รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แสนศิลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤติมา  ประสีระเก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินญดา  ปะกิระคัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกันตพงศ์  หิงสันเทียะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกิ่งนภา  เกลี้ยงเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุตภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลธีรา  สุขเจริญกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจักรภัทร  จันดาเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิดาภา  เยาวนารถ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเจริญนภา  ทองวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฉันทพัศ  ประเภระตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนัญธิดา  บัวรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชโลธร  แสงผุย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญารินดา  โชควิริยะจิตต์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณปภา  พานิชย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณภัทร  หงษ์จันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณรงค์เดช  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีพวงเพิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐปพนธ์  เผือกพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐมลวัลญ์  ฤทธิสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐวัฒน์  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชกานต์  พยัฆกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชมน  ผาวิรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิชานันท์  บาริศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤต  หลักคำพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนภัทร  สุประภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนาภูมิ  บรรณศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนภัสกร  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ราชเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนรีกานต์  ภูตเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเนตรชนก  โยวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงบุญยาพร  มูลเหลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาก่ำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเบญญาภา  ปีละ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปริฉัตร  โพธิ์จักร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายปัณณวัฒน์  เสนาบุญเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปางปฏิมา  โพธิสม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปารีญา  ศรีธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปิยะวรรณ  พิจุลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพรทิวา  ศรีเสน่ห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรมนัส  ทบนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพลอยหยก  อินดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพัฒนพร  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิชญาภา  อนุสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ประจุดทะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปาปะแพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ปาปะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายภคพงษ์  พราหมมูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทราวดี  ภวภูตานนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภานุพงษ์  บัวทองสิงห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภูริภัทร  เเสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรักษิณา  ปริปุณณะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรัชนก  แต๊ะเฮง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวงศ์ตระกูล  พรรณศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวรินทร  ปะตังทะสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรินทร์ณิดา  พัฒอำพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิชญาพร  ปะตังพะโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวีรยา  นามนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศกลรวัฒน์  เฮียงเหี่ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศศิณภา  ศรอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศุภดา  โนนอาษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายสิทธิโชค  ตะชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายสิรวิชญ์  นางสีคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุพิชชา  คำพวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงหทัยภัทร  กองศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอนงค์ชิตา  ปรเมทะโก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายอิสรพงษ์  พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกชณัฐ  อยู่ศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกนกรดา  วรรณวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกมลพิทักษ์  ปะโปปินัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยางแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกฤตพร  แก้วจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤตพัส  โคตรสีเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัลญา  หมอกสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกานต์รวี  มูลกิตติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายการิน  คำนวล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกิตติภูมิ  ปุงยะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกุลนาถ  บุบผากอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายคุณศิริ  ศิริเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายคุณากร  กองสอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงแครารินทร์  เจริญใจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิรดา  การะน้อย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายจิรภัทร  รักษาพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจิรัชญา  สวาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิรันธนิน  บุตะโชติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฉัตริยามาศ  ประทุมขำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายชนสิษฎ์  ดาบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทียกทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชนันญภัค  ชูสกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนารดี  เเช่มไล่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชนิดา  แก่นประเสริฐ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชัญญานันท์  นามวัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชัยวัฒน์  ไวมงคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายโชติวัฒน์  ศรีอำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงญาณิชศา  ศรีคราม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายฐิติวัชร์  ฮาดภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณภาภัช  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐกิตติ์  ไชยประโคม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณัฐชัย  ฮาดนิล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นาก้อนทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณิชมน  จตุพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนเทพ  มูลเหลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนัญชนก  อุดมเมฆ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธฤต  บุญวิรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คุณสีขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธีรดนย์  