รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลณัฐ  สุภารัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลพร  บุตรครุธ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรณ์พรหม  หะรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  โยมสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตนัน  วรรณสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติเดช  หมื่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษฎิ์พสิษฐ์  คงช่างคิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวิสรา  หมานเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกันตโชค  พลคชา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตพงศ์  อริยวัฒฑิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลชนา  หมานเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัลยาสรณ์  คหจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกานต์มณี  กีรติวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเกวลิน  กิจอินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงขวัญข้าว  เสมาตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงคุนัญญา  นาคนคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายจิตติพัฒน์  เครือสนิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิตติมา  สุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิตศิกาญจน์  ก่อภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรกิตติ์  ควรเกิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิราภัค  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิลลาภัทร  บินลาเด็ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ชูกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชญานุช  มุสิกะสังข์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายชนาธิป  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายชนาธิป  น้ำเย็น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชลฉัตร  อรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชาเรเนีย  จรเงิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายโชติปวินท์  ชีช้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญาดานันท์  ชูหมวกโชติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงญาตาวี  รตะเสรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายฐปกร  ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณฐกร  เจี้ยวเห้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณภัทร  ทัศนกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฏฐ์ณรัน  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพชรเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมื่นหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐดนัย  พุ่มกอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐภัณฑิรา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายณัทวรรษ  แซ่แต่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายณาราคร  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณิชชณัช  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณิชธมณช์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณิชนันทน์  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชา  กันทรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณิชานันท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉัตรเกษมสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชาภา  เพชรจรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายเณชภัทร  โรนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงดลกนก  โล่ห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายเดชชาติ  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายตุลยากร  นาคคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายเทวกฤต  ตัณฑัยย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธงชัย  เทศนอก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธณัชพร  ธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธณัฏฐ์  เซ่งหว่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธณิตา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธนกฤต  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนกฤต  ตัณฑัยย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายธนกฤต  เวียนวัตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนกฤต  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนพล  สวัสดิสาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธนภัทร  ต้นเตย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธนภัทร  ไทยยัง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนวรรธน์  พฤกษ์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายธนวิชญ์  ช่วยนุกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธนากร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนากร  สีมันตะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธรธร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธรรญกร  สกุลแพทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรว่องไว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ่วลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงนคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เพชรน้อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธัญรดา  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธาม  สุวรรณ์ปุสิก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายนกร  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายนนทกร  ศศิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายนนท์กานต์  หลำพรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนพณภสสรณ  แซ่ส้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายนภดล  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไชยพิลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนภัสศร  ชูประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนวภัสร์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายนะโม  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายนัธทวัฒน์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนัธทวัฒน์  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  แซ่ส้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนันทนัช  ปลอดทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนันท์มนัส  บุ่ยทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนิตา  ถนอมไถ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนิรมล  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายบารมี  สินสาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายบุญตระกูล  บูรณสถิตย์พร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงเบญญาภา  ขอพุทธานุภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายปกรณ์  มูลธรส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายปณัฐกวิน  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ๋องเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็ชรจันทึก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายปรัตถกร  เนาว์ไพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปรางค์  ปรานนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปวริศา  สมนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปวิชญา  สุเมสัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปวิตรา  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายปวีณ  นวกุลฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายปองคุณ  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปัณชญา  คล้ายเถาว์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายปัณณวิชญ์  กลมแป้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายปัณณวิชญ์  เทศขำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปารวีร์  บุตรละคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปาลิดา  บุณยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปิยะเนตร  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายปุญญพัฒน์  พลันการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปุญญาภัทร  ทองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายปุณญพัฒน์  อารีรอบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายปุณภณ  ศิรธนาพรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายปุณภัท  ศิรธนาพรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปุณยนุช  ก้องสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ธัญสิริสุขวรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงผราธิชา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายพงศ์ดนัย  พลคชา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายพชร  บุญยกบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพนิชดา  ลิ่วเรืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายพรหมพิริยะ  นาคพุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายพลวริษฐ์  คำวอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพลาธิป  หง้าบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพัชรพร  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพัทธดนย์  อังคณานุชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายพันพิไชย  หนูรุ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุสันติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพิชญา  เลาประสพวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพิชาภัค  เทิดชนะกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายพิภัช  ราชเวียง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายพีณิภัทร  ทองลาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงแพรไพลิน  เมืองไข่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภคพร  โรมรันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายภรัณญู  อยู่สำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภัทรกร  สิทธิไตรเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายภัทรดนัย  บุตรบุราณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายภัทรธร  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภัทรสุดา  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายภากร  ชาติวังศากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายภาคภูมิ  อมรกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายภานุวัฒน์  เผ่าจำรูญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงภิญญ์ชาฎา  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภิรญา  จิรชลพัฒนโสภณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายภีมินทร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงภูชิฎา  โรนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายภูณิภัทร  ทองลาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายภูดิศ  อภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายภูมิกิติ  แซ่แต่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายภูริวัฒน์  ภู่วรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายภูวิศ  คงมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงมุกดา  สินสาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงยศธดาภรณ์  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายรัชชานนท์  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงรัชชาภา  ชนะศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายรัชพล  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายรุจ  สรรพัญญุติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายลภัส  หลิมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงลักษิกา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงลัลน์ชัญญา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงลิณี  ครรชิตะวาณิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายวรเมธ  ไวยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวรฤทัย  ลังคง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวรฤทัย  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวรัทยา  หลิมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายวรินทร  เจริญเกียรติตรัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายวันชนะ  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายวาคิน  สถาพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวาท์ศิกานต์  จันทร์สัทธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงวิชญาดา  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวิรัญชนา  แสงศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จักราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ประสานสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศิขรินทร์  สมเขาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายศิรวิชญ์  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายศุชณัฐ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศุทธินี  สมนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายศุภกฤต  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภกฤต  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศุภนิดา  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายศุภวิชญ์  อารีรอบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงโศศิษฐา  อรุณโรจน์โกศล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายสิทธิ์นนท์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายสิรวิชญ์  ปัญญาเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสุธาสินี  เพ็ชรทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายสุภัช  ทองใบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุภัชญา  หวังแต่ธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุภัสสรา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภัทรจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายอธิ  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายอนล  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายอนาคิมต์  งานแข็ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอภิญญา  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายอรากรณ์  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอโรชา  สมบูรณ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายอัคพนธ์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายอัครวินท์  ตันสันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอัยนา  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอัยยาภัคร์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายอัษฎาวุธ  มานะบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอาณดา  ชานันโท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายอุดมศักดิ์  ยอดขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายอังกูร  ผลิโกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกนกณฐ  กำลังเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกมลฑรัตน์  นันชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกมุทมาศ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกรณ์ฐิพัชร์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกรณพัฒน์  สิงขอนเขตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกฤตชัย  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกฤศวรรธน์  เกียรติยิ่งอำพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกฤษณาภัค  ถนอมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกวิน  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกวินทิพย์  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกศิณ์นันท์  ศิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกันติศา  ฤทธิ์ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เอมโอช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกิตติธัช  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกิตติภูมิ  ยุเหล็ก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกุมภาพันธ์  สวนยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกุลปวีณ์  อิสลาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกุลพัชร  พิศุทธิกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายขวัญตระกูล  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายคุณานนท์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจรสจันทร์  ว่องไวธมะสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจักรภัทร  ตัณฑัยย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายจิรภัทร  ไชยชาญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายจิรัฏฐ์  ถิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจุฑามณี  ยี่ฉุ้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชญานิศ  สังควังค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุริยมณฑล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชนกนันท์  มะหลีโดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชนกานต์  อักษรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชนัญธิดา  โตสมบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชนิตา  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชเนตตี  จันทร์วาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชวนนท์  หนู่นุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชัญญา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชาคริยา  ชูโชติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายไชยวิษณุ  ศรีชวนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงญาดา  วงศ์ตานี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายฐนกร  มุลิกะบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณชัญติกานต์  ตรีวชิรนันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณภัทร  รณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณหทัย  เลาประสพวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  เซ่งหว่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ธนาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฏฐากร  เครือยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐชนนท์  ลือพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐชัย  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัฐฐ์บุญญ์  บุญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐดนัย  สาลิกา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐนนท์  ถากงตา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณิชนันทน์  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงดานียา  อะนะฝรั่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายติณณ์  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายถิรายุ  ชูชื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายทมะ  โชติวรนานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงทักษดา  ขวัญนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายทัศน์พัสกร  สุรวโณบล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนดล  โรจนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนธรณ์  อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนพร  สายกาลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนัช  โรจนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนัชพร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนาธิปษ์  พรหมวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนานพ  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธมณ  ตันวัฒนถาวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธราวุฒิ  เอี่ยนวิไล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทร์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญจิรา  ปานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยุวงค์พลันการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธัญญารินทร์  เดชบำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธาราเขต  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธาราทิพย์  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธิปก  ทิพย์พิมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีรภัทร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธีริศร์  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนนธนัท  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนพกร  ปุราสะกัง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนภัทร  แก้วภราดัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนราภัทร  รู้เพราะจีน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนรินทร  มากผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนฤมล  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนลินทิพย์  ปลูกไม้ดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิติธรรมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนันทพงศ์  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนิชศรุตม์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายนูรุซดีน  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงบุณยกร  ไชยโคต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงบุณยวีย์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติวรสุนทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปณิธาน  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปพิชญา  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปภินวิช  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปรมินทร์  ชูกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปรัชญา  มหรรณพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปวริศ  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ทั่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปัณฑาภัค  เดชาติวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปัณณกานต์  ชอบผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปัณณ์นารา  ภูมิศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปาวีณา  ตั้งธีระสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปุญญิศา  นวลเขียว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปุณยวีย์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปุณยวีร์  ชอบผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปุณยวีร์  ประวงษ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์นา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเป็นเอก  รังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเปรมปรีดิ์  ปิติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเปรมวิศิษฎ์  ราชสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพงศ์ปณต  กิติ์คุณะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพรรธน์ณสรณ์  ชุณหานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพรรธน์วฤนท์  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพัชกร  ทรัพย์กล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพัทธดนย์  หนองมีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพิจักขณ์  บุณยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพิชชาพัฒน์  โชคเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เพ็ชรงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิชญสิตางค์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จันสุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วิศาลจารุพัชร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพีรวิชญ์  ปริญญานิยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายฟีรอส  ชลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภควัฒน์  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภคิน  ทรงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภธิญา  อัศวธีระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภัตธนสันต์  เลอศักดิ์พงษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภัทรกันฑ์  เสือพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภัทรภณ  คำมีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภิญญศิลป์  สินประสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภิธภัทร  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายภูธน  แสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภูผา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายภูริฉัตร  ละไม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภูสิทธิ  สุวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายมกรศักดิ์  ต้นวิชา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงมณีกานต์  ยกย่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายมนัสนันท์  ลีลากิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายมูฮัมหมัดอันวา  ดีแม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเมติญา  เม่งช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเมธาพร  ภาระพฤติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเมธาวี  ยอดแก้วกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายยศวริศ  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายรัฏฐพิชญ์  ช่วยสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงลภัชยา  จิตวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงลภัสนันท์  นาวิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงลภัสรดา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวงศ์ณภัทร  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวชิรวิชญ์  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวนัญญา  ทั่วด้าว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรรณรท  แซ่ฮ้าน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวรวุฒิ  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวรวุฒิ  อินทรพานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวรัญญา  วรรณเอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายวศิน  อุ้ยสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวายุภัค  ศรีชวนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวิชยาณิช  หนูรุ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวิภาพร  ทวีสมาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวิรากานต์  ปัถวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศศิชา  วิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศิรวิชญ์  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิรินภา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศุภกิตต์  ศิริปรุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศุภรัญภรณ์  สุริราวงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศุภวิชญ์  ประทีป ณ. ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศุภวิชน์  คงประสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสรวิศ  รักษาเขตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสรวิศ  อุดร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสวิชญา  อุดร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสิรภัทร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสิริกร  ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสิริดนย์  ปรางค์โอภาศวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อสัมภินวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุทัชชา  เสาวลักษณาการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสุริยจักขณ์  แสงศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอนรรฆ  เชื้อฉลาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอภิชา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอภิพัชญ์  เลือดสงคราม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอภิวิชญ์  เลือดสงคราม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอัษศดิณย์  จิตรนาวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอินทัช  สุขเลื้อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงฮัลวา  ดิษย์ทัต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายฮานาฟี  ยะโกะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกนกจันทร์  ชูราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายกรกฤช  จิตคำนึงสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายกรวิชญ์  กรทรวง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายกฤตพล  เชิดชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายกฤตภาส  บุญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายกฤติธี  รักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายกฤษณกันท์  ดาวใจดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกุญฑิรา  เพ็ชรสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงขวัญชนก  อัจฉรานุพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายจอมทัพ  ภูริพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงจินจู  จอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงจูลีนา เจน  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชนะสงคราม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายชยพล  ดิษฐวงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายชยุตม์  หมันหนู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายชวัลวิทย์  ปลอดบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายชวินชรณ์  ปลอดบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายญาณากร  บุญชุบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงญาริกา  หล่อสุพรรณพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณ ปภัช  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายณฐพัชร  กันภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายณธวรรธน์  ประทีปศิริปัญญา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เหมือนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองภูเบศร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เครือแบน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายณัฐชานนท์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายณัฐธนน  แสงสาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณิชนันท์  บุญคงเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงตีรณา  แสนทองเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายเตชินท์  อาจการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายทัตเทพ  ชุมนุมมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายธนกฤต  ทองไชย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายธนชัย  งามสม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายธนวรรธน์  ทองแท่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงธนัญญา  พูดเพราะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายธรากฤต  ลิ่มมุกดาชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายธราเทพ  ศรีมาชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงธัญธิดา  ธนโกเศศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงธันยพร  ตรีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายธีร์ลภัส  อุดมลาภ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายนภ  สาบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงนภัทร  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนราวดี  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงนลินธารา  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงนูรีน  ทอดทิ้ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายบวรวิชญ์  อัครวิทยาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงเบญจพร  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงเบญญาภา  นาทันตรึก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปภัชญา  สวนยา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปริชญา  บูรณะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายปวรวิช  สิริพิบูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปัญจพาณ์  พลายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปุณยนุช  ฉิมเรือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงปุณิกา  ไชยกาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายพชรดนัย  ริยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงพรหมภัสสร  อุ่ยสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพิชชาภา  เกตุพยัคฆ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่วดำรงกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงพิมชนก  มุสิก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพิมธิดา  นาคนาคะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายพีมพัต  จีนหนู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายภคิน  สิงห์เล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายภาคภูมิ  หมาดสตูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายภาสุ  ถิ่นตะเคียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายภูเบศ  สุคันธรส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายภูวพิสิษฐ์  อินนุพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายวรพันธุ์  ดวงแข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงวรรณวิสา  จิตรนาวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงวสิษฐ์พร  จารุวาทีธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงวาทิตา  แสงเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายวีรพัชร  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงศรัญฐ์กร  พรหมพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงศศิพัชร์  ธัญพิสัยธาดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายศักดากร  พรมนวล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายศิรวัฒน์  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายศุภกฤฒ  บุญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายศุภศิษฏิ์  กิตติจิรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงสิญาภัชญ์  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงสิริมงคล  ละเอียด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายอติวิชญ์  ไทยาพงศ์สกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายอนาวินณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอนุรดี  ประทุมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงอนุสราณ์  คงชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอัญรินทร์  เกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายอันวา  โตะยีวานิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายอัฟฟาน  หวานฉ่ำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คทายุทธ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์คำน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงกนกกร  ศิลปสาตร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกานติ์ชนิต  สวนนคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายคาเมล  ทองตรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายคุณกฤต  บรรเลง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายเคนตะ  มัสซุดะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงจิดาภา  ขอรุ่งเรืองกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายจิรายุ  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวฉัฐกนก  อึ๋งสืบเชื้อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายชญานนท์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงชมพูนุท  เคลือบไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 นายชาญณรงค์  ก้ามก้าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวชิสากัญญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายฐปกรณ์  โปณะทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มามาตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายฐีรวัฒน์  มะห่ำหมาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงเดิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณฐพร  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายณฐภัทร  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักสงบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวณัฐณิชา  อักโข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายณัฐนนท์  ตั่งสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัฐนิช  มลิวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัฐประภา  การุญเมธี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อัครพัฒนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายณัฐภัทร  ยุเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฐมา  ร่าหมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณิชานันท์  คงเดิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายเดชาธร  ศรีธิเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงทัศนภรณ์  เพชรหนุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธนภัทร  บุณยัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนภัทร  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 นายธนวิชญ์  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวธนัญชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธัญญนันทน์  บุตรดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธัญณิชา  โพชสาลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นายธีรภพ  สิงห์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายนวพัทธ์  ไชยเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงนะดา  จารง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายนัธทวัฒน์  ธนกิติธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนาดา  จิตรชำนาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวนิชาภัทร  สาลิกา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงนิรัชชา  เพ็ชรทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายบุญพิทักษ์  สาราบรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายปฏิภาณ  ไร่ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปทิตตา  ข่ายม่าน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปทิตตา  ไพรญาฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปภังกร  ดาวใจดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายปรินทร  ทั่วรอบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายปัญจพล  แสงบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประโมงกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวปาณิศา  คชรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวปุญญิศา  คชรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงปูริดา  พาลุกา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายพงศ์ปณต  ประวงษ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพนธ์พิทักษ์  หนูอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพนิตนันท์  เอมโอษฐ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพรสวรรค์  สุขกรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพริษฐ์  พร้าวแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 นายพศุตม์  อินทรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวพัณณิตา  ผาจันทร์ยอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพิชชานันท์  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพิชชาภา  ยาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายพิพัฒน์พล  โอฬากิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภคพล  เขียวเหลือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงภาคีรณี  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายภาณุวัฒน์  อัครวิทยาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายภานุวัฒน์  ชูลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายภูดิส  จินตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายมินธาดา  ผลาพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายโยทิน  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายรชตพัชร์  สวยงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายรัชพล  วรประคอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นายรัฏฐพล  รัฐกาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายวชิรวิชญ์  พรมชัยศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวัชรมน  สมประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวาสินี  เอกอุดมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายวิทวัส  รัศมีสมศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวีรดา  จันทร์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายวีรยุทธ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายวีรวัฒน์  วีรวัฒนโยธิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายศรัณย์  ภิญโญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวศศิกานต์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศักย์ศรณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายศุภธนิศร์  ณรงค์เดชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายศุภวิชญ์  สวนยา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวสิริวรรณ  วงษ์จีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายอธิชนม์  ขันนุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวอนัญญา  ขุนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงอรพิมล  เบ้านุวงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายอรรถพันธ์  สินธพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอัสลัน  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอุมารังษี  บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอุษณกร  เยื่องย่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกนกกร  รักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกนกรัตน์  เนติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกรณ์  สุวรรณศิริบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกรภิณญ์  เทือกเถาว์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกรินกรินทร์  อรุณพัฒนกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกฤชนนท์  สิทธิฉายา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกฤตภาส  กิ่งพุดซา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกวินธิดา  หมัดอาหลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกอกานต์  สาบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกัญญนัท  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญปรอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนะจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกันตินันท์  ธนะโชคนิรันดร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกัลยกร  หวังแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกิตติกา  กัตติกมาส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกุลญาดา  หลีหลัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายคชาชาญ  เสงี่ยมกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายคิดชอบ  ยาณสาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจันเพ็ญ  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายจ้าวเตชินท์  ปรานต์ธนาวัชร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายจิณณ์  ตันตาปกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิดาภา  ศิลปสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจิรัชยา  พุ่มช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจิรัชยา  ไมหมาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายจิราพัชร์  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจีรณีย์  พงศ์พจน์วาที โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชญาพิชนาถ  ดำแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชนกันต์  เหรียญสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงชนากานต์  พิมพิลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายชนาธิป  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชนิดา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชลณิชา  มาศทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชลดล  เตี๋ยอนุกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชลิตา  อิ๋วสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายชวนากร  จิตรตรอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงช่ออัญชัญ  รัตนพิทยากภรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชัญญานุช  เนตรแสงสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชัยมงคล  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายชัยอนันต์  พาหุมันโต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายชารีฟ  หมุสอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชาลิสา  ตัณฑเวส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชาฮีน  เสี้ยมสอน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายญาณพัฒน์  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงญานิศา  รุจิรวนิชวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายฐปนนท์  ขันทกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณญัณต์ตี  บัวเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณฐอร  ชูน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณเดช  บุญมา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายณเดชน์  ตันติบรรพกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณธิดา  สีลาสม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณปภัช  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณพัชญา  ชัยชนะกลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณภัศศร  ต่างใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัชฐพงษ์  ดาวตาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  งามการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณัฎฐพล  มณีสิทธิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แจ่มเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  รัตนะแพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณัฏฐ์พงษ์  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงพิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฐชาภัทร์  ภริงคาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมรื่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นาคปน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณัฐพล  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐพัชร์  ดวงจิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฐภัทร  สวัสดิมงคล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณัฐเศรษฐ  นำนาผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เปาะแม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณิชามนณ์  ภริงคาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณิชาอร  วรนวกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงดานีน  สังวาลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์นา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงทิพยาภา  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนกร  พรบรรเทิงสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนกร  พิริยภินทวนิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนกฤต  เพชรหนุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธนบดี  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธนภัทร  ขวัญชุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธนัญญา  วงศ์ไพโรจน์รัตนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธัญชนิตฌ์  ประสิทธิ์ชัยชำนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธัญญ์ธีตา  นพเก้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญญภัสร์  วิริยธรรมโสภณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธัญทิพย์  ท้องสมุทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธันยา  ธัญญอุดร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธีร์จุฑา  จันทโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธีรวัฒน์  ทิพย์กองลาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายนฏ  วิเวกวินย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนฐกรกนก  การุญเมธี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายนพพร  นุตยกุญชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนรินทร์นิษฏ์  ช่วยการกล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนลพรรณ  คล่องทะเล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนักปราชญ์  รักษ์เมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนาตาชา  นาวิโอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนาราภัทร  สมิตะสิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนารีวรรณ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงบงกชพรรณ  สุคณทิพย์ไกรศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงบุณณดา  เส้งดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงบุณยานุช  คงเสน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายเบญจกร  ริยะวารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายปกป้อง  ดอนกำเหนิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายปภังกร  น้ำสงวน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทับถวิล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปรัชญ์ธนัช  เกตุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายปริวรรต  ปรางปราสาท โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปรุฬห์  อินทรชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปวริศา  แซ่หงอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปัณชญา  โอฬาร์กิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปาณิสรา  เวียรชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปารวี  สง่าพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปาริสา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายปิญชาน์  วีระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปิติกร  ไชยหอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปุณณวิช  สำรวย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปุณณวีร์  สำรวย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพงศ์ภวัน  ตัณฑสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพชรพล  สมอไทย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพนิตา  หงษ์หยก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพลวรรธน์  ชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพลอยชมพู  มุสิก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  พิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพัญญาวีย์  สุขะเจริญศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตันตาปกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิชญาภา  ตันตาปกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพิมพ์นฤมล  กองทัพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพิรภพ  กังแฮ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพิรัลพัชร  พลเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพีรยา  ผาจันทร์ยอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพีรวิชญ์  พลเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพุฒิภัทร  สุธีรภัทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเพราะรัก  ทองหยัด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงแพรวนภา  กราวัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงแพรววนิต  ศรีมหาดไทย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายภคพงษ์  สมัดหานาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงภคพร  ภูววิมล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภคมน  เครือสาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภวรัญชน์  สุวรรณเทพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภวัต  ภุมมาบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภัทรดนัย  ตั่งสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภัทรดนัย  บูรณะชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงภัทรพร  พุ่มช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภัทรพล  อ่องเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภัทรภณ  ชมบุญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงภัทรวดี  พานทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภาคิน  สมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภาสกร  อัตตะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภาสกร  อินทานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภูริชศญา  รัตนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ชูอักษร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายภูเสก  แสงเผือก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงมนัญญา  พึ่งทวีสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงมิตรธิดา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายรฐนนท์  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงรณภร  อินทร์ชมชื่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายรณัชย์  สิงห์สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายรัชชานนท์  มาศทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายรัษฎากร  รักมาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงรินรดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายริยาร์ด  หาญเคียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงลักษมีการต์  จันมาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กูมุดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวฒนิดา  ปาตังตะโร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวรษา  มะลิแย้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวิชญาพร  กนกผกา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวินิธา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวิภาวี  ถาพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงวิศุภางค์  เภาวิเศษ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายศรัณยุกรณ์  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  เสมอภาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายศรุต  ศรีเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายศาสตราวุฒน์  คงหยู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสโรชินี  หนุนกิ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสิทธินี  วิเชียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พระภายไชย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงสุขิตา  แอสบิลลี่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุชัญญา  ขมิ้นทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสุพิชญา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุภัสสร  ขุนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุภาสินี  วาจาเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงหฤทชนัน  คำสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอชิรญา  บุญทัด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอนัญญา  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายอนันตา  สาอ่ำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอนินชนา  พลสงคราม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอเนชา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอภิชญา  วุฒิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอภิษฎา  เฉลียวศิลป์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอรวรา  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอริสรา  สืบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอลาเวียร์  สิงฆาฬะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอัครวินท์  จงสถิตย์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอากิร่า  อัลบาโน่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายอาชวิน  ธราดลพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายอานันดา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอารณีย์  แซ่หล่อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอารยา  อินชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอารยา  เจี่ยสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอุรัสยา  จารุสารสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอุรัสยา  อ่อนคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงเอมิ  มัสซุดะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงไอศิกา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายกฤติเดช  ขนานขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงกฤติมา  เจริญวงศ์กิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกวินธิดา  สิงฆาฬะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  หงษ์เหมือน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงกัญญาภัค  ครุตประการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงกันต์สินี  จันทร์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายกิตติกวิน  คำสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายเก่งภพ  เชื้อจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงเขมวรินทร์  จินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายจิรกร  บุญญติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายจิรกฤต  ภมรศุภกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงจุฑามาศ  สงทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายจุนอิน  อาห์น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงชัญญา  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายชัยกฤต  ทับศึก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายชุติเดช  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงโชติกา  ชูใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงญาณิศา  ไตรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายณภัทร  ผลรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงณัฏฐ์จิรัญญา  พินโยยาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตน์สราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงณัฏฐธันน์  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายณัฏฐ์  สุรินโทภคสีห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงณัฐกานต์  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กุมลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายณัทวิภูญ์  ไชยสมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงณิชา  เพื่อนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงณิชาภา  ภัทระกิจเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายตรีวิทย์  ทั่วไตรภพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายทวีสิทธิ์  รักการดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายธนพัชร์  จันโท โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายธนภัทร  บัวเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายธนวัฒน์  มะลิทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยปรีดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงธนัญญา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายธีรทร  จันทรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายธีรภัทร  ศุทธหฤทัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายนวัตน์  ลีละวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนันท์นพิน  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายน้ำใจ  วารีวนิช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงนิชาภา  แสงสีดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายเนติธรรม  อินทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงบุณยนุช  หนูหีต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายปกรณ์ธรรม  สังสิทธิเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงปณิตตรา  อ่อนละมุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายปริณภัทร  ตันตะโหนด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงปวีร์นุช  ลายสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุขแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงปัทมพร  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายปิยะวัฒน์  คงตะโก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงปุญญิสา  ปุญญธนาสกุลชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงพลอยฝัน  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายพัชร  เจียมศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปิยะเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงพิชชาภา  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงพิชญดา  คงประมัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายพิตติภาส  พัฒนาสกุลเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายพุฒิ์ธิเมธ  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงเพชรดี  ดีบุก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายฟาริส  กูลดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายภณัฐ  ตั้งสิริมิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฉันท์ภิญโญภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายภัทรเวช  เจริญจิระตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงรชดา  บุญมีมีชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายรัชชานนท์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงโรสดีน่า  มะโนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงลีลาวันต์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายวรพล  อัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงวรพิชชา  รอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงวีรประภา  พิลาดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายศิณทัต  แก้วชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงศิรดา  อินทปัต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงศุภวรรณ  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงสวรินทร์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงสิโลชา  ชนาชน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงสุชาภัค  กุลมาตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายสุทธิชัย  ศรีสัจจัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายสุธันกิต  กั๊กใจแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงสุธาสินี  ปราบเขต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายสุภกิจ  จันโท โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายอติกันต์  นวลเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายอติวิชญ์  แซ่ซื่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอรพิมล  รวมสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายอัฐพงษ์  บุญสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายอัฑฒกร  สุไหลหมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงอัณศยาณ์  บุญญติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายอิทธิวัตร  สุทธิประภา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงกชพร  คลังทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกนกรพีพัฒน์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกมลพร  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกมลสิริ  ตื้อหล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกมลานนท์  สินประสม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกรรวี  เบ้านุวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกริชศรา  เหล่ากิจไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายกฤตินัย  ชูมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกฤติมา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายกฤติวราห์  คงสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายกลวัชร  พานชาตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายก้องนที  ยะวิเชียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกัญจน์ญนุช  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกัญญ์สพัชญ์  เพชบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกัณพล  จิตต์ภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายกันตพัฒน์  ประชุมพรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สง่ากอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกานต์ธีรา  แก้วทองศร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกุลิสรา  มนัสเสรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงเกวลี  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงขวัญหทัย  วงษ์เลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงไข่มุก  รอดเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายคณพศ  อ่อนประเสร็จ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายคณินณัฏฐ์  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายคนธ์นันทน์  มานะเมธากิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายคุณัชญ์  ยุบลชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงคุณัญญา  สิงห์คาระ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายจอมทัพ  ชาวบางพลี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายจิรพงศ์  คุณโฑถม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงจิรัชญา  มากบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายจีรพงศ์  จารุทิพยคันธะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายชญานนท์  ตันอภิชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชนะพาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชฎารัตน์  สัตยะยุกต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายชนกันต์  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายชนะพล  โจมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงชนัญชิดา  เที่ยงสายสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชนัญธิดา  ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายชนาเมธ  ทองรักทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงชมพูนิกข์  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เมืองนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงชรินลดา  กิจนวม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงชลินทรา  คงสนิท โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชวาลิน  อุไรกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายชัชนันทน์  อินต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายชานนท์  เทียนเต้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายชานนท์  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายชินกฤต  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงโชตินุช  บุญเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายโชติพล  บุญเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายซาฟิร  จวนซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงซูไฮลาฮ์  พินทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงญาณิศา  ช่อลำใย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายฐิตินันท์  กฤตยาเจริญพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงฐิติวรดา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณฐภัทร  ศิริทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายณพัทธ์พล  สิชฌ์ชลภักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณภัชชานันต์  แสงปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายณภัทร  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายณภัทร  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายณภัศ  จิตต์ซื่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วรพงศ์วัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณวัตร  สุขเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณัชชา  คงเจี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณัชณิชา  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อคลัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  เพ็ชร์ล่อเหลียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พูนพนัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังนาทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายณัฐชนน  บิลแหละ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายณัฐชนน  สุทน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐชยามล  ตรีพรสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายณัฐณิสิษฐ์  ชวดค้ำชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายณัฐพงศ์  วรพงศ์วัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายณัฐวรรธน์  สืบสกุลสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เพ็งพาจร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฐศิวัช  โอไรอัน ออเทนซิโอ้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สุวรรณเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิติธรรมมานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  รักปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณัฐอริญ  นาคาชน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณิชกมล  ฟุ้งเหียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณิชชิดา  แซ่เอียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณิชมน  แก้ววิเชียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณิชา  บุญลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณิชา  สมชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกิดเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณิชาภา  วงศ์ปวน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายดนัย  สืบสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงดริณท์  วิลาลัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงดาราวดี  ขาวฟอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงดารุณี  จันทะลี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงดาลิญา  พิมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายเดชชาติ  จันทร์เลาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายเตชิต  พรมสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายเตชินท์  แท่นมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายไตรภพ  จอมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายทินภัทร  ยูหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธนกฤต  เดิมชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธนธรณ์  แก้วบุญทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธนพร  เกิดสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธนวัต  เครือสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธนวิทย์  คงโอ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนาพิพัฒน์  ทองลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธมนภัทร  เพชรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธรรศ  พิมพ์หาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธัญชนก  แสงเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธัญญชนก  ตันทนิส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธัญเทพ  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายธัญเทพ  อุเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงธัญพร  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงธัญลักษณ์  นรบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธาวิน  อภิษฎานันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่หลิว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธีมา  จิรโสภณคุณากร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายธีร์ธวัช  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเธียรชานนท์  เลิศธนันเวทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายนทนที  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายนนธวัช  แหวนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงนพรดา  รุ่งคณาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายนพรัตน์  การะเกต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงนภัสรดา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงนรารัตน์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายนลัทกร  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงนลินนิภา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงนลินรัตน์  ลีลากิจรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนัสรีน  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงนาราชา  บิลโสย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ปิติวชิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงนุชนพิน  ศุภรนิมิตโยธิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทิงเหม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายบารเมษฐ  สุทน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปณิตา  หนูหมอก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปทิตตา  ธรรมไขย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงปทิตา  นาราภักดีสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงปภัสส์ธิชา  เผือกเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปรมาภรณ์  เทียนมนัส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายปรันตวัฒน์  เทศอัศวินกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปริยาภัทร  กวีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงปวิชญา  ดีเบา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปศุตา  มาศนาเรียง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปัณฑรีย์  ธันธรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปัณณวิชญ์  เทียรชลีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายปัณณ์สุข  เพชรเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณปฏิมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงปิยธิดา  ดาราพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายปุญชรัสมิ์  มุกดาสกุลภิบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สัญจร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายปุณณเดช  สกุลลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายปุริม  พิริยภินทวนิช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงเปรมมิกา  สกุลลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายพงศ์ปณต  เกิดคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายพงศพัศ  หาสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายพงศภัค  บานเย็น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพชร  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายพชรกร  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพรชนก  คมขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายพรภวิษย์  ชุติมาธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพรรณรมล  เส้งตั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพร้อมพัทย์  มั่นธรรมนุสรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายพฤทธิ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพลอยปภัส  อินชวนจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายพศุตม์  วิเศษสา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพัชร์สิตา  สามทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายพัฒน์ศรัญย์  สุนกอบกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายพัทธดนย์  ศิริพรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงพัทธนันท์  โชติกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพันวิชญ์  ไชยชาญยุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทองธานี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พันธู์พฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงพิชญาภัค  ก่อเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอแสงรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพิชาภา  สัตมัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตติจิรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพิรัชฐา  ตวงสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพิรัณญา  ตวงสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายพิสุทธิ์  องค์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพีรวิชญ์  เจริญอรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันรัตนพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพุฒิพงศ์  ลิมปะวุฒิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงเพลงพิณ  ปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงแพรววนิต  พฤกษารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายโพธิวัฒน์  โกยธนาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงภคมน  พลอยขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงภทรวฤนท์  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงภรภัทร์  บำรุงเกษมไชย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงภรษณ  ชูอุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงภัคจิรา  คคนางค์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายภัคพล  หาญทะเล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงภัทรลภา  เล็กเกาะทวด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายภาคิน  แข็งแรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายภาคิน  ไชยสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายภาณุพงศ์  หวงโภคาภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เกิดสม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายภูตะวัน  บิลรอโสย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายภูวเดช  ออพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายภูวิศ  แพใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงมนธิชา  สุสิทธิโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงมาฆะ  ทวีสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงมานิตา  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงมินตรา  ฉันกระโทก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายมุกช่อฟ้า  แซ่ว่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงมุกรวี  รอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงเมชวิณ  ธรรมกีรติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายเมธวิน  สิงห์โต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายรชต  บุญเหลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงรมณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงรมนวรรณ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงรสิกานต์  อนันทรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายรัชชานนท์  วัฒนะวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายริวซุเคะ  ฮาตะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงเรณุกา  มัชฌิมวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายฤทธิชัย  บัวสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงลภัสตรี  เลาหประภานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ทุริยานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงลัลลาลิลล์  รัตนธำมรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงวรกาญจน์  ไกวัลวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายวรบดินทร์  น้อยอ่อนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงวรัชยา  สมัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงวรัญญา  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายวริณโย  น้อยอ่อนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายวรินทร  เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงวริศรา  สัตย์มั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวริศรา  แสงเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายวโรตม์  ศิริศุภกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายวสุธร  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายวัชรณัฐ  หนูปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงวิภาดา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงวิมลวรรณ  โภคบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายวุฒิฐเสฏ  ผุดประภา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงศตพร  มงคลสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายศตายุ  แซ่แต่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงศรุดา  ฟูจิตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงศศิธร  อวิกาสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เอียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายศักดิ์นฤน  อินทรคุ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายศุภกิจ  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายศุภโชติ  แซ่ฝู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายสรวิชญ์  สุขวิลัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายสรวิศ  สุวิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายสิร์รัชชา  วัฒนะวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุกัญญา  ปานเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเจือ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายสุกิจ  หยู่ตุ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงสุชาวดี  ปรีชาธนาคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสุภาวดี  ขวัญพร้อม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายสุวพัชร  สุกแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอชิรวิชญ์  สิงหะพล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายอธิชนม์  มีเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายอนาวินทร์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงอภิชญา  แซ่แต่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอภิชญาพร  รัตนมุณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายอภิวัชร์  พิชัยเชิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอรกาญ  ชัยปรีดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอรนลิน  เพชรประสม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เพชรกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอัญรินทร์  จิตตะวิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายอัทธนัยร์  บุญญติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายอัษศดิณย์  วิชิตบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงไอลินฎา  จามิกรณ์สุระดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงไอศิกา  ตั๋นสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายฮาคิม  หวันหมาดเกบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายกมลภพ  หนูขวัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายกฤตภพ  วงศ์ชูปาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายกฤตภาส  บัวจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์ลักษณพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายกฤษฎา  พวงมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายก้องภัค  โกกนุทาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขุนประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันทนิส โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายจิรวิชญ์  มากหลาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงชณิสรา  ปรีชาการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  จันทร์มี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บรรจบกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายณัฏฐวี  กันดิษฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กชายณัฐภัทร  โอพั่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายทัศน์พล  สุวรรณธรรมมา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายธนปรรณ  จันทะรังษี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงธรรมิกา  ลียวัฒนานุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายธัญญรัตน์  วินสน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศุภฤกษ์พฤษากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายธีทัต  จินดานิล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายธีรติ  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายธีรเมธ  ศรวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงนนนี่  ไกรทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายนพรัตน์  กันดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงปริณดา  ปริชาตินนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงปริยากร  ปริชาตินนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงปวันรัตน์  มิตรพระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายปัญญากร  รักประยูร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงเปรมมิกา  สายเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงภัคพิดา  อินทวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงรัชชุดา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายไรวินท์  สามารถ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายวงศ์วริศ  ถาวรธนิศร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายวีรภัทร  เหล็กแดง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาลกำเหนิด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายอมรเทพ  เซ่งปุ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายอัลฟาน  ตวัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงกฤชสร  เรืองเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายกฤตภาส  จับจิตต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงกัญญภัชร์  อยู่เย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อบเชย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายจตุรพิธพร  เปรมศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรประทุม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงจิดาภา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายณภัทร  กุมลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงณัฏฐา  ้เซ่งปุ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงณิชากร  ประมุทมัธยกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายทวิชัย  จันดำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายธิติพัทธิ์  เมฆฉาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายธีรภัทร  ชูแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายธีรสิทธิ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายนครินทร์  เอียดอ้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงปฐมาวดี  ทองเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงปณิตา  ขอดิลกรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายพงศกร  ฉันทารักษ์โชติกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพัชรภา  เต็มรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายพิเชษฐ์  สว่างวัฒ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยราบ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงภาลาวัลย์  ชวาลพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายภูธันวา  ปิยณรงค์โรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายมูฮำหมัดฮาริส  เต๊ะสนู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงรวิสรา  บุญยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงเรืองรัศนัรญิซ  ลูกหยี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงลภัสรดา  อุดมลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีนุ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายศุภกร  แซ่หลี้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงสิรินดา  ประดับศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงอมิตตา  คุ้มพุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายเอกพล  หลักถาวร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายฮาซัน  มังสุรีย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงกิตติภา  ม่วงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงขนิษฐ์นันท์  สมงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงคณา  ทิพย์โยธิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงจันทรวิมล  สุนทรเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงชนัญธิดา  อนุมาศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณัฐกมล  สั่นสท้าน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงณัฐนิชา  หย่องก๊ก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงณัฐพร  วทัญญูกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีทรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายธนพัฒน์  วิทยา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชมชื่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หาญสุด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธิปบดี  ศุภฤกษ์พฤษากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงธีรดา  กาญจนานิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงนลินณิภา  สุขเพ็งพะเนา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายนิติธร  กนกผกา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงปภาดา  ธนินกุลภัทร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ฉัตรทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายปวรุตม์  ธีรภาพพงศ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงปิยมน  ทองเล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพรธิวา  ศรศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพัชรพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพิทย์ณิชา  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพิภัทรา  โกยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงภัคธีมา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายภาคิน  ยศนาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายภูริพัฒน์  แพรนาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงรวีกานต์  นันตชัยฐิติเมธา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงศศิกานต์  จุลแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายสถิตพงศ์  นิธิสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองมี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงสิราวรรณ  ประดับเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงอุมารี  ปลอดบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายชัชชวิน  พลายม่วง โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงณัชชา  ดำรงเชื้อ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจเย็น โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณ ปิตา  ลิมวชิรญาณ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายณฐวัฒน์  พิณเสน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงณัฎรดา  พวงทอง โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปุณยนุช  ปิยะตันตระกูล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงศรุดา  กุหลาบทิพย์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงกมลเทพ  จารุพงศ์ศิลป์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงกฤติญา  จันทนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายไค่เช๋อ  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายจิรัฏฐ์  พลอยศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงฉัฐศิกาณ์  ทองขาว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงชัญญา  ตัณฑวชิระพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงญาดา  อ่องเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กชายณัฐภาคย์  วชิรวราการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายธเธียรวิชญ์  พงศ์พานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กชายธนัช  พฤกษธัมมโกวิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงธนัชพร  ส่งเกียรติวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงนวินดา  ลิ้มจิตสมบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธะนะศรีศิวนาถ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงเบญจา  นารีรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงโบอา  ชาง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายปรานต์  เจริญการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงปาณิสรา  เลิศสินขจร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายปุณยกร  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1297 เด็กชายปุริมปรัชญ์  รักขิโต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กชายพรหมพฤกษ์  หนูอักษรพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงพิจิกา  ชุติคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กชายพิชญ์  อินทร์เจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  จวง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายเพชรรัตน์  แถมยิ้ม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงแพรว  นามเกิด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายภีม  เขียวหวาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กชายรัชชวิชย์  แสงมณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงเรนาดา  เพอร์ดู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กชายวชิปรัช  เทพณรงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กชายศักดิโชติ  มีสะอาด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายสรธร  ทองร่วง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กชายสรรไพบูลย์  ตันโชติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงสิริภัทร  ธารสิริโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงอชิรญา  ชัยขจรศักดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงอนันตญา  อนันตจรูญวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายกนต์ธีร์  ละอองมาลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 นายกฤตกร  โกยสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายกฤตภาส  มาศวงศ์ศา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายกฤตภาส  สัทธาอธิคม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงกวินธิดา  แดนชัยภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายกษิดิศ  นิเทศนพกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายก้องภพ  ตัณฑวชิระพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายกิจจาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงกิรณา  ตันตาภิรติบวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายกีรติเดช  ตัณฑวณิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายโกวิท  หละเขียว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสนนันตา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงขวัญมุก  ตัณฑเวส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายคามิลโล  จาโกเมลลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นายคาริค​  แซบสเตด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายคุณากรณ์  วิจิตรเกษม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายคุณาธิป  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายจารุวัตร  สัญเพ็ญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงจิซู  อัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายจิรัฏฐ์  นาคสังข์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายจุน วู  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายเจษฎา  บุญรินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงชนนเนษฎ์  นิลโมจน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายชนินทร์ภูมิ  หนักแน่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายชยุตม์ มาเรีย  แลนดิน ทองแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงโชติกา  จันทรึก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ขาวรักษา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายฑีฆายุ  ขวัญนิล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายณฐกร  ตารมย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายณฐกฤต  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายณปภัช  เทียนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงณภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงณภัทร์  เสงี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงณัชชา  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายณัฏฐเพียร  ยกเชื้อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายณัฐชานนท์  คำตื้อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 นายณัฐชานนท์  อานันท์ภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเมือง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงณันธิชา  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงณิชกมล  พนาพิศาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายเตชินท์  เลิศไกร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายทรงพล  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายทาจ  บอร์ธวิค โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายไทเลอร์ ลีห์  เล็กจ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายธนคุณ  ลิ่มทองนพคุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวขาว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่ติ้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 นายธนาธร  เทพบุตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงธมน  อุชชิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 นายธัชกร  เลิศชูวงศา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นายนิชคุณ  ผัสภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 นายนิติพงศ์  สว่างดวงพัตรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงบัตเอล  โยเซฟ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงบุณยาพร  เชื้อหมี่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรสนธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายปรเมศวร์  แสงศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายปัญญ์นริศ  สงเล็ก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 นางสาวปัณฑิตา  พัชรเวสน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงปัทวัน  เหมพิทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงปาณิสรา  เจือละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายปิณญ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายปิยากร  ยะจ่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายปุณณ์  ศานติสมบัติเกษม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงพชรกมล  เขียวภักดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายพชรวัฒน์  เอกพงศ์วิทย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวพรนภัส  สายจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาวพรประภา​  อ่ำขวัญยืน​ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายพร้อมคุณ  วงศ์ลักษณพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายพสืษฐ์  พัทชพงศ์ไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คุณมาศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บรรเจิดจินต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงพิมลณัฐ  อินทร์เพชร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายภาวัต  พฤกษธัมมโกวิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายภูตาวัน  มีพืชน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญพร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายภูวดล  สุขแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงมณิวรา  อาลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นายมังกร  ชุมบุญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงมุกอัญดา  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นายเมทาวิน  วัฒนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองนิ่ม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายยูน กวาน  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายเย่ปอ  โจว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวโยษิตา  จันทรึก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงรมิลตา  แสนพรหม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายรัชช์ธนิน  สินไหม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงลักษิกา  สงวนเขียว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายวรธน  คณาติยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงวริศาณัฐ  ทรัพย์สุนทรกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาววริษา  สมิธ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายวิวรรธน์  พงศ์พรเชษฐา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายวิศรุต  เขตอนันต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาววิศรุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายศรัณย์  อุดมกิระทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงศรารัตน์  กันชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายศวัส  แซ่เล้า โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวศินันท์ชญา  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวศิรัชญา  จันทร์ฝาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวศิริประกอบกุล  ปัญญาไวย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายศิลปากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายศิลป์  อุ่นทานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 นายศิวกร  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายศิวัช มาเรีย  แลนดิน ทองแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายศุภกร  ยะจ่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายศุภกร  ศุษิลวรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาวสรัลชนา  จิตร์จำนงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายสิทธิเดช  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายสิรธีร์  อิสระพงศ์ภักดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวสิริกัญญา  จงประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงสิริธาร  ธารสิริโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กำจัดไพรีพล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงหฤทชนัน  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 นางสาวอภิชญาพัชร์  อัครเดชธนานันต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงอภิสรา  เกรียงไกรเพ็ชร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงอรัญญ์สรัตน์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงอลิน  ตัณฑเวส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 นายออสก้าร์ ภูมิรพี  คอบเบลโบ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ขำสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงอัญช์ณฎา  ลักขณา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงอัยนา  อนันต์ธัญสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายอาริต  ชาวลา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงอิสรีย์  วิจิตรวิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายกตัณณ์  ศิริยงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายกฤติชัย  อิ่มเนย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงกฤติญดา  สัทธาอธิคม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายกัลป์  เกียรติก้องฟ้า โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงจิราภัทร  ทองชุบ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายจิรายุ  เสงี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เกว์แกน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงชญาณิศา  อัทยาศัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงชนัญธิดา  สฤษดิสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายชานนท์​  อ่ำขวัญยืน​ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายชิษณุพัทธ์  ประทุม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงณกานดา  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงณัฏฐวิรินทร์  ศรีสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายตฤณ  ตุรงคราวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายเตชินท์  หวานดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายธนกฤต  ว่องไว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายธนพจน์  ลิ่มทองนพคุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงธันยชนก  แก้วนาบอน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงนันท์นภัส  องค์วิมลการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงปพิชญา  แต่สกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายปภาวิน  ศิวากรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงปราณปริยฉัตร  รักขิโต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายปวริศร์  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายปัณณกร  เตียววัฒนกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงพริมา  เกียรติตันสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงพาขวัญ  ประเสริฐกรกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงพิมพ์รชา  เทพบุตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงแพทริเซีย วันทนา  ซินแคลร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงภีรดา  รักษาราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายภูมิพัฒน์  สรรพกิจกำจร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายภูริพัทธ์  วทัญญุตา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายภูวนนท์  กุลวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายวัฒนวงศ์  มาดะมูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงวีรินท์  ตันติภูริพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงสิริน  จิระสุทัศน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงสุธาสินี  สิทธิโชคตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายอนันตคุณ  อนันตจรูญวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงอลิสา  เพ็ชรวรุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงกฤติยา  ไมตรีจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กชายกันตพิชญ์  ทรายทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงกัลยกร  กุลเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายจุนฮอง  ตัม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กชายชัยชนะ  แซ่ย่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กชายชัยวิชญ์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กชายญาณาธิป  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายฐเดช  ทัศนวิริยกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงฐวิกาญจน์  สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กชายฑีฆทัศน์  ขวัญนิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงณญาดา  แซ่ติ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายณธกร  รอดลือนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายณัฐชากรณ์  คำตื้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงณัฐมน  แซ่หวู่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจครองธรรมดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงดากานดา  ทองใบปราสาท โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายติณณ์  เสาหฤทโสธน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายธนทรัพย์  นาคแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายธนวรรธน์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายธนาวัฒน์  กิจศรีพิพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายธีร์ธนัตถ์  อิสระพงศ์ภักดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กชายธีรภัทร  แดงทำมา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายนราวิชญ์  เทพบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงนลินนิภา  ไทรทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายนวมงคล  หวานดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงนันภ์นภัสญ์  กาญจนพนัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กชายปุณณภพ  อาทรกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลชอบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กชายภคิน อินทรสมบัติ  สตางค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กชายภูดิศ  เฟื่องนิคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กชายภูดิส  ขอเสริมศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายภูดิส  สองเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายวงปฐมธรรม  รินชุมภู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงวรัญญา  ผ่องศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กชายศุภวิชญ์  ไตรศุลีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กชายสิทธินนท์  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงสิริณัฐธยาน์  วรรณถนอม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กชายสุวภัทร  สายเนตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กชายสุหฤท  หลิมชูตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงอภิชญา  แซ่หลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กชายอิสระ  ธานี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กชายไอยรา  พรหมมา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงกชพร  ตารมย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายกรินทร์  โกยธนาคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายกฤชนพัต  ผั้วผดุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายกฤตาณัฐ  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายกฤติเดช  ขวัญยืน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายกฤศธนัช  ปรีชา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายกฤษฏ์  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายกฤษณพัฒน์  แซ่ย่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายกันตพัฒน์  พันธกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายการันต์ดิฟ  ซิงห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายคนิศร  ชัยกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงฉัฐม์ภูรีย์  วุฒิธรรมาภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงชณัณธร  สือสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตันติวิวัฒนวงศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงชิติพัทธ์  รินชุมภู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองบาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงฐิติชญา  สมใจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายณภัทร  ไหมนวล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายณัฐชนน  พุทธรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงณัฐชา  จันทรมโณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงณัฐฐาพร  นวนประจัก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายณัฐภัทร  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงณิชารีย์ญา  เหมียนเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายดาวิด  บัวพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายธนกฤต  แซ่ต้วน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงธัญชนก  พงศ์พิกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุตรพิมพ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายธัญญ์  ธาตวากร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายธาตรี  รอบคอบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายธีรเมธ  สุพุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายนรินทร  เนตรมังกรทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงนรินทิพย์  ขาวเต็มดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงน่านนา อิเรเน  เกรโก้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ย่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงบุญญาวรีย์  ระเด่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงบุณยาพร  หนูเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายปราปต์ปฎล  อุดมลาภ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายปิติกร  ภู่รุ่งฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงปุณญิสา  โกยทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงเปมิกา  วงศุกร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  อารยะธนิตกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ใจกล้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ขวัญเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายพิภู  ขวัญเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  วิชิตวรวัตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงพีรญา  อุราพรรณอนันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายพูนศักดิ์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายภควัตน์  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายภัชฐิวัชร  ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายภูบดินทร์  แจ้งใจดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายภูสิน  วิวัฒนวงศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงมนธิดา  เกียมมาริโน่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงยุพาวัลย์  จันทร์สัจจา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายวรพล  อุ่นใจละ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงวันจันทร์  แจ้งจบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงวิรชาวดี  จิตตะวิกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายศุภภัทร  ยืนตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายศุภวิชช์  ณ ลำปาง ฉิมเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงโศธิดา  สรรพจักร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายสถาพร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงสารินี  แซ่ต้วน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงสุชานรี  ใบสะเม๊าะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่ด่าน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงหิริ  เสณีตันติกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงอัคริมา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงอังศุมาลิน  สมานไทย โยชิฮาร่า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายอัตรคุปต์  บุญกิ้ม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายอาทิตย์  อ้นทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายอำพร  แซ่ถัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงอิศริยา  อิสระโกศล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงกนกชญา  คงเพิ่ม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1594 เด็กชายจิรัฏฐ์  ดงปาลี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงชมพูนุช  สุชัจจ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงญาฮูดา  นาวีว่อง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงณัฐนิชา  มิ่งพิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงดาวิกา  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กชายนพเดชน์  ช่วงโชติ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายปุญญพัธน์  ศิริไชย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กชายพงศภัค  กริชคารม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กชายพรหม  ฉัตระทิน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กชายพศุตม์  เก้าแสง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงฟารเดียร์  เลือกผล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กชายภูบดินทร์  ทิพย์รักษา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงวราภรณ์  บัวสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายณฤทธิ์  เชื้อทอง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงณัฏฐ์สิณี  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายปอรมินทร์  ไชยรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงอันเกลีน่า  ชไนเดอร์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายกรพล  หาญชนะ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กชายกัณต์พัศ  สกุลชิต โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กชายจักริน  อยู่ฉิม โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กชายชโวทัย  หวังเกียรติ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กชายณัฐวรรธน์  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กชายดีเลนท์ เหว่ย ชี  เชีย โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายธนกร  ตรึกตรองกิจ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กชายธนภัทร  กิตติโสวรรณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงธมลวรรณ  สดใส โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กชายธรรมโรจน์  สุรกิตย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กชายบัญญพนต์  โกยพิพัฒน์กุล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กชายปวริศ  วงษ์วิลาส โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กชายปุณณภพ ธรรมจง  วาดสันทัด โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กชายพงศ์ปณต  พุ่มม่วง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงรดาชา  สถาพรเจริญ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กชายวริศ  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงวัฌรรญ์  เชื้อสถาปนศิริ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กชายศรีศุภัช  อารีรอบ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายสหรัถ  สัมพันธ์ประทีป โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กชายสัณฐิติ  หวังเกียรติ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงสุธาริณี  จินดาพล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ฮ้อ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธิกิจจานนท์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงแมนดี้  อึง ดีหลี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายกฤติน  ชัยสมบูรณ์สุข โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายณัทณพงศ์  วรรณศรี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงนิสรีน  เก็บทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายบารเมษฐ์  เจริญไพศาลถาวร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายปิยพนธ์  พฤกษกิจ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายภูธนินทร์  บุญแต่ง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายวรัญญู  มั่นคง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายชยพล  แสงสว่างวัฒนะ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นิติพิทยานุศาสน์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กชายปัณณวัฒน์  โลกวิทย์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงพรรณธิตา  เจายาลี โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กชายภูภูมิ  วิริยาพร โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กชายอภิณัฐ  หวังประดิษฐ์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  อนุภักดิ์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กชายปุญญพัฒน์  โลกวิทย์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายกษิต  ศุทธากรณ์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายจิรพัฒน์  ดวงสมร โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายณัฐกรณ์  เมฆซ้อน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงธณัณฎา  ทองหนูน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายธีรภัทร  ยอมใหญ่ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงภัทรนิดา  จุลนนท์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายกฤษณะ  ญาณรัตน์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายอชิรวิชญ์  ผลผลา โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายกมลภู  วิริยะขัตติยาภรณ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงนัชชา  แซ๋ก๊ก โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสิทธิสมบัติ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายปัณนิพิฐ  พิรเศรษฐ์กุล โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายพายุพัฒน์  รัตนศรีทิพย์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายภาคิณ  บัวดิษฐ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายตุลย์เมธี  สมิตะลัมพะ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กชายพบธรรม  พรหมเพ็ญ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ประเสริฐเจริญสุข โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กชายพีรธัช  อัษฎามงคล โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงบุญญาภา  จิรพิสุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายปวิช  เถาว์พงศ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงแววปราชญ์  ตันติภูริพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงกชมล  รอดนิกร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กชายกมลวิทย์  กมลเวทย์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กชายกฤษฎิ์  มั่นเมือง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แพรวพรรณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โกยเกียรติกุล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กชายคณพศ  หมวดเอียด โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1680 เด็กชายจิณณะ  มังคละคุปต์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงจิรัชญา  กองบุญ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงแจ๊ด มธุชา  เซียร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงชัชชญา  เทพฉิม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กชายชิติพัทธ์  แซ่อิ๋ว โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงญอนญ่า  วงศ์ปัทมาสน์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กชายฑอริช สุรกิตย์  เอคฮาร์ดท โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงณภัทร  นิติสิงห์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงณรัญชน์ชญา  หนูสุด โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงณัฐนพิน  ไชยศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กอแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงณิชานันท์  กรดสีไหม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กชายธนภัทร  แก้วอิน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กชายธีทัต  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงนราวดี  เดชแฟง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงนลัท  สุขุปัญญารักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงนลิน  ป้องคำศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กชายนัทธวัฒน์  พฤกษชาติ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เสือคำ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กชายปฏิชาติ  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงปสุตา  สังขรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กชายปัญญวรรธน์  สินจรูญศักดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงปัณนารา  อุณาสิงห์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงปานชีวา  บัวเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงปุณณดา  ตันติวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กชายปุณนรินทร์  อุณาสิงห์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงเปรมสุดา  บุญชุบ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงพรรณราย อัลลานาห์  พันพึ่ง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กชายพสิษฐ์  วงศ์สวนนท์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงพิจิกา  วุ่นบำรุง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงพิชชากร  อินทร์สีลา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ข๊กต้อง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงพิมพภัทรา  เทพทอง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กชายภัทรกร  บุญวรรโณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงภัทรธิดา  ม่วงยิ้ม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กชายภูมิกวิน  เทพจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กชายยศภัทธ์  กองพลสวัสดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กชายลูคัส  สแตนนิ่ง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กชายวงศ์ดนัย  วงศ์อินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ชูเชื่อ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กชายวายุภักษ์  แสงศาลาศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงวิศนี  บุญเหมือน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงศุภัชญา  สุทธิสุขศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1723 เด็กชายอนัสนันท์  จินาภาค โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1724 เด็กชายอัครินทร์  สังขพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กชายอิงธรรม  พรพัชรพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
1726 เด็กชายเอกกวี  วิภาวีองอาจ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
1727 เด็กชายกรณ์  แสงทอง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงกัญญภัส  แสงศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงกาญจนาภา  แซ่อึ้ง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายจูน เซิน  ซอ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงชนิสรา  เครือวัลย์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงชัญญานุช  เครือวัลย์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงณฐอร  กัญจนิตานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงณดา  แสงศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงณภัทร์  พิศาล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  เมืองแมน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายเตชินท์  คงศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงทัดดารา  นรินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายธนกฤต  สิงห์ดำ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงธาริกา  อาตมาตร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงนลิน  สุขุปัญญารักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายปรรณ  โฉมเรือง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงพรชนิตว์  คงรักษา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายพรมนัส  ไม้อ่อน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงพราวสิริ  วิสุทธิ์สิริ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายภัทรปกรณ์  สุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายภูบดี  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงมุกลดา  ไตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายรัชชานนท์  ไตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงวรดา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงวรรณวนัช  แสงสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายวรัญชนญ  โพธิ์ศิริ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายวิกรม  เงินถาวร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงศศินัดดา  หนูแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายศิวกร  ชูโชค โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายสิปปกร  พัฒนภักดี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงหญิงดาริน  ฤกษ์อรุณวิทยา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงอังคทิวา  เกิดผล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงอิงณฎา  เชาวพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายกฤทธิมุก  พงษ์นริศร การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายภัทรกร  โพธิ์อร่ามศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงชลดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านสะปำฯ ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงธันวรัตน์  ชูผล โรงเรียนบ้านสะปำฯ ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กชายธีรกร  สลางศิงห์ โรงเรียนบ้านสะปำฯ ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กชายสุรยุทธ  ศรีมณี โรงเรียนบ้านสะปำฯ ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กชายอานัส  - โรงเรียนบ้านสะปำฯ ป.5 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงชลลดา  เจ้ยทอง โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.6 คณิตประถม
1769 เด็กชายชินดนัย  เหรียญขำ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กชายโชคนักขัตสิทธิ์  ละอองเงิน โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 คณิตประถม
1771 เด็กชายณัฐพล  กาวี โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กชายนรพินทร์  จันทะสาร โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงปพิชญา  คลายสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงปภัสสิริ  ขุนโคกกรวด โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กชายปุณณวิทย์  ขรรค์วิไลกุล โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงพรชนก  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงพิมภัสจิดา  ภัทท์พิมลกิตต์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 คณิตประถม
1778 เด็กชายภาสวิชญ์  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงสุกัญญา  ระเด่น โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงสุวิชาดา  ช่วยชะนะ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงอชิรญา  นิคะ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงกิตติมา  เพ็ชรล้วน โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยคำ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายชโนดม  จุลานุพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ท่อทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายณัฐชนน  เพชรชำนาญ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงดากานดา  พุ่มไชย โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงทีปกา  คหาปนะ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงธัญชนก  ธนานุสนธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงธัญชนก  เสียมเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงธัญญามาศ  ก่อเจริญกิจ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงนวพร  จำปาดะ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสภานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองเส็ม โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงปรียาวดี  นาคยิ้ม โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายปองคุณ  ลิพอนพล โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายปัณณทัต  แสงจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงปิ่นมนัส  หวานดี โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ลุทัน โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายพชร  โลหะผล โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายพรภวิษย์  ใจดี โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ดาษเดียน โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงพิรานันท์  แก้วพูล โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายพิศณุชัย  หนูส่ง โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายภวรัญชน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายภัทรพงศ์  เล่งอี้ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายภาคิน  คหาปนะ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงวรินรำไพ  พงศานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงศิรประภา  รอดเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายศุภกฤต  อุปถัมภ์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงสุภาวิตา  หลิมปานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายอชิระ  แก้วยิ้ม โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายอาชิรวิชญ์  ปลิปลื้มโอฐ โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายอินทัช  ตราชู โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงฮัซวานี  พุทธรักษา โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายเตชทัต  อธิกานนท์ โรงเรียนนานาชาติโอ๊คมีโดว์ ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายอชิรา  ราเหม ศูนย์การเรียนวิถีธรรม ป.5 คณิตประถม