญชลิกา  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญดา  สุทธิ์ประเสริฐพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญภา  สามิบัติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เศรษฐพรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิริยะก้องเกียรติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัญญาภัค  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โฉมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกันตพร  ธรณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินทมนต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกิจปพัฒน์  ฉัตรพัชรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกิตตินนท์  ศรีวนค้ำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติภูมิ  น้อยก้อม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเกศกัญญา  บุญกอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายคณพศ  ตั้งวรรณสถิต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายคณาธิป  เศษวิกา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายคเณศร์  พลโยราช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงครองขวัญ  ปินะเต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายคุณานนท์  กิตติธีรนันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจตุรวิชญ์  สุวภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจรณินทร์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจารุกร  นะราธร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจิณณ์  นามวงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิราพัชร  ผาติเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเจตน์บดินทร์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายฉัตรบดินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชญณิพัฑฒ์  ภูนากลม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชญานินท์  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนัฐปภา  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนัฐปภา  เจริญวัฒนาวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  อินทรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชลิดา  บางโท โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชลิสา  พิกิจอาจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์เวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชาลิสา  มุกดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชิติพัทธ์  ไพโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชิษณุพงศ์  วัฒน์จิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายซัมบาลา  รังใส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฌริตา  ทุมมาสุด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฐิรญาดา  หน่อสีดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณ คุณ  ดีสงคราม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณฐกร  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณฐพงศ์  วรรณขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณฐอร  ภาคมฤค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณดล  บุศเนตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณธัชพงศ์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณนัชชา  คำแพงศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณปฐพ์  คำแพงศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณพละ  เลิศการค้าสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณรดา  ดำรงค์สุขนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัชชา  มาศฉมาดล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัชชา  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฏฐ์ชฎา  ม่วงมนตรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วิจิตขจี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐชญา  นทีศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐชรี  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐชา  เจริญอาจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิมลวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐนันท์  มุราชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐนันท์  วสุอนันต์ผล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐยศ  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐวัตร  สุขณะล้ำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณิชกมล  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณิชมน  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยมวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงดวงหทัย  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายเดชคุณ  สิงห์ละคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเดชสกุล  เปรียงพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายตุลยณพัชร  อนุแสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเตชินท์  ตวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทิตชญา  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเทพทัต  ทัพกรุง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงแทนลดา  ปิ่นประชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนกร  นามมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนกฤต  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนกฤต  จ่าแสนชื่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนกฤต  นามเพ็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนบดินทร์  รัตนะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนภัทร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนภัทร  ลำพาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนภัทร  ไสยาศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนวรรธน์  ผลไสว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนัญญา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนัญพรรธน์  รัศมีศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนากร  ชาญวกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธนิดา  ชิยางค์ธนกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธนิดา  แคนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนินท์  คุณกิตติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธรรมปรินทร  วิเศษชู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธรรมวิทย์  จันทร์พยัพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญพร  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธีญาดา  โพธิคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีธัช  หารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีรดนย์  ภูแทนนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรธร  จันละคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรนันท์  เจริญรบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธีรนาฏ  รอดสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธีรภัทร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธีราลักษณื์  โพธิคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายเธียรวิทย์  ธรรมโร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนภัทร  สืบชมภู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนรินฎา  อภิชิตชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนริศรา  วินธิสา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนันทพันธุ์  ทวีศุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนัยน์รัตน์  ปะติเพนัง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนิติรัญญา  อินทสมบัติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชาละมาลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเนต์ตา  ไชยโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเนตรสิตางศุ์  มีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทะชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงบุญยอร  ธาระปราบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงบุณณดา  เหลืองมณีเวชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงบุษยมาศ  มุ่งชู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเบญจามิน  สงครินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายไบรอัน  โจเอล โอบิ จังหงาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ลีลารุ่งฤดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สิงห์ธวัช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปณิริณ  ชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปภังกร  ศรีตาแสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปภังกร  เด่นฟ้านภาพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงประภัสสร  จิตเสก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปรัชญ์  สุภัควรกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปริณลัลณ์ญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปรียาภัทร  กระดานลาด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปัญจพร  โสภาพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปัญญดา  พุดสีเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปัญญาธิดา  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปัณณวิชญ์  โสมาเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปาณิสรา  สุทธิสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปารมี  ลายสาคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปาริมา  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปิยรินทร์  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปุญญพัฒน์  ดีมั่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปุญญิศา  ราชสีห์หลวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปุณณดา  ทองหนองบัว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปุณยนุช  เป๊ะชาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปุณิกา  จ่าแสนชื่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปูริดา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเปรมวิภาสิริ  อุบลพันธุ์รุจกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงโปรดปราน  ก้าวหน้าไกล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพงษ์โชติ  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพงษ์นเรศ  เฉตระการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพชรพร  ช่างยันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพชรมน  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพชรมน  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพรนัชชา  จังพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์หนองฮี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพรพุทธคุณ  อิฐรัตน์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพรหมพิริยะ  สมสีสัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพร้อมภูมิ  สว่างวิทย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพลวัฒน์  เพียวิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประหยัดรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพศิน  จำปาทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพศิน  ไกรการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพศุตม์  ศรีธรรมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพอฤทัย  ชาติบัญชากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพัชรพล  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพัชรอร  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพัฐกฤษณ์  วิโรจน์เพชร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ศรแผลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองธีรภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพัทธีรา  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิจิกา  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิชชาภา  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  สัจจภาณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิชญาดา  พิมพ์วิชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพิชญุตม์  สุวภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิชยา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิธชามญช์  จันทะโสม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์  วารีศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพีรดนย์  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพีรวิชญ์  สมคะเน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพุฒิพงษ์  สถิรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงแพรวพิชญา  แก้วกิจติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภคพล  วงค์นาศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภคิน  พารานะที โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภรภัทร  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภวรัญชน์  มลโมลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภวัต  บุตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภวินท์  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภัทรขวัญ  กิตติธีรนันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภัทรพงษ์  ภูสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภัทรพล  ภัทรพฤกษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภากร  พันธุ์เดิมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภาสกร  ดวงระหว้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภาสินี  ลาวะลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภีรดา  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภูบดี  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชูพานิช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภูมิภัส  ภูนากลม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูมิรพี  หารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูริณัฐ  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูริณัฐ  มนตรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภูริวัฒน์  บุรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงมนัสนันทน์  ฟองย้อย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายมังกร  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมัณฑนากร  จันพุมมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายมั่นยืน  ค่ายมั่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงมาริษา  บุตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายยศพล  เชิงสะอาด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงโยษิตา  นิตยะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงโยสิยาห์  วางมงกุฏ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายรชต  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรมย์รวินท์  อัคคะประสา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรมิตา  ฤทธาพรหม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรัชชานนท์  ทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงรัญชน์รวินดา  จอมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรุจาภา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายฤทธิดล  สุขสาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงลานินญ่า  รังใส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงลิลลดา  เอกตะคุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวชรธร  กองวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรกาญจน์  สุริวาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรดา  โมทะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวรรณกร  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวรรณกันต์  ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวรัทชฎา  ป้านภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวราทิพย์  ดิษฐาธนาธร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวรารินทร์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวริศรา  บุญศล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวสุทร  วันสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวัชรเมศวร์  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวิภวานี  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวิรินทร์รตา  ธนาคาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวุฒิวลัญช์  จุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศรัณยพงศ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศศินันท์  พลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศิรชัช  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายศิรสิทธิ์  งาหอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศิรินาวา  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศิริสุข  สัมฤทธิ์รินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศิวกร  ไสยนิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายศิวัช  วิชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศุภณัฐ  กันตพานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายศุภฤกษ์  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภวิชญ์  โสรีย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศุภาชิดา  ธนะกลม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศุภิสรา  พลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศุภิสรา  มาตวิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงห์เสนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสพลวัจน์  เอี่ยมอังกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสรวิชญ์  หาญยืน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสริราภรณ์  