รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลวรรณ  อาษาภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรกช  มุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรเกียรติ  พลศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกรณ์  ดวงท้าวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฎาภูมิ  ยศกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันโตวัตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีพิมพ์สอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกันย์สินี  สาทองขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกาณต์สิณี  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติกูล  ทองลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติพงศ์  เพิงผา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพัทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเขมมิกา  ลามนเทียน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงคณิกา  พลซา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรกานต์  พันต้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิลหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจุฑามาศ  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  กางโหลน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนิสรา  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชยพล  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชลณิชา  จันทร์พล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชิณณวรรธน์  เกษแก้วเกี้ยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชินวัตร  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชิษณุพงศ์  ประทาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงญานิศา  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณฐป์วัฒญ์  วรเศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณภัทร  แก้วอุดม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณหทัย  ศรีอุบล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐชวัล  ทัพขวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐฐา  ผลดิลก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐดนัย  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ผลพฤติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐพร  กนึกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐพิพัฒน์  ดวงสีเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายติณณ์ธิติ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายทศธรรม  ไชยจิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงทิพย์ลาวัณย์  กองชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายทีฆทัศน์  ศรีพราว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกฤต  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนพร  สวาทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนัชชา  บุญทันศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธนาทิศ  ชัยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธรรมชาติ  ภูอ่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธราเทพ  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญกมล  ทัพซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธัญญาพร  อินทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธาวิน  ทักษิณพิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรธรรม  พุทธรรมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธีระเชษฐ์  ศรีแก้วน้ำใสย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเธียรวิชญ์  ศรีกุตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายนราวิชญ์  นราทร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนริศรา  นาซอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนลิน  ส่องสันติภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายนัธทวัฒน์  ภูสำเภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายนันทิพัฒน์  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายน่านนที  หรัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงบวรลักษณ์  นุชกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายปพน  อภิรมยานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปุณยาพร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพสิษฐ์  ธัญกรธนสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพฬส์  พรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิจิตรา  ทับภูเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตะนัยศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพิชญุตม์  อินเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิตตินันท์  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาทันรีบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนคำภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รินทรึก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์รดา  ทับลคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพีรพัฒน์  อันภาทะราศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุไผ่โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภัทรพล  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายภูธเนศ  ตรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  พลทัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรสริน  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงรัชชาภา  ขานหยู่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายรัชฏ  คำหนูทัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายรัตนกร  ขานหยู่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวงศกร  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายวชิรวิทย์  เทเวลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ธัญกรธนสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายวริศ  เมืองนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวริศรา  พาเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์โนราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายวายุ  พลศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายวิษณุพงศ์  อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวีรภัทรา  ชมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศิริพร  โสโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายศิวกร  ช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศุภรัตติยา  ทะเรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายศุภวัฒน์  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุกฤตา  ปะวะโพตะโก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายสุทธิภัทร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอชิรญา  จันทะกล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอภัสร  อาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอภิญญา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายอักษราภัค  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายอัครภัทร์  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกนกกร  ทองเพชร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกนกจันทร์  แสนละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกนกพร  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญโยทก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกนกลักษณ์  โคราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกมลภัทร  ปางลิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกรวิชญ์  ผางยอยซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกรวิชญ์  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกฤตชยา  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกฤตินี  สุดตะนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คำไล้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ก้าวหน้าวาณิช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ป้อมแสนพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกานดาวดี  พลศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผายชำนาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกิตติพล  บันหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกิตติภัทร  โทอรัญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกุลธิดา  เนื่องสิทธะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกุลปริยา  ไชยโสดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเกวลิน  พลอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายขจรพงศ์  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเขมิกา  อุประ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเคทธลีน  พลไทยสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเคียงคองธัม  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจรรยพร  ทองยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจริยา  ทุหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจักรดุลย์  ภาคพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจันทร์ทรา  เศษรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิตราภา  แย้มชะม้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายจิรภาส  จันทร์เดือน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจิรสิน  อรดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิราพัชร  ตะภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชญาภา  สวนทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชณาวิชญ์  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชนกร  สุริชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชนกวนันท์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนัฐปภา  ฉันกระโทก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนิดาภา  กันดูลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนิสรา  ชนะธร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชนุตม์  พรหมวิอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชยันต์  พันธ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงมนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชวารี  หงษ์โยธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชวิศ  ละอำคา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชัชชน  จกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชัชลี  หงษ์โยธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชัยอนันต์  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชานิสา  จันทรคำภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชนะโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชุติกานต์  ผ่ายเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงโชติกา  อาษาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงญาดา  จันทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงญาดา  สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงญาดาพร  หลี่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงญานิษา  ศรีอุทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฐิติชญา  คลังกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณฐพร  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณพัฐอร  มาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณภัทร  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัชชารีย์  น้ำใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัชพนธ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชนะธร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐชนนท์  เทพทวีชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐชา  ทนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐนภัสร์  ถามูลเลศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐนิชา  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐพร  ดอนแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ลำดวนหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐวรา  นาสมยนต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐวรา  พรมศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทอนมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์น้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐอริญ  ลาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัภัสสร  นาละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชมน  พิมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเดชาธีร์  จีระออน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเดชาวิชญ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายตะลันต์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายตุลธร  ภักดีทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายทองฉัตร  รัตน์พร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงทักษยา  กำจาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทิวาวรรณ  กุณโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเทวิกา  อนันศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนกฤต  ห้องหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนบดี  พานอนันต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนพล  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนพัชร์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนภัทร  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนวิชญ์  ปะวันโน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนากร  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธมนรัตน์  ชาญชำนิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญชนก  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธัญญา  ลาจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทันพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญทิพ  อันปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญพิชชา  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หันประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธาดา  พงษ์มะณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธาราทิพย์  นามเต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีร์ธวัช  ธวัชวิเชียร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรภัทร  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธีระลักษณ์  ทาทิวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธีริศรา  คำยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนภัสนันท์  เงางาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนฤมล  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนัชชา  เทียมมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนารดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายนิติธร  สุนทรรส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนิปุณ  คันธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนิพพิชฌน์  รัตนเดโชพาณิช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนิรัชพร  ยมศรีเคน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเนตรชนก  ต่อฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายบวรนันท์  จันจุฬา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงบุณนภัส  วิชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเบญญาภา  โคกสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปภานัน  สาธิตสมิตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงประภัสสรา  โสมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปวิชญา  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กองแพงคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปองธรรม  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปัณณวิชญ์  โคกสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปานระพี  มะพัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปิ่นนัดดา  พักวง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปิยฉัตร  ราญมีชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปิยดา  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองแถว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปุณยภา  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปุณยาพร  ภูนาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพงศภัค  ทักษี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพรพรรษา  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพสุธร  คชทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพัชราวดี  วันปรีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัชริกา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพัสกร  กิบาร์ร่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพิชญดนย์  ประเศรษโฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชญทัฬน์  เนื่องพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชญาภา  พรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิรดา  ชาริกัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายพีรณัฐ  เกณฑ์เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพีรยา  สีหาบุตรโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพีรวัส  สิมลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพุทธบุตร  สิทธิจินดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงแพรพรรณี  เพชรมหาศาล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภัทรชล  พลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทับพิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัทรปภา  มาตมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ผุดวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภัทรพล  แพนพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัทรภา  หวานอารมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กุลธิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภาภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภูมิกิตติ์  ทบวงส์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงมณภัทร  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงมณัศวรรณ  กิตติราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมันฑนา  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายรณพีร์  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรมิตา  อุตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรสิตา  ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัชชานนท์  เมฆาพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายรัญชน์  วัฒนะธนากร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฤทัยกุล  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อาจชมภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวทัญญู  จันทมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวรพรต  สุริวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวรรวริช  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวราลี  วชิรโกเมน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรินทร์รดา  ธาราภูริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวรินนิภา  เสนาราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวริศรา  มะโนราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวริศรา  วอขวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวิชญะ  วงษ์ชารี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวิมลภัทรา  แสนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวีระญาดา  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศรัณย์พัทธ์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศรัณยวิชญ์  ชัยมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศรัณย์  หายะคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศศินา  ถิ่นสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศศิปภา  มูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิริณ  มีโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศิริพร  เข็มพรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศิริภิญญา  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาวไธสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศุภกฤษ  พานศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศุภณัฐ  อรรคเสรษฐัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศุภวิชญ์  ภาระก้านตง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายสรยุทธ  นารินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสรวิศิษฐ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสรัลพร  ราชมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสิรภัทร  พันธุ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสิรภัทร  ลิไทสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุจิตรา  ธรรมศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุชานันท์  บุดสมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุวภัทร  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอธิติยา  สีตะปัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอภิชญา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอภิญญา  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลเดชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอรรัมภา  วรรณเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอศัลยา  วิไลพิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอัครพัชร์  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอัฐฐาศิรา  เรืองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอัฐภัญญา  ศอกจะบก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอาธิวรา  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอารดา  บุญจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอิทธิกร  จันสมดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  แจ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงไอริณ  ทั่งจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกนกดารินทร์  ธุระทำ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายกฤติเดช  ภิญโญชุติวัต พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกฤษติยา  ศรีสังข์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายจิรเมธ  สุขวิชัย พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายชวิศ  วรรักษ์ธารา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายชาญยุทธ  ทองสิทธิ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงญาดา  พลสยม พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายฐิติภูมิ  บุญปัญญา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายณฐกร  จุลอักษร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายณฐพงศ์  มาตรา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณภัทรนันท์  ศรีจันทร์ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฏฐนันท์  ทาวะรัตน์ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงทักษอร  สุพวงแก้ว พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายธนกฤต  เจี้ยงรักษา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธัญชนก  พัฒยา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธันวารี  ทุมดี พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายธิติ  เลิศวิจิตรวัฒนา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนภสร  พระโคตร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายนภัทร  แก้วม่วง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายนันทิพัฒน์  มูลธิยะ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนามิตา  สุรางค์กุล พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงนิรันดร์รดา  สังฆะ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงบุญญานุช  ลิขิตชื่นชู พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปนัณษญา  ยางคำ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปวัณรัตน์  พันธ์ผูก พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีตระกุล พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายเปรม  จันไต้ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพชร  พายุบุตร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพรทิพย์  แสนพินิจ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพรธีรา  ภัทรสุโกศล พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพิชชาพร  โคตรมุงคุณ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิชญา  บุบผาไชย พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายภูวิช  สีหานาท พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายยศวัจน์  สุวรรณอัครชัย พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงยูรินทร์  พรมไชย พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายรชานนท์  พระตลับ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวรนิษฐา  จรุงพันธ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวรรศมน  ศรีโยธี พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงวรัชญาณี  ก้อนคง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวิชาญาพร  นิยมธรรม พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวิริยาพร  ประจวบวัน พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หงษา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายสิปปกร  ละตา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโยวงค์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสุชานันท์  เหล่าพร พระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายสุภณัฐ์  ชัยประสิทธิกุล พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงอชิรญา  พินทะปะกัง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายอธิภัทร  แซ่เอียว พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอภิชญาน์  วิเศษทักษิณ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สิริภัควัต พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายเอกภพ  หาโกสีย์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกนกพร  จันไต้ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกรกนก  ไกรสรกุล พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกรวิชญ์  อิสสอาด พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกฤชภร  กลิ่นกุหลาบ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญบุตตะ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกฤธิเดช  อัครวิศาลกุล พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวัฒนา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วะเกิดเป้ง พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกัณณฤทัศน์  จันทรโยธา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกันต์ภวัต  ยุทธไกร พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัลยกร  ทิพรักษ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญประดับ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลชะอุ่ม พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงขวัญจิรา  อาจเดช พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงขวัญเอย  ทวีศรี พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงของขวัญ  เพชรขจร พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายคณพศ  ปักเกโส พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายจตุรภัทร  อาจฤทธิ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจาริยาจัง  สุ่มมาตย์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจิรภัทร  พิสัยกุล พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายจิรันธนิน  ศิรรัตนชัย พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฉันท์ชนก  แม่นวิวัฒนกุล พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชนาธิป  เดชอินทรนารักษ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชโนทัย  กีรติอมรเกียรติ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชยพล  จันทร์ลุน พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายชลณลัท  รัตน์ประโคน พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชวณิการ์  เรืองเดช พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายชวินธร  สุระมาศ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชัชนิตย์กาญจน์  ชนะพรรณ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชัณณสา  ขุนจงแก้ว พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชาญปราชญา  แก้ววิศิษฎ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชานิดา  พรมท้าว พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศรี พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชูจิตรลัดดา  เที่ยงธรรม พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายโชคมงคล  วิลาชัย พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงซัมเมอร์  แมนน์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณฐพล  ฤทธิโคตร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณฤดี  พุฒลา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยุทธอาจ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณัฐดนัย  จันทจร พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฐดนัย  มาตวังแสง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัฐพัชร์  ยงยิ่งยืน พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐพัฒน์  บุดดา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐมน  แซ่ผ่าน พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทะปาขาว พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณิชกานต์  ทัพสุริย์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายเตชินท์  เดชพิพัฒน์โสธร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงทอไหม  วีระนาคินทร์ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงทิพาพร  แสนเมือง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนวินท์  พยัคฆพงษ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธนัชชา  จีรพรบัณฑิต พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนัตถ์กรณ์  อุดทารุณ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันทิพัฒน์ปภาดา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธัญชนก  ทองคะนา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มหาวงษ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัญนัทน์  หลูอารีย์สุวรรณ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธัญนันท์  จักรสาร พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธันย์ณกิตติ์  ศรีกันยา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธันย์ธณาภา  จันทรโยธา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนภสวรรณ  บุหรัน พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนัทธมน  พิมพ์สิงห์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนัธทวัฒน์  สร้อยอุดม พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์อาษา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนันทพงศ์  กาญจนวิลานนท์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายนาราวินท์  อู่เงิน พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนิชดา  คชฤทธิ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเนทิชา  กองบุตร พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงบุญณิตา  มหาอ้น พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ถาแสง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปกรณ์  วรคำ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปกรณ์  สุทธิเภท พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปณิตตรา  แก้วใส พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่หลิ่ม พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงประทานพร  เนตรถาวร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปรัชญ์ปารเมศ  สรรพทรัพย์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปรีติภัทร  ศรีประเสริฐ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปวรปรัชญ์  คุณเวียน พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปวิชญาดา  คำจันทร์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปาณิชา  ทิพพิชัย พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เนตรเสน พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปิยทรรศนันทน์  อาทิตย์ตั้ง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปุญญาวีร์  จันทร พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปุณนรี  รัตนพลแสน พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพชรคุณ  เทียบกึง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพสธร  มาอ้น พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพสิษฐ์  ผังดี พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัชยา  ถาวงษ์กลาง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพัชรากร  ฉลาดบล พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมโคตร พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพัฒณ์ณรีน์พร  พงอุดทา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทิพย์พิชัย พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพัณณวดี  ไชยศักดิ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตรา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชชานันท์  นิติกรวรากุล พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิชญาพรรณ  สุริยะ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชญาภา  คำอุด พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อัปมระกา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  ชนะศรี พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทัพสุริย์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สุริยะ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิรญาณ์  รักษ์มณี พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิรดา  ทวีธนสิริกุล พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพีชญาภา  พึ่งกุศล พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพีรดา  สมภาร พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพีรภัทร  เหมริน พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพีรวัส  ไชยวันนา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภัทรดนัย  ลุนสมบัติ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภาคภูมิ  ศิริธำรง พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภาณมาศ  แสงห้าว พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภีรพัฒน์  บุตรเนียร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงมณีกานต์  อิ่มสำอางค์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงมะนัญชนก  เจริญศิริ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงมินตรา  เทพวงษา พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงยมลภัทร  สงวนรัตน์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายยศกร  นาสมทรง พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงรมิกา  ฉายจรุง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงรัชนก  ลิงลม พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทีจันทร์มาตย์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายรัฐฐนนท์  ผสมงาม พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวรปรัชญ์  จกัลยา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวรภร  อินเอี่ยม พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวรรณกร  จันทจร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวรรณิษา  โคตรอินทร์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวันพัสส์  ชัยรุ่งเรือง พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวิชญาพร  ปัดมะฤทธิ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศรุดา  อาจเจริญ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศิริตา  วงค์สูง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศุภสุตา  พันธะไชย พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์เพ็ง พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โยธะคง พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศุภารัตน์  บูรพา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศุภิกา  ปรียาวุฒิ พระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  แดงจันทึก พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสรธร  จรูญวงษ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสรวิศิษฎ์  ฐิติปุณยาธร พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงใส พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุพิชญา  กัลยาวรณ์ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุรัสวดี  เครือศรี พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พลลาภ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอนุชตรี  ภูสมมา พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอภิมงคล  ใหม่คามิ พระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอักษราภัค  ล้ำชัยภูมิ พระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกนกธิดา  สีนาแค โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายกฤษกร  วิทักษบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  สิทธิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายกิตติเกริกไกร  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ถาบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายคณิศร  สังรวมใจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายจักรินทร์  มีทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายจิตติพัฒน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจิรภัทร  พังขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงจิรัชญา  อินนอก โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงจิรัชยา  ชายศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชนัญญา  เหล่าสะพาาน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายชโนทัย  ภูแสนคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายชวดล  ภูกระจาบ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายชัชวิณย์  กุลจนะพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชัญญา  ภู่ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายชัยภัทร  วงษ์ราชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายชินวัฒน์  ดวงชัยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายฏิวัตต์  ประโมจนีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายฐปนรรฆ์  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณยา  จุมพิฎกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหงี่ยมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐพัชร์  กิติกุศล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เชาว์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายเตชิต  เชื้อคำฮด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงทักษพร  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงทัชชภร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายธนกร  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายธนกฤต  คำสรดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธนัชพร  กมลนันท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธนาวดี  แฝงสีพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายธรรมรัตน์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายธรรศกร  ภูวนารถ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธีรณัฏฐ์  หงสาคู โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายนที  เนินพลอย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงนลินนิภา  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสาวะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงบุญสิตา  วังแพน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายปฐพี  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงปภัสรา  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปราณปรียา  ธานี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายปรินทร  นามฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายปริวัฒน์  ภูทะวัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปุรณะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายพชร  อินธิแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หรรนภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงพิชชานันท์  สังฆะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพิชชาพร  พาบุ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงพิชาวีร์  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายพิตตินันท์  จันทจร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิตติยานัน  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายพิทวัส  หาสีโน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายพิธาน  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายพิรพัฒน์  มงคลสิริภัทร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงเพชรฤดี  นาสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงเพียงชนน์  ม้วนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายภคินทร์  โล่อธิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายภัฎฑณชัย  แสนองอาจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงภูริตา  ลัญจกรสิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายมังกร  เศษนาเวช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงยุนนา  จันคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงรัตน์พิสุทธิ์  พิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายวริทธิ์  มีโชติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายวิชชากร  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายวีระศักดิ์  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายศราวิน  หมื่นไธสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายศิริศักดิ์  วัฒนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายศุภฤกษ์  ภูนาสี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายสกลพัฒน์  ติระพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสิริวิมล  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุพิชชา  สีดาเจียม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงอถิติยาภรณ์  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายอนันภูมิ  เคณาภูมิ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายอัครพงษ์  อัครจักร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายอัครวินท์  รมสมบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกรภัทร  เศรษฐิภัทร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกศญาณภัท  เอมดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกษิด์เดช  มาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกัญญาภัค  โสเก โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ออตยะกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ช่างหล่อ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โคตรพิศาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกันตวิชญ์  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกัลยาพักตร์  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกานต์มณี  สีหบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกุลสรณ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงขวัญชนก  โสระวงค์ธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ศิริธราธิวัตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายคุณธรรม  กันหาโนน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายจิรณัฐ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจิรายุ  หวะสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจิรารัฏฐ์  พงศ์วรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชญานิศา  วันเหิม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชนัญชิดา  เพิ่มแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีสมชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายชวัลลักษณ์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงโชตนา  ภูมิพนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงฌฬษณาฎฒ์  คำผาย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายฐปนรรฆ์  อัฐนาค โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายฐปนวรรธน์  หาหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงฐิฑิลักษณ์  พิบูลย์วัฒนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณปภัช  เขตขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุทรส โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณัฏฐชัย  สังฆมะณี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายณัฏฐพล  สังฆมะณี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐกรณ์  จ้ายหนองบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุยอย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณัฐชานันท์  บุญสิงห์ศร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐฏภรณ์  ภูกลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐนพิน  เหงี่ยมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีบุดดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณัฐนิติ  ปาคาถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฐวรรธน์  ไชยโยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณิชชยา  พิมพิพักร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณิชานันท์  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายดนุพร  คำเสนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายติณพัฒน์  ธนินธิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายทักษดนย์  เบี้ยสำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายเทพประสิทธิ์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนชาต  นอกตาจั่น โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนเดช  ดอนกวนเจ้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนบดี  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนภัทร  ร่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธนัชพร  เทียกพา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธรรมภูมิ  ถมอุดทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธัชกร  ภูกระจาน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โมรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธีกมล  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธีรเดช  ชาเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธีรภูมิ  โสสว่าง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนภสร  ยุทธพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายนภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนริศรา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายนเรศ  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนัธทวัฒน์  บัวประสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนันท์นภัส  หงสอาภาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนันทภัค  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายนิธิศ  รัตนเพชร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงบุญญาภา  แสงยศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเบญญาภัท  ไชยผง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปกร  เหล่าศรียงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายปรมินทร์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายประกาศิต  นาถเหนือ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปวริศ  ฐานะวุฒิ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปวิตรา  ติระพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำยอด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปัณฑิตา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปัณฑ์  จันทร์ธิระติกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปัณณภัทร  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายปัณณวิชญ์  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกศสวัสดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปิยะวิช  นาก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปุญญิสา  สมสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปุณญนันท์  แถลงศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปุณยนุช  จันทจร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพรธีรา  สีเทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพรนภัทร  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพรรณวรท  อุณหกานต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพรรณิภา  แสงยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพรรวินท์  วรแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายพัชร์ณิชา  เชาว์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพัชรพร  ภุมภาว์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพัทธนันท์  แฝงสีพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีษะโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ต่างมงคล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิชญาภา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพิชัยยุทธ  แสงยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญสินวรกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพีรกร  ศรีทอนชิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงเพชรแพรวา  โสภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงโพธิ์พัตรา  โพธิ์แสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภคอร  วุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภวรัญชน์  ลาภสนอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายภัทรดนัย  ปะวันตัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงภัทราพร  พันธุ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภูริดา  ภูคงผา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภูริพรรธน์  แฉล้มจิตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงมลิรินทร์  วงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงมัณยาภา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงรพินภา  คำยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงรมย์วรินทร์  บุหรัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงรัชฎาพร  คำยอด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงรัชนก  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายรัฐวิทย์  พิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงริณลดา  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงลภณพร  ชินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงลภัสรดา  ห่วงจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวรรษิดา  รัตนเพชร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายวรฤทธิ์  อุทัยอาจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายวรากร  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวราวิชญ์ญา  พรมลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวัชรกาญจน์  มงกุฎสระน้อย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงศศิญา  วรภาพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศศิวิมล  วิลาศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายศิวดล  ราชาวัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสกุนตลา  เพียรชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสิริกัญญาณัฐ  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสุกาญดา  สุทธิสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุธาสินี  มหาโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอธิป  กลั่นกลีบ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอนันตญา  คณะสี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอภินันท์  ราชบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอริษฐ์  ดวงจำปา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอัญรินทร์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกนกอร  จันทนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงกนกอร  วิชาไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายกรกฤษณ์  เททะสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงกรกัญญา  โลมเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายกรัณย์พล  กุตเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายกฤชนนท์  ประยูรชาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงกษิรา  เมืองโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงกษิรา มิเชล  เสพย์ธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายกัษณ  พันธุ์เสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายกิตติบดินทร์  สมบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายกิตติศักดิ์  พุฒิเนาวพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายค้ำคูณ  กาสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายคุณธรรม  พาประโยชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  มีสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายฉัตรตะวัน  ภูสีอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายชยพล  สงครามยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายชยางกูร  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงชลิดา  พินิจกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายณวัฒน์  หอมหวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เรืองสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายทศม  สุขชัยบวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายธานินยาวัตรทร์  อิ่มสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายธามภพ  สุขเอนกนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงนภัศวรรณ  ขาววิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงนมน  ชัยมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายนรวิชญ์  พิมวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  สุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายนิชนันท์  จริยะนรวิชช์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายนิติภูมิ  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายนิธิพัฒน์  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายประไณย  สารมะโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายปรัชญาพงษ์  โรจน์เขษมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายปัณณรุจน์  ตาลกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงปุณพจน์  ขันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายพงศ์นเรศ  อังควิศิษฐพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพรรณรัตน์  เวียงสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายพลาธาร  สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายพันธ์ศกร  พยัฆวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพิชชนันท์  ต่างภักดีวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงพิชญาภรพรรณ  พันธะศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงแพรพรีม  วิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงแพรวา  วิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงภัทราภา  พงอุดทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายภูมิพัฒน์  เลิศณรงค์สิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายภูวรา  ลิมปพนาสิทธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงมาศศิรินทร์  โสภาลดาวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายยศพนธ์  ศรีโพธิ์ผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายรชต  ปานแม้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายรัตนธารา  ไชยโสดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงลภณพร  พัวพิทยาธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงลัลลดา  เฮงสนั่นกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ไชยหะนิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงวรัชยา  แสงสุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงวริยา  ไชยโสดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายวุฒิชัย  ทันพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายเวชพิสิฐ  เทียมเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงศกุนตลา  จันทพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายศิวกร  ก่ำแหล้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายศุภกิจ  เสนามาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงศุภิสรา  อุปจันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงสรัลชนา  นิลโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายสิทธิภัทร  รักษาพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงสินี  วงษ์ซิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วขวัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายอธิษฐ์  อันสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายอาชิค บุบเบอร์  ทินวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายอินทัช  วงค์ธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายเอกภัทร  สมสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายเอกวัฒน์  อ่อนนางใย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงกมลพร  เสนาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกฤติญาณ  สมัปปิโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกฤษณพันธ์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกษิดิส  พรมเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกัญญนันทน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  สารศาสตร์บัญชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกาญจน์ลดา  พรรษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกานต์ธีพศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ผังรอดรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายคณาเดช  โยธาภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายคณิน  อึ้งศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายคุณานนต์  เทียบพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายจตุรวิชญ์  คำเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ธำรงเกียรติศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายจิรคุณ  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงจิรปรียา  สุขแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายจิรภัทร  นิลอาธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงชญาฏิกาญณ์  ไชยสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงชนมนชนก  จารุวรโชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายชยณัฐ  งิ้วกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงชริญาภรณ์  เล่ห์กล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตังคณิตานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชุติกานต์  ธีรภัคสิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงญาณภัทร  ญาตนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฐานิดา  คุณจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงฐิตารีย์  ยงค์พันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณฐภัทร  ภูลายยาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายณธกร  พันธุ์เสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณวรา  เจนจัดการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณเวียงค์  ชายคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัชชา  รักษาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณัฐธิดา  ละครพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  โพธิบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณิชมน  ชูวิรัช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายดรัณภพ  ยกบัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายโด่งดัง  คงคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงตระการตา  ตระกูลวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายเตชินท์  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงทวีรภรณ์  อุดชาชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายเทวเดช  ประจันตะเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงธนิษฐา  ชีระโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงธัญชนก  ทุดปอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงธัญญ์ญาพร  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธันยารัตน์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธิปองกานต์  หามาลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายธีทัต  อุไรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายธีรเชษฐ์  สิงห์คะนอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธีรณ์  มะเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายโธมัส นริญ  คุชนี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายนพร  โยมไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนภัสกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนลินพรรณ  ทองโยธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายนัธทวัฒน์  ยาประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายนันทพล  กิ่งเกษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนิชา  ธนภัทรไกรพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายปกรณ์  พ่วงพรพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายปฐวีร์  ลี้มหามงคลกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปณาลี  เกษกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปพิชญา  จิตเรืองไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายปภาวิน  นาคบุญนำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงปรรณพัชร์  น้อยอำคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปราญชลี  เกษกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงปวริษา  บูรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายปวเรศ  สะตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงปวิชญา  เถาว์หมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายปัญจพล  ชมภูบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายปัญญาวุธ  ชัยสุทธานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายปัญณวิชญ์  วงษ์ทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปัญนภัส  ปาสาจะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายปัณณวัชญ์  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายปุญญพัฒณ์  บุญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปุณยกุล  สืบวัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปุณยภา  ดวงประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายพชฏ  โพธินาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพชร  งิ้วกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายพัทธเชษฐ์  สิงห์คะนอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มุ่งชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงพิชญาภัค  คำมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงพิชญาภา  ประครองเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายพิชญุตม์  บุญดาราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพิชญุตม์  ไวยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สอนเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายพิทยาธร  อภิรมย์ชวาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายพิพัฒพงษ์  หลูปรีชาเศรษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มณีศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพิมพ์มณี  อุปริสัจจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภูโป่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพุฒิภัทร  ชูรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงเพชรเจียระไน  มะทิตะโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงภคธิดา  ชำนาญบริรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายภธรดล  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายภธรพงศ์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงภัทราพร  กุดกังวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงภาวิดา  ภาสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายภูดิศ  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายภูบฎิณณ์  พลหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงภูเพียงดาว  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงมฌิมา  ไวจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงมณฑารพ  วงษ์วอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายยอนเจ  ยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายรวิชญ์  แก้วจันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงรักษิตา  ศรีชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายรัฐกรณ์  ปุราโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงฤทัยนาถ  ไชยงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายวชิรวิทย์  ชื่นตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวรกานต์  ชิ้วนฤภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวรกานต์  เติมสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงวรรณศาสตร์  โชคเกื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวรัชยา  ภูวศิษฎ์เบญจภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงวรินญา  จีระฉัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงวรินทร  วัชระอุดมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายวรินทร  ศิริกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวิชญาพร  จำลองนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศรัณยธร  ปาสาใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงศศิกาญณ์  ถนอมเทวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์ผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศิริวรรณ  คงคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายศุภกรณ์  ไชยเยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายสกลวรรธน์  จันทเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสมิตานัน  นิลโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสนามนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุพรรณวษา  จันทพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุภาวิตา  จันดีวันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  ปัญญามงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสุรดา  ประทีปะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอธิภัทร  แสนพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายอนาวินทร์  สมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอลิณญาภรณ์  แสงประจักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอลิสา  บุญเหลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอักษราภัค  เพ็งศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอิ่มสุข  สุขวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คงสนิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงไอยวริญญ์  กัสโก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงไอริส  อึ้งศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกตตน์  อัคนิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกมลชนก  ฉันทะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกมลภัทร  กันยานุช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงกฤตชญาดา  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงกวินทรา  วงษาสืบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  ไพบูลย์ธนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จั่นทับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายกีรติ  การเกษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายกีรติ  ชุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกุลภัสสร์ญาณี  ถาวรจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงเกียรติกัญญา  นามปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายคริษฐ์คุณ  ชาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงคีรีสุดตา  ชะลุนรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายจักรินทร์  จันนรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงจารุกัญญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงจารุพิชญา  ทองหล่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายจิรัฏฐ์  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายจิรายุ  ตุ่ยสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงชญาดา  เชื้อเผือก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชญาธร  พลมีศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงชฎาฉัตร  จันทคัต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงชนัญชิตา  เกาะกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงชนัฐปภา  ชรากาหมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงชลิดาภรณ์  ปาละอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงช่อขวัญ  ลับภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงชิดชนก  สงค์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีสองเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงณฐกมล  วินทะไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายณฐชนน  มิทราวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงณัชชา  เมืองโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายณัฏฐนันท์  สารารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงณัฐกมล  จอมทรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายณัฐกรณ์  นนท์สามารถ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  ทีบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายณัฐพัชร์  ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฐริกา  เวินสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงณิชชา  แวงวาสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงดากานดา  เทียงดีฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายเทพธราดล  ทองเพ็ญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายธนพล  บุดดาพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายธนภัทร  สุทธิรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธนัญญา  ลี้เจริญรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธนาธิป  ศรีวรารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงธรรศธรรมกร  พันธ์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นามวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงนวพร  คำเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายนัฐภัทร  มูลธิยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูกองสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงนันทนัท  สายกระสุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงบุญญาพร  ปักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงบุญญาพรสิริ  แก้วเฮ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงบุญรัตน์  เยยโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงบุณยวีร์  พลลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงปณาลี  โชยรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงปพิชญา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายประธาน  ปะเสระกัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายปรานต์  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงปัณฑ์ชลิตา  กงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายปัณณธร  เขม้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปิยาพัชร  มะธุเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปุณณดา  สกุลซ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพชรพรรณ  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงพรปวีณ์  พานา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายพรหมพิริยะ  พลเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพลอยชนก  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิชชาภา  ภูไชยแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพิชยวดี  บุญดาราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายพิพัฒน์  สิริพาณิชยกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เล็กคำด้วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายพีรณัฐฏ์  วิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายพุฒิเมธพันธุ์  หงษ์สายพิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายภคภพ  อภิชาญวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายภาณุพงศ์  นาคสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายภาสวิชญ์  ภมรสมิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายภิสิทธิ์ชนะ  อัตถากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายภูริภัทร  แข็งพิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหล่าก้อนคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายยศพล  ช่ำชอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายรชต  มะปะเต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายรัชพล  คูตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายรัฐฐานันท์  กตกุลปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงฤดีกร  เกตุวงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายลาภิศ  กมลรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผาสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงวรลักษณ์  ช้อยชด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวริศรา  ผจงศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายวีระศักดิ์  ดาบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงศรัญย์พัชร  สิงห์ชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงศรินทร์ญาดา  สมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ศรีวิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศศิวิมล  สุระเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงศิรดา  กัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงศิรปวีณ์  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายศิรวิชญ์  บุตรน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงศิริชาดา  เกราะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงศิริภัสสร  หอมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายศิวกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายสรสิช  จิตสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีเวียงธนาธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงอชิรญา  อภิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายอชิรวิทย์  แสนพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายอติคุณ  แสงสุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอติวัณณ์  จันทร์เอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงอภิชญา  สัตบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงอรกัญญา  ตันศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายอรรถพร  นามสร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายอัครพงศ์  กระลาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงอัญชลีพร  จันทชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงอารีรักษ์  ลาภจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายอึนเจ  ยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงกรวิภา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงกัญญานัฐ  อนุอัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองพิมพ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงชมพูแพร  สังข์สุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุญยวุฒิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายชัยวุฒิ  ดีวังยาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายเชษฐ์ดนัย  ใจตาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยมา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายธราธิป  อธิกิจธนะทรัพย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายธีรเดช  คงแสนคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายธีรภัทร  ขันศรีมนต์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วไฝ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงปภัทรวีร์  เพียผิว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงปวริศา  ใบบ้ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงปัณฑิตา  ภิรมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงเปรมมิกา  พลเรียง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายพชรพล  คำยา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงพรอุมา  ไชยแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงพัชราพร  ถ้ำกลาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายพัดยศ  ปฏิทานาโต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงมณิสรา  แพงจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงลวิตรา  ประดับการ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงลาภิสรา  อุทัยเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วคำใส โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไขแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงอรไพลิน  ประทุม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายอิษณุพงศ์  พลแสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงกนกพร  ขันขวา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์ปัญญา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกมลทิพย์  ธรรมบุตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงกรชนก  พึ่งจักกรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ดอร์บุตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แฝงสมศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกานดา  ภูแย้ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิโทจิตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายคณิน  สิทธิจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงชนัญธิดา  วงษ์ตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แฝงเมืองคุก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงแปลง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณัฐภาคย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สาครรัตนวงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณิฌาภา  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายเทวา  หอมเชย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายธนัช  นามจัตุรัส โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายธนิช  นามจัตุรัส โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธัญรัตน์  การดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันละคร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายนพกร  ศรีกะกุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนัทธมน  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงปลายเนตร  อ่อนตาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงปวีณา  รักษาภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายปัณณวรรธ  พรรณะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงปิยรัตน์  สมศรีเสาร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงพรพิมล  นามเสาร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพรรณธร  ภูหัวไร่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงพัชชา  ธิหลง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  เวียงวิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  มังคละสวัสดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงพิมพ์พร  ไชยโสดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงภัตชดาพร  บุญการ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายภัทรนิธิ์  ดาวยันต์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงภัทราพร  สุวรรณภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงมาริสา  ทิพพะโสตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงเมธาพร  รามศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงรชยา  ฆ้องประเสริฐ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายวชิรวิทย์  ประทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงวณิชญา  สุนนท์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงวราภรณ์  งามวงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วจุมพล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงศิรประภา  พงษ์ธนู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงสมัชญา  บุญเสมา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายสายัณห์  จันทร์ประเทือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีไสย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายอดิวิชญ์  จันบัวลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอนันตยา  หงษ์สีทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยหาเนตร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงอมลพรรณ  ขานพิษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงอรสา  สุบัติคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอระวรรณ์  บุญยะเพ็ญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอัสสชิ  เคลือวัลย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอารยา  ศรีเทศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกนิษฐา  ขวัญศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงชาลินี  โพธิสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีภพ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปัทมา  ธิจันทร์ธุง โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงเปรมิกา  ขวัญศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงศศิวิมล  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ป.5 วิทย์ประถม