รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์ฟอง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรณ์ปารณีย์  อุปวงศิลป์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิรัชญา  พินิจวนาดี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  กมลศรี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณฐิตา  ทองสกุลศิริ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีป้อ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐภัทร  ธิดาสบเมย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วดับภัย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายนัทธนันท์  บัวเย็น โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเบญญาภา  กุศลหิรัญ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปภาดา  คงแก้ว โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายภูมิพัฒน์  พันกับ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสาริสา  กาญจนาปกรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิมุข  คำน้อย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฮัซนีญ่า  อร่ามวงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชมน  สกุลวนาการ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกมลธิดา  พรชัยโรจน์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกฤติญา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายกัจจายน์  โชคฤทัยวัลย์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณฐมน  ตาไฝ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณฐมน  วิชชโลกา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณัฐทพัฒน์  เทียนประพันธ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐนันท์  มีมิตรภาพ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปรัชญาภร  บังวัน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปุญญิศา  วัฒนบท โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพรนิภา  บังอร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ชา  รอดเรืองสันต์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงโมรียาห์  อิทธิกมล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์ฟอง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุมินตรา  อินผัด โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เลิศนิมิตรบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ธนาโสวรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเขมจิรา  คำดี โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐิติยา  นิลละออง โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐวัตร์  วณิชย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไผ่วิทยาคุณ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายสิริชัย  วณิชย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอรจิรา  เกื้อกูลยศสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกรองเกียรติ  ศรีคุ้มเกล้า โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายคุณากร  เลิศสุนทรกิจ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชนน  ใจสดสวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พงค์นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพิมพกานต์  วงค์น้อย โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายโยนา  เปาหย่า โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวันใหม่  จาตุมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชยาภรณ์  วิเศษนที โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชลธิชา  มูลนิธิ โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชลาธาร  มูลนิธิ โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงฐิติวรดา  พิริยะกมลพันธุ์ โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐวิภา  แสนละ โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเบญญาพร  ผาปิวัน โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปพิชญา  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงมีนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวรเมธ  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุชัญญา  มุนิกุล โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสุวิทย์  ดวงชีวิน โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุกุลกิจ โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอรอุมา  สุขสันต์วิมาน โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพสธร  เขาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายพีรณัฐ  บุญคำมา โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวริศราพร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วโกมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  บงกชลาวัณย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐิติวุฒิ  กันทะวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปวีร์ลดา  ดาราทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงผ่องพิศุทธิ์  คำปวง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพรชนก  รัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุภัทรธีรศักดา โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพีรวิชญ์  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัทราพร  ชมพูทาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงรักษณาลี  ยืนยงนิธิสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรัญญา  ถาวรคงสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศศิธร  ภมรพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุธีร์กานต์  วิทูรย์สัญจร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ต้าวแอ้ม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายโพเอ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านป่าหมาก ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายอิสระชน  น้ำใจธาร โรงเรียนบ้านป่าหมาก ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงผกาพรรณ  สกุลลิขิตพัฒน์ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีภูธร โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวภัทรวรรณ  ไพรฟ้าพนาธาร โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวสุนิตา  พัทธวณิชกุล โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกัลยกร  มณีภูธร โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชมพูนุช  หมี่เปือย โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณิศา  - โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงตรีทิพย์  ต่อบือ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนภาพร  พรกิจวัตร โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงบุญยานุช  บุษบาศรีไสว โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงรวิพร  บุษบาศรีไสว โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวิภาวดี  สุดสวยกระสินธุ์ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุณิชา  บุษบาศรีอัมพร โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ป.5 วิทย์ประถม