รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  ดอกจำปา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สงคราม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกลทีป์  ธรรมสรางกูร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกวินทร์  โปทาวี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกวีพัฒน์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญพัชร  วงศ์พุฒ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรืองศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกันตพงศ์  มีสมศักดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันตพล  อัฐวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติภณ  รอดทุกข์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขวัญจิรา  เรือนเหมย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเขมิกา  แสนย้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจักรภรบ  พรหมเมศร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทรสุวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจิตติพัฒน์  เมฆอากาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรกร  ชื่นฉ่ำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรฐา  จำลองกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจุมพล  เชื้อทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายฉันทณัฏฐ  แก้วแสนเมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายฉันทวัฒน์  สิริชยานุกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนรัตน์  ซ้องกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชัชนันท์  ปานสิงห์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชัชนันท์  ยานะวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติชญา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายฐิติวรกันต์  พวงสมบัติ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัชชุฎา  อภิสิทธิเกษม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฏวิภา  สว่างทิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐกมล  ตายัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐธชนพงศ์  สุประพฤทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์หนัก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์ยืด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณิรดา  ปราบสงบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงทิพปภา  อัศวมนัสวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  ดอกพยอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภัทร  จันนันทะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนวรรธน์  กาตั้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนวินท์  ถือนิล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนัช  ธนัญชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธนัช  หนองหลิ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธัญปกรณ์  สุขสด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธิติกร  อินทสงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธีรวัลย์  บุตรหล้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนวพรรณ  กึกก้อง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนัทธวัฒน์  มะนุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันท์ชยา  ขันธวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันทภัค  กุลวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปธานิน  สมเป็ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายประดิภาส  หมั่นขีด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายปริญญา  พุทธลก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปริยากร  เปาเล้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปวรวรรณ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปาณิสรา  มนทา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพชร  กะแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพชร  พงษ์เพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรรณภรณ์  ขวานเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพัชรพล  สุนทรเนติวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุทธิสมบูรณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายพัทรชน  อินทรรุจิกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพิตรพิบูล  เมฆแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ขวานเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์วรา  คำชื่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพีรดนย์  ปวนสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายภัคพงศ์  พองาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภัครพล  แก้วมณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทรภา  ใจเด็จ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายภูตะวัน  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภูริวัฒ  โอดเทิง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงรฐา  เพ็ญบุญรอด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายรติพัชร  สารดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงรัตนจยากรณ์  จิตประสาร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงลักษณ์นารา  เมืองก้อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายลักษณ์ศิมัณ  นาคมูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายวีรธร  ครองสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศรัณย์พร  คำมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศศิยาภัค  กาศโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายสิรวิชญ์  เงินสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายสุพศิน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไทรย้อย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบจิต โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุภัคชญา  สุนันสา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญยงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอักษราภัค  หมายสูนย์คำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอัครมณี  เสนาใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายอังศวีร์  ชัยวรรณธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายเอื้ออังกูร  ดาวแดน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายไอยการ  ทองคำโฮ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงไอศวรรย์  เอียดจุ้ย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกชพร  ต่อสกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกนกรัตน์  เดินจร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกรวิภา  เพื่อนฝูง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกวินธิดา  อินทหอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกวินภพ  ปินสุทะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หล่ายแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  สลีอ่อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หงษ์ยี่สิบเอ็ด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างเมืองวรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกัณธวัชญ์  สมจิตต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกันตพงศ์  จริงแล้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกันตวีร์  กิติเงิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกันติชา  ใจปัญญา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกันยกร  เรือนสังข์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกันยาพร  สมอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ตนาวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญาลือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกิตติชัย  เวียงนาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเกียรติคุล  ถาวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายไกรวิชญ์  ทะจักร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงขวัญกมล  คำปัญจะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีสิงห์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงคุณถุงทอง  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจณิสตา  สุขทรัพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจารุกิตติ์  ขัติยวรา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกษม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจินต์รดา  พันสถา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายจิรทีปต์  พรสิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจุฑามาศ  จริงแล้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนกิ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายฉัตรมงคล  ชูแสง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงโฉมสุดา  อรินคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชญาดา  จรัสศรีสกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