จารุจำรัส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสฤษดิ์พล  ถิ่นการ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสหวรรธน์  น้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสิรวิชญ์  เลิศวิลาศตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พันทะมนต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสิวพร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุกานดา  วรเนตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุพัชญา  นาถเหนือ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุภิชญา  แฝงจันดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุวิมล  ศรแผลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงหทัยกานต์  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอภิณห์พร  ปาปะเกา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอภิมุข  ลอยหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอภิวิชญ์  อนันทวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอมตา  เจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอเมสิริการญ์  พิลาศเอมอร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอริญรดา  เฉลยพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอศัลยา  วารีหรั่ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอุชุกร  มีสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอุษามณี  อนันเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเอื้ออังกูร  สืบสำราญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงไอรยา  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นนทะโชติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกิ่งเพชร  ศรีม่วง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายกิติภัทร  มงคลมะไฟ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายเกียรติตระกูล  ต้นจาน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจิรภัทรลดา  สุพรรณสาย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงจิรภิญญา  ก้านศรีรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงจิรัชยา  ผนึกดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงชญานิน  เปี่ยมรัศมีโชติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายชยสิทธิ์  บุญรักษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงชัชชญา  ม่วงมุลตรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายไตรภูมิ  สุวรรณยุทธ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายธนภัทร  วงษ์สมบัติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายธนวัต  นนทภา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงธัญชนก  จันทะคัด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธิญานันท์  สีแซก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงธิดามาศ  ก้านศรีรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายธีรธัชช์  เจริญอาจ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายนนท์กฤช  ระเริง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงนภิสา  จันทร์มหา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนิภาพร  หารบุรุษ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนุชศรา  สีโซละ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายบรรณสรณ์  รัชกรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทอุ่มเม้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปัทมาพร  อุระนันต์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปิยะนาฏ  จึงสวัสดิ์มีชัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายพีรวิชญ์  สุราอามาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงแพรพิร์ญา  ผลสว่าง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายโฟกัส  วิลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงภิญญภา  เสาทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรรณพิรุณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายภีษมะ  วงศ์อนิรุธ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายภูตะวัน  ศิริวารินทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายภูริพัฒน์  ขุราษี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงยิ่งนภาพร  พิกุล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงรวิภา  สังฆมณี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงลลิตา  หินศิลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงลัลนา  มาทวงค์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงวรพนิต  ขันทะชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวริสรา  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงวสุรมย์  หรบรรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายวาทิวุทธ  สุทธิมวล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงศรัญญา  รอดบุญชัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงศลิษา  อุษาสุภัค โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงศศิชา  เสถียรขันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายศุภโชค  ปัญญาวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีหาคลัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายสหชาติ  อันไชยศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายสิรวัชร์  ทิชราพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ยอดคำมี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงเวียง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงอานัญชา  บุตตะภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายกฤษฎานุวัฒน์  สุรสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายกฤษดา  จะมะรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายก้องภพ  ราชสิน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกตุไสย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญแสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายจิรภัทร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวเชษฐ์สุดา  แสนสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนิกร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนะรัชต์  วิเลศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายธีรฎากรณ์  ดวงไข่ษร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพัชรพร  เห็มสุวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายวราเมธ  มุทนาเวช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวิชากรณ์  พันธุรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายสิทธิพล  ชรารัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสุวิจักขณ์  นิติพจน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายเสกสิทธิ์  อาจวิเชียร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอภิวัฒน์  วงสุเพ็ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกตพร  นาอ่อน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกนกณัฐ  แก่นสาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกรวิชญ์  ขันทะชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกองทัพไทย  เสนามาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัญญณัช  เหลากลม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนมนตรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัลยาศิริ  เอนกแสน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สงค์คำเหลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายคณพศ  สุนทรจันทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายคณารักษ์  ศรียอดทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงครองขวัญ  กลุฉลวะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจรัสศรี  นิตุธร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิตตา  ศรีทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจิรัชพิบูลย์  นุศาสตร์เลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจิราภรณ์  กุลรักษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจิราภา  เปาป่า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายจิรายุ  ทรงสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฉัตรนภา  ศรีตะวัน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายชญตว์  เตาตระกูลไพศาล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยวงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชนากานต์  พรมเกตุ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชลธิดา  บุญศิริทรัพย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายชัชวาลย์  สารมูล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชาลิสา  เฮย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงญาณิศา  พรรณขาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงญาณิศาพิมล  พรมทา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงฐิติยา  บุญบรรเทิง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัชชา  ขันธ์มา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัชชาอร  ทองชุมภู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญจันทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทะมนตรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐธิดา  ณะวงค์รัมย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฐรักษ์  ศรียอดทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายดรัณภพ  นาไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงทตมน  สันต์กลาง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายทัพพสาร  บุสพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเทพทัต  ศิริเกตุ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนกฤต  ประสิทธิ์นอก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธนพร  หมุนอุดม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธนาพร  ผานัด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เครือแวงมล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธันยพร  ศรีละบุตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธาวินี  เสริญอนันต์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธีรเตชินทร์  ศิรวิเศษจินดา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีรัฏฐ์  วงศ์สมศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนภัสกร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนภัสสร  ฟูแสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนมินดา  ชนิดกุล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนรมน  รินทะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนารินทร์  ถนอมสัตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนิรชา  พลสุภาพ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเนตรชนก  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สนองพัน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพงศกรณ์  เมาะราษี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพนธ์พิชญ  วิชางาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพรพิชัย  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพรรวินทร์ธรา  ดุษฎีแก้วกาหลง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพัชรพล  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพันพักตร์  วงษ์ภักดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพิชชาอร  เบาราญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิชญากร  สุขสมร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิชญาภัค  โทรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพิณธิตรา  สีภูมินทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิราอร  วิเศษวิสัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพีชญาภรณ์  พันธไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงภัทร์กมล  ดำขำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงภัทรพร  ไชยหงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จรจันทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภัทรวัฒน์  รัฐราษฎร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธุระกิจ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงมนัสนันท์  มาสนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเมธาพร  คำชารี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายรณพล  เผ่าภูธร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงรมิดา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงรวิสรา  เทพเจริญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายรัตน์เกล้า  เชื้อตาหมื่น โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคศรีสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวชิรวิทย์  มุ่งทองหลาง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวราภรณ์  สังกะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศรุตา  มงคลแก่นทราย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศิริญาพร  มูลมณี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายสิรภพ  ไชยหงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ใจกว้าง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยยศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุรัตติกาล  มหันธิรัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุวิตดา  ถิ่นรัศมี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอภิณัฐ  รูปเหมาะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอมลรดา  วินทะไชย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอริสา  นาคมนต์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชารีวัน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกาญน์เกล้า  สุขสกล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกุลฑีรา  มีแคน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายคณากร  นาคแดง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายคุณานนท์  บุญประชม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงจิตรลดา  พลพุทธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชะเอม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงจิรัชญา  เกษตรสินธุ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงญาณิศา  อุทการ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงญาติกานต์  บุญหวาน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณภาวรี  ลาภกระจ่าง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัฏฐา  ปิติแก่นทราย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐพนธ์  วรนาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายทีปกร  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายธนกร  จังหวัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายธนกฤต  รักสวนจิก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายธนรัตน์  รักพุทธะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงธันยากานต์  ชาญวรวุฒิ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนิศากร  มุสิกพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนิศาชล  ปลื้มใจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงปณิสรากรณ์  อาจหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงปภิชญา  งามโนนทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำสะอาด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงพิชญาดา  ฝ้ายสีงาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันโมลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพิชญาภา  หวังสุดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพิชามญช์  ธรรมวิชุกร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพีรภาว์  มัทยาย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพุทธรักษา  รักพุทธะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายภควิชญ์  ด่านคอนสกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงภรภัทร  ประวะเสนัง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายภาณุวิชย์  บัวศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงมนัสญา  กลางบุรัมย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายมนัสวิน  พลกันยา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายวรภพ  ป้องแดง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายวันพรรษน์  ปาลศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงศุภนุช  จันทร์เมืองหงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงสลินทิพย์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงสุพรรณพร  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุภาธิดา  บุญโพธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอติกานต์  สังขศิลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายอภิวิชญ์  จันทรา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายอันดามัน  ติลิกายเนน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายอัศวิน  แก้ววรสูตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงเอมสุข  พูนวศิน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงไอรินทร์ลดา  จำรองเพ็ง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายฮิโรโตะ  อิมาดะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกนกพร  โชติชื่น โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกฤษ  สมบูรณ์วรา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกัญญาณัช  แก้วพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกิตติโชติ  สาระคร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจิตสิรินธ์  มาตย์สาลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจุนยอง  คิม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชนนิพัทธ์  ขวัญจ่า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชนากานต์  