รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิง.ซารีฮะห์  เจ๊ะอุบง โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนูร์อัยฟา   จือแร โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอัฟวาณีย์  สาและ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอารีสา  แวอีแต โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายอิสฟาร์ฮาน  สะแต โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิง.อัยนัสห์   สาแมยาลอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนูรจฮาน  มะเก็ง โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  กามา โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายมูฮัมมัดริฟฟายอี   ลือแบลูวง โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายมูฮัมหมัดฮีชาม วานิ  วานิ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายนิมูฮัยมีน  ดาราเซะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนุรฟารีดา  หะมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนูรอามีน  วาแวนิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายศอลาฮุดดีน  บินฮิม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอัฟฟาน  อาดำ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงคูไซฟะห์  กาเสาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงเจ๊ะตัสนีม  ดอกา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงซัมซียะห์  เฮงดาดา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงซีตีนูรมา  ตะเย๊าะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายฎิยาอุดดีน  เจะและ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธีรภัทร  หมั่นคง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนะดา  จือนารง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนัจวา  สะอิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนัสรีน  มูละ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายนาวาวี  เจะเลาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนิซัรวาอ์  ดือเระ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนิสรีน  บือโต โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนิอัลฟาติน  นิสุ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนิฮานีฟา  โต๊ะเด็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  สาและ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนุรฟิตเราะห์  บาระตายะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนุรฮายาตี  ดอเลาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนุรฮูดา  พานามิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนูรเดียนา  ลาเก๊ะมา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนูรตัสนีม  มูซา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนูรมี  ดอนิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนูรอัยมาน  ปูลา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนูรอานัสริน  เปาะค๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนูรฮูดา  มามะแตหะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนูรุลญันนะห์  ยูโสะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงบิสมี  สาและ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพรพรรณ  สังข์ทอง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฟาเดีย  มาแฮ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงฟาตีอะห์  ดาตู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงฟ้า  กะปู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฟิรดาว  แวซูลง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงฟิรเดาส  สามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงมะห์ดีนี  ดาราเซะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงลีน่า  ยะหริ่ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายวันอัฎฮา  ยูโสะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศอลีฮะห์  วาแม็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสารีนา  ดอนิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอัชรัฟ  สาเล็ม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอันณัส  ลีเยาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอัฟรีนย์  ยือเร๊าะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอัสมะ  เจ๊ะซู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอามาณี  จาเง๊าะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอามาณี  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอารีฟ  กาจะลากี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอาอีซะห์  ยะโกะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอิกรอม  เวาะมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอิลมียะห์  มาหะมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฮรรณนาณ  ปุยุ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฮุสณีย์  มะแอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฮุสนา  กาซอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฮูสัยนะห์  กาซอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงคูซัยหน๊ะ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายซากีฟ  ยะโกะ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนูรนิสรีน  อีซอ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนูรูอาฟีกา  แวหะมะ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฟาฎอนะห์  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอาดีลา  ซีนา โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอาฟนัน  สัสดี โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายฮัยมาน  ซูเดง โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฆิฟฟินี  ยามายาเมาะ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงซาบีลา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงซาฮีดา  ซะแม โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐนา  ลูดิง โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนัสเราะห์  สมาแฮ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนุรฮายาตี  มัชปอ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนูรนาซีลา  บือราโอะ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนูเราะห์  สาแม โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มีตียอง โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอาซียะห์  แวนิซอ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงซูไฮลา  สือรี โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนารีมาลญ์  ปูตะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงมารีดา  แหนะนวล โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายมูฮำหมัด  โตะอุมา โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงยามีละห์  แมะเราะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอัฟนาน  จารุ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายฮานาฟี  ยือรา โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงซุลฟา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนิอันวา  นิมะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนุรวีอาม  เจ๊ะสมอเจ๊ะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนูรซาฮีดาน  สาและ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนูรอีมาน  บูแล โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนูรุสฆอยณี  มะทา โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงซัยนับ  มูซอ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงตัรวียะห์  สุลง โรงเรียนบ้านวังหิน ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนูรฟาร์  วาเซ็ง โรงเรียนบ้านวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายนูรมัง  มูซอ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนูรมี  มูซอ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายมุขลิส  สะมาแห โรงเรียนบ้านวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชีฟะ  มูรอแม โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงซาห์ฮูรา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงดาอียะห์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายทิพย์ดาว  สะอะเซ็ง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนัสรีดา  มะสาแม็ง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนูรมีย์    แวหะยี โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนูรไลลา  บีเซ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนูรอัฎณินย์  แวหะยี โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงมัลกีซ  เตะอีแต โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงลาตีฟะฮ์    ปาซู โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสุไลมาน   สะแลแม โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอัคลีมา  สือนิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอาฟิต  มีและ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  สือนิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอาอีชะฮ์  สะลามะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฮัสรินดา  เปาะเต๊ะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนาซูฮา  กามะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายนุรดีน  วาหะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนูรฟาดีลาห์  จารง โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายมูฮำหมัดซูไฮมิง  แวยูโซะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงรุสนีดา  สาริเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะห์  ดารานิง โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอดิลัน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายอาดิล  ยะโกะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนูรซัฟฟ๊าฟ  อับดุลลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  นาวารี โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงโยวีตา  สาและ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฮุสนาน  วานิ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกออีมะฮ์  หะยีซอ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงซามีรอ  มะสาและ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงซูฮาดา  หะยีเจะแว โรงเรียนบ้านรานอ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนภัสสร  ลอยสาคร โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนิอัฎฮา  ปะโอะมานิ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนูรญานา  ยูเละ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนูรฟาดีละห์  สุหลงเล๊าะ โรงเรียนบ้านรานอ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนูรอัยนูน  สะละ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนูรุลซุลฟา  ตันหยงอุตง โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  ยือเลาะ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพาฎีละห์  นามะ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายมูฮัมหมัด  เต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เจะแต โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงร๊อยญาน  ลีมา โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสุไลมาน  อาแซบากา โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอติพร  อินทนิล โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอัสมา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเจนน่า  จิตราช โรงเรียนบ้านยะหา ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงต่วนอาซีซะห์  ปาแซ โรงเรียนบ้านยะหา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงบิลกิต  ตูหวี โรงเรียนบ้านยะหา ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายวุฒิพงศ์  รู้ไม่จบ โรงเรียนบ้านยะหา ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอาตีณี  สาหะโด โรงเรียนบ้านยะหา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  หะยีสามะ โรงเรียนบ้านยะหา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนาดียะห์  ลังสารี โรงเรียนบ้านยะหา ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนุซฮา  เจะสนิ โรงเรียนบ้านยะหา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านยะหา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฟาเดีย  เจ๊ะแวสุหลง โรงเรียนบ้านยะหา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงฟิดลา  เจะอุบง โรงเรียนบ้านยะหา ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมณีศิกาญจน์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านยะหา ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมีมี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านยะหา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรอฮีมีย์  มะและ โรงเรียนบ้านยะหา ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรัยยาน  อาลี โรงเรียนบ้านยะหา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรัสมี  โผะตือระ โรงเรียนบ้านยะหา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงโรสมีนี่ร์  มะแซ โรงเรียนบ้านยะหา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอาดาน์  หอมจันทร์โต โรงเรียนบ้านยะหา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอามีน  ระแว้ง โรงเรียนบ้านยะหา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอามีมี่  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านยะหา ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอาอีดะห์  ดีแม โรงเรียนบ้านยะหา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธิติวุฒิ  ทาวงค์ โรงเรียนบ้านพงกูแว ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายอาริฟ  อาแด โรงเรียนบ้านพงกูแว ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายซอฟัร  สูละ โรงเรียนบ้านพงกูแว ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนุรอานีฟา  สาและ โรงเรียนบ้านพงกูแว ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวานีตา  ปะดอ โรงเรียนบ้านพงกูแว ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวันมูฮัมหมัดยัรฮัม  เลาะสแต โรงเรียนบ้านปะแต ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสาบรีนา  กาเร็ง โรงเรียนบ้านปะแต ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอันนูร  บาโงยซือนอ โรงเรียนบ้านปะแต ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอัลอุลยา  อูสมัน โรงเรียนบ้านปะแต ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอัสลีซาน  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านปะแต ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงซาฮีดา  ยีนาแว โรงเรียนบ้านปะแต ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงยุซรอ  บาโระสะนอ โรงเรียนบ้านปะแต ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกูซัยมะห์  มูฮิ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายนัสรูดีน  เดง โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนูรอามาณีย์  บูกา โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนูรฮาฟีซาน  ดือราฮิงมาโมง โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายมูฮัมหมัดราฟาน  สามะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายรอฟี  สลาเมาะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายอัมรี  บูดิง โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอัสมะ  แวเด็ง โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกัสมี  มะแซ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนิอัฟนาน  ยะยือริ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนีซรีน  ยาสา โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนุรไอดา  เฮงดาดา โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนูรีฮัน  ปาแนม๊ะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนูรูลฟิตดาว  ยามูสะนอ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฟัรดา  สะนิ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฟาเดีย  สะแม โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงหุสนา  สีกู โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอาวาตีฟ  วอมะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนิฮากิม  มูดอ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายอิฮซาน  บาราหาแม โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนูรอัดนีน  อาลี โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  สาและ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายบัดรูล  ดือราฮิง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปารมีซารี  สา โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายมูฮำหมัด  สะตือบา โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฮาซีกีน  เต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.4 วิทย์ประถม
210 นางสาวอามารีนา  บาหะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ม.3 คณิต ม.ต้น