รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เอี่่ยมหมวก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกนกพล  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  ธิปัตดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกัณฒ์เอนก  สาลีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกันต์ชลัช  รัตเนตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพัฒน์  ถุระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกันต์  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกันยรัตน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติกวิน  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตตินันท์  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกิติศักดิ์  ไพสารี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกิรติกา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกุสกร  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายไกรวินทร์  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายคริสโตเฟอร์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายคุณานันต์  คุณค้ำชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายจตุรพิธ  ปาละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ธรรมมิยะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายจักรินทร์  แก้วมาลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจิตติพัฒน์  พรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิรชญา  ปริปุญณะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจิระเดช  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรันธนิน  กำเหนิดหล่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรายุ  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชมพูณิกข์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายชยพล  กุลสุทธิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชินกฤต  วาปีกะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายชินโชติ  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงญานิศา  นาชัยยา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายฐิติกร  ลีลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณฐภัทร  ชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทาคีรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐภัทร  นันชะดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐภัทร  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดีโรจนวานิช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงดณิตา  สิริเตชวินท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงดวงฤทัย  โรจน์พัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายแดนไทย  กองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงตระกาลตา  วันพุดชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายทักษิณัตว์  สมแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนกฤต  กออิสรานุภาพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธนกฤต  กาหลง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธนกฤต  สีขาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธนชนันท์  สินธุวงสานนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนโชติ  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธนดล  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนบดี  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนภัทร  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธนวัฒน์  ทองธิสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนวิชญ์  พิศชวนชม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธนัท  ประเกาทันฑ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธนากร  เทพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธราธร  ผลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  บุญโพธิ์อภิชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธัญญ์วฤทธิ์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธันยนันท์  อบเชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีรัตนโชคชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธีรภพ  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธีรภัทร  ภาคี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณปัฏนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธีระศักดิ์  สามงามแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายนชอนันต์  สกุลชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายนนท์  พิพัฒน์เทวกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนรภัทร  ทองดอนพุ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนราธิป  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนราวิชญ์  ซามงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนัฏนันท์  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนิตยา  แสงสด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายนิติพน  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายนิธิวัชร์  คำปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายบุญญฤทธิ์  แซ่หลิ่ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญกุศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปพน  อุระแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลอยนิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปริยากร  สุขสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปวริศา  พรหมวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายปัณณวัฒน์  โคสาสุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิยธิดา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปุณณดา  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายผกายฤทธิ์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายพชรพล  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชญา  ตั้งจิตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชญาภา  อัครกิจจิระกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมลศิริ  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพุทธธิดา  ทิพย์ดาลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพุทธวัจน์  ศิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายพุทธา  ภาวิชัยโชค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฟเาลดา  อัฐนาค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภคภัทร  โจณะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายภคมน  ไชยบัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภณิตา  สิริเตชวินท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัชราพร  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายภัทรดนัย  อัคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายภัทรเดช  เกษมสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัทรธิดา  สีคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื้อสามารถ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภานุพัฒน์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายภาสกร  อินทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงมานิตา  บุญสัทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงมุกอันดา  มุกดาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเมทิกา  คำผุย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายรัชชานนท์  อาแวกือจิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายรัชวัตร์  อัครรัตนวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวรรณกร  ศรีสุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายวรรณสิทธิ์  เสมาเพชร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายวรากร  กออิสรานุภาพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายวีรเดช  อนุชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศตศาสก์  แสงโชกุน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายศุภวิชญ์  เกมกลาง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภากร  พรหมภากร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายสิปปวิชญ์  การสอน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายสิรภพ  สมมี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายสุทธิภัทร  ปราชญ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายสุประดิษฐ์  พงศ์ภัคพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุภัสชา  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอภิสิทธิ์  เศวตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายอัครวินท์  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอัครวินท์  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกชกร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกชพร  โชฐติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกชพรรณ  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกนกกร  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกนกนัดดา  ซาเสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกนกพร  สระน้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกนกอร  มุงคุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกมลชนก  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกมลชนก  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกรกมล  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกรรณ์นรี  เทพศรีหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกรรวี  เสมียนชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกรวรรณ  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกรินทร์  สุรงค์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกรีดาวรรณ  เติมดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกฤตติเดช  วงสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกฤตภาส  สุขสานต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกฤตยศ  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤษกร  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤษฎา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกฤษณพงศ์  มโนมัธยา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤษณะ  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกวินทร์  อุปัญญ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกวินทิพย์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกวีวัธน์  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกษิดิศธร  ทองมี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทิพเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัญญาณัท  ศรีสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีขุนทด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันดาเสือ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฐิติพันธ์เมธี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญญาภัค  เฉลิมแสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัณณัฐญาดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกันต์ธิดา  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกันตวัชญ์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัลฐมาพิชา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัลยกร  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  กฤดินิธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีอุทิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วาริกุด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายการัณยภาส  อานันท์ชิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกำเนิดเพชญ  เทพศรีหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกิตชญา  สาลีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกิตติศักดิ์  เตชะสุธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกุลณัฐฐา  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเกตุมณี  คณะศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเกวริน  ชัยนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายไกรวิชญ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายขัตติยกร  ท้าวบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเขตฐ์ตวัน  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายคงฤทธิ์  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายคฑาวุธ  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงคุณัญญา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคุณานนท์  คุณค้ำชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจตุรพรชัย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจอมทัพ  สระทองเวียน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจักรภัทร  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจันทร์ภัสสร  แสนวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจันทรัตน์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิณัฐตา  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจิรกร  พลวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิรทีปต์  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิรภัทร  เหล็กสีไทย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายจิรวัฒน์  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายจิระโชติ  คำวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิราธร  ลึกมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิรานันท์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิราพัชร  สาธุชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายจีรเทพ  พนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฉัตรฤดี  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชญานนท์  ฤทธิมน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชฎาพร  เนาวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชฎาพิชญ์  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชนันธร  โสภาพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชนากานต์  เหมธุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชนานันท์  ชาธิพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชนายุทธ  ศรีหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชยกร  วาลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายชวกร  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชวิศา  เรืองไชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชัยณวินท์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชานนท์  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชินธีร์ธาม  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชินภัทร  นาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายโชคชัยใหญ่  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายโชตยากร  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงโชติกา  ตาลตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงญภา  สุรางค์อารยะกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงญาดา  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฐิตินันต์  จี้ช่วย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐิติภา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณชพล  วงษ์ชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณฎา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณฐกร   งามสง่า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณธรรศ  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณภัค  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณภัทร  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณภัทร  เขตนิมิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณภัสนันท์  เสนีย์พัลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณรงค์วิทย์  พรหมเวียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณเรณฤทธิ์  วงสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัชกรรณ์  ศรีสุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัชชาวีร์  กฤดินิธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฎฐยศา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พันธ์คูณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฏฐนิช  พะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฏฐวี  รูปเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฏฐวี  อาษาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐกันต์  อังคะณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐชนนท์  วาปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐชยา  พันทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐดนัย  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐธิฌา  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐพร  กงนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐพัทธ์  พรมพัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐภูมิ  ละบาป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐรดา  กินลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐริกา  กงนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฑชยา  ปรีพลู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณิชาพร  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุมงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณิธิพรศิริ  เกตุขาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงดารินทร์  นารีนุช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายดาริโอ  แคนเทียนิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายตะวัน  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายตั้งปณิธาน  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเตชิต  ทรงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเทพกวินทร์  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเทพทัต  เยาวเรศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนกร  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนกฤต  บุตรพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนกฤต  ศรีราตรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนกฤติ  สิงห์สุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนโชติ  มณีสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนดล  พาเรือง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนทร  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนธรณ์  โสพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนพงษ์  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนพร  ศรีสุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนพล  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนภรณ์  ปุเรนเต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนภัทร  จรัสทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนภัทร  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนภัทร  เหล่าจุมพล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนภัทร  แก้วพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนวรรธน์  มาพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนวรรธ์  สร้อยพวง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนวัฒน์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนวิน  คำสันทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธนัญญา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธนัตดา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนิสร  แก้วมาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธมนมันตรา  เรชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธมนวรรณ  คำวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญกร  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญชนก  กลยณีย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์หล้า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธัญชนก  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พินิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธันยา  อังคพนมไพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธันรดา  ทองมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธันวา  ดงประการ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธารธรรม  ค่ายคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาธิพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธิติพัทร์  ฉางดำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธีรเดช  มงคนสุภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธีรวัฒน์  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธีรสิทธิ์  วงค์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนนทพัทธ์  ดั่งธนกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนนทสิทธิ์  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายนปกรณ์  มุกดาสมุทรสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนพคุณ  ทองกาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนภปราณ  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนภัสสร  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายนรภัทร  ชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนราวิชญ์  พันคูณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายนรินทร์โชติ  ละบาป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนฤมล  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนลินทิพย์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนวพล  พันธ์อุด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนวภัทร  อุทาสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนัฐวิโรจน์  พระเขียนทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนัดตพล  สีสุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนัธทวัฒน์  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนัธทวัฒน์  แก้วคูณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนันธพัทธ์  วันวัฒน์สันติกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนาราภัทร  วันทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนำชัย  สุวรรณเดชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนิชานันท์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนิธิศ  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนุชนันท์  ธนะรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายโนอาห์  จันทรสิตางกูร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงบัวขวัญ  น้อยทรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเบญญาพร  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปกรณ์  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปฏิภาณ  นวลนุกูล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปณิชา  ศรีราตรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปณิดา  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปภังกร  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปภัสรา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปภัสสร  สิงห์เงิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปภาดา  กิ่งคำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปภาดา  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปภาวดี  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปภาวดี  พุฒโสม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปรรณวัฒน์  มรกต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปราณปรียา  ตริมานันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปรีญาพร  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปวริศ  พันตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปวริศา  พันตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปวริศา  สีแก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปวีร์  ย่องเหล่ายูง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปสุตา  วงษ์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปัญญดา  อยู่โต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ราษฎรดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีสุภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปาลิตา  บุรานนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปาลิตา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ขันติจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปิยะพงษ์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปิยะวัชร์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปิยะเศรษฐา  มั่นธัมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วิชาผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปุณณภา  ต้องจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปุณยนุช  ดิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุณิกา  อินปาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปุรเชษฐ์  ลำดวนดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเป็นเอก  ขวานอก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเปรมสุดา  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพงศพัศ  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพชร  วิชาผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพชรพล  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพชรศักดิ์  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพณชญา  บุตดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรกมล  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรชนก  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรนภัส  พงษ์ศรียา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพรวลัย  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพลกฤษณ์  ศรพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพศวัต  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพอเพียง  พรไธสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพัชฏะ  คำเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัชรดา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพัชรวรรธณ์  วรากูลคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพัฒน์ธนกร  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพัสกร  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพาขวัญ  รติรชตาธิคม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วประโคน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิชญา  คำมีแก่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพิชญา  สละวงษ์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิชญาดา  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิชญาภา  สถิตชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิชพร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  วรวรุฬห์ธนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิชามญน์  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตะระแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิมพินา  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพีชญา  แสงเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีวะอุไร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพีรณัฐ  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพีรพัฒน์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพีร์ศรัณย์  จ้อยอารีย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพุฒิพงศ์  สิงหวสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพุฒิเมธ  สิงหสุชีวกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพุทธธิดา  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเพชรรัดดา  รัตตะประทุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายฟ้าธาร  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภคิน  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภคิน  ดวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภรสุณีย์  แก้วเกษศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภักดิ์ชรวัฎ  วงษ์ชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงภัทรวดี  อุสุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภัทรวิมล  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภัทรสกล  พันดวง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงภัทรินทร์พร  ผดาศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภาคิน  อุบลเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภาณุวิทย์  วนิชเวชารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภาดาศักดิ์  ราชฐาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภานุวิชญ์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภูมิพัฒน์  ราบรื่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภูริทัต  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายภูวดล  ค๋ำคูณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงมณีรุ้ง  ชาธิพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงมนชนก  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองโสม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพยเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงมนัสวี  ไชยวงศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงมยุรฉัตร  โคตรพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมุทิตา  ภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายเมธัส  ทองสืบสาย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงโมรีญา  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายยศพงศ์  พันธ์นุมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายยิ่งใหญ่  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายรชต  สุวรรณบล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายรตน  ชาธิพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงรภิญา  รอบรู้ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายร่มเกล้า  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรมิดา  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงรมิดา  มาดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรมิตา  รติรชตาธิคม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงรวิปรียา  คำหมอก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงรสริน  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงรักษาหลักธรรม  สมอุดร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายรัชชานนท์  สาธุชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรัชฎาพร  จันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงรัชรีภรณ์  ชาติชาย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงรัญชิดา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายราเมศ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงรินรดา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงลภัสญา  รูปคม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงลภัสรดา  ปริสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงลลิตภัทร  มุ่งลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงลออรัตน์  คณะศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวณิวรรณ  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวนิดา  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวรชาติ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวรปภัสร์  ไชยพิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวรภัทร  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวรรณกร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงวรรณวรี  อินานันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวรรณสูตร  เสมาเพชร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวรัญญา  พันคูณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวรัตถ์  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวรัทยา  สัจจมุกดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรันธร  ตั้งยศวิไล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวรายุ  ประหยัด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรินทร  บุตรมงคล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวรุณยุพา  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวัชรินทร์  พันอุด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวันชนะ  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวันชัย  โชติสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวายุภัค  ไตยราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวาริศา  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายวิชญ์ภาส  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิชญาดา  ชาธิพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวิชญาดา  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวิภาดา  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวิรดา  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายวีรภัทร  เติมจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวีรภัทร  แสนวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวีรันดา  เฉลิมแสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศตคุณ  แสนนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสงโชกุน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศศิกานต์  วาปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศศิขวัญ  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศศิประวิตา  วาทโยธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศศิพร  สุริรมย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศาสก์ศิตา  แสงโชกุน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศิราลักษณ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศิลป์ชัย  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศิวกร  เหนือโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายศุภกฤฒ  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศุภณัฐ  สมหมาย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศุภสิน  อุปโมง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสมบูรณ์ทรัพย์  ชัยพงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสรกฤช  นามน้าวแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายสรรชนก  ทิวะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสวิตตา  พยอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสิทธิกรณ์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสินีนาฏ  กมลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสิรพักตร์  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ภู่ทองชินพงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสิริทัศน์  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสิรินภัสร  พานโมก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสุกฤต  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุชาวดี  คนหมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสุดเขตต์  มาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุพรรณษา  กาลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุพิศฌาย์  ธิพรพรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุภัตรา  วงค์จันทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายสุภากิณห์  วันนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสุภาสินี  แสงธนู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุรางคณา  อัคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุริวิภา  นาโสมภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสุวภัทร  ไวสู้ศึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเสริมพล  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายหรรษพล  ดีสิงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอชิตพล  ปรือทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอชิตะ  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอชิรวิชญ์  กลางโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอติภัค  อินนั่งแท่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอธิชา  คำกันหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอนาวิล  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอโนมา  วงศ์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอภิชญา  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอภิมุข  ภูมิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอภิรฎา  คำกันหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอภิรัตน์  บ้ำสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชมดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอมิตรา  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอรปรีญา  เทพมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอรรฆสิทธิ์  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอัครพล  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอัญชนา  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอัญญาดา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายอัษฎายุธ  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอัษศดิณย์  บุญวาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอารดา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายอิทธิภัทร  ทองโสม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายอุดมทรัพย์  ชัยพงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอุรัสยา  คำคุ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอุรัสยา  นนที โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงเอลิสา  ธนพงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงไอรดา  สุดาชม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกรภัทร์  จันทรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายกฤษฎินทร์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  สิงหธนะพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายกันตพัฒน์  จิรกิจเจริญวาณิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายกาญจนวัฒน์  โอ่เรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงเกลล์  พรเลิศภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายเกียรติธนโชติ  คะสุดใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายคีรีณกรณ์  ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายคุณญ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงจรรยพัฒน์  แก้วศรีนวม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงจันทร์ทิมาพร  พันธ์หมุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงจารวี  โชคกาญจนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองเหลือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายฉัตรตินันท์  สราญรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายชณันวัชร์  ธนเสรีเชาวพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายชลธร  ศรีโยธี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายชัยภัทร  สัจจมุกดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายชูปพน  ชัยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายโชคศิลาฤทธิ์  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายโชติช่วง  สุวรรณโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายณพิชญ์  ยงกิจถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายณัฏฐ์รัชกร  บริสุทธิญาณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายณัฐกรรณ์  เกิดสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายณัฐกิตติ์  เหลืองรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายณัฐชานนท์  วงศ์คำพา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายณัฐภูมิ  ตั้งดำรงค์วัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายณัฐภูมินทร์  วัฒนาโยธิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงณิชาพัชชธ์  โชคสวัสดิ์นุกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณิชาภัทร  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายต้นสกุล  ทวีระพีร์โชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายเตชัส  คงอยู่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายธนกร  เทพสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายธนภัทร  มุกดาพิพัฒน์กุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายธนวรรธน์  ใจสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธนาภา  โสภากัณฑ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายธรกวิน  สุวะไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายนทนที  มณีฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงนันท์นลิน  เถาโต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายนิชคุณ  อัครศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายเนรัญ  คงอยู่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายปฎิพล  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายปรัชธกร  แสนแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงปลายฝนต้นหนาว  เหมวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายปัญจพล  เรืองเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงปาจรีย์  บุตรพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายปิยะพนธ์  วิโรจนทวิกรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงไปรยาณัฏฐ์  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพชรพร  พังแสงสุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพชรวรรณ  แสนจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายพลช  ตั้งเพิ่มพูนทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายพศิน  กลางประพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงพิชชาภา  วงค์กะโซ่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพิชญา  สอนชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายพิชัยชาญ  หินเนาว์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชีกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงภครัช  บุณฑริกวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงภัคธดา  ขวัญเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายโภคิน  หว่อธนวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสนรัมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงลลนันท์  โชคสวัสดิ์นุกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงวรรณษา  อุทรัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายวรลภย์  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงวริศรา  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายวิชศกร  สุวะไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายวิทยชัย  วงศ์สิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายวิศณุ  วรศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงวีรกานต์  โสสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายศุภณัฐ  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายศุภวิชญ์  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงสรัญทัศน์  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายสริทธิรุจ  คามตะสีลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงสุธาวัลย์  กุสโร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงเหมือนผัน  กาลจักร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์อ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายอิทธิคุณ  อุ่นอาสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอีหลิง  เฉิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกชกร  วรติยะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกชพร  ทองมีค่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกตัณณ์  เหลี่ยมไทยสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกนกพล  เวชยันต์วาณิชชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุสุพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกมลฉัต  ตติยไกรแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกฤติเดช  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกวิน  ดวงแก้วงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เรืองแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกานดา  แก้วสอนทะเล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สายธนู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกิตติภัทร  ปริ้นชาร์ท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกุลปรีญา  เหมทิวากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกุลวดี  คุ้มนายอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงขวัญกมล  พันธมุย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงจณิสตา  เชาวนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายจตุรภัทร  สุวรรณคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจรัญญา  จำปี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายจิตติพัฒน์  ภูมิพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายจิรายุทธ  สุขศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  เมืองมีศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชญาภา  สิงหธนะพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายชนกันต์  วงศ์โชคชัยปิติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายชยาธร  สุชัมบดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายชลธี  ศรีโยธี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายชัยณกฤต  โชคสวัสดิ์นุกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คนหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชุติรดา  สุดชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายเชตต์  สายเชื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงญานิศา  ไชยมนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายฑีฆายุ  วัฒนาโยธิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณปภัช  เสียงหวาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัชชา  เทพรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คนหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฐชญา  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัฐดนัย  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฐทิตา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฐธญานันท์  เขียวสังข์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผาสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฐพร  ทองผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณัฐภูมินทร์  มันธุภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐรฏา  สุขบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐวิณี  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัทปภา  คำรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายณิชธัมม์  อรุณศิลป์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายดลพัฒน์  ชัยเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายเตชัช  วิริยะศักดิ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายเตชินท์  หว่อธนวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงทอไหม  จันทร์ใบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายทินพันธ์ุ  นันทิกะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธนกร  วงค์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนภัทร  บุญประคอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธนภัทร  ใจช่วง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนภูดินันท์  วิจิตรบุญรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธนสรณ์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธนัญชนก  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนิก  ดวงแก้วงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธนิดา  ธงชัยสถิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธัชนนท์  ธรรมจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธัญชนก  บุตรทศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บาลโคตรคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธีธนัทพัทธ์  งามขุนทด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนคนันท์  นาคพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนภาดา  ธนกุลทวีสิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาบทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงบุญญาวี  พุดสีเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงบุณณดา  วิฑูรเศรษฐ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงใบบุญ  สกุลไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปราบไพรี  ใจเอื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปัญชญา  กลั่นสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปัญณภัทร  เขมะลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปิ่นมุก  แพงคำแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปุณยนุช  สุขสัตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพงศ์พณิช  ชัยบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพรจินดา  เกตุมณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพรฤทัย  เรืองรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพรอัมรินทร์  ทองแดง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพัชราวดี  ฤทธิ์ผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพัชริดา  ชินธิป โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพัทธพล  สีทาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิพพา  คล้ายอุดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐนิดา  พิมพ์สนามกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพิมพ์เพลิน  สีคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพิมภัทรา  จันทรโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพิริยพงศ์  รุ่งนภาสันติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายพิศุทธิ์ธรรม  เจนหิรัญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพีรดา  กาสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพีรัชชัย  บุญวาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายพีรัชชัย  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงภัทรวดี  ไพรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภาววิชญ์  วนิชเวชารุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภูตะวัน  จังตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายภูผา  พิสัยสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงภูวดา  ไขประภาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงมนันย์ญา  บำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงมนัสพร  ไชยวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายมรุเดช  วงศ์วรรณกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายมัยมพล  เหล่าบุตรศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายเมธาวุฒิ  หินโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงรชมิชโรธร  ทองเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงรลินตา  อนันต์บุญญทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงรัลภัทร  บุญบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวรรณธนาต์  ใจคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายวัชรกร  ศิริกฤษฎา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวัชรนนท์  รองไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำลือชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวาริทัช  ไชยดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวาสิฏฐา  แก้วประดับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวิชญาพร  ทรงสังขาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงศรัณย์พร  วิลาจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายศิรวัต  พิบูลจิระกังวาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายศิริวัฒน์  หนูพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายศุภชัย  ห่วงเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงศุภนิมิตร  สิงห์สุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศุภนุช  จี้เพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายสหรัฐ  พรหมจรรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสหวัสส์  กลางประพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสัมมัตตะ  ศรีประสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสุชาดา  อมรสิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสุพิชญา  อุระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสุภาวริณ  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสุรีรัตน์  แวงวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายเสกสรรค์  จันทร์ศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หาทวีแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ผ่อนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอชิรญา  สมหอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอภิรพัฒน์  อนันต์นฤการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอัครวินท์  มันธุภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอัจจิมา  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอัยรินทร์  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายอาชวิน  ทับทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายกฤษณะ  โสดา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายจักรกฤษณ์  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายจิระพันธ์  พรหมเมฆ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายญาณัฐเดช  ยอดคิรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายณัฐธนนท์  สอนดี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายดนุพล  แก้วปี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงทิพวรรณ  สีแล โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายธนันดร  บุญเรืองนาม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงเบญญาภา  วันปลั่ง โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงเบล  ไชยา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงปรีญานุช  รูปดี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายพงศกร  พรธรรม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายมานพ  คำลือชัย โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงลัลนา  อุทาวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงวรกานต์  นาโสก โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงวารีรัตน์  ชาธิพา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายสมโภชน์  แสงมณี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายสุรดิษ  จันทร์เรือง โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงอนุธาวัน  มังคลาด โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายกฤติธี  ธุระดา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกวินตรา  เคารพ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงเกทเสมณี  เดชสุวรรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงจริยา  ศิริมา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ผลคำ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณัฐนิชา  คำปัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายนิพนธ์  ชนะเคน โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงบุญนิสา  สายสา โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวระกัญญา  แซ่ว่อง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงศศิธร  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายสิทธิเดช  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสิรินทิพย์  วรรณวัติ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสุดากี้  สุพาวง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายอนุมัติ  สิงห์โต โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกชพร  แต้สงเคราะห์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกมลรัตน์  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกฤษฎา  วงค์ษา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกฤษณะกันต์  มังษาบาล โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายกวินภพ  ชมภูนิช โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงกุลพัชร  มะโยธา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจิตรลดา  สีทาเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เหลือง โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงจิรารัตน์  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงญาดา  บุตรศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงญานิศา  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณฐิตา  ไชยโย โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายณัฐกิตติ์  ห้วยทราย โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์แก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายณัฐภัท  แก้ววงษา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณัฐสิชญ์  วรรณโนนาม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธณิฐา  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายธนกฤต  แตงอ่อน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงนริศรา  ประกอบกิจ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนาง  จันทะจอน โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนิชาดา  หล้าคำแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนิตติยา  กาเผือก โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนิตยา  สุวรรณนันท์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปิยะพร  ไชยมี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปิยะภัทร  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปิยาพัชร  แก่นวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพรหมพิริยะ  พึ่งตน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพัชริน  มังสังข์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงแพรวา  เขนยงาม โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภัทรกร  สมีเพ็ชร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายภานุภัทร  เคนตรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภารินี  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภูมิพัฒน์  พาลึก โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงมฆวรรณ  มังคลาด โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายมิตรใหม่  นัคประภาสพิพัฒน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงมีนา  ยตะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงมุจิรา  ศรีโยหะ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายรพีภัทร  เลวัน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรินทร์ลดา  สดศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงโรสรินทร์  ธงไชย โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงลลิตา  อุทาวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวรัญญา  อาษาเหลา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงวรัญดา  คำมีแก่น โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายวายุ  คงกะวัน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศริญญา  คำนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงศศิภัสสร  ยืนสุข โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศิริชัย  พิกุลทอง โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ดาราจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสมปราถนา  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสรวิชญ์  จีนาวอน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสิริตา  แก้วคำ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสุธาสินี  ภูกงลี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสุนันทิพย์  ธัญญพืช โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุภาวดี  พรมมา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายอติชาติ  ก่อคุณ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงอภิญญา  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงอันวานุช  ถนอมจิตต์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายอัษฎาวุธ  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงอาทิย์ญา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายอิทธิพล  ถนอมจิตต์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงกมลนิตย์  ธิพรพันธ์ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกฤษฎีกา  กุลสิงห์ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉวีวงศ์ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงณัฐภัทร  จูมแพง โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงกชพรรณ  อัครทวีทอง โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาสอน โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คะเซ็นเชื้อ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกชกพร  กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายกฤชณภัทร  ตรงเพชร โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงรัตตินันท์  มุลพรม โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายศุภณัฐ  ธนนา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงแพรวา  สุพร โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โทนสิมมา โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  นามประมา โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายรัตนประคุณฐ์  ยืนสุข โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธิติดา  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงไอรดา  อร่ามเวชอนันต์ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงไอริณ  ผิวแดง โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงขนิษฐา  วาปี โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายจุฑาเทพ  โพธิ์ธารินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณิชกานต์  ธงกระโทก โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงภณิดา  สุพร โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายสุกฤษฏิ์  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วพา โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกัลยากร  นาโศก โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงเกวลิน  สงนอก โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนวัฒน์  ตันนาดี โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงมริสา  พันธ์นุมา โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายเลิศพงศ์  ภัทรินทร์โสภณ โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอภิวรรธน์  บางทราย โรงเรียนบ้านหนองแอก ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปทิตตา  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สุทธนะ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 คณิตประถม
908 นายอุทัย  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงกุลธิดา  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจินดารัตน์  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงณฐิชา  ตะวังทัน โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนัทยา  พ่อยันต์ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวริษา  โคตรพรม โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวัชราภรณ์  โคตรพรม โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศรัญญา  โคตรพรม โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงศิริภัสสร  วงค์กวานกลม โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกณิกาญจน์  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงณัฐชนันท์  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงปฐมาวดี  รอบคอบ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายพิณษกรณ์  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงอภิชญา  พิศผล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงกมลวรรณ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงณิชานันทน์  พินิจมนตรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อวังคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงปรียดา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงปาริศา  วงค์ชาชม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
928 นายผดุงเกียรติ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นายมนัส  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงรสิตา  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงวิราวรรณ  พรมสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุเทวพร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงกุลกันยา  ศิริสาตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงขวัญแก้ว  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงจรรยาพร  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุตรโท โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ตั้น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายเตชินต์  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธนพร  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธัญจิรา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธีรพัฒน์  โพนดงนอ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงนันทภัค  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปวิรฎา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปาณิสรา  คงธรรมถาวร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปาลิกา  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพชร  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพิรดา  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงภันทิลา  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงมนฑิตา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  นาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงอลันธรรม  คนหาญ 17/05/2555 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอารยา  มีพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกีรติญาภรณ์  อ่างคำ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายจิรวัฒน์  ปางชาติ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายวชิราวิทย์  ปางชาติ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเนาว์ โรงเรียนบ้านคำบง 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงณัฐริกา  เสือคล้ำ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุริยวรรณ์ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนากร  ศรีอาจ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงปอย  แก้วใส โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงปาริชาต  เทพศรีหา โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงปาลิดา  มูลพรม โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงศารุตติยา  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายโขงนที  เทพสุริย์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายอาลักษณ์  ขันแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงชนินาถ  สิงห์ครุธ โรงเรียนบ้านดงยาง1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชโลธร  เหง้าณี โรงเรียนบ้านดงยาง1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณัฎฐิกา  ทองศรีทอง โรงเรียนบ้านดงยาง1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัฐทวรกาญจน์  ใจมั่น โรงเรียนบ้านดงยาง1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงปริมประภาพร  ศิรินาจันทร์ โรงเรียนบ้านดงยาง1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิริยาพร  เธษฐ์ปจิฉิม โรงเรียนบ้านดงยาง1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จอดพิมาย โรงเรียนบ้านดงยาง1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอติมา  กัณฑะวงศ์ โรงเรียนบ้านดงยาง1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกัญญภัทร  โพธิ์รัง โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายธีรเดช  ตาลาคุณ โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายพชร  น้อยทรงค์ โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายภัทรพงศ์  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายวิชชากร  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงวีระณัฐชยา  โพธิ์รัง โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายธีรภัทร  ปวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงปุณยาพร  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายเตชิต  พลบวรเดชสกุล โรงเรียนบ้านเรียนรู้Home School ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายธนพัฒ  กฤธนาพัฒน์ โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี ป.6 คณิตประถม