แคล้วคลาดสัตรู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชวัลนุช  พรมเจดีย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชวิศา  เข็มกำเนิด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชัญญชามา  คงอิ้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายชัญญาภัทร  ทิพย์เหลือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงญารินดา  ดวงจันทร์โครต โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายฑณลภัษร์  ภักดีวุฒิ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ชนะบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐชยา  อุตเสนา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงดนิตา  สัจจะมโน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงดุจอาภา  วงศ์เมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายตรัยคุณ  ตรีพงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธณัชชา  บารมีรัตนชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธนภัทร  เสียงเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธราเทพ  ปาปะเก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงธัญญชล  พุดหล้า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงธัญดา  เวียนติง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธีราพร  เสียงเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนรินทร์พร  เสียงเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนับทอง  อินทชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนารากร  สร้อยคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายเนติภูมิ  มติยาภักดิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เย็นศิริ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปพิชญา  ยินดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปรายฝน  จันทะคัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปรินดา  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปวันรัตน์  มั่นต่าย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปานรดา  รักษาราษฎร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปุณณัฐฐา  ไทยคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพรธีรา  ประดับพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยจักร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทียมเมืองแพน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิชชาพร  เรียงแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพิชญุตม์  ทาตะนาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉวีนวน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถ่อนสันเทียะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพิสิษฐ์  ภัทรศรัทธาผล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพุทธพร  พลเยี่ยม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพุทธางกูร  บุตรน้อย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงภัคธีมา  สาวิสัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงภัทรธิดา  เสริญอนันต์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงภัทรพร  ไกรยบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภาคภูมิ  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงภิญญาภัสร์  จันทร์ทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภูรินทรา  วิชัยศร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายภูริพรรธน์  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายภูวิศ  วงค์คำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พันโนลาด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประเสริฐพงศ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงมาตาญา  อังคะณิตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงลัลณ์ณภัทร  มุกดา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวรพิชชา  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวรานนท์  พรมแพน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวสุธิดา  ลุนพิจิตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศตพร  ตาเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศศิภัสสร  สาสนทาญาติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงศิราพร  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศิริขวัญ  ศรีวิไล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงศุรีมาศ  มุ่งชู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสิริกัญญา  ดาบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุพิชา  ดาบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายอชิญชพล  ทิพศรีราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอพิวุฒิ  เสนฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอภิญญา  โนนสีรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอักษราภัค  พิศดู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอุรสา  สำราญสุข โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกมลชนก  วันวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกวินธิดา  ลาศา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญรังษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงเกษมณี  เมาะราษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายไกรวิชญ์  ยุภานิช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงคัมภีรพัชร  ภาระไพ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายจิตติพัฒน์  ภาษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงจิระภา  ปิยมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงชลิตา  หลักแวงมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญหล้า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงชิชญา  ชีวพูลทรัพย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ่มวิจักษณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงชุติมา  สุขเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงโชติกา  ตั้งอนุรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายญาณพัฒน์  จันทรประทักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายญาณวรุตม์  อังคุนะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงณัชริญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทิม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายณัฐพัชร์  อันทะชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงณิชานันท์  โลเกตุ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงทิฎารัตน์  สอนวิสัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงทิฐินันท์  พิมมนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ลาภมูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงธัญพร  นาคหมื่นไวย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงธันยพร  พันละกา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงธาริณี  บุญเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงธิชาภา  ภักดีสมุทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายธีระปกรณ์  ไชยคำจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายนนทจิต  ถาวร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายนราวิชญ์  บุตรใส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สีสุวะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงบุญนิสา  วิลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงบุณยานุช  เฉิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กันยาวุธ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายปรวัฒน์  วรรณชนะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายปรัตถกร  เขาวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงปริยฉัตร  หัญบัญญัติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชัยดำรงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายปัณณพัฒน์  ศิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงปิยพัชญ์  มุทิตา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายพชร  จำปาฉวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายพรหมมินทร์  ตรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงพัชชนันท์  พิมพ์แพทย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธนี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงพีรดา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายพุฒินันท์  พูลลาภ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงภคพร  รักความซื่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชัยฮะนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงภัคธีมา  ใคร่นุ่นภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายภัทรพงษ์  สีแสงน้อย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงภัทราพร  แก่นโมก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายภาณุศิษฎ์  สิงคาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายภูตะวัน  เคหาบาล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงมนปรียา  ตุ้มทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงมุกตาภา  สีรินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายรพีพัฒน์  นรทีทาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายรัชชานนท์  โงนขำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายวชิรเมธี  อ่อนโพธา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงวรรณพร  ไชยพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงวรุณยุพา  มังก้อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงวาสิตา  นนยงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสริฐศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงสจิรัชญา  แก่นทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสอน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงสุรภา  น้อยโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จินานุรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จันดาปี้ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงอภิชญา  พิมสัก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีอาราม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงอัณณ์  วีรวัฒนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายกฤติพงค์  ถวิลหวญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายกีรติ  บุญสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายเกริกก้องเกรียงไกร  พัฒนะโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายเกียรตินาคินทร์  เพ็ชรสุ่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์เมืองแพน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายเจษฎา  หยกรุ่งเรืองแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุดสงสาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายชลณพัฒน์  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงชลทภร  อรัญญวาส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายชัยศิริวัฒน์  ภาระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายชิษณุชา  ศรีษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายณัฐชนน  จันทิม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฐชยา  ดิษเจริญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายณัฐธัญ  สารโพคา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายตะวัน  เขินไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายธนดล  ทองพิจิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แวงควง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนวินท์  โรซาโต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงธัญนุช  อุดอิว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธีร์ธัชภ์  แก้วสิราภัจญ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธีรภัทร์  สุขลิ้ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงนภัสกร  ผ่านจังหาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายนริศรินทร์  สิงห์เมืองพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงนลิน  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงนันทกานต์  ชุมชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงบุณยานุช  วงภูเย็น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายปวีณ์กร  ทิพยชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปารมี  เสืองามเอี่ยม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายปาระมี  เวียงอินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปิยาพัชร  กล่อมอิ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายปุณณพัทร  พระสุรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายภากร  โฮมแพน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงภูริชญา  ภูผาลี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวรรณิษา  ขามไชยภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายวันเฉลิม  พูลวงษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายวีระชาติ  สีสมร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายวุฒิภัฎ  สุรเสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสาลินี  ภูมิกอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอัณศญา  ธานีวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายกนกพันธ์  ศิลบุญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกมลทิพย์  ไพบูลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกมลวรรณ  จรถวิล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกรชนก  สามงามยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายกรวิชญ์  ชมภูวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายกรวิชญ์  สิทธิเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายกรวิทย์  ไชยรินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายกฤต  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกฤติมุข  มนต์ปราณีต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แก้วทะชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายกฤษตกร  แสนพยุห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกวิสรา  ยกมา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายกวีทรัพย์มั่นคง  จันทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรสีใส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ก่ำแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงสมุทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกัณท์เอนก  ก้อนคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกันต์ธีร์  แสงแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกันทรากร  ทองชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกัมปนาท  นันทะศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกิตติภพ  เฮียงก่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกิตติภูมิ  นันทะวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกุลปรียา  ศิริสถิตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายคุณากร  น้อมระวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายคุณานนท์  สารมาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายโฆษิต  สิทธิเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจรรญพร  แซ่โค้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงจรรยพร  หาญอาษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงจินดามณี  บรรดิษสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายจิรพนธ์  บุญชุ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีพิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงจิราพร  ทองต้นวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายจิรายุ  ชาวสวน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายจิรายุ  ศรีขัดเค้า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายจิรายุ  สีดาแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงจุฑามาศ  สดมพฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงจุฑามาส  ธนาไสย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงจุฬารัตน์  แก้วเก่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงเจนจิรา  ต้นคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีเวียง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงชลธารา  กิจมานะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายชัชชน  สจิตภาณุพงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายชัชพงศ์  บุตะกาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเฌอนันต์ธรญ์  เอมะศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายญาณวัฒน์พล  สารศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายฐานทัพ  อุไรขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายฐาปกรณ์  ลาวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายฐิติวัฒน์  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัชชา  ระเวงวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณัชรัตน์  ขุราษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  เวียงสมุทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายณัฐกรณ์  กาสีวัน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายณัฐกรณ์  วงษ์จันลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฐชยา  สุนทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำสมนึก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าก่ำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พงศ์ศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณิชกมล  เวียงภักดิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณิชาภร  เขียวรอดไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายดลพัฒน์  ป้องแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงตรีชฎา  บุรณะชีวิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายถิรคุณ  ถิรคุณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายทวีโชค  คำสวัสดิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายเทียนชัย  จินดามล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายแทนคุณ  มุขตา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายธนกร  สิงห์รัมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธนพร  บำรุงเอื้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงธนันต์ธรณ์  ลาศา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงธรรมภัสสร  สิทธิโภชน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายธัชชัย  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายธัญญาวิทย์  รุกขชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงธันยกานต์  พิสมเกิด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายธิติพัทธ์  นามโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายธีราศักดิ์  พรหมทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนภัสสร  เรืองศักดิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงนริศรา  เฮ้าลาแสงคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงนวพรรษ  อนันตวัน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายนัฏษกร  อารีเอื้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงนัททิยาภรณ์  พรมวารี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงนัทธมน  ดอนกระสินธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงนันทิชา  คงเนียม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายนาครินทร์  พลธิแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนิชานันท์  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายเนติพงศ์  เกกาฤทธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงเบญจมาศ  วงษ์ศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรรณขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงเบญญาภา  บูรณะกิติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายปกรณ์  ภูสิทธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงปฐมพร  วิวัฒนวานิช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายปติพล  เพ็งเหล่างิ้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงปนันดา  รอดยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงปพิชญา  ไชยพิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายปภาวิน  หิตกำปัง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายปรวีร์  กินวารี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายประพันธุ์  เทพจันดา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ผาสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ล้ำเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงประภาสิริ  ยศมงคลชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ช่องวารินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปาริชา  บุญชู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินนอก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายปิยะวัฒน์  จงกลรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงปุญญาพร  เมืองศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  สุขยิ่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายพงศ์ปณต  วารีย์น้อย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายพชร  เพ็งรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายพชรปพน  ดวงวิไล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพรชนก  พละศิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพรนัชชา  สาตาระ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายพลพล  พนมเขต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายพลังรัก  เลิศยศอนันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์สมศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพิชชาพร  แสวงจิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายพิชญะ  สังวิบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายพิชญุตม์  สุระชน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิมชญา  แสงสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  หายหัตถี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพิริยะ  ฤทธิ์สืบกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงพีรญา  ทิพยวัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงเพชรลดา  พรมโนนศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเพลงพริตตรา  โพธินาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภทรธร  วิเศษดอนหวาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงภัททิยา  วินทะไชย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายภัทรกร  กองวัง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายภาคิน  รัฐวนิชย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายภาคิน  เมธีปฏิภาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายภาณุพงษ์  ภาชนะวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภูนวมินทร์  ไชยสันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภูมิธรรม  สาระพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิงหฬสาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายภูริณัฐ  สินกอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงมนัสพร  ภูคงกิ่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายยศพนธ์  โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายยศวรรธน์  เสาสมภพ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายรชต  นามโคกกรวด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายรติบดี  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายรังสิมันตุ์  หล้าแหล้ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงลักษณ์นารา  นวสิมัยนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงลินิน  ศรีสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายวงศกร  ไชยจันลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทะวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายวชิรวิทย์  ชำนาญภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวรโชติ  กนะวาลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายวรเดช  ทองแพง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวรทัต  สีนนเคน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงวรรณรัตน์  แสงหัวช้าง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายวรรธงชัย  นวลศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวรัญญา  พันธ์ภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายวราวุฒิ  เนติศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ไชยบุรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  สุขกำเนิด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวัชรพงศ์  นิลพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวิจิตรา  หล้าก่ำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวิชชากร  วงษ์ศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงวิชาดา  โภคาพานิชย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงวิสาวดี  ศิริอมรโชค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายวีระภัทร  ผิวทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายศรศักดิ์  พยุงชัยพิมาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายศรายุทธ  จาริชานนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายศิรภัทร  นามเตี้ย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายศิรวิทย์  ทุ่งหลวง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายศิริพงษ์  วงศ์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายศุภวัฒน์  นามศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงศุภิสรา  วิเศษสัตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสพิชญา  ลีลากุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายสรณ์สิริก์  หอมโคกค้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายสิรวิชญ์  ศุภศร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิทธิสวนจิก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสุชานุช  วิลาจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสุชาวลี  วิลาจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีระวรรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงสุพิชญานันท์  ตรีธันวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายสุเมโท  คงสวน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สีลานนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายอดุลวิทย์  สินธุโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายอติกันต์  อารีรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอธิตาญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอนงค์ภรณ์  เขตบุญพร้อม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอนุวัฒน์  ภูโปร่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายอภินันท์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายอภิรักษ์  มุทิตา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอริญรดา  คิ้วสูงเนิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายอริยะ  คำดอนหัน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงอริสรา  ทิมทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอริสา  อรรถสมุทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอารีญาภรณ์  สืบผาสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธีรวัฒน์  วงค์ภักดิ์ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายธีระศักดิ์  เลี้ยงภูมิ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
986 นางสาวกนกวรรณ  พัสดร โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายธันวา  ไชยภพ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
988 นายนพกร  คำสอน โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
989 นายศุภวัฒน์  พัฒบุผา โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายธีรภัทร  โพโสภา โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนราวัลย์  มะลิศรี โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกมลชนก  เฉนียง โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงกฤษณาพร  อุทัยคราม โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายกันต์ธีภพ  จันทร์สำราญ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นามชนะ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงจารุวรรณ  ลำลอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายจิรชาติ  คิดประกอบ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายชยางกูร  ปะโจระกัง โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงชัญญา  ไกยสินธุ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายชัยวัฒน์  วงศรีเขา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงชาลิสา  เดชสถิตย์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายดลนภา  พิมพล โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงทิพาดา  เอี่ยมละออ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงทิพานัน  เอี่ยมละออ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายธณกร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายธนกร  วิจารณ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายธนภัทร  พรมมาสุข โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายธนวรรธน์  เสามะลี โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายธนวัฒน์  เกณฑ์สาคู โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายธนาดล  เมืองมุงคุณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดงยางวัน โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายธีรภัทร  มุ่งพันธ์กลาง โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงเบญญาภา  มะณี โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายประภากร  เทพโพธิ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงปราชญ์ปภาวี  คุณหงษ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ศรีอำพร โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุวรรณแสง โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงมณชญา  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงรุจิรา  หงส์วิลัย โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายวชิรวิทย์  ชนะดี โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายวีรภาพ  สอนโยหา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงศรุตา  วงอามาต โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงกชพร  พืชสิงห์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกอขวัญ  กัลยาลัง โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกัญญาภัค  สอนเสนา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงกันตินันท์  หอมสุดชา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายชิติพันธ์  นิยมพล โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงฐานิตา  บุญแจ้ง โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญสนาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายณัฐชนนท์  บัวผัน โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายธนาวิต  มาตะวงค์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธัญยพร  เซี่ยงเจ๊น โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธาริณี  สืบเมืองซ้าย โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนลินญา  พลชัยยา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงนิตยา  แสนทา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปกรณ์  นามนัย โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปรีชญา  สุวรรณธาดา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วชา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปัณณธร  ผดุงเวียง โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงเปรมจิรา  ปาโส โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายพงศธร  ฉลาด โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพรพิชญา  บุญไทย โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มหามาตย์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงภ้ทรชนก  โสมาเกตุ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายภูรภัทร  เฉวียงหงส์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงมณฑิตา  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงรินรดา  บุตรสอน โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงศิริรักษ์  ประดับการณ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงสุธีธิดา  บุญสนาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอัจฉราพร  นามไพร โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายกรวิชญ์  สีสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายณัฐนันท์  วงษ์สารี โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงพรพิมล  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายพีรดนย์  สีลสโส โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายภัทรเดช  บุษดี โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงรมิดา  จุรุทา โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายรัชชานนท์  ขันโท โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายสิรวิชญ์  ชารีผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายกันตนพ  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงชนันธร  โสมาเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงชาลิสา  สีสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงฐิติภา  ยานสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บุญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณัฐนิชา  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงน้ำมนต์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงบัณฑิตา  โอชรส โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายปวรปรัญช์  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายพชรพล  แหวนเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงรัชชา  โลหิตเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงวชิรวรรณ  สาไชยยันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงวิชญาดา  ขันโท โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงหัทยา  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายจักรพงษ์  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงชญาดา  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงณัฐธิยาน์  หรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายเทพประสิทธิ์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายธันว์ธวัช  จันท์โชติกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายปก  สีดา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงพาขวัญ  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายสิทธิโชติ  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยเสนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงณัฏฐสินี  แสนสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงณิชชา  ตั้งรัตนผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายนรบดี  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงเบญญา  จงรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงพิจักขณา  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ฤทธิแผลง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงภัทราพร  ภักดียุทธ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  คลังมนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงภูษนิศา  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม