รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  อุทุมพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตพัส  จิตตะยโศธร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายก่อตั้ง  อฤณฌร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิมพ์เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยช่วย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติภัฏ  จูมผา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรายุ  แสงส่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนม์อภิ  ดิลกลาภ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนิดาภา  ปิ๊บกลาง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนิตพิชชา  เชิดชูนิตย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชวกร  สิลินทา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชัญญา  ขลุ่ยลานหญ้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชัญญานุช  สมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชินกฤต  สุขนิรันดร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายฐานันดร  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณภาภัช  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณะจิน  เทพวาที โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัชชา  ศรีดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฏฐังกูร  ศิริชัยณิชากร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐพล  นฤมิตกริ่มกมล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทัตสอย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกร  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนพร  เพ็งพาส โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนิดา  วงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธิติญากรณ์  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนรเศรษฐ์  ทอนศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายนราวิชญ์  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนรินทร  วันวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนวิปรียา  โคช่วย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนัฐนันท์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปพิชญา  ปรางค์ปรุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปรารถนา  สุขอาษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปวันสิริ  สิริสุขะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปวีณ์กร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปวีร์  เยาวะศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปองคุณ  จันทรา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปัณณวิชญ์  จงมีการพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปิติภัทร  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเปรมวิทย์  วงศ์สุวพิชญ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  สุทันติกร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรพิมล  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพรรัตน์  ศักดิ์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพลอยปภัส  พลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพาขวัญ  เชียงหนู โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพิชญพงษ์  พงษ์ไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพิทักษ์พล  นาคศิริชัยกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภัทรดนัย  ทองมูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายภูบดี  ปัทมะรางกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภูว์ปรียา  สอนลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภูษณิศา  ยอดยศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายรชภช  สุรารักษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายระพี  ภูหนองโอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สาลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวิชญาพร  โยชน์เมืองไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธนะสูตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายวุฒิชัย  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายวุฒิภัทร์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายศิวกร  ทองมูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภกิต  อยู่แล้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายสิทธินนท์  สิทธิมณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พงษ์สนิท โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสิปปกร  ดวงจันทร์โชติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุชานันท์  สุวงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุพัชรสรา  คูหล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุพิชชา  หงษาวดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุภาพร  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  น้อยห้างหว้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอนงค์วดี  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอภิชญา  วิรุฬบุตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายอิสรา  อ่อนสนิท โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายเอกภพ  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกชพรรณ  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกนกรดา  ศิลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกนกอร  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกมลชนก  ปากคีบทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกฤตพจน์  กิติศุภวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤตยชญ์  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  นาคูณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกฤษดากร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกวิสรา  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกวิสรา  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีดาพรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำปานวล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญโยธา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกันต์กมล  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกันตวิชญ์  ประดับการ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกานต์กมล  จันเต โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกานต์มณี  ชัยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกุลธิดา  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเกราะเพชร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเกศสุรางค์  ไวยพจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงแก้วกาญจนา  แท่งหิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเขมิกา  วรกุลอภิวันทน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายคณาพงษ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงครองขวัญ  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจรรยพร  ณุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจอมพล  คำสีมา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ไชยบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจิตรลดา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจิรวัฒน์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิลลาภัทร  ทองจิตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเจษฎากร  คละจิตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเฉกชนก  เกษร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชนัญภัส  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชนาเมธ  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชนิกานต์  วาจาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชนิสรา  เสาะแสวง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชโยดม  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชลกร  จิตตะยโศธร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชลธิดา  โสภาวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชัชวีร์  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชัญญามัณฑ์  เจริญศิริสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชัยณภัทร  พาสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชิญญา  ฉ่ำมณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชิดชนก  กรมขุนทด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุตรบุญชู โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชุติกานต์  วรรณอุดม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชุติมา  สุรศร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายญาณภัทร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายฐานันดร  ทานะเวช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายฐิติโชติ  นาริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฐิติยา  วังชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณฐมน  สาราไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำน้ำแดง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐพิศิษย์  วรรณอ่อน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐภูมินทร์  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐวรนันท์  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐวรา  ญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายต่อตระกูล  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายติณณ์  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายเตชิน  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายทรงภพ  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงทอฝัน  จันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนกร  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนกฤต  บุญทัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนกฤต  อุตรนคร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนบูรณ์  สุมา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนศักดิ์  ชัยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนาคิม  อรอรรถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โพธิแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญญามาศ  พิมพ์มาตร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธัญพิชชา  นันเจริญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญพิชชา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยกมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารีบ่อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธาวิน  ชื่นประโคน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธิษณามณี  ปรางค์ปรุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธีรธร  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธีรวีร์  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนนทพัทธ์  ห้องแซง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนพณัช  วาปี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนรินทร์สรี  โพธิ์ไทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนลินนิภา  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนัธทวัฒน์  ธิมาชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนันทิพัฒน์  ห้องแซง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนันธิดา  น้ำใจดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนาคิน  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนาราชาพา  ทุ่มโมง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนาราภัทร  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนิชชัย  ชีพเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนิพาดา  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนิรดา  พลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายบัญญวัตน์  บันลือหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงบุญญิศา  สินทะสอน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงบุณยานุช  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปภังกร  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงประภัสรา  คงมี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปัญญากร  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปานชีวา  สารสร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปานปิ่นปาลินี  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  อุดรกิจ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปุณณดา  ลัคนวงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูมีสวย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปุณยภา  โพธิสาราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพชรวัฒน์  ลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพรมญาดา  ตรีกามน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรรณพัชร  ขันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพลอยพัชรี  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพสกฤษฎิ์  บุญนาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพอเพียง  บุบผามาลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพัชรดา  กีนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพัชรพล  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพัทต์ชภรณ์  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพันธุ์ธัช  พันธุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพาทินธิดา  นิลเปรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพาทินธิดา  วิภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชญากร  สุวรรณหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิชญาภร  พงษ์ไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพิภพภัทร  สอนถม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์อร  พิมพ์จันดา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ณโชคมีชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพิรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิศนภางค์  ศรีปทุมภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพีรกานต์  ภูหนองโอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพีรดา  ลากวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพีรยากร  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพีรวิชญ์  ป้องทัพไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพุทธคุณ  โพนงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภคิน  ณุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทร์ธัญภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทรศยา  ดิษฐสุนนท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัทราพร  โสธรารังสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภาคิน  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภาคิน  ไกรโสภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภานุวัฒน์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูมิภัทร  มุทาวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูมิรพี  น่วมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงมนีรัตน์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายแมนเทวา  กริชพิทักษ์เงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายยศภัทร  พืมขุนทศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ธิมาชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายยุติวิชญ์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายรชตะ  สุริยะศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรณกร  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรณยศ  บุญครองธรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรดา  มิระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรัชชานนท์  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรัฐพล  วิเศษแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายริโค โทมัส  วิลสัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงลภัสลดา  สว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงลลิน  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเลิศอักษรา  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวงศกร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวชิระ  สาลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรกาญจน์  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวรพรต  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรรษมน  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวราภรณ์  ลาหล้าเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวรินทร  โยชน์เมืองไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวัชรภรณ์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวัศยา  กุมภากูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวิทย์วิชญ์  ภักดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวิมลสิริ  จิตนิยม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวิมาลา  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวิรากาญจน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศรุตา  สีทา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศศิวิมล  จิตตะยโสธร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศิริชัย  หูตาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศิลาวุธ  แสนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศิวัช  โคตรสีดำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศุจีภรณ์  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศุชานันท์  ตาดทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศุภกฤต  แสนงวษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศุภภัญญา  บุญทรัพยฺ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศุภิสรา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสัณห์มนัส  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสิรวีร์  สิริงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสิริมา  ขายม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุจีรา  ลาดสะมัด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุธิดา  อาปัดชิง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุพิชฌา  กันหา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มธนาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุวพิชชา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงหย่งยี้  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอชิรญา  คละจิตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอรกัญญา  โอบอ้อม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอรรวินท์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอริสรา  อ่อนภักดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอลิชา  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอัฉรา  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอัศวิน  นามวาท โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอาชวิน  ยางงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอุนนดา  หลีจิ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเอภทร  ศิริอ่อน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเอื้อกรกาญจน์  สุรินอาสะวะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงไอรดา  แก้วหล่อน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนาภัทร  เสน่หา โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก ป.4 คณิตประถม
