รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไกรยบุตร โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมนัสนนัท์  ส่งศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณฐกฤต  เศิกศิริ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพีรดนย์  คุณสุทธิ์ โรงเรียนบ้านห้องแซง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัคจิรา  ลีปาน โรงเรียนบ้านห้องแซง ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายคฑาภณ  สมสีดา โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายฐปนวัฒน์  ดลเอี่ยม โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนดล  พาสุข โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพรชนก  เพชรไพร โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภคพล  หมื่นหาวงศ์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัทรธิดา  กางพาพันธุ์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญทวี โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเกวลิน  ตาวงษ์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจิรัญญา  พุทธประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชัญญานุช  คำพิลัง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงฐานิตา  มูลภา โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธนกร  แสงวงค์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายนรเสฏฐ์  สามัญทิพย์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายภานุวัฒน์  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงมาตารี  ไตรยวงค์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงวรัณญา  แสงวงศ์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม