รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  มากจงดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรณ์พงษ์  คงพัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกษิดิศ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญพัชญ์  กิติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานต์ชุดา  พงศ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพล  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลจิรา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลนัดดา  กุลทวี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกตุญาดา  ติธะอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายเกษมโชค  นิมมานรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขวัญชนก  อิสโร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขวัญนภา  ฉวีภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายคณาธิป  หวังสถิตทองใบ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจตุรภัทร  ยอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรชญา  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเจ้าขุน  ถนอมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชญานิศา  วรอัศวกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชยิสรา  ไสยผอม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาเฟีย  แบเลาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชุติกานต์  นวลเถี้ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายซุอัยดีย์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายฌามิล  ปูโรง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาณิดา  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณฐภัทร  พฤกษโกศล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณดีม  หนูหมาด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณปภัช  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พิสุทธิ์กวิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  บริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทชูโต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐดนัย  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐธิกา  สรรพกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐนันท์  รุ่งเรืองอุดมกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐพงษ์  หลอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐพร  นุ้ยขอมดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐภัทร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐิตา  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทสาท โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายทินกร  ไชยนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายเทวกฤต  วิทยอภิบาลกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนกฤต  งามวรรณากร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนวฤนท์  ตั้งอนุตรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนาคิน  ทองวิเชียร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธิญาดา  ยอสม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์ปนทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธิว  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธีระพล  ปานมา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนกรรณปภัทร  จันทร์จำเนียร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนงนภัส  พฤกษโกศล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนพนภา  หนูประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายนภสินธุ์  จุลยก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายนัจญ์มีย์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนาดา  หะยีตาเยะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายนาบิล  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายนาอีม  ปูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนีอาม  จารง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเนตรนภัส  เบญยูนุส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปณิธาน  มหาโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปทิตภาชา  เพ็ชรทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปวริศร  โลหกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  บริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปิญชาน์  ไชยทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปิ่นทอง  สุรปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงโปรดปราน  ทุมเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพงศภัค  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพลภัทร  สุคนธชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ตั้งสินมั่นคง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิชยา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพิภู  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมธกานต์  แซ่ฮ่อ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จอมงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โชติศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ประยูรธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงแพรณดา  จันทร์เมธา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงแพรวไพลิน  จุฑามณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภคมน  ผลผลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายภัทรกร  ชาญประกอบ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภัทรดนัย  นิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายภานุวัฒน์  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภิญญดา  ชำนาญแป้น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชินช่วยแรง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายภูมิพัฒน์  อักษรชื่น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  แก้วอุทัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายภูริช  ดุกตะการ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายมงคลกรณ์  พลชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  ซาโรมอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  ยามือโล๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเมทินี  ชลธารสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายยศพนธ์  สัจจาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายยศพนธ์  อินทร์สังขนาวิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรวิณัชช์  ชัยเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรวิสรา  พรหมมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรินลดา  มุสิกชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงลภัสวีณ์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายวชิรพล  ชุมพาที โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวริษฐา  ทองใส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายวุฒิภัทร  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายวุฒิภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศรินทร์ฺดา  บาเปาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายศอฮีบูลฮัก  ทิ้งเหม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศิริไชย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  กิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายศุภกร  ไร่พิมาย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศุภลักษณ์  แก้วเป็นทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายเศรษฐวิทย์  สินกิจเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายสงกรานต์  ทลงราม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายสรวิชญ์  บุญพรหม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุทธิดา  โสภณสุขกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีสุริยะนโม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุพีรา  มะหะหมัด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุวภัทร  พงศ์พันธ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายอติวิชญ์  พลละ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอนันตกาญจน์  สุภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอภิจาริน  นราสมโภชกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอภิสรา  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายอัฐธนพ  ริมผดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายอันดามัน  งามศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายอันนาส  หมัดอาด้ำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายอัษศดิณย์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายอัสลาน  ยีเส็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอารยา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอินทุออน  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายอุมมุมสุไลย์  