123 นายชญานิตษ์  ประสารยา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชญานิศ  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชญาพิมพ์  ประสารยา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชญาภา  หมดห่วง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชนกชนม์  รอดสี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนกนันท์  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชนม์ชนัช  วงศ์แสนสี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนิสรา  ขานผัด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชวกร  เจาะจง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชัชญาณิช  ผ่องศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาดา  อริวรรณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณธรรศ  สุขมาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณพิชญา  อุตรศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณภัทร  ถาปนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณภัทร  พันธุเวช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณศิรตา  กาศโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัชชา  วงศารัตนศิลป์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัชพล  คำอู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัชวดี  แซ่นิ้ม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ตุ้ยบุญมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐกฤต  ใจกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐกิตติ์  สมอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วันชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐนรี  สายวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐนันท์  นันทะวิเชียร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินโองการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐภัทร  ใจยวญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐลดา  อุ่นคำมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐวรรธณ์  แก้วโมรา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ขอดเตชะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายเดชินท์  สารีอ่อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงตวงรัตน์  โกศัยศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายถิรธนา  ปลาส่วน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนกร  หวั่นอุทิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนกฤต  ขุนแหลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนกฤต  แสนอุ่นเมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนชาต  อินทรประดิษฐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนพล  พงศ์พุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนะวิทย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนากร  กันศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนาพิพัฒน์  ดวงมณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนารีย์  แก้วมาเรือน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เค้าเงื่อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญพิชชา  คุ้มสะอาด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญวรรณ  จริงแล้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธันยชนก  คุ้มเปลี่ยน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีโชติ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนชา  พอจิต โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนดาภา  ไชยวุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนันทณัฏฐ์  สุนันทะพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญชุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนันท์นภัส  บ่อคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนิธิกร  ทองอ่อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนิธิศ  เสนะสุทธิพันธ์ุ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเนตรนภา  กระเสาร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเบญจพร  สุขธยารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเบญญาภา  พละทรัพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปธานิน  วังกาวรรณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปพิชญา  จินดามณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปรเมศวร์  พุ่มไม้ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปวรปรัชญ์  เสาร์แดน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปวรรุจ  ธนาฐิติเดชา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปัณณพงษ์  แสนสุภา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปัณณภัทร  เจริญคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปาณชญา  กันจะนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปาย์รพิชชา  เวียงนอก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปิยะชาติ  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธุ์ดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงไปรยา  พอจิต โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพงศ์กรณ์  อรินทร์คำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพงศธร  ไชยเมฆา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ธรรมสรางกูร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพชรพร  วงศ์ชัยพานิชย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพชรพล  ชวนยิ้ม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพชรพล  ปวงกาวี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพรมานา  กวาวสืบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรวรท  ใจประเชียง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพลวริษฐ์  กฤษสิริสุวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพลวัฒน์  ปัดเป่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพศีล  โชติรัตนวิมล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพัชมณ  เกษมราษฎร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพัชรมัย  ก๋อนสัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นันทะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสนหาญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชชานันท์  งามทรง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพิชชานันท์  พุทธา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชชาภา  กันฉิ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไหลทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภัค  สายาจักร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  วงค์ดาว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมญดา  ญาณบุตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เจริญยิ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์วริศา  เนียมอินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์อารยา  พรอำนวยลาภ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพีรดา  เทพสาธร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพีรวิชญ์  เสนาธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สาใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภรภัทร  เกตุมณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภวิกา  วงศ์ดาว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัคธีมา  สวนอ้อย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญปั๋น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภัควลัญชน์  จริยะอังสนากุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภัทธิรา  ต่อตัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทรลภา  ฝั้นเฝือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภัทราวุธ  โอดเทิง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูดิท  ไชยวุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูมิใจ  วงศ์ชัยพานิชย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภูริชญา  นันตา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภูริริณ  ใจแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูรีเดช  กาวิยะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงมนัญชยากร  หงษ์ยี่สิบเอ็ด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรมิดา  เพชรพรหมศร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงรวินท์นิภา  กันเดช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรวีญา  บุตรชา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายรัชชานนท์  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรุจา  จันทรานิมิตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายฤทธิกานต์  ด้วงแดง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงลีลาลีฬห์  วะรินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวชิรวิทย์  แอบแฝง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วมณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวรวิทย์  ปรินแคน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิจิตรลักขณ์  นาบุญมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวิชชาพร  กิตติสมร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวีรวินธ์  ทองสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศรัณยพงศ์  ถาถม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คิดรักเมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศิริตา  เขียวแท้ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศิริธารา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศุภกฤต  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์รอบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศุภรดา  ชัยชุมภู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศุภวุฒิ  พิงคะสัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศุภิสรา  นาเหมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสลิลดา  วังเวียง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสันติราษฎร์  จำรัส โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสิทธินนท์  บกบี้ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสิทธิพัฒน์  คำลือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสิรินดา  สันป่าแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิริภัทร  วงศ์ชัยพานิชย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุชัญญา  ต่อมแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุพิชญา  งานการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุพิชญา  ชื่นบาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขทรัพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุภัสศร  หวายลี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอชิรญา  หงษ์บินโบก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอชิรญา  อินป้อง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอชิรวัชร์  ขุนแหลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอธิธัช  คำวัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอนัญพร  จุมพิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอนันดา  พื้นดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอภินห์พร  นัยนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอมรรัตน์  แจ้ป้อม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอัจฉริยา  อินทร์แปลง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอัญชิสา  ก้อนแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอินทิรา  แบ่งทิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอิศราวุฒิ  วัฒนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอุรัสยา  วงศ์อ้าย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์วิพพัฒนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ชาญชัยวีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายกันตภน  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกุลยา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงเขมทิตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายคุณภัทร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายจารุวิทย์  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงฉัตรชนก  ปัณราช โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชนธินาถ  ศิริวาท โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายชนานันท์  อภิญญาลังกร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงโชติกา  สารดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชุติพงศ์พรจิรา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายณัฐภัทร  ขึมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายณัฐภัทร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายณัฐภัทร  อินภิบาล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธุวานันท์  วันร้อง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนภัสต์ศรณ์  ชมสวน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงนริศรา  กาศไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงน้ำริน  พุฒสระน้อย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายนิธิศ  สอนกระสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายบุญพัฒน์  พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงบุณยาพร  นุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเบญญาภา  อุดคำมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปพิชญา  ยนยุบล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายปภูธน  ชูภักดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปรางค์วลัย  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพรภัทร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายพัฒนวงค์  รัตนวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพัทธนันท์  พัวพันเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายพิชพงศ์  จันต๊ะคาด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเพชรดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายรชต  ปรีติวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายรัชชานนท์  ขันทรง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงลภัสรดา  เกษาสอาด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วรลักษณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงศศิลดา  จีกัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายศุภ์ธนัช  ทองเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายหฤษฎชนันท์  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายอชิตะ  พื้นดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอนามิกา  บุญเค้า โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายอัครพงษ์  สุกิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอัจฉราบุณย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอัญญารินทร์  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกชพรรณ  รู้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกนิษฐา  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกฤตพัฒน์  เอื้อจินดาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกฤตภัทร์  ชัยสีธิ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาเหมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อวรรณา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัณฑริยา  คงต่อ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกาญจน์มณี  เด็ดขาด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กันทะวะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจักรพงศ์  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายจารุเมฆ  แซ่เฉี่ย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจิรวัฒน์  เพื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจิรัชญา  พุฒิไชยจรรยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจิราภา  พลจอย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจิลลาภัทร  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจุฑาทิพ  เลาคุ้ม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชนกนาถ  กันหอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชนัญธิดา  ฝาเรือนดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชนิกานต์  คลี่ใบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชัญญานนท์  เพาะเจาะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชาคริยา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณพิชญ์  นักเทศน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  รัตนกรัณฑ์กุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเดชาวัต  หน่ายทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายติณณภพ  กระเสาร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายทวีศักดิ์  ปัญญาไศย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธนนิจ  ประมูลสิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนัท  ธนานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธมลวรรณ  เหมืองหม้อ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธิดาเทพ  เวียงธรรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธีรดา  อินทรรุจิกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนนธรารีย์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนรชัย  งามประภาสม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนันทพร  นามมหาชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปพิชชาอร  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปพิชญา  ลุนภูงา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปภังกร  เวียงนิล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปภาวิน  พองาม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปวรุตม์  สำลี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปวัณภัสร์  วัลลา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปานชีวา  หน้าขาว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปิณะพา  พอจิต โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปุญญพัฒน์  พรมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  มณีกาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพัชรวลัย  พัฒนสารินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิชญาพร  ตูหม่อง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมชญา  ปันต่า โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  โคตสุภา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หม้อกรอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภคพร  คตสุข โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภัทรพล  เวรุริยะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเมสิณี  เฉยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายรัชชานนท์  ดีธงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรัญรดา  จองแค โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวราเมธ  เปรมพุ่ม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวสุรัตน์  การุณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวิชยา  งามเขียว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศิริกานต์  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงศิริณัฐชา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศิวพร  อินทะอุด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสิรวิชญ์  ทุ่งสง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสุกฤษฏ์  จินตนานุช โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุชัญญา  เสาร์แปงคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุภาวิตา  ติใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอภิวัณ  กันแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอารียา  อารีย์กุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอินทรธิดา  เพ็ญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอุรัสยา  สุริยะมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกมลพร  ใจเขื่อน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงชนกสุดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงณัฐณิชา  สองสีซ้าย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายปัญญาภูมิ  แก้วแกมเกตุ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายรามิล  ชัยคณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทัพโชติ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายอัฑฒกร  ทุ่งสง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายกฤษณภัทร  หล้าคำมี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกษวรรณ  สุรีย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกัญชลิกา  ธรรมโม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาลี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกิตติวินท์  ใจน้อย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายจิรภาส  จงชัยสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหลี่ยมสี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฐดนัย  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนันท์นลิน  สุขวัฒนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนันทิวัฒน์  จันตา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนิจฉรา  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปราณปริยา  เจ็ดพา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปิยพัชร์  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปุญญิศา  เดือนดาว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายผดุงเกียรติ  คมเฉลียว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงแพรขวัญ  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายรพีพัฒน์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สะเอียบคง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสารัช  มั่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอภิรัชญา  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอภิสรา  เพชรสังข์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ผากเปี้ย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จานแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายกฤติน  เทศสูงเนิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายก้องพิสิษฐ์  เสาร์แก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายเขตต์อุดมพร  เขียวบุตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายชยพล  ตันมา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายชินภัทร์  รัชดาธนวัฒน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงญาดาวดี  เอี่ยมบุตรลบ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฐพฤทธ์  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายณัฐเศรษฐ  เอกตะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายทัศน์ดนัย  รัตนะวัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายนนทพัทธ์  ใจก๋องแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายปัญญวัฒน์  จริงแล้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปิยธิดา  ขันตา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายปุริม  พากเพียร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปิยภาณีรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายภัควรรธน์  พริบไหว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงภัทรภร  ถุงคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายภัสภูมิ  คลี่ใบ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงรดาธร  จันกระจ่าง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายลัญฉกร  คำยวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวรดา  วงศ์โพธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายวรธนัช  ธีรรัศมีวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายวรปรัชญ์  ธัญญธนการ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงวลัญช์รดา  จันทร์แสงศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวลัยภรณ์  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายวิภูวรรธน์  ขวดแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายศุภกร  กะติวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายศุภณัฐ  เคราะห์ดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สำนวน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายสิรวิชญ์  ประเทือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ยางสองใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายอัครวินท์  ระวังภัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายอัครวินท์  หวังมีชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลภิรัตนากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกนธี  วิทยาสุข โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกรณัฏฐ์  จิตคำมา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกฤติจิรา  ทนันไชย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกฤติยาณี  เลาะวิธี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกฤปธนา  สุภณาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกฤษฎิ์พสิษฐ์  แดนเหมือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกฤษณกันท์  กาสีใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤษณพัฒน์  สุดสาย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกวีวัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกษิรา  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ  วงศ์กาแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอนเช้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดอนเช้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกัลยภร  ศรีลา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกัสกร  ผงลังกา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธงหนึ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกานต์สิรี  ดาวดาษ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกิตติวรา  รัตนกันทา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไข่นาค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเกวลี  นำลอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายคงสหัส  กล้าชาญชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายคณิช  คาบาซาวะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายคุนาสิน  วงศ์สุภาภรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจณิสตา  วงศ์ดาว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  อยู่คู่คุณธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงจิณณ์วรัชญา  ขอนพิกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจิณห์ชรดา  พฤกษศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจิตรอนงศ์  พรมเกตุ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายจิรายุ  จีระกัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจิรายุ  เชื้อผามอก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีไทยธรรมา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายฉัตรกาล  สิงหกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชุ่มใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชญานนท์  ฟูคำมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชนชล  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายชนะพัฒน์  ตั้งวิจิตรสกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายชนาธิป  เม้าเขียว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชนานาฏ  กันกา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชมพูนุท  ชุมกาแสง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายชยังกูร  มหาเดชาไชย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  แตงโสภา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายชวิน  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชัญญา  ชุ่มวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชัญญาชนก  แสนอิว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชิชญา  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชินพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงซากุระ  อิจิมูระ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฐานิสา  กะนะลัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงฐิตารีย์  จักษุริยา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายฑีฆาฑร  บัวนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณดล  ทุ่งกาวี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณปภัช  เขียวนิล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณปภัช  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณภัทร  รัตนวิมลชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณภัสภรณ์  วงศ์วรพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณรงค์รัชช์  พันธุรัตน์ธาดา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณฤดี  เหล่ารุ่งโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัจสิญาณ์  วันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วจันทร์ฉาย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วงศ์ขัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐณิชา  จีระพิวัฒน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐณิชา  เวียงนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ธนวัฒน์เตชะกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชัยพิวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฐภัทร  ท่อนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐภัทรา  เขียวสลับ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐรดา  ฉลอม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐวรา  วิชชุไตรภพ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐิดา  แสงบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัตห์ชลสกรณ์  รัตนภักดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณิชา  ครุธาโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงดวงหทัยกาญจน์  พรธรรมธนสาร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงดาวญาดา  กุลเอกวราฉัตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายตันติวัตน์  กองหิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเตชิต  เพชรพินิจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงทักษพร  คนธรรพ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงทักษอร  ม้าดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงทิญาณ์ธรรม  เดชธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายเทวัญนภัทร์  วังแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายเทวาพิทักษ์  วังแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธณัฏฐภร  อินเครือ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธนกฤต  สกุลเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธนโชติ  อังคาศัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนวัฒน์  ทะฤาษี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนวัฒน์  ธงอาสา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธนัชพร  ทองขาว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนัญกรณ์  เชียงลา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธนิตา  ชัยธวัชวิถี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธปณัฐ  อินทะจักร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธีศิษฏ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายนนทกร  กันทะสอน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายนนทกานต์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนพธวัฒน์  ประสมจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนภสร  กฤษ์วัฒนากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนราภัทร  ยะปะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนรินดา  รักวิชา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนฤชา  มงคลวงศกัณฑ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนวพร  ชัยลอม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนวลักษณ์  วัลลังกา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริวรกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายนันทวัฒน์  สุกแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนันท์สินี  หล้าโลก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีสมร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนิชานันท์  แกล้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงเนตรสิตา  ปัญญาสุข โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายบดินทร์ภัทร  เฉลิมภูษิตารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายบุรินทร์  พากเพียร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายปภังกร  ทรงกุลพูนเจริญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงประภัสสรา  นาแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปราญชลี  โถดอก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปวรรุจฐ์  วรภิรักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปาณิตา  วิใจคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปานชีวา  ธรรมจักร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปิยางกูร  ภิญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทนูเดช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปุญญิศา  จิตสว่าง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปุณณภาภัสร์  รุ่งเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปุณรดา  ไฮพร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ม้าดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพนัชกร  สินธุชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพลศรุต  อุตส่าห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพสิษฐ์  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพัชรากร  สินธุชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพิชญาภา  เหลืองอร่าม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพิมพ์วดี  เต็มทรัพย์ไพบูรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพิรชัช  เที่ยงตรง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมยศ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภคินทร์  มณีทิพย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภวินท์  ภูวิลัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภัคพงษ์  เฟื่องเดช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภัคศรัณย์  พยาราช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายภัทรกฤต  รัชตานนท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภัทรศักดิ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภัทรียา  สุดสาย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูชิตต์  รักวิชา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายภูเพชร  สาคร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภูมิพัฒน์  พัชระแสงกาญจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภูริคุณ  จันทรังษี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภูษณิศา  ธนะเพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงมณีจันท์  จันทรมณี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายเมธัส  วงค์ญาติ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายยศกร  หล้าศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงรดาภัค  จำรัส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงรักยิ่ง  มิ่งธนดลชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวชิรวิทย์  เมฆกวาว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวรโฆสิต  เพ็ชรสมุทร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวรพล  ปรีดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวรากร  วันศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวราศิณี  ปั้นแพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวัฒนมาศ  กุลดิลก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายวิชัยกิจ  อินทร์คำนึง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศศลักษณ์  ไข่คำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศศิรดา  กางกั้น โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงศิรประภา  สิทธิเขตต์การ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศิริญากรณ์  อินกัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสรรพสิริ  เสาร์เพ็ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสียงหวาน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสวณัฐกร  เรืองเจริญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  คำโปธิ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสิรภัทร  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสิรามล  คงมั่น โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสิริดนย์  วรภิรักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสิริโสภา  ยอดสาร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริโพธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอภิรดา  คนเที่ยง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอภิวิชญ์  ศักดามินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายอันดามัน  สุตะวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายเอกณัฐ  คำผง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงไอรีณลัดดา  สาแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกชกร  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงกนกรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายกฤตชัย  ใจตั้ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายกวีวัธน์  ไข่คำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกัญญามาศ  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ริพล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงขวัญวริน  วิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายจิราวัฒน์  สารสุทำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงฉัตรกมล  สินธพ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงชนิกานต์  อิปิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  ระวงค์เวช โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายฐิติวัฒน์  ธรรมใจอุด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายณพัศนัย  ใจตั้ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายณัฐชนนท์  ต้นกัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นปาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สนิทเสนา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณัฐสุชา  ใจตั้ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายณัทพงศ์  ไสญาติ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงดาริกา  ยิงช้าง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายทัตเทพ  เรืองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายธนดล  เวียงนาค โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายธนภัทร  สอิ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายธเนศพล  โพธิมูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายธีรภัทร  เชยชม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงนฤมล  โคดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิมลเก็จ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายปรวัฒน์  แก้วมะณี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพิชชาภา  ทรายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงเพชรลัดดา  วันละ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงภัทรนิดา  ตันมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายภาณุวัฒน์  ถิ่นถา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายภูรภัทร  วิวัฒน์วิทยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายภูริภัทร  แก้ววังอ้อ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายภูวเนศวร์  พรมมูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายรณพีร์  กาตัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายวรกฤต  ถิ่นจอม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายวิชชุกร  ศรีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายศุกลวัฒน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายสิรดนัย  ปลงจิตร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงสุรีภรณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกมลชนก  สะปู โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายกรภัทร  สาใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายกฤตศรัณย์  โตใหญ่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกฤษฎิ์ฎี  ชาติมนตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกลวัชร  บุญมาภิ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกวินทิพย์  แม่กัวะดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกัญณกร  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขปั๋น โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสาร์แดน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกุลจิรา  ม้ายอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายจรัสรวี  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจิรัชญา  เลาหล้า โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงฉัตรชนก  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายชนกันต์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชยากร  พริบไหว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชลดา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายชิษณุ  พฤกษะศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณณณวัฒน์  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุวรรณเกษการ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  สุวรรณเกษการ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฏธิดา  วังเกษร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐชญา  โตยิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐชา  ขวางกระโทก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณัฐชา  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฐชา  สุติราช โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐภร  ใจตั้ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทะรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงดารากร  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายติณณภัทร  แก้วสุภา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธนกร  สุทธเอ้ย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธนพนธ์  อิศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนพัชร์  แก้วแหวน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงธนภรณ์  เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนาธิป  อัฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธัญภัทร  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำแตงกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ระบือศัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธิษณามดี  เป็งยะสา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายธีรภัทร  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธีรภัทร  โนนทัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธีรวัฒน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนพรัตน์  ไข่มุกข์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนภัสสร  สะปู โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนรภัทร  เชียงเนาว์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนราวิชญ์  ภาสุรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนริศรา  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายนันทพัทธ์  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายบารมี  เลิศสุริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายปรเมษฐ์  นานอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปัญญากร  วงศ์สาร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปัณณวิชญ์  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปาณิสราพร  บุดดีเคน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงผกากรอง  ปัญญามา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพันธวิศ  หอมรส โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพัสกร  เอ็ดเวิร์ดไวท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพิชญาภา  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพีรณัฐ  สาระสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงภณิดา  เขียนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภัทธิรา  โสตะศิริ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภัทรดา  ยางสวย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงภัทรลดา  เครือจันผา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงภัทรารัตน์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภานุวัชร์  ต้าวตัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภูมิเดช  ลิ่มพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายภูรินท์  บุญเสาร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายภูวิศ  ทวีคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงมัทนพร  เปียละออง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายรังสิมันต์  ตุ้ยดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายรัชชานนท์  บุญญัติ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายรัชนนท์  กันยะมี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายลภัสกร  ฉิมพ่วง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายวชิรวิทย์  พระขุนทด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวรโชติ  สถาพรเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวรฤทัย  หลวงขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวริศรา  ทะสอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงวิกัลยา  ชุมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงศรันญาพร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศุภกร  ทองเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทโสม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศุภาพร  คำยวง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายสมณะ  อัฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงศ์ชีระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายสิปปวิชญ์  เสียงดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสิริกัณญา  แก้วกุลฑล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายสุภเวช  วาณิชประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุภัสรีญา  ใจกาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอชิรญา  ปะคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอชิรญาณ์  กะแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายอโณทัย  กลิ่นสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอติวิชญ์  แก้วภาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอนุกูล  หาญกัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอนุธิดา  มาโวย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอภิสรา  เฟืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอริสา  ศรีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอัญรินทร์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงไอรดา  อินทร์ต๊ะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกรวิชญ์  มณีรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกวิณฑิฎา  ทาวัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายกวี  ดวงสมคิด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ยะรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงกันต์ฐณิชา  ภักดีรัตนมิตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายกันต์ดนัย  รอดทุกข์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายกันตพล  ท่างาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายกันตภณ  สุขน้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายกันตภณ  โคตรชมภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายกิตติชัย  พวงถิ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงกุลพัชร  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงเขมจิรา  ผ่องสอาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายคณิศร  วรรณจรรยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายคีตภัทร  ชัยปรัชญ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายคุณากร  ท่างาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายคุณากร  บุญสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงจิรัชยา  แนวภูวนนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายชณัสปกรณ์  ยกยอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายชนัตกันต์  สะปู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายชิณวสุ  เดือนดาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงฐิติชญา  นาคสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายณฆรินทร์  ศรีนักรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายณภัทร  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายณภัทร  สิงห์เห โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายณัชชานนท์  สอนมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงณัชภัส  ตั้งตรงจิตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิริพลับพลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายณัฏฐชัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วัลยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงณัฐชยา  วงค์วงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายณัฐนันท์  กาวีวน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายณัฐภัทร  ใจประเชียง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงณัฐวิมล  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณิชากานต์  ชุมภูมิ่ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงดลพร  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายตรัย  สั่งสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายตุลธร  ถนอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงทยาตา  เนตรชลายุทธ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายธนกฤต  ตรีเทพชาญชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายธนบดี  ปะระมะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายธนัตถ์  สุวรรณประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงธฤตมน  มะลิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายธัชพล  อนามา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธัญชนก  ยะปะนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงธิดารัตน์  กอบัว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงธีรกานต์  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงนภสรณ์  พรินทรากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงนวพร  เครือพาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงนันท์นลิน  แซ่กิม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายนันทภพ  ปินใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงนิชาภา  กาจารี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายนิติธร  นพอมรบดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายบุริศร์  พลแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายปกรณ์  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงปทิตตา  จันทร์หอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายปภังกร  ไก่แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายปรัชญา  ชัยมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายปรินทร  ยิ่งยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายปวีณ  อนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงปัญญ์นภัส  นุ่มนิ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงปุญญาภา  ถิ่นจอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายปุรเชษฐ์  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงพลอยดาว  สืบสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายพศิน  ธนะไพศาขมาส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายพัทธนันท์  วารีกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงพาขวัญ  ขอนจำกัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายพิจักษณ์  กวางสบาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายพิชญุตม์  อักษร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายพิชญุตม์  โสภารัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายพิชาภพ  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายพิชาภัค  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายพิรัล  กวางสบาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงเพชรระริน  บัณฑิตจรัส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายภัทรชนน  เมฆแสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายภาณุพงศ์  บังเมฆ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สอนมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายภูกวิน  อินต๊ะเสาร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายภูมิภากร  อินต๊ะเสาร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายยศวรรธน์  ชินเทพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายรวินท์  แสนหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุรีรมยานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายวชิรวิทญ์  กาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงวรรณวณัช  เหมืองอินต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงวรวลัญช์  เทพอาจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงวริทยา  วรรณชูชิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายวันลักษณ์  ศิริยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงวิชชุตา  ศิริเขตต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายศุภรุจ  ธูปนิ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายศุภากร  คำสาเรา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพยคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสิริญญาภรณ์  อินกัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงสุรัสวดี  สาระวะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  งามสัตตบุษย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอรุณี  ถิ่นการ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายเอื้ออังกูร  อัครพงศ์อังกูร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงกชพร  ตะทะนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกชพร  รอตโกมิล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกชพรรณ  เครือเทียน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกนก  จันทร์สมุทร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกนกกร  สมสันต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีโพธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกนกอร  ใจคนอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกนิษฐ์วรา  การะเกต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกมลชนณันส์  แสนเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกมลทิพย์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกมลนัทธ์  คุณารูป โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงพานิชย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกฤตพร  เพชรโกศัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายกฤตภาส  แก้ววิเชียร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายกฤษฎิ์  ภิญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายกฤษณา  กาทองทุ่ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกวินทิพย์  แตงร้าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกวินธิดา  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงกวิสรา  สุธรรมเม็ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  คำผัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สุทธินุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกัญญมน  สุวรรณชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวีระพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกัญญารินทร์  จาอาบาล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วเอ้ย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกัณฐมณี  เนืองนิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกันต์ธีภพ  ธรรมวงศ์ชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกัลยกร  โนวังหาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กันยะมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงกานต์ทิตา  หร่ายชี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกานต์พิชฌา  นันทภูมิพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายขจรศักดิ์  เสนากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายคณาธิป  มอญแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายคณิศร  สิทธิพัฒนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงจอมขวัญ  ศรีวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปักเข็ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงจิณัฐดา  บุญมาภิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายจิตติปภพ  สุขทั่วญาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์พินิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนยศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายจิรายุทธ  พอสม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายเฉลิมยุทธ  ไชยบุญเรือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงชญานุช  เหล่าวนิชย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชญาภา  สารวุฒิพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายชนธัญ  โกสิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายชนนน  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชนนิกานต์  ถิ่นสิทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชนิดาภา  ใจก๋องแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายชัยกร  ทิพยจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายชัยกฤต  ทิพยจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชาริตา  พันธ์พู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายชินภัทร  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายชิษณุพงศ์  หาญจิตต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชีวาพร  ศรีแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงญาณิกา  สมยศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายฐานทัต  ยวงแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายฐาปนพงษ์  แว่นแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงฐิติกานต์  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงฐิติชญา  กันทวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงฐิติมา  ธงสิบเก้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงฐิติวรกานต์  อภิวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญชม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายฑีฎากร  อนันต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายณพคุณ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณภัทร์กมญช์  คนเที่ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณภาภัช  ยิ่งยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณริญญา  พรหม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พิฑูรมานิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายณัฏฐชัย  ชุ่มใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทะวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณโร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐฐา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีจตุรพรสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวีวน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐนรี  เข้มขัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายณัฐพนธ์  ร่องพืช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณัฐพร  จิวะชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายณัฐพัชร์  มูลไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชอบสะอาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายณัฐพัฒน์  เทพศุภร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฐภัทร  บัวบานแย้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายณัฐวัฒน์  พลแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำใส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณิชาภัทร  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายตนุภัทร  เรืองตื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายเตชภาณุ  สืบหงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายถิร์รนัท  ดาวดึงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายถิรวัสส์  วิบูลย์ประภัสสร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายทรัพย์มงคล  ปรีชาสุปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายธณภัทร  คำปลุก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธนกฤต  สันตุฎฐิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนกฤต  อดุลวัฒนาศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธนกฤต  แก้วดวงใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธนบดี  สุทธิกุลธนกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธนะเทพ  เจ้ยแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงธนัชพร  อิ่นศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายธนาภัทร  จิระพงษ์สุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงธมลวรรณ  แม่หล่าย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิโน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงธัญชนก  สุดาชม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงธัญญารินทร์  หนองหล่าย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงธัญทิพย์  สมนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงธัญนันท์  อุปนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงธัญรดี  พรินทรากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อรุณโรจน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธันย์ศิรินทร์  ประกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธิชานันท์  ทนัันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงธิดาขวัญ  จิตรบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธีระชญา  ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายนนท์ปวิช  แสนอุ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนภสร  ศรีจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายนภสินธุ์  เสคา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายนภัสกร  ชาวพิจิตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายนราธิป  คำยวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ถนอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงนันท์นภัส  งามพริ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนันทัชพร  แก้ววิจิตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงน้ำเพชร  วรรคตอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนิตยภัสร์  บุญมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายบวรวิชญ์  พงศ์พันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธนัญชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงบัวบูชา  โสภารัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายปณัยกร  อาจธิมะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปภาดา  วิวัฒน์ประเวศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายปภาวิชญ์  สุขวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายปรัตถกร  วิยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงปราณปรียารัตน์  จันทร์กอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงปราณวารี  ปรีดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปวริศ  โชติวิบูลสายสอด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปวิชญา  กันทวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดาวดึงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปองกานต์  ตะวันแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เขื่อนสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายปุณณวิช  แก้วพนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายปุณณวิชญ์  ทองดวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปุณยนุช  มีมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพงศภัค  ใจดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายพงษ์พิชญ์  กวางทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพนัชกร  ชัยสุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพรชนก  หมวกละมัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพรหมพร  สุดสวาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพัชรพร  ข้ามหก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพัทธนันท์  มณีวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพิจิกานต์  ซื่อตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิชชานันท์  ปัญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพิชชาอร  ยินดีผล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุญเรือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพิชยาธรณ์  ดวงแก้วทวีพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายพิชัยยุทธ  ฤทธิ์ตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิชาภรณ์  ชมสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพิมธารารัตน์  วิทยาวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรจริง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ต๊ะนนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายพีรพัสตร์  ไชยเหล็ก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพีรายุ  คำลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ราชเนตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายพูนทรัพย์  