294 นายธนพัทธ์  บุบผา โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปกรณ์  แก้วคำจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายการัณยภาส  รัชต์ทองอนันต์ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายทินภัทร  พรมรินทร์ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงจุฬามณี  สุขแสวง โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนาวิน  ปิ่นวันนา โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพาณิภัค  หาสำรี โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายยศธศักดิ์  หัตถดล โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเอื้ออังกูร  ยิ้มธนมงคล โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายภาคิน  ดวงพุฒ โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายภานุวิชน์  สุวรรณหาร โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรรถมนัส โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจักรกฤษณ์  แสนวงษ์ โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนนทวัฒน์  ธุลี โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวิศรุต  คงอยู่ โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนิกานต์  สีชา โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนาธร  พงษ์ขยัน โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกษี โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุวรรณณา  สัตราวัด โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชนิตรา  ศรีหาคุณ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายชัยเรืองสิน  เคลือชาลี โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงชาลิดา  ไชยช่วย โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายณัฐดนัย  พงศ์พูล โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงทิพย์ณิรา  เอี้ยพงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนรกมล  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปาณิสรา  เพียรทำ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพรรณปพร  ป้องโล่ห์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงวรฤทัย  นำภา โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายศกร  จิตรมาส โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงศศิธร  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายกันต์ศิวากร  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยนา โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจรรยพร  หาญพังงู โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชิดชนกญาดา  ขันหล่อ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงญาดา  วงษ์โสภา โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธิชฌาธร  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปทิราสิริ  ใจเดี่ยว โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปรียทรรศิกา  ใจเดี่ยว โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปาณิสรา  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิชชาภา  กุลสอนบาล โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัทรภร  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรฐา  ภิรมย์รื่น โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงรินรดา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวรวิช  จักรไชย โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวิมลภัทร  คุณแสนใส โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศจีพัชร  สอนบุญ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายจิราวัชร  สุตคาน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายภาณุวัฒณ์  ดลสุข โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายศรัณย์ภร  พันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายสรรศธรป์  สุวรรณนำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงขวัญข้าว  แว่นใหญ่ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงขวัญฤดี  น้อยวังคลัง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วกุดฉิม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงช่อฟ้า  เนื้อมั่น โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธัญสิริ  ปัญญาใส โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนันท์นภัส  มีแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พยัคฆ์ทอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิชามญช์  โตจำเริญ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงมนัสนันท์  แม้นพิมพ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงมิญชญา  เอนกพร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวันฉลอง  ปกป้อง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิลาสินี  เข็มเพชร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศุภกร  ค้ำชู โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศุภกฤต  นามรุ้ง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุจิรา  บุระศรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  สูงรัง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเอมมิกา  กลมเกลียว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฐิติภา  เครือชารี โรงเรียนบ้านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฐวัตร  นุชชำนาญ โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพงศภัค  วงษ์แสง โรงเรียนบ้านสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพชรพล  ติ่งทอง โรงเรียนบ้านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพีรพล  บุญส่ง โรงเรียนบ้านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพุฒิภัทร  ทรมีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุธาสินี  สมใจรัก โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกัลยาศิริ  พิมพลีชัย โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายขจรเกียรติ  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณิชกานต์  ปัทมะ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายธนะวิทย์  สกุลพล โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธนาภา  พรมกมล โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายธราเทพ  อนันรัตน์ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนิราภร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายพีรดนย์  โขงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายสิริภัทร  ใจเด็จ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายกฤษณพงศ์  แนวชาลี โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกานต์พิชชา  การัตน์ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจิดาภา  สีลาลาด โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจุฑามณี  สีลาลาด โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธนพรรณ์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธรรมนาถ  สมภารเพียง โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนัทวิกา  ปัทมะ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายปกรณ์  บุนระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปรรณปัณณ์  บุตตะไมล์ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพัชราพร  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพีชญาดา  นามสีลี โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวิภวานี  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสกลพัฒน์  พิมพ์ภาค โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอภิชญา  พรมกมล โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอัครณัฎฐ์  นามสีลี โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกนกลัดดา  เพิ่มพูน โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกรกมล  เชื้อศุภโรบล โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายกฤษฎิน  เพ็งเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายกำภู  พีรวัสตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายธนิสร  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธีร์วรา  มุ่งงาม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายปัณณทัต  เมยมงคล โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงปานตะวัน  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายปิยากร  แสนมนตรี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายพงศกร  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายพิชญุตม์  แสงเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายภควัต  ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายรัฐภูมิ  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงรินชยา  ซายซ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายวชิรานุสรณ์  แก้วโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงวันวิสา  ขุ่ยลานหญ้า โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงวิชญาดา  หนองขุ่นสาร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสุวิภา  สีทาแก โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอชิรญา  แสนสุข โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ไพร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผุสดี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกุญช์ชญา  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงแก้มหอม  แสนมนตรี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงฉัฐสุฎา  ปัญญาจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชญาภา  มารมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิเวก โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณิชานันท์  กองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนพัฒน์  โสมณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนันท์นภัส  เนตรวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนันน์นภัส  จันทคง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายบรรณวัฒน์  บุญชม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปภาวิชญ์  ผิวแดง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปาณิสรา  ผึ่งมุก โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชญาภัค  น้อยวิบล โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพิสิษฐ์  จงสถาพรพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภูณิรัฐ  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวชิรวิชญ์  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวชิรวิทย์  นิลละมัง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวราภรณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวีรภัทรา  จันทร์หยู โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุกฤตา  พันธ์เลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายโสภณัฐ  กุบแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกัญจนพร  ศรีพนาพร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกันยกร  สุนทรารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายฉัตรมงคล  บัวศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายชัยอนันต์  แสงกุดเรือ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงญาณาธร  เรียบผา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายณตฤณ  พลวิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณนิดา  บุญเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายณัฏฐกร  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ไชยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงตวงพร  อ่อนแสง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธนภัทร  ตั้งศิริสุข โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายนภสินธุ์  ภักดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนันท์ทิชา  ฝ่ายเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายนิติธร  พารา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงปภาวรินท์  องอาจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายปัญญากร  หมอยา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายพัชรณัฐฐ์  แสนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายพิชญ์นภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายภควัต  ศีลธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงภัทรปภา  ลิ้มธนาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงภัทรพร  ประสานแสง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายรัชพล  ยงกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายวชิรวิทย์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายวิริทธิ์พล  ขจัดมลทิน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายศตคุณ  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายศิระวิชญ์  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงศุภิสรา  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายสิรภพ  โรจนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายเอ็มเมอร์สัน มาร์ติน  เร็ททิก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกลวัชร  อุปริวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกวินภพ  หาระวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกิตติชัย  ส่งสุข โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกุลนิภา  ไชยรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเกริกชัย  มัชฌิมา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงขญานิน  ส่งศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจรัญพร  โสตะวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายจิรายุทธ  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชนาภา  ยาวะโนภาส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายชัยกร  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายชัยกฤต  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หงษ์มณี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สัมปันโณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐชญานันท์  คำเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐชยา  สาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฐชยา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐทิตา  เวฬุวนาธร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฐพัชร  อรชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงทัชชภร  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนกฤต  จัตุรงคพลกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธนกฤต  จิตรภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนเกียรติ  ยาวะโนภาส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนเดช  บุปผาสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์ไกร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธนาภา  จำปาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธวิน  ไสยปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธัญกร  อัครเสริญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธัญญภูมิ  อัครเสริญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธีร์จุฑา  จันทรเนตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีรภัทร  พรทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนภัสรพี  มาตขาว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเนติภัทร  อุตอามาตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงใบบัว  ทัพจันทรื โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปณภัทร  ศรีวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปริณดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปวริศา  ศรีนูเดช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปัณณวัฒน์  เขียวศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปิยะธิดากรณ์  ศรีบัวลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปุญญาดา  วรฉัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพลวัฒน์  เวชกามา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพัชชา  เกาะน้ำใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพัชรากร  แสนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพัสกร  ขยันทำ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิชญาดา  รังษี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุฉายา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  สอนลิลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพียพิมเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประสมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพีรดา  ลิ้มประสาท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันใด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงรดา  ศรีเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายรพีภัทร  รังไสย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายรัชวินทร์  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวรรจชนก  ยอดดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวัฒนัย  ศรีวสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวิรดี  ชาญพินิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศิริยา  ทองวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสิตานัน  คำนนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสิริยากร  เกาะน้ำใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุภัทรชา  คำเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เรืองตระกูลกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอริญาภรณ์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปรียาพร  โชคสิงห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
544 นายชินดนัย  แก้ววิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภาพสุนทร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธนวัฒน์  พันเดช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม