รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนัฑ  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  หวานมีรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกลมรัตน์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกษรฤญ  สุทา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คีรีเกษตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันต์กมล  ราชผิว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัลญ์นิชกูร  อุดต่อม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานต์สินี  เนตรสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติศักดิ์  อัญชัญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกุมภาภรณ์  ฐิตินันท์วรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายขวัญฟ้า  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเขมจิรา  ชูตน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคณินทร์  อภิวงษา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจริยกัญจน์  เดชวิไลเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจันทการติ์  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายเจตนิพิฐ  ปุญญติวรัณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฉันท์สินี  คัมภีร์บรูณา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนัญญา  อินงาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชนาภัทร  บุตรเวียงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนิภรณ์  นารีสกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชินท์ณภัทร  ทัตสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชินวุฒิ  แสงหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชุติมันต์  ธนะปาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชุลีกาญจน์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณริดา  ลิ้มวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐกร  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐกร  แสงจันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐกิตต์  จันทรแจ่ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาทำนุโชค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรรณสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายเตวิช  อมรใฝ่มงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนบดี  โชคเจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนเรนทร์  สร้างสรรค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายนเรศ  สร้างสรรค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนลิน  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนลินนิภา  ลิขิตรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนาราภัทร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนารีย์รัตน์  ธนาชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบุญญิสา  โสตยิ้ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบุรฑริกา  ชัยเทพ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเบเนดิกต์  เกียร์กิติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปกรณ์  กันจินะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปณิธาน  โพธาบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงประกายฟ้า  จิตเมตตาบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปรานต์ธรนันท์  ถาอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปวีร์พล  นิลอุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปันวรัตน์  ธันยณภพ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปางบุญ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปีรติ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายเผ่าพงศ์  ปรีชาเมทนีกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพิชญะ  ศรีธิเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ตยาคีทาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพีรพัฒน์  พันวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพีรภาส  ประชาเรือนรัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายภูมิพัฒน์  มุ่งมลพลเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายยานุภาพ  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรดา  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายรัชกร  ชาติตระกูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรัตินันท์  ไพรนาคทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  จันปาลี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายเลย์มัน  ฟลูเบิร์ก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวรัท  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายวุฒิภัทร  สุริจันยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศุภิสรา  ก้างออนตา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสิงขร  สุรขะวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายสุพศิน  พาณิชย์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายสุรนันท์  เหลืองเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายอภิวิชญ์  เกษมนิมิตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายอิษฎวิศว์  สิทธิโกศล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอุรชา  ทวีเกษมสิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกชกร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกชวรรณ  ลาภยศพิบูลผล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกนกพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกมลชนก  ศักดิ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกรปรียาณัฐ  ว่องไวกุลนาถ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกฤตยา  พนาสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกฤติเดช  แสงดาวนิล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤติพงศ์  จั่นวาคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกฤษณะ  สิงห์พรหม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกฤษตฤณ  เศษธนู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกวิน  วงค์สำราญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เบาะสาร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกันตพงศ์  เล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกันตา  เพ็ญตา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัลญาณัฐ  นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัลยกร  ปุ๊กละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกิตติชัย  มุกวิมลมาศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ต่าหมือหลือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเกวลิน  นิมิตรภรณ์สกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเขมิสรา  ประสิทธิ์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยมุง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิตตานันท์  ห่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีแกวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรัชญา  เขิ่งภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายจิราพัชร  มั่นอารีย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชฎารัตน์  ฤกษ์ถนอมศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชยิสราพร  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงช่ออัญชัน  งามเมือง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายฌัชวินทร์  อิทธิศักดิ์ธนเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาณิน  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาณิศา  กุลทวัลถ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัชชนิกา  เรือนเป็ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณัฐพัชร์  เทียนไทย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณัฐภกร  ซอแอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายตรัยรัตน์  สุปันโย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเตชัส  จันตบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนกฤต  วนากุลพิทัก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนณัฏฐ์  วงษ์จิราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนา  สิทธิ์คงตั้ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนาพร  อะริยะธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธนาภา  คำใสปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทิมเจียม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธัญสินี  บูรณะธนสาร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีรกานต์  สิงขรสิริเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธีริศรา  ณ มาดคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนริศรา  เชยวัดเกาะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนฤภร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนลินนิภา  ปัญญามหาบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนันทิตา  อินยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนีราภัทร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงบุญญาพร  อินต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเบญญาภา  เขิ่งภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปกาศิต  ชอบมณีแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มั่นประกอบบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปรัชญากร  ทรัพย์สิรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปรียาดา  ปันทะรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปวีณธิดาต์  เอี่ยมกระสินธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปัณณธร  ของโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายป่าใหญ่  สุคำภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปิยปรายญ์  มุ่งพลเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปิยาพัชร  อินกองงาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปุญญิสา  จรัสพรศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเปมิกา  มากมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงไปรยา  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงศ์สฤษฏิ์  สรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพชรพล  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพัทธนันท์  พงษ์ปัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพาริณี  จอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่สมบัติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดชไพรพนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพิมศิริวรรณ  ปรีดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภานุวัฒน์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภาวิดา  เมธาศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภูดิศร  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภูริช  ธนวัฒน์วงษา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภูริชญา  แก้วปิยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์เชิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงมัลลิกา  เป็นมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมินทร์ลดา  กัณฑา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายรณกร  มณีรัตน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงรมณีย์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายรัชชานนท์  ธุวตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายรัชชานนท์  เรืองธีรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงลลิตา  สานุวิทย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุริยน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวรปรัชญ์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวรรณรดา  ปัญญพัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรัญรักษณา  นิยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวรัตม์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวรายุส  กวางทู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวริศรา  สินธพทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวัชรากร  ภูมิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวันวิสา  อารยะบารมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวิสสุตา  จรรยาสูง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศตพร  เคียงคู่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายศักดิ์มงคล  มงคลเกษตรทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายศุภกร  สุทธิจิตผ่องใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภกิจ  คลองบางลอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสรธร  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสวิตตา  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสิรวิชญ์  หยกฟ้าวิจิตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุตาภัทร  หมีจันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุนิศา  วงศ์เชิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุพัตรา  มงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุพาพร  ณานชีวินสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุพิชชญา  เขิ่งภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุพิชญา  กองวัฒนาสุภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่ซ่อง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสุริยฉัตร  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอดิศร  แพงคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอนัญญา  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอนันตญา  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอภิสร  นามธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอริสา  อาทรเกตุ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอานนท์  ศิริบุญมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอารายา  สุโท โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอิงฟ้า  ชมมีลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอุดม  ไสยกิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอุเทณ  ไสยกิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายเอกรษ  โพธิกนิษฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจรัญพร  สุเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีสล้าง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณพิชญา  อาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายปัญญากร  ผาติพรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปัณฑิตา  เปล่งปลั่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิชญา  ก้อนคลังทอง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายพีรรัฐ  ประชาเรือนรัศมี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวิชญาพร  กำไลทอง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกานทิดา  สุปินธรรม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเกษสรี  เสถียรภาพสกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิรกานต์  รักษ์เนตรมณี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขจรบุญบำรุง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงทิพวรรณ  จิตสง่าไพศาล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนวนัฐ  อภิธรรมมา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงบุญนิสา  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพรวดี  สูงรุ่ง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมพ์รตา  โอรสไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวาลิกา  วนาคีรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสโรชา  กรนำโชค โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกนกวรรณ  นามเขตต์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายก้องเกียรติ  ทุนอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โกศลปลั่งศรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกีรติกา  อุ่นเมืองใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกีรติญา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงขวัญธิดา  สีวลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายจันทร์ธวงค์  ศิริโชควิลัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายจันทร์ธวรรณ์  สิริโชควิไล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายฉันทวัฒน์  บุญมาตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัญญาฟู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงชนัญธิดา  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายชยพล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชยาภรณ์  ต๋าสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงชัญญาวีร์  จองคำอาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายชานนท์  แซ่เฒ่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายชินภัทร  แซ่เลี่ยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงฐิติวรดา  กอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณัฐธิดา  เลาซี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐนันท์  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐวรรธน์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณิชา  ทุนยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงเดือน  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายเตชินท์  เตชะปาระมี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายทัตเทพ  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธนกร  แซ่หยาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธนกฤต  มะโนขัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายธนพล  แก้วกัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธมนวรรณ  อริยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายธัชนนท์  ปู่ชิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายนิติธร  จุลละปิยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนุชซาฟา  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงบุญยวีร์  นันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงเบญญาดา  ป่าไม้งาม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปริยากร  วงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายปัญญากร  พิพัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปัณชญา  แก้วพนัส โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายปารย์  อุสิทธิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพกุลกาญจน์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายพสุ  กมลนัทธา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายพัชรพล  ปู่ชิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพิชญดา  หมื่นบุญตัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงภัณทิรา  คำเสน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภัทรปภา  ประภาเวสัง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงโมริยาห์  บัวบาล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงลียา  ศิริลาภา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายศรัณยู  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายศรันย์ภัทร  ชัยวัฒน์ทวี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายศักดิธัช  ผางแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายศิรวิทย์  รุ้งรังสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศิระภัสสร  จันปะพนาไพร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงศุทธินันท์  สีฉว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงโศภนิศ  อินทสาร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสายรุ้ง  เกียรติกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุภาวิณี  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอนันตญา  เปลี่ยวปลอด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอภิสรา  โรจน์ทนงค์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอรญา  สีฉว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงอันธิกา  สกุลเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอัมพร  ลุงย่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายอิทธิกร  เอกตาแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกมลเนตร  เฮืองใส โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทุนอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกฤดากร  จิรัฐิติวิชาไชย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกฤษติฉัตร  ศรีเกษ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกวิสรา  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญณัฐ  วนารุจี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต๊ะนนท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หม่องเซ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกัญญาภัค  เปลื้องพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เบียผะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แด้แก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญณภัทร  ต๊ะมัง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกิตติชนม์  ยาวิระ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกิตติญา  แซ่ซิง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกิตติธัช  ลอชื่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงเกวลิน  นวลเตอะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงแก้วทิพย์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายขจรศักดิ์  โหล่เจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายคมกฤต  สุจริตพรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจิรภัทร์  โภคินจารุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิรวรรณ  สิริพรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจิรายุ  รุ่งรัตน์พงศธร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงโจลิน  ซี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชนจันทร์  เพชรงาม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชนันธร  สมนวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชลีกานต์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายชานนท์  อินต๊ะนวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชาลิสา  สีฉว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายฌาฎา  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงญาดา  พนิตย์พรกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฐิติกานต์  ก้องเกียรติเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฏฐ์จิรา  แสงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์รวิช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์นวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐปพน  อินทจักร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐวรา  แซ่เถาะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐวัตร  เลาจัง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ตุ่นวิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมจักร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐหทัย  วิลัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายดนัย  วนากุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงดาราธิป  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงตวิศา  จุลวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายทรัพย์มงคล  ดำรงชีพ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงทอฝัน  บุญค้ำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงทัศนีพร  ธรรมใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายทินกร  หวุ่นนะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายทินภัทร  เป็งเมือง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายทินภัทร  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายทินภัทร  แซ่หลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายทิวัตถ์  สันติ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนโชติ  เดชะบุญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนวัตน์  ผ่องพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนศักดิ์  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธรภัทร  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธราเทพ  ชีวาแสนสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธิติมา  ปินตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธีรศักดิ์  อุปมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีระรัตน์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายนภัทร  เขียวพรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนลินนิภา  ปานจิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนิธิกร  พิชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนิวาริน  วรรธนะโยธิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงเนตรชนก  สิทธิ์คงชนะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายเนติพล  ชนะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงใบเตย  วงค์ดนัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปภังกร  บุปผา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปภัสรา  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปรัชญา  ปูอ้าย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปรินทร  คำปาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปวริศา  ติวรรณะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปัณณวิชญ์  กูนะกุง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปานทิพย์  เตชะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปานไพลิน  วิทธากุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปิยดา  เลิศคีรีชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเปศล  ทักษิณากุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงไปรยา  เลาต๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพงษ์พันธุ์  จองคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพนิดา  ชญานีดิลก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพรไพลิน  สุวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่ซ้วน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพัชรินทร์  เสรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชชาพร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิชญารัตน์  แซ่หลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพิชยเทพ  เลาซี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพิพรรธ  ลือเน่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิราภรณ์  วารีรำพึงเพลิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพีรธัช  ปูชิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนภุมมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพีรวิชญ์  วรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภคพงษ์  วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภควัฒน์  ชายชาตรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภวิศ  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงภัทร  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภัทรพล  วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภัทรภูมิ  พากเพียน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภัทรวิช  เมฆมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภากร  คำมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภาคภูมิ  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภาสินี  จ๋าวเสรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภูบดินทร์  มัยเกษตริน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภูมิ จำปาเงิน  แอตคินสัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภูมินันท์  สืบกาสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภูมิรพี  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่หลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเมษยา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงยุภาวดี  จุ๊ดิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรดา  แซ่เหลี่ยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงรดาณัฐ  กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรังสิมา  ปภินวิชพนา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายรัชชานนท์  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายเรวัฒน์  แสนย่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรัญญา  ไพรวนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวรินทร  พิพัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวัชรวิศ  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวีรฐา  รวมไทยอารี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวีรวัฒน์  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศศิประภา  สง่างาม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศิววงศ์  เลามี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศิวัช  สมุด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศุจิกา  แซ่ฉี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุภพิชญ์  แก้วธารากุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายศุภวัฒน์  หนั่นใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสมชาย  แสงสาม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสาโรจน์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสนาหลวง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุพัตรา  ทาปัญญา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุพิชญา  กันใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุพิชญากรานต์  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสุรชัย  จำรัส โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายสุรยุทธ์  วงศ์มณี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายหลาวแดง  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอภิชญา  กุษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอภิญญา  หนั่นใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูตาเพิด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอัญญารัตน์  แก้วยิธิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอาทิตย์  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอาหลง  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอิทธิกร  สาระวิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกนิษฐา  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นนท์ธารี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกันยารัตน์  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกุลจิรา  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายกุลชาติ  ชนิดกานนท์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงเกวลิน  นนท์ธีระกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงแก้วกัญญา  หมอแอ๋ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงจอมขวัญ  เนตรผาบ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วังธิยอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายจิรายุ  กัมปนาทดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงชนาพร  ภูดิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายชลิต  โชครติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงชัญญานุช  รุจิธนนัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายชัยวัฒน์  ลุงกือ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงชิณญานุช  ชุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายชินพัฒน์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงญาณธิชา  เงินเหมย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงญาณิศา  ปาริฉัตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายณชรัฐ  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายณัฏฐชัย  จิระรัตน์พิศาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฐพร  สมคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงเดือนอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงทัตชญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายทัตพงศ์  สรณ์สิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายทินภัทร  พรชัยวสันต์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายทิวัตถ์  วงศ์วริศาธาดา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายโทมัส  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายธนภูมิ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูธฤต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงธัญญารัตน์  หมื่นยุทธ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายธีรเดช  ภาสวรโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายธีรัตม์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายนนท์ปวิธ  ธิดาสบเมย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนันติกา  วงค์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนิชาภา  บัณฑิตอนุกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนุชวรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงเบญญาภา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายปาณัท  อริสราวิกา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงเปมิกา  สันติบารมี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงพรธิดา  ภมรโชคแสนไพศาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพรธิมา  ทำกิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงพรลภัส  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายพสิษฐ์  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพานิภัค  ลาวมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพิจิกา  บุญญานนท์โชติ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงพิชญานิน  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพีรญา  ทะสะโส โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงพีรดา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงไพลิน  มุ่งศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงภคพร  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงภัทรวดี  ชนัตนันท์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงมอญจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงมัทนพร  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายมินนี่  แซ่หย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงเมชญา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงรักษิตา  ธนชา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงวิภารัตน์  หอขุนทด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายศิวกร  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงศุกร์สกาว  เค็ตโลก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายศุภศิน  กิริยามงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสิรินภา  คีรีคามสุข โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงสิสราญ  สิริทัศน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงสุทินา  สิริปุณยธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุวรรณี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงแสงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงอรวรา  ปันคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายอิทธิภัทร  น้ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายเอกพจน์  วนาดรกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงกชกร  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกัญจนา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  นนท์ธีระกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกิ่งกมล  ชัยลำพล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นายกิตติคุณ  จางจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเกศรา  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงขวัญชนก  มวลมาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวคำน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงจรรยพร  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
502 นายจิรานุวัฒน์  เวียงดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงจิราภรณ์  ซือมะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวจุติทิพย์  แสนย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นายชนุดม  โรจน์เกษตรสิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวชลธิดา  ชัยธนาศรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายชัยนันท์  ชูสุขศรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวฐิติชญา  หว่างไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายณัฏฐากร  ทรัพย์สกุลถาวร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณิชภัทร  โศภิษฐา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณีรนุช  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
512 นายทศางค์  จาดิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงทอฝัน  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
514 นายธีรภัทร  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายนนทกร  นิฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นายนพกร  พันธ์พิมาน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
517 นายนพณัฐ  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทวีเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปนัดดา  ทวีธวัลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปวาภรณ์  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงเปมิกา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงผกายทิพย์  รินเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายพงศ์เทพ  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวพรทิชา  เลามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพรพิมล  เทิดธรรมสิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายพัชรพล  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพิชสชา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวพิมพ์สุภา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายพีรชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงฟ้าใส  มุ่งศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภารวี  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวมนชนก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวมาลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายรัชนนท์  ภมรโชคแสนไพศาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
538 นายรัฐภูมิ  ศรัทธาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวลลิดา  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวรทัย  จองส่วย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
541 นางสาววรรณา  ภัคพรสิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาววรัญญา  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นายวีรโชติ  เรืองโลกาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงศุภากร  เลาหลื่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวสมหญิง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวสโรชา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นายสุธินันท์  ปูเหล็ก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ซ้วน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวอภิสรา  วุฒิวงศ์วนกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอมรกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
552 นายอมรเทพ  วรรณไตย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอริสา  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
554 นายอะเลผะ  หลุยจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกมล  กิจโดมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกฤชยารี  ผาเลิศสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ทาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกวีราช  ภาคินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุจะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกุลเดช  ณัฐกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงขวัญตา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายจารึก  ไพรบุญเสริม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชนพัฒน์  คำสุข โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชนัญชิดา  พงษ์จักร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชนิดา  โภชนา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชวัลวิทย์  เอกวัฒน์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายชินพัฒน์  ซียู โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชุติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐกานต์  ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐชนน  วนาพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฐธยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐรัตน์  วงศ์วัชรบูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณิชมน  สุปินะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเตชินท์  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงทิฆัมพร  นิธภัสร์สกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธนากร  คงคาใส โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธนากร  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงธัญญานุช  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธัญพิชชา  เถาวัลย์ไพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธินิดา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธีรเดช  ภัทรกิตต์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายนครินทร์  รุจิเดชาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนลิน  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนันทิกานต์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนานา  แซลี้ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงน้ำ  กุลวรกานต์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่หว่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปณิดา  ตุ่นจาเรือน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปภัสมณฑ์  เลิศนราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปรียานุช  หม๋องเอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพงพัทธ์  ธีรัชต์ชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพฤกษา  ยอดนิปาน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพลหาร  พงศกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดชธงศรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิรัล  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายเพชร  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายฟ้าสาง  แซ่ม้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภัทรดา  ชนัตนันท์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภัทรพล  อวดสม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภูตะวัน  ภูมิชัยกุลนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงมลฑกานต์  กัมปนาทวิจิตกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเมฑิตา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ธนาอนันตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวลัยพร  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวันชนะ  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายวิกรม  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวีรณา  ไพรบุญเสริม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวีรพันธ์  วีรวงศ์ชาตรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวีรภาพ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศรัณย์  ภิญโญพงศธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศรันย์พร  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงศรุตยา  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายศรุเทพ  ภัทรกิตต์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศิวัชญา  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงศุภาลิน  นายหว่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสโรชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสีวิกา  พิชิตประติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุวัฒน์วงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุธาวี  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
624 นายหยาดภพ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอติชาติ  วนัสวจี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอนุวัต  อรุณธรรม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอรจิรา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอรรณพ  สถิตถาวรกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงออมมี่  ศรีบำรุงไทย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอัมรินทร์  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกวินธิดา  ผ่องสวน โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงกัลยกร  ทาวิทะ โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายณัฐภัทร  วรวัฒน์ชัยกุล โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายเทวลักษณ์  บุญทา โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายธีรชัย  แซ่จาง โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงนันทิกานต์  อมรเทพ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปุญชญา  หัวเมือง โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายพจนพงศ์  บุญทา โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงภาวิตา  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงมานิดา  ต๋าฝั้น โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงมินนา  เวียงจันทร์ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงรติมา  - โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายวัชรกร  ตอพนากุล โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายวีรภัทร  ลุงแดง โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายสมชาย  ก้องวรกุล โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกมลาพร  เชียวทร โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกฤตนัย  ศรีศิริ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกษมินทร์  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดำรงเกียรติพนา โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายคณัสนันท์  บริหาร โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจุฬามณี  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชฎารัตน์  - โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชนิสรา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฐกานต์  ด้วงศาลา โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณัฐวรรธน์  สวัสดิ์วอ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงติ่นส่า  ทองเย็นแท้ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเตชินท์  ไชยนา โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนกฤต  มุ่งหิรัญ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนภัส  - โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนภัสสร  ต๋าฝั้น โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนาราทิพย์  ใกล้แสงธรรม โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายบุญฤทธิ์  ผิวผัน โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพรหมลักษ์  บุญทา โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพัชญานุช  ธันยวีร์โภคิน โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิมญาดา  อินต๊ะ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงภีรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  รัตนจำเริญ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงรัตติกาล  อมรอาจหาญ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวงศกร  คำปาวิละ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวรรณนิภา  ไพศาล โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศศิกานต์  กริงมาดี โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศศิประภา  ใจยา โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายศุภศิษฎ์  ปามา โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอันดา  ทวีวงศ์เพชร โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอัศนี  แซ่ซง โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอารียา  คำเขียว โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายจักรเทพ  หม่อแปล่ โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงณัฐวดี  ฤดีพรพรรณ โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณิชนันท์  ใจดี โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายปกรณ์  ปัญญาเฉลิมชัย โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายวิชชากร  น้อยเซอ โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงศรุตยา  สถิตสุนทร โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงศิรินธิรา  รัตนานันท์รัศมี โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายกีรติ  ไกวัลอร่ามแสง โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายชยากร  กอบรุ่งพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชัญษา  ก้อนตั้งตรงจิต โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปรินดา  สกุลวนาการ โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพรชัย  พฤกษาอโณทัย โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงมาลัย  ดำรงเดชากุล โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายศิริโชติ  กมลอุดมสม โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสมิตตานันท์  พลเดชวิจิตร โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุธิตรา  โยพา โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายโสภณัฐ  คงงานถาวร โรงเรียนบ้านหว่าโน ป.5 วิทย์ประถม
698 นางสาวพลอยไพลิน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงกมลพร  พิวัฒน์สกุล โรงเรียนบ้านแม่สะงา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายจิรกร  ชนาภัทรวรโชค โรงเรียนบ้านแม่สะงา ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงฝนทิพย์  กิจติยะกุล โรงเรียนบ้านแม่สะงา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพรไพลิน  พิทักษ์สถาพร โรงเรียนบ้านแม่สะงา ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงพรรณพร  ยุ้มหวาน โรงเรียนบ้านแม่สะงา ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายสุวิจักขณ์  นิมงคล โรงเรียนบ้านแม่สะงา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายภควัฒน์  จามจุรีย์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงมะลิ  - โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายชยพล  พิศไหว โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพรรษกร  พุทธราวุฒิกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงมุสรินยา  หลีดินซุด โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เครือป้อ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศิลา  - โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอมลณัฐ  คำจิ่ง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายชนกันต์  สุธรรม โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองคำ โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายวรวิทย์  การนา โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.6 คณิตประถม
716 นางสาวรัญชิดา  บุญกิติ โรงเรียนบ้านแม่ละนา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงเขมินทรา  สุพสิณ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงธัญชนก  พรชัยวสันต์ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงวีรเวธน์  เกศทิพย์สุคนธ์ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงสุทธิดา  ปิยชาติโชติกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายกฤตภาส  กันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายกันตพล  รณะบุตร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายกันตพัฒน์  คำคง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายกันตินันท์  สังข์พระ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกียรติคุณขจร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายคงสิน  ภักดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายครองพล  สุนทรพานิชกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายจิรวัฒน์  คำธิยะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  กวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญชัยไพรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงชัญญานุช  ณะรงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายณตฤณ  บุญแก้ววรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายณัฏฐ์  ภูทะศิริ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณัฐฐา  สอาดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายณัฐฑวัฒน์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงณีรชา  เลขาวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายทัศนนัย  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายธนกร  หิรัณย์สิริมาศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายนคร  วรรณธร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงนันท์นภัส  คีรีทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายปฐมชัย  วงค์โต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายปุญญพัฒน์  เลิศพิมุกต์สกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายเปี่ยมบุญ  เปี่ยมเมตตาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายพรเทพ  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงพรรณปพร  กวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงพาขวัญ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงพิชชา  กองวงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายพิตรพิบูล  สุมะนะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงภิญญดา  ปุญโญปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงโยษิตา  โอภาสงวน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายวริทธิ์  นาถนันทน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขยันดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายศุภณัฐ  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงสัณต์ฤทัย  มิสิจรัสรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายสิทธิพล  ตฤษณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายอนุวัฒน์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายเอลีชา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงกมลณัท  อนุชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกมลเทพ  เฉลิมพันธ์บุญชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายกฤษกร  วิชา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายกฤษฎา  พนาสมบูรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกัญญพัชร  ตฤษณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญมาเมือง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หล่อเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงษา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกัลย์ณิศา  ศรีเผ่าเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีศักดา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชมพูนุท  ตรัสวงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงชลนกาญจน์  แก้วกองบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายชวกร  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงชัญญาภัค  ช่างฟิต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงชุติกา  ภัคพิภัทรา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณเดชน์  ใจนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ป้อมป้อง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณัฐกร  มณีวัฒนพร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณัฐนันท์  ใจหล้า โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฐพรรณ  โรจน์มณีบรรพต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณัฐพล  ใจน้อย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายณานภัทร  จองนัน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงต้นน้ำ  วงค์ใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  วรรณธร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธนธรณ์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธนธรณ์  สายจีน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนพนธ์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธิวาพร  ธัญญรัต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายนพพล  คีรีปรีชาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนลินนิภา  กวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายนันทพงศ์  กิตติรัตน์สุนทร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายนันทวัฒน์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วงค์ตาผา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายบารมี  บรรเรียนกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปัณณพร  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมมาแบน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพัชรินทร์  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ชูตน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายวงค์เปี้ย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงฟ้าสาง  บุญมาดำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงภัทรภา  มโนวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภาวัต  วีรวรานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายเมธวิน  สิทธิโลก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงรักยิ่ง  จิตจง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงรัญชนา  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงลภัสปาลิน  นามสม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายวรปรัชญ์  กีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายวริทธิ์นันท์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิทย์วิบูลย์ผล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายศตพล  จันระวาง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงศรตยา  นาคนิยม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายศศิภาค  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายศิรภัสสร  คำผง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศิริกานดา  เทอดธรรมไพศาล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  บุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงโศภิษฐา  ปิ่นประไมล์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายสรธร  บุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายสิทธินนท์  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายสิรปุญ  ดารารัตติกาล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุชานาถ  นฤมลนภากร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุภัทรตา  ไพลินเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายเหมี่ยน  ตุ๊คะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอนัญญา  สุธีพิเชฐภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายอภิมุข  จุลบุตร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอารียา  ศรีเกาะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอิ่มบุญ  เปี่ยมเมตตาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกรกฎ  วิริยภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายคณิศร  เวียงเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายจิลลาภัทร  สันติกรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงชญาภา  ขุนเขาโอฬารยิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายชยพล  ไขแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายชัชวาลย์  ปิยะสาร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายชาญพัฒน์  ปอรอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายชิณณวรรธน์  ทิพาคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายณภัทร  มหาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุสวะโสภากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายณัฐชนน  มงคลเทพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายณัฐพงศ์  โกสุม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายธนดล  มงคลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงธนัญพรรธน์  บุญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายธรรมธิดา  แบนใจวาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายธรรมวิชญ์  เอี่ยมอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายธีทัต  สุทธิแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายธีร์ธวัต  สินธพทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายธีรภาพ  พงษ์ประสิทธิ์ไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงนบพิมล  โพธิ์เวียง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายนพคุณ  คีรีเอื้ออังกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายนพวิชญ์  สง่ารัตนพงศ์รุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายนิชชพัณณ์  รวมสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศมงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายปกรณ์  สมัยธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายประวีร์  บุญอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศักดิ์คีรีงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่ำกลิ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายปุณยพัฒน์  ปุณยธรศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายพชรดนัย  จุลยานนธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายพฤกษ์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงพิมมาดา  หนุนชาติ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายภาสกร  ปลื้มหทัยทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายภูมิพัฒน์  เสบู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายภูริ  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายภูวดล  เชอมือ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายรัตนธรรม  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงวรารัตน์  ฝังนิล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงวารี  อินตาจักร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายวิศัลย์ศยาภรณ์  ณ น่าน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายศรายุทธ  สมพล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงศศิภา  โสภาเพ็ญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงศศิวิมล  ปิตานี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายศิวกร  จักราศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายสิกขศิลป์  มีสุภา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ส่าเหล่วา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายสุธิวัชร์  อุทารวิโรจน์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงหฤทัย  ด้วงนา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงอณัศยา  พิทักษ์จันทรา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายอริญชย์โรจน์  งามสนิท โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายอารักษ์  ใกล้ลำธาร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายอินทนันท์  สุวรรณบุษย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงกชนิภา  บวรวงศ์นุกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายกรทอง  เทระทุม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  วรรณศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกันติชา  เรือโป๊ะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายกันตินันท์  ธนโชติโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกิตติกา  แสงเดือน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกุลิสรา  กฤษฐากรเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงจอมขวัญ  ทิพกนก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายจิณพัฒน์  จริยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจิรัชยา  เทอดชูสกุลชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายจิรายุ  ไชยวิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชมพูแพร  สุทธิปัณโญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ขัชฏาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยะบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐวลัย  สุธรรมยอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณัฐสินี  สุขใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณิชานันทน์  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงทิพย์ปภา  มโนชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนดล  ช่างแดง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธนพร  กิจทยานนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธนัท  กิจทาทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนันธร  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  การสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงธัญญารักษ์  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธัมม์ณวัตน์  ไกรสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธิตินันท์  เฉลิมผลวงค์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายนพคุณ  คีรีวิเศษสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนฤมล  ลิ้วศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนัดดา  นะนิตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงบัณฑิตา  ติยะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงบุรัสกร  หงษ์บิน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงเบญญาภา  ว่องไว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปริญญา  วีระกุลพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงปริยกร  ธิติโชติธนากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงปลื้มกมล  ศรีโยหะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงปัณฑรีย์  ลืนคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายปิยะวัชร์  โพแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพชรวัลค์  ศรีประพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพาณิชา  คงมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เที่ยงแท้ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิมพ์ปภา  อาสาคติ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายพิศิษฐ์  สันติพงไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงแพรพลอย  บุษราคัมอร่าม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงภัคจิรา  เป็งนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปัญญาดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภูริทัต  แก้วเทพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวรนิษฐา  วงค์วานิชย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายวสุวี  สุทธินิล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวัชรวลี  จตุแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายวินทกาญจน์  อินคุ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายวีรยา  ฝังนิล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงศศิประภา  ปิตานี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงศุธาสิณี  วิฉายสกุลวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายศุภณัฐ  ชื่นสุขอารีกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายศุภัฎฐพงษ์  ไม่โรยรส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายสมปราชญ์  แซ่จาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสิริวิมล  งามพิลาส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายสุกฤต  ศักดิ์คีรีชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงสุชานันท์  แบนใจวาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุพิชชา  ไว้มั่นดวงกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายอติชาติ  ปิติชุตระกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอภิชญา  ทิปละ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายอภิวิชญ์  ชัยเทพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอรภา  ติ๊บหล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอฤทัยรัตน์  แสงโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายอินทร  ปูลิ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม