รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเตชิต  เที่ยงแน่ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายนัทธวัฒน์  คำหมื่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนิชาภา  พริ้งเพริด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปิยากร  ลูกอินทร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพชรกมล  อินต๊ะ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายสรายุทธ  จิตผ่อง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิตติมา  สิงหพันธุ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงณัฐธยา  อุปจักร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายธนวัฒน์  จับจ่าย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงธัญทิพย์  สายใจ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงน้ำเพชร  เรือนคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงวรัทยา  จรุงกัน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายก้องภพ  มากจีน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกุลรวี  สายสุยา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณฐพงศ์  โตทัพ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัชชา  ขีดดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวัฒน์  ตะมะโน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนันทิตา  กาบเกี้ยว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสิริธิดา  ไชยธิ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกมลชนก  กาบจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกมลวรรณ  กลั่นสกุล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกฤตพร  กาศวิบูลย์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกล้าณรงค์  คำเจริญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงธิมา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกุลิสรา  สีหมอก โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายคณิน  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายจตุพร  ฟั่นเพียร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝั้นจุมปู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  โสมานนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายเจนวิทย์  ตาใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชลิสา  สมเหมาะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชิณท์ณภัทร  พอสม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายฐิติวัฒน์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณเดชน์  สืบราช โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วันรุ่ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายณัฐชนน  อุบลกิจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายณัฐวรรธน์  วงค์ดาว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณิชนันทน์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณิชนันท์  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทนทาน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายต้นตระกูล  สมเสียง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายตุลย์รยะ  กลไกร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนิน  พหลทัพ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธิติกุล  กาศสนุก โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนันนภัส  เวชวิกูล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนิรชา  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปพิชญา  โกยทอง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปภัสสร  แผลยี่ติ๊บ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สถานป่า โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปุณณภา  พรรณคง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงโปรดปราน  สันป่าเป้า โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงไปรยามณี  สายก้อน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพรกมล  แสนหลวง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพรรณวรท  พงษ์เจตสุพรรณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพศุตม์  พหลทัพ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผาคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิชชานันท์  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาศโอสถ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภคพร  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภคพร  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภวินทร์  สีคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวัชรพงศ์  จิตมณี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศรุดา  อัญญธนากร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุวิชาดา  ปรีเปรม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอเนชา  สุกใส โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอิทธิกร  เชาวน์ดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกนกนุช  ป้องโล่ห์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกรรณิกา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกฤษตวัน  กาละสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายกวิน  ปิงเมือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายก้องวิชญ์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายชนกันต์  โคนุตะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายชนนนท์  โคนุตะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชาลิดา  แปงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชาลิสา  โคนุตะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันหา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐชา  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐฐริกา  หวังเกิด โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสีใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนดล  สุทธิไชยา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนเดช  โพธิโยธิน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธารา  ติเรือน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธิดากร  ฝั้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายนนทพัทธ์  โสภารัตนาจารย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายนภทีป์  จันเขียว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายนัฐพล  เชิดดอก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายนันทพิพัฒน์  เหง้าศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจยาว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงบุณญาพร  โอชารส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรมราช โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปิยะวัฒน์  เขจรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  วิชาธร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์ณภา  คงสมนวน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายยศกร  อุตก๋า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวชิรณัฎฐ์  ปวนสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายวรปรัชญ์  จักษุธารา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวิชชุดา  อุ่นตาล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศุกร์พระรัตน์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงโศภิตรา  ต๊ะต่อม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสรัลชนา  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยโกฏ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอภิชญา  กรูณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอุษามณี  แสงธรรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกชกร  อุทยาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกมลนิศ  พันธ์สมยา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกมลพร  ถูกจิตร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกมลภู  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ท้าวคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกันต์กมล  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกิตติกันต์  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกิตติญาดา  จำปาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเกณิกา  สันติวชิระกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญกมล  สุขีธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญชนก  สุขีธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิตราภรณ์  วงศ์ประทานชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายจิรวัชร  ตะติยะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจุฑามาศ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชญานิน  ติแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชญาภา  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชณัฐสิริญ  ยาวิปา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชวิน  ภาชนนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชาญชัย  ศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชิกฤต  ประยูรเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทรศิกานต์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนโชติ  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนาภา  รุ้งพนาวรรณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธนิดา  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธันยศิริ  อุตก๋า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธิดารัตน์  เววา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธีรฉัตร  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนภัชชา  เมืองเอก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนภัสกร  รอบวนาบรรพต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนฤภร  สืบต่างใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนวพงศ์  ลำเต็ม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนิชาภัทร  ผัสดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงบุณยานุช  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเบญญาภา  ประทุมศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงใบเงิน  สุทธสังข์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปฏิภาณ  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปภาดา  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงประภัสสิริ  กันทาบุตร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปรัชญ์วิภู  อินแนน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปริยาภรณ์  กำเลิศทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สวิง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเปมิกา  นนทธิ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรชนก  กิตติญานุกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ผาโต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิชชานันท์  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มโนหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิมพ์ชนกมาดา  มยุโรวาท โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเพชรพลพล  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเพชรลดา  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภาพิมล  แซ่เจียม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภุชงค์  เสียงสูง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภูริชญา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภูริสา  เที่ยงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมติมล  อุดใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมนชิตา  ดอกเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรมย์มณี  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรุ่งรุจี  จาอาบาล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงลาภิสรา  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวรพล  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวรัญญา  ธาตุคำภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวันวิสา  พม่า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวิชชยุต  จิตต์ประยูร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงสา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกตุไกร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศิริทิพย์  กางไธสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศิรินทิพย์  วโรดม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศิวฤทธิ์  นิลสมัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศุภกานต์  แสงแป้น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศุภสุตา  ภาชนนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศุภิสรา  สีติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเศรษฐวิทย์  ศรีนวลเขียว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสาวิกา  นารุย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสิฏฐิณิศา  สมภาร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  จิตต์สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสิรวิชญ์  อินดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสิริชญา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุกฤตา  นุคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวัณรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสุทธิภัทร  ปิลาผล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสุธีมนต์  เหลื่อมมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุภาวี  ศรีบุญเรืองไชย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุวรรณวิภา  เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสุวินชา  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สกุลพงศา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอติเทพ  เส้นเถาว์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอภิชญา  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ป้อศรี โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวชัชฎาภรณ์  วงค์สุกร โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายณัติกร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวนลินญา  ทวีพันธ์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนันทัชพร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวนันทิยา  เด็ดขาด โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปิ่นกมล  คำด้วง โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกมลชนก  เปี่ยมงาม โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายกฤษณพงษ์  แก้วกัน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายกิตตินันท์  มาละวัง โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายคณิศร  สุขแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุรินทร์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายธีรภัทร  ทาแปง โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปริยากร  สุระบัตร โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ประสงค์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิชญาภา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงสา โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกันตพร  คำสม โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกิตติคุณ  กันทา โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจิรายุ  โมดนิยม โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชาลิสา  ต๊ะคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธิน่าน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภูมพริษฐ์  สีขาว โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภูรี  โสภาสกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภูษนิศา  แก้วแสนสาย โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริภาวรรณ  โกสินทร์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอรณิชา  จินอน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจันทกานต์  คำใส โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เครือแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงชยิสรา  เครือแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายเตชินท์  นุนำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงทคมน  ธัญญาภัค โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนฤมล  ทองกก โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสาธิดา  ชุมภูหมุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอภิปรีชญา  ยืนบูลย์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายกฤษฏิ์ติน  ค้าไม้ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกฤษณพงค์  เกิดในหล้า โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกัญาณัฐ  ขุนแร่ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิรสิน  สวรรค์ทรัพย์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจุฑามณี  เชื้อตราพระ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชนกกมล  ทาทอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชนะพล  ใจบุตร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชวัลนุช  จิตมะโน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชิดชนก  ไชยแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชิติพัทธ์  แก้งวงษ์จันทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงญานิศา  ทาตุเม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฏฐกฤษณ์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประโพเทติ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัทธมนกานณ์  พิมล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณิชานันท์  ปัญญาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงตุลยดา  อินประดิษฐ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธนพร  ค้าไม้ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธีรภัทร  ตันตา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนฤมล  กิติสาร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนิถิเดชน์  ถาเป็ง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิพาดา  ศรีวิชา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปฏิภาณ  นามเเสง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  สรรกุล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปุณยพร  คำเสาร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพงษ์ธวัช  วันสี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพัฒน์นรั  บุตรมานิตย์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ป้องสุพรรณ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพุทธคุณ  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภาณุวิชญ์  เหลืองสุวรรกุล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภานุรุจ  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ศรีอนุวัฒน์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายรุ่งเกียรติ  เลาะเหลางาม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวรากร  วงศ์ศรีสุข โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวัชรพงศ์  กาเป็ง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวิชญาดา  ต่ออิ่น โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวิชาดา  ห้าวหาญ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอรพินท์  สุขคำปา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอรพิมพ์  สุขคำปา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอัครนันท์  จารย์หมื่น โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายจิรายุ  ปันวัง โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายชวนากร  สืบต่างใจ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปรมมิตร์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายณัฏฐวนนท์  บัวดิษฐ์ โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายธนกร  สายวงค์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายปกรณ์  นวลใส โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปวิธิดา  กาศวิเศษ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายพรหม  ชมเชย โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศุภรดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุพีชชะญาฐ์  สุทธพันธ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
288 นายกรภัทร์  ธำรงสิริกุล โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นายกฤดิอังกร  บัวลอย โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวกฤติยวณี  ผาสุข โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชวนากรณ์  อภิมุขวิทยา โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณภัทร  ชายป่า โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
293 นายธีรภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายพงศ์พณิชย์  สุขใจ โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอนุภัทร  วัสสระ โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นายอุดมศักดิ์  ทะลอย โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญมาก โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีชมภู โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชนม์ณกานต์  ศรีเจริญบวรภัค โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชนิดาภา  ขจรบริรักษ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชินาธิป  ศฤงคาร โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชุติณัฐนิษฐ์  สุกใส โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงญาณิศา  ขันมณี โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณฐภัทร  ราชบุบผา โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณทิพย์รดา  อริยะหิรัญพร โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพสธร  มะลิ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิชญา  จิรยศบุญยศักดิ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิณพลอย  ไกรขจรกิตติ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภัทรพงศ์  สั่งสอน โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเมธาวี  บุตรดำ โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายราชันต์  จารเขียน โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายศักดิ์นฤน  วงชัย โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศิระภาคย์  รัตนชีวพงศ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอิสยาห์  อารีญาติ โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกชพรรณ  พองาม โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวิมลสิริ  โสมานนท์ โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกวินธิดา  ประดิษฐ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สะสวย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกุลนันท์  แปลงใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงจิรัชญา  สายตา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายจิรายุ  หมั่นดี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายชนะพล  สายสุยา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายณฐนนท์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธิดาทิพย์  นุชกำเนิด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายนพณัฐ  บำรุง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายปารเมศ  ครองราษฎร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายพิชญุตม์  กาศสกุล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงมนทิชา  ปานขวัญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงศรัญย์พร  สีใหม่ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายศุภกร  คำร้อง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอรณิชญา  ไชยวรรณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายอัศเวช  เสือหงษ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายกมัยเทพ  สำเภา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกฤตภัค  จรรยา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุลสิงห์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญวรา  แมตหก โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญมา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจิลลาภัทร  ยงบุญธวัชกุล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงญาณิน  เอมเอี่ยม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงญาณิศา  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จะเป็ง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณิชชยา  ฟูตุ้ย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธนวรรณ  สนแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปาณปุญญา  กระจ่างชีพ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเปมิกา  ยอดนทีทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพัชรพร  กำเงิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลวัฒน์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วแสนพรหม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภวิศ  มณีจันทร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงรมิตา  เรือนพรม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวิรัลยุพา  จันประยงค์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ขึมจันทร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสิรินยา  ปิลาผล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอินทุอร  โสภาพ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเกสรา  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายพีรพงศ์  แสนแพร่ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายมังกร  จันทรา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงไอลดา  ราชวงค์ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกนกพร  ฝั้นแก้ว โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวกัลยาณี  อินต๊ะพรม โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมภู โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงญาณิศา  มะโนเกี๋ยง โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธนกร  วงศ์เรียน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวภิญญาพัชญ์  สังวร โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศิริญญา  ฝาโต โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสุริยา  สีมาชัย โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอัญธิษา  ธิน่าน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอิทธิพงศ์  สีแสด โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกัลยากร  เมืองลอง โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐธิดา  จรรยา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฐธิดา  หมื่นสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุวิมล  แก้วดำ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกรรณิกา  ชัยชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเขมจิรา  ธรรมจิตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณัฐภัทร  อ่อนวิมล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนวัฒน์  ช้างมูบ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปลายชนก  มะโนปา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายวชิรวิทย์  เววา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพีระ  วัฒนพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยกูด ป.6 วิทย์ประถม