เจ๊ะหะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอุลญา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเอวาซีร่า  อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงฮัสวานี่  มะโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฮานีฟา  ซา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พลานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤติน  เสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกฤษดา  เลาแก้วหนู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกฤษตฤณ  กาลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกษิดิ์เดช  พุทธฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมัดหลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกันตพงษ์  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัลย์กมล  สาระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงขจีพรรณ  เพ็ญหิรัญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายคอยร็อตชาฏิร  แซะอาหลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจิดาภา  สิริโชติพล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชญานีน  ชินช่วยแรง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชณัฎฐญานิช  จันทะเกิด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนมน  ชิณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชมดาว  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชลธิศ  ม่วงเกษม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชาบิวล์  มะเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชิษณุพงศ์  นราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงซาเนีย  ทิวาสมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงซาฟีน่าร์  อาแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงซีรีน  กะโด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงโซมายา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงญาณกร  ขุนเปีย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณฐกร  ถาวรกสิอนันต์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณดา  ทันธะศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณภัทร  ศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณรัก  สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัชชา  ชูเดช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฏฐ์  โปติบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐ  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นวลมะโน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐธนิน  ชินช่วยแรง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิบูร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐพล  วงศ์สุปัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณิชา  อารีบำบัด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงดาเรีย  ภูมิบุตรา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงดิษย์นภัส  เด่นดวงหทัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงตรีทิพ  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงตรีรินทร์  วิรัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเตชิต  คุ้มแก้วพรหม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเตชินี  จำปานา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายทักษ์ดนัย  วัชรวิภากร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงทักษอร  ลีลาศุภกร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงทัตพิชา  ไฝทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนกฤต  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธนพร  จันทองสุก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนภัทร  หัสไชย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนวินท์  สุขาเขิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนัชชา  รวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธัชกร  หมื่นภู่ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญทิพย์  อักษรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธันยวีร์  พัดแดง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธิญดา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรธร  ธนูศร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนพรุจ  สุจวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนวินดา  สุวรรณรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนาอิล  แวมิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนิญาบีร  แสงอารีย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิฐินันต์  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนิศศิมา  หนูหมาด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนิศามณี  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิฮัมซี  เจ๊ะเล็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนีลูฟาร์  กีละ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนูรินนัจวาน  สันติวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงบงกช  เจริญดำรงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปกป้อง  ทองแหวน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปภาวิน  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปวิณิชา  สีเส้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปองคุณ  จันทรกรานต์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปัญญพนธ์  พัชนี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปัณณ์ฝัน  สุรัตน์สัญญา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปาจรีย์  เลขมาศ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปารดา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปารมี  แซ่ไล่ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปิณณพัฒน์  คำเนตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปิ่นชนก  สุวรรณอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปุณยวัฑฒ์  จินะดิษฐ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพชร  แซ่เลี่ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพรรษศรณ์  บรรจงละเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพลพิศิษฐ์  สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพัชรพงศ์  ทับยัง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพาทิศ  สุรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพิชาญเมธ  ยอดคง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพีรณัฏฐ์  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายฟาฮีม  มุขยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฟิทรีญา  อาเย๊าะแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ปังหลีเส็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะหล้อ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภรภัทร  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภัทรภร  จงไกรจักร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัทรวดี  บุรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อินสมภักษร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภัทรานิษฐชา  เย็นศิริกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภาณุเดช  ตันธนกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภีมพล  พินิจวัจนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภูริคุณ  เกื้อพะระ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภูริณัฐ  ทิพย์มาศ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูรินท์  อุดมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภูษภัทร  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงมนรดา  โชติมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงมัสลิน  สังหาด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายมูฮัมหมัดมูอาร์ฟาน  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายยศภัทร  รัตนสุนทร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายรติวรรธน์  หมวดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงลภัสรดา  ภูเฮืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวนันธร  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรพิชชา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวรินทิพย์  หมุนเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวันรัชดาน  หลงแดวา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวันลิสา  หะยีสาเมาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวันอับบาส  หะยีแซะสาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวันอัลมาส  หะยีแซะสาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวิฬดารณ์  จิตต์ประไพ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศศวิษาณ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศศิกุล  อุ่นอก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศศิภา  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายศิวกร  ตระกูลพานิชย์กิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศุภกานต์  ทองจำรูญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสัณธวิทย์  พูลภิญโญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสาริศา  พลชยะกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พนังคสิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุกัณห์ตา  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสุชัจจ์  ขาวผ่องใส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุธีกาญจน์  คำแหง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุภัคชญา  สารใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุวพิชชา  ลาพินี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอเฏล  สำเร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอธิชา  สุภาไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอธิป  วรานันตกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอนาวินทร์  ว่องประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอภิชญา  ชมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอภิชญา  นวลนิล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอริสสา  โรจนอุดมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอัครชัย  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอัฟฟาน  ยานยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอัยริณ  เชื้อตำรวจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอานนท์ทยา  ด้วงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอินณาญา  วาสิค โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอิมติยาซ  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอิรชาร์ด  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอุนซีย์  หลงหา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเอกวิญญ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงไอลดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฮานิซ่า  สามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายฮารีฟีน  ดิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฮุสนา  ตอเละ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤษณ์  ศรีสาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์แสน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกัญวรา  วัชรกาฬ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกิริฏา  บุญวิสูตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงจันทร์นภา  ศักดิ์พรหม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงจินตรัตน์  เกื้อมะณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงจิรวดี  ร่มแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงเจนจิรา  เอาติ่ม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายชามิล  พูนภักดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายซอฟรอน  ยามูสะนอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายซอฟิร  สมาแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงซานาเฟียส  เซมูโซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายณฐกร  อาดหมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณูริน  ลิบูละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงดานิชา  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายธีรธัช  หมาดทิ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายธีรภัทร  บุญรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายนฤสรณ์  ปรีชาชาญพิชิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายนัซวัน  เพ็ญรดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายนัสรี  บาตู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนูรดานีน  โละซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงนูรดาวีซะห์  กาแน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนูรีน  ลาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายนูอีม  โต๊ะเข๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนูฮา  ตาเยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สายชนะพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปรายฟ้า  พรหมวาส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายปรีชาพล  ขวัญอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายปัณณพัฒน์  ศิริโชคดำรงกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพิชญา  ธนจินดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพิมชนก  เทพศิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเพชรชมพู  ปิยะวรรณางกูร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงเพ็ญพิญชา  ชูสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงฟัตวา  มอลอเล๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงฟาเดีย  ล่าเตะเกะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายฟาริส  กมาลอดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายฟาอิก  จาราแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายฟูดัยล์  อิซอมูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายเฟลิกซ์  โอซิมโป๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พลเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายภูภูมิ  ธนาพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายมาตินร์  กามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายมุมิน  นิตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายรณกร  เจ๊ะหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายริฟฮาน  หะยีมะดีเย๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงรุสมีนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงลุลูอินทร์  มายิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายวงศธร  ชูมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวรรณะกานต์  หมื่นผ่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายวรากร  กะมันฑา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายวันบิชรูน  เจ๊ะอาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายศิริพงษ์  ศรีแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายศุภกร  เพ็งหนู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอมีเลียร์  แวยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอังสนา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายอัซรัน  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายอับดุลเราะมาน  สุคันธวนิช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายอาฟิฟ  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายอารอฟัต  ซามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอาวาติฟ  ไทรบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอินทรานนท์  อินทรสุวรรณโน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายอิสกานดาร์  เส็นบัตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เศวตอัศวนนท์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายอียาศ  หะยีสาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายฮากีม  เจ๊ะแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงฮานีฟะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายฮาริส  บราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงฮุสนา  มะมิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกนกณภา  แก้ววิจิตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกมลชนก  ตาสุธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองขวัสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกรวิชญ์  นกหมุด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกวินธิดา  มะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกษิดิ์เดช  สะอาด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายก้องภพ  ชัยชนากานต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกัญญพัชร  ยุติวัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ช่วยสง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศถาวรีย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวลักษณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วดิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกัญญาภัค  หมอกบัว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกันตภัทร  กาหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกิติมา  เป๊าะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกุลวานีย์  เจ๊ะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเกสรา  ยุวนิยม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเขมจิรา  จองจารุกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่ซื่อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายคณัฐสนันท์  ณ สงขลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายคมชาญ  กลิ่นเกษร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงคัซรอเฟีย  อูมาแง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจันทร์ธิมา  จันทร์มั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่เจ้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนิสรา  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชะมีม  โมรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชามีมีย์  เศษแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชาลิสา  ยางสูง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงโชติมนต์  ยี่ฉาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายซัลมาน  สุไลมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายซากีฟ  มะนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงซาบรีน่า  ปาทาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงซิลมี่ย์  สือนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงซีรีน  โมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายซุบฮา  สูแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงซุลฟาร์  โต๊ะรูดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายไซฟุตดีน  สาแหะหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายฌารีฟ  อาแด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมพูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณฐพร  ศิริวิภพ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณธรรศ  สุขพืชน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัชดนัย  อินท์สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณัฏฐภัฏ  ถ่องแท้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฏฐา  สามนกฤษณะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะทา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาธง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐดนัย  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฐนนท์  หนูคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐนันท์  นกดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณัฐปภัสร์  ธรรมโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐภณ  ละม้าย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายดลธนัท  เหรียญทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายดาเนียล  หะยีอิบราฮิม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงดาลิญา  ซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ขจรคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงต่วนนัฎดา  รงโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเตชินท์  เวียงนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงถลัชนันท์  ยิ้มกริ่ม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงถิรพร  แก้วมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายทินภัทร  อิลลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเทพทัต  เอื้ออำรุงกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนธร  บางลอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนพัฒน์  ผุยอุทา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธนาพร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงขรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธาราทัศน์  อินทร์ช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมีแก่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธีรนาฎ  อ้นยะลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรพล  วงสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนภัสสรา  สูแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนราวิชญ์  ค้ำมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนรินทร์  เจะเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนรินธร  สุขอินทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนะดีม  อับดุลเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ชรมาก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนันท์นลิน  กำธรพัฒนากูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนัสรียา  แวสาฮอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนาดา  พูนภักดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนาดีฟซ์  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนาดีร  มะสะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนินาเซีย  อับดุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนินูรุลฮุสนา  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนิมานาล  มานะวุฒ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนิมูฮำหมัดตัสรีฟ  เจ๊ะอุบง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนิวีอาม  ดือเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนิอัยดา  กาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนิฮิสกีล  อิบนูอดิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนีรภัทร  วงสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนีอัม  โต๊ะเข๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนุรดีฟาร์  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนูรซีฮา  ฤทธิโต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนูรฟาติน  อูมูดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนูรไมซาน  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนูรไลลา  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนูรอัสวานา  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ยูนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนูรีน  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนูรีน  เจ๊ะอุบง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนูรีฟาน  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนููรณดา  ฮิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงบุญญดา  บุญชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  แก้วน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงบุณยอร  ไชยชนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปรียาชนก  กออวยชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปวริศา  เพชรรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปัณฑิตา  จินดารัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปิ่นรัก  หุ่นกาญจนาพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปิยะพัชร  เรืองฉาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงฝนทิพย์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชาญประกอบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิชญาดา  มานันตพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชญาภา  สมพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพิพัฒนพร  เชาว์พัฒน์พูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพิพัฒน์  ศิริชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  นวนละออง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพุทธิดา  เพชรกล้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพุทธิตา  เพชรกล้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฟัฏวา  กอและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงฟัรวีณ  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงฟาซีฮาน  มาฮะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายฟาดิล  กอและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายฟาดิล  แมงกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายฟาเดล  สิงห์กลม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฟาเดีย  ปีตานาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฟาเดีย  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฟาร์ติน  บากา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฟารีดา  ดือรอนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายฟารุส  อาบูเล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฟาเลีย  มะเละแซม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายฟาฮัต  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เซ็งโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฟิรเดาส์  ลาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภัณฑิรา  คู่มณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงภัทนันท์  คู่มณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภัทรฉัตร  หลวงคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภาคิน  สวัสดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภาคิน  แสงทับ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภูริ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมทนี  ด่านนคเรศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงมัยมูน  เต๊ะหมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์ทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงมาดีนา  มาฮะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงมุมีนะห์  นิตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายมุอ๊าซ  ซาเฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงมูนา  เจ๊ะแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายมูฮัมหมัด  ประดู่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาร์เฎล  สาบา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายยุติวิชญ์  แท่นสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายยุฟรี  หะยีอาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายรติบดี  ศิลมะโย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงรวิสรา  ศศิศราวิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายรอมฎอน  ดาแก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงรอยมี่ย์  ดาแก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวรเชษฐ์  ลิ่มบริบูรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายวรภัทร  สุขสงวน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวรรณภา  โพธิยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวรรณศร  แต้สกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวรวิทย์  โปติละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวรัญญา  แสงเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวรารัตน์  จิตรอักษร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวันชารีฟ  แวโด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายวันมูหัมมัดซ็อบยาน  หะยีสาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวันวลิต  วรรณโสภณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวาฟา  ยูนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวีด๊าด  มะดือเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวีอาร์ม  ดอเล๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายศอบิร  ไซซิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายศักดิเดช  ดาเดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายศิรสิทธิ์  แซ่ด่าน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายศุภกฤต  สุขสงวน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสรนันท์  บุญสีทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  มาทวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสิงหนะ  สวัสดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุจิรา  มกรเจริญมงคล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุทธีกานต์  คงทน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุพิชชา  สีหราช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุภัคพร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายหัตถกิจ  เหมือนเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเหมวรรณ  มณีประวัติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอณุภา  ดือรามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอนีส  ดีสะเอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอมาลีน  ทนุวงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอรกัญญา  ยอดเมฆ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอะฮ์ลาม  หะยีมะสาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอัซรอฟ  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอันนาร์  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอันฮาร์  โต๊ะเจะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอับดีย์  หะยีเลาะแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอับดุลมาติน  นาวาวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายอับดุลมาติน  วาเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอับดุลฮาฟีน  เจะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอัฟนาน  โพหะดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอัฟนีย์  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอัฟฟาน  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอัฟฟาน  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอัมณะฮ์  เตะโระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอัยมุนี  วาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอัรวา  มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายอัลวี  เสนาชาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอัสรอล  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอัสรีญา  วานา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอาซียะฮ์  แสมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอานิสกัสตูรี  การีย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอานีส  วานิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอามาเรีย  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอามีน  ตะนิรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอารีนี  ดอฆอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอาวาติฟ  พาลีเขตต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอินศอฟ  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอินอาม  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอิบติซาม  ดาโอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอิมรอน  สนอยายา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายอิมรอน  แวนาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอิสกันดา  ลือแบลูวง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอุษณีย์  กอแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงไอญาดา  ขาดน้ำแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงฮานาน  มนมิตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงฮาน่า  เจ๊ะแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายฮิบบาน  แวหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกชกร  เอี่ยมอ้น โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายชยานันท์  ราชวรรณา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงมณัฐชนัญ  เอียดเหตุ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายอนุชิต  จันทกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเจนจิตรานันท์  เอียดเหตุ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชานนท์  วาทา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธันย์ชนก  สรุงขจรเดช โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปาณิสา  โอชาอัมพวัน โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงรวิสรา  ดีเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกรินทร  คงเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายชนกชนม์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงซอบารียะห์  เจ๊ะสมอเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงซาราด้า  ซันมิน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงซีรีน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐภัทร  พิมพ์บูลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงตัสณีม  ดอมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธนวิชญ์  ไชยเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายนาดิร  ยีแสม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงนูรซามีละห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงเนาฟัล  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญราศี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพรพรรณ์  เปียกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายเพชรภูมิ  พุ่มเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงฟาเรีย  บ่าวเบ็ญหมัด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงฟิตเราะห์  กาซา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายฟุรกอน  บูงอสายู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายรัยยาน  โตะเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงศยามล  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายอลงกรณ์  ทองโรย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอัสมะ  สะระโต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอายูรี  เจ๊ะยอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายอารีฟ  เลาะราแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายอิลวา  มุกดา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงฮานาน  คงศรีวีรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายกมลเทพ  โพวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกันย์ณภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีประมาณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจิรภัทร  ช่วยอรัญ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงแจสมิน  หะยีสะแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายชัยวัฒน์  ช่วยอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงญาณิศา  สุขขี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายฐานพัฒน์  กาญจนพรม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทร์วิมาน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเนียม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณิชานันท์  วิชิตนันทน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายดาเนียล  สาและ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงตักวา  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงตัสนีน  โต๊ะเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายเตชินท์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงทิวาลักษณ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายแทนคุณ  แซ่เตีย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนศักดิ์  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธัญญภรณ์  คงทน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธันยพงษ์  สุขิตพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนราวุฒิ  จีนนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนัจญ์วาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนัซนิน  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนัศริน  กูโน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะเละ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนาดา  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนาดา  หะมีแย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนิลดา  หะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนูรนัยฟีน  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนูรมา  นาดี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนูรฮันนาน  ยีอาสะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนูรฮาซีณีย์  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนูรุลบัลกีส  คอแลง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายบาซีร  นูรันซา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคตาขุน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปิยาพัชร  คงใหม่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปุนณสา  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงทน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิชญดา  หมินมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์เพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพิมพ์ลภัส  คงกล้า โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงฟัตวา  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงฟาเดียร์  วาเดะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายฟารุส  แซ่เล่า โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายฟาอีซ  ดาโอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายฟาอีส  ดีสะเอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฟิรดาวส์  บือราแง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายเฟาซาน  สายะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภาสกร  พิมปรุ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงมัสอายู  หลีเหล็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  โตะอาแด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายรัชวินณ์  แขกปาทาน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงรีซา  บาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงรุสดา  กะโด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายวชิรวิทย์  ช่วยชูสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวรัญญา  วุ่นดี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวโรดม  ทาปลัด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงแวซอฟเร๊าะ  หะยีสะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงแวตัสนีม  แวหามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงแวฮานีฟะห์  ดอนิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศรินยา  ซง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศิริกรานณ์  นุชนาฏ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วราชกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายสืบสกุล  ชูเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  จันทรสวาท โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เขจรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนจ้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงเหตรัศมิ์  ธรรมโลกา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอรอนงค์  สารคณา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอักษร  ศรีประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอันดา  สุหลง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอัยริน  ยามาลอเด็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอานีต้า  หะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอามาลีน่า  บูแด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอามีน  สาและเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอาลามีน  แวมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงฮานาน  แยนาย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายฮาริส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงฮาสวานี  มะยีแต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงฮุสนียะห์  ดอมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายตารมีซี  กาเต๊ะ โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี" ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธิชาดา  ธีระค้ำชู โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี" ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุธัญญา  แก้วแดง โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี" ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอัสลัม  มะแซสะเต็ง โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี" ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนูรไอนี  ดือราแม โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายมูฮัมหมัดอาพันดี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงสาปีน๊ะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายอันวา  สะนิ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงอามีเน๊าะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงอาอีชะห์  ยารุ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายอีรฟาน  ดือราแม โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายฮามีดี  รอหะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนัจวา  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนูรนาบีลา  หะยีกะจิ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนูรอยฮัน  มะร๊ะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนูรอาษา  ยาโงะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนูรูลซากีนาร์  กาหลง โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  นูเตะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายบัลกีฟ  เจะเตะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงฟิตรียะห์  ดอฆอ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงยาสมีน  เจะมะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอัสมาวาตี  มะลา โรงเรียนบ้านปุโรง ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอิควาน  มะร๊ะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงฮันฟา  ดือราแม โรงเรียนบ้านปุโรง ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงฮามีซะฮ  มีซะ โรงเรียนบ้านปุโรง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงมัรยามา  มะยีแต โรงเรียนพิรยานาวินคลองหินวิทยา ยะลา ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะห์  เวาะเด็ง โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายฟุรกอน  เสนาชาติ โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายมูฮำหมัดมุสตอฟา  ปะจิ โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายอับดุลฮากิม  ดือราเซะ โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงอาดีละห์  ดะเลง โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 คณิตประถม
728 นางสาวซาอีดะห์  สะอิสะ โรงเรียนบ้านสะเอะ ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนูรอิฟฟะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านสะเอะ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงฟิรดาว  สาและ โรงเรียนบ้านสะเอะ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 นายมูฮัมหมัดซอลีฮี  สะเตาะ โรงเรียนบ้านสะเอะ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอินซานี  ยะยือริ โรงเรียนบ้านสะเอะ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายฮาพ๊ะ  จะกะปิ โรงเรียนบ้านสะเอะ ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงซูนีซา  ไอบอง โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงต่วนกูซัยฟะห์  นิปุเต๊ะ โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มาฮะ โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนูรียะห์  มะลี โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงรูไวดา  การีดอง โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงฮัสลีนา  แวสะแลแม โรงเรียนบ้านสะเอะ ป.6 วิทย์ประถม