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธีร์วริทธิ์  แสนสินธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนครียา  ปินะสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนนทพัทธ์  เวียงนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนวพร ไตรยะถา  ไตรยะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนะฮ์ยา ยอดเนียม  ยอดเนียม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนัธทวัฒน์  แสงขันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนันธิญา  ทิ้งแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงบุญญาพร  อันไชยบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงบุญนำพา  ศิริพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายบุณยกร  ปองนาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเบญญาภา  พรมภิรมย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปกรณ์  คนกล้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปทิตา  กล้าหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปรเมศวร์  คุณเวียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปริศชญา  ชัยนันต๊ะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปัทมาวดี  จูมเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปารมี  ปั้นทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปารมีธรรม  กุลบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปุณณดา  แซ่โค้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีกุลคร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรปวีร์  สารางคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรรณวดี  ปักสังขาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพลกฤต  สุขเสริม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพสุ  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชาวดอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชญนันท์  มิลินโชติพัทธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิชญา  มะปะเข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพีรพัฒน์  ประนามทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนภูมิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพุทธพงศ์  คำสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเพลงพิณา  บทมาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัชชากร  มูลวิไล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภัทรวดี  ชาวด่าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โทนะหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภูมิพัฒน์  สมบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายมนัสนันท์  ไชยวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายมรรค  คำอาจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายมิ่งมงคล  ทิพย์โสต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายยศสรัณย์  โพธิ์ดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรทิตา  มะโยธี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงรสริน  กุตะนันท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวชิรวิทย์  นิลศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวนัชพร  เตียงชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวรินทร  ทางดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวรินทร์ฎา  เจริญสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวสุวัฒน์  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวิชญาดา  ถือมาลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศศิภัสสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศิริกาญจน์  บุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสรวิชญ์  อาระหัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสีลาปัง  ธิปก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสีหเดชา  ติณรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุทธิดา  ปริญญาพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุรทิน  วันบัวแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุรัติกาญจน์  พอขุนทด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดีสุรกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอภิวรรธน์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอภิสรา  ทะวะลัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอรชพร  วงศ์คำมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอาชวิน  แปลงมาลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปัดถามัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพชรพรรณ  สารผล โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายพชรพล  สารผล โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีวรรณะ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายอนาวิล  ลอยละลิ่ว โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายฉัตรนาวิน  สลุงอยู่ โรงเรียนบ้านนาข่า ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  จตุวงศษา โรงเรียนบ้านนาข่า ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายธนวรรธน์  นาคเสน โรงเรียนบ้านนาข่า ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายปกรณ์  ศรีวงษา โรงเรียนบ้านนาข่า ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายภูปกรณ์  พรมโคตรค้า โรงเรียนบ้านนาข่า ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายยมมะราช  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านนาข่า ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสิริยากร  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาข่า ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายกฤษฏิ์  เทพปทุมวิไลพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายกันตพัฒน์  อภิลักษณ์สันติ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกาญจน์กัณฐิกา  สระทองมา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายกานต์  เทพปทุมวิไลพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายเตชิต  ศิริจันทราวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธนิดอร  ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์รวิภาส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนิชาภัทร  อินทะมนต์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงบุญญิศา  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพรรัตน์  สุขากาศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายพลัฏฐ์  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายพุฒิวงศ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรั่งพร้อมกุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายยศวริศ  ประดิษฐ์อารีกุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวนิชพร  ปุลำพะเว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศิริชัญญา  เลาห์ทวี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายสุกฤษฎิ์  วัฒนราช โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายหิรัญ  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายอวิรุทธ์  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกชพร  พรมโกน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกนกพร  พลงาม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกฤตพร  พรมโกน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกฤษฎา  แก้วลาย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายก้องกิดากร  ชินชาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกันตวิชญ์  ทบซิน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกานดาวดี  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกิติบดินทร์  อุทโท โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกุลนันทน์  จันทแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชัยแหม่ง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายฉัตรดนัย  แปนเมือง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชนนิกานต์  ปติตังโข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปักกะสัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชนันธร  เริงราช โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายฐิติโชติ  สัณฐิติบวร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฎฐณิดา  มูลกิตติ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐชนน  ประนิล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  ทองเป๊ะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐชา  นามปะเส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไปร่บึง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐนรี  อุนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณิชมน  ปักกะสาตัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายตุลา  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปาปะเถ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธีรบดินทร์  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนนทกร  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงน้ำเพชร  กมลสาร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชญา  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพีรพัฒน์  ปัตตาลาคะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภีมร์ปกรณ์  วังหนองเสียว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูรเดช  เทนอิสสระ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภูริณัฐ  อุดมฉวี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภูวนาท  จันทะค่อม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเมยาวี  ปักษี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  กตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงลิลลดา  สิมมะลี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรกัญญา  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวรัชธิชา  ปะวะภูชะโก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสมวรรณ  ศรีกุลบุตร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุธาดา  เนืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุภิญญา  ปาปะเขา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุวภัทร  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอัญชญา  กระทุ่มขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอัยรดา  สุพะกำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชลธาร  สมบัติคำ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายทิวัตถ์  วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนิดารัตน์  ปะสังติโย โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลาดเหลา โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอชิระ  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกชพร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายกฤติคุณ  พลอาษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกวินธิดา  ลีหล้าน้อย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายกษิดินทร์  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกัญชริญา  ภักดีสุจริต โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  วิชัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกัลยา  ลาคำภา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายกิตติธัช  สอนจันดา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงขวัญจิรา  รอยศรี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจิรนันท์  วัดวงษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงจิรภิญญา  สว่างพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายชนสรณ์  โพธิสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงเชษฐธิดา  จันวงษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณฐภัทร  พะยังเค โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ภูสำเภา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายณัฐพัชร์  ปักการะโต โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายตรัยคุณ  ยางงาม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายธนวัฒน์  อุตสาห์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงธิติสุดา  โพธิ์สอาด โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธีร์ธวัช  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนภัสราภรณ์  ปัตตังเว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายนรภัทร  ประชากูล โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปัณชญา  พลอยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายปัณณวัตน์  ศิริสุริยะสุนทร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเปรมกมล  กฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายพรหมพิริยะ  แสนขอนยาง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพิชชานันท์  ปิดตาทะสา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แดงสี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิมลดา  มิมาลา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายภูวดล  วรรณโค โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายรณกร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาติตำนาญ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายวรภพ  พะยังเค โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายวรากร  มะลิลา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวิชญาพร  พะโยโค โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวิชิทยา  ปริเตสัง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายศุภกฤต  ลครทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายสณัลชัย  หนูทรง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสิริลภัทร  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุพิชญา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายสุรพรหม  บุญกอง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายสุวัฒชัย  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกนกกานต์  หงษ์สอ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกรรรณภัทร์  สวัสดิผล โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกฤชนันต์  ชัญถาวร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิวทอง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุตสาห์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงขวัญกมล  คงอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจิรโชติ  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจีรณา  ทุมนาหาด โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายชาญวีร์  มุ่งชู โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฐิตินันท์  พันธ์อุไร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฐิติยากรณ์  วรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณฐกร  แสนมี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลี้ศิริจรรยากุล โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนภัทร  เทียมจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธัญกฤษฎิ์  มิมาลา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธัญญาพร  ปาปะทัง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธัญสินี  นาคลี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนันท์นริตา  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงประกิตตา  เพชรกระโทก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปิยะพร  พันธะเสริม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัณณิตา  หงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพีรภาว์  ไกรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพุฒิธาดา  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภัทรดนัย  แสงคำสุข โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภูมินันท์  ไชยแสนท้าว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูกาเมฆ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวรกมล  สนามพรม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวัลลภา  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวิชญ์ภูมิ  ใยเมือง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวุฒิภัทร  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยคำแพง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสิริอภิมงคล  วงศรีษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอาทิวราห์  อันพิมพา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอุรัตติยา  แสนขอนยาง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายเตชภัทร  ปริตวา โรงเรียนบ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายมังกร  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนบ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันรอด โรงเรียนบ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปาณิสรา  พพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวันวิสา  ปะนามะโกสา โรงเรียนบ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายญาณกวี  เจริญสุข โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนันทิพร  คำแหล่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายปัณณวิชญ์  พระขันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายรัฐชานนท์  ทับทวี โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวรัชยา  ชื่นพิบูลย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศิรินภา  แคนติ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอภิษฎา  ขุนพิทัก โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายกษมา  กรมไธสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายกิตติชัย  นามจริง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายกิตติธัช  พันธ์ทองหล่อ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายเจ้าซัน  อุปสร โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงชญานิศ  น้อยคำแพง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณปภัทร  พละ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณรงค์เดช  ศรีทอง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงทองไท  ธีรภัคสิริ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายปภาวิน  สวนบุรี โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ตั้งมั่น โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปัณฑิตา  กรุณาก้อ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพรนภัส  ตัณฑ์ประศาสน์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นดา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงเพ็ชรรดา  พุกพันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงภานุชนาถ  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภานุวิชญ์  มิตราช โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายโยชูวา  บุญทศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศุภกร  พันธุ์วิเศษ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายศุภณัฐ  บุญปลูก โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แพงมี โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอริสา  อันทรินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอัยการ  ยังประยูร โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองเรือ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกวินธิดา  ติมุลา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โมกหอม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเจษฎา  ประทุมทอง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชไมพร  ทันบุญมา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชิตร์นันตน์  แซ่หว้า โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณชนันท์  ชัยฑวังกูล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายณภัทร  ศรัทธาคลัง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์เจริญ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงดาวิกา  ไชยสงคราม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายทัตพงษ์  ทองจันดา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนดล  เครือแวงมน โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนภัทร  ดาสงเคราะห์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนนทกร  สิงห์ชาดา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเบญญาภา  ปาละโค โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปราชญ์  ปัสสำราญ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปุณยนุช  ปัตตังเว โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิมสิริ  ภะคะโต โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงแพรไหม  ยอดสนิท โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหล่าเราวัฒนากุล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หลุ่มโสม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงลภัสรดา  คุ้มทิม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวารธิดา  ลาดโสม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายศักดิ์ศิริ  แคนติ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสกุลรัตน์  แสนมณี โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอัครสาวิกา  สัจจะวิสัย โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเอรียา  แอมไธสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐพล  ล่องบุตรศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายธนกฤต  เงือกน้ำ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนัฐริกา  เศรษฐกิจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงไปรยา  ราชโสม โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายวัฒนชัย  ทรัพย์วัฒน์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายสิปปกร  ยานแก้ว โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสุธิมนต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายเอกราช  เพียกุนา โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 คณิตประถม
406 นางสาวกรวิภา  เพียกุุนา โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนภัสสร  วรรณรส โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นายเนติภัทร  จินโจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปรียากร  บุญหลาย โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวปรียาภัทร  บุญหลาย โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายศิริชัย  สิมศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายปิยวัฒน์  ดีจันจ้อย โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงไปรยา  อัตนา โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพริสร  ทองเจริญ โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงวธัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายสิทธิโชค  จินดาบุตร โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายสุขสวัสดิ์  ฉัตรศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงอลินลดา  พินพาท โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิถี โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายตรีเนตร  การิโก โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายเป็นหนึ่ง  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพรพิมล  ช่วยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงวนิดา  ปิยะกาโส โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายศิวกร  ไชยชาญรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกนกรัฐ  สัมมาสาโก โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกุศุมา  ธิชาญ โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจิรดา  ยอดนารี โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพรชนก  ยอดพิกุล โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพิชญะดลย์  รินรุด โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรชาวดี  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายรังสินันต์  สามสี โรงเรียนบ้านหนองผือ(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเด็กหญิงปัณณ์ธารี  สัตย์สุขยิ่ง โรงเรียนบ้านหัวดง ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงชรินพัชร  โคตรวงษา โรงเรียนบ้านหัวดง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้วสง่า โรงเรียนบ้านหัวดง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณิชาดา  พุทธศรี โรงเรียนบ้านหัวดง ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนิชานันท์  กิ้นโบราณ โรงเรียนบ้านหัวดง ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปนิดา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวดง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปพิชญา  เชื่อ่นิจ โรงเรียนบ้านหัวดง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  จันโท โรงเรียนบ้านหัวดง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐชัย  ไทรละมัย โรงเรียนบ้านมะโบ่ ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงธนัชชา  มะลาพิมพ์ โรงเรียนบ้านมะโบ่ ป.6 คณิตประถม
442 นายวงศกร  โคตรศักดิ์ โรงเรียนบ้านมะโบ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
443 นายอัศวิน  จันแสง โรงเรียนบ้านมะโบ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์ภูงาม โรงเรียนบ้านมะโบ่ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีหนองโคตร โรงเรียนบ้านมะโบ่ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอธิติยา  อันทะมา โรงเรียนบ้านมะโบ่ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกันต์ดา  พันธ์แสง โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงบุญญาพร  โสภณเบญจกุล โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายกมลภพ  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณธิดา  สารีรัมย์ โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนภสร  คำสงคราม โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปิยพงษ์  แคนเตรียม โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอุ้มลักษณ์  แสงหิรัญรัตนา โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินชาติ โรงเรียนบ้านเครือซูด ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจารุวรรณ  พันดุไร โรงเรียนบ้านเครือซูด ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจิรพัฒน์  ขำวิลัย โรงเรียนบ้านเครือซูด ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชชาพร  พนัศขาว โรงเรียนบ้านเครือซูด ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุพิชญา  ปะราชิโก โรงเรียนบ้านเครือซูด ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกรรณิกา  สีหาบุญทอง โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายเจษฎา  อันพิมพา โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฐกมล  วิถาทานัง โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันภักดี โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปณตพร  ปินะสา โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายพิชัยยุทธ  ปาสานัง โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงภคอร  กุลธินี โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงลลิสา  ลอยนอก โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายศิวัช  ปัดตาเคสา โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงไอรดา  ป้อมยาหยับ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายฉัตรพร  เพ็งพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ตรีทองโรจน์ธร โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายชวัลวิชญ์  วะปะนัง โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลางนา โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปริญญานันท์  จันลิ้มมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงมิลญาพร  ปินะถา โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรุ้งณภา  อืดทุม โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสาวิตรี  ปุริโส โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกษกุมศรี โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายสุรเกียรติ  อืดทุม โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภูผา  น้อยศรี โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ป.5 คณิตประถม
480 นางสาวกวินตรา  แก้วพรม โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายรัชชานนท์  บุตรเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพลอยพิทย์  จันทะค้อม โรงเรียนบ้านแคน ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีทองย้อย โรงเรียนบ้านแคน ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายวัชรพงษ์  คำทองหลาง โรงเรียนบ้านแคน ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสา โรงเรียนบ้านแคน ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธีระศิลป์  ปะนามะเก โรงเรียนบ้านแคน ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวัชรินทร์  บิดา โรงเรียนบ้านแคน ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงทิติภา  ปราบภัย โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธรรมชาติ  มณีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพรธิดา  สารีหา โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศิรภัทร  บรรณกิจ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงขนิษฐา  พันเดช โรงเรียนโนนจานวิทยา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายทินกร  ฤาชา โรงเรียนโนนจานวิทยา ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงขวัญชนก  นามทัศน์ โรงเรียนโนนจานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ชาวสวน โรงเรียนโนนจานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณกมล  บุญครอง โรงเรียนโนนจานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนรุตม์  เอ็นดู โรงเรียนโนนจานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมภักดี โรงเรียนโนนจานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานาราช โรงเรียนบ้านหนองนาใน ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัชชา  ปัดถานะ โรงเรียนบ้านหนองนาใน ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุพรรณรัง โรงเรียนบ้านหนองนาใน ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสวรรยา  มายา โรงเรียนบ้านหนองนาใน ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองนาใน ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชิโนรส  ภานิม โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอรุโนทัย  ลุงนาม โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงชุตินันท์  ลือกลาง โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปุณยนุช  ไปวันเสาร์ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงโศภิตปภา  แก้วมหาชัย โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิ์ศรีสุข โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงอธิชา  ปะวะเสนะ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงอัญรินทร์  ไปนา่ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  คำทูลศรี โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปัญญาพร  ทรายหมอ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคศรี โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปิยนุช  ปักกะมานัง โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงมณัตชา  สุทธิบาก โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงรมิดา  ใสสุขสวน โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุภาวดี  ปิดตาทะเนา โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายปรัชญากุล  พญาวราปัญ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ป.6 วิทย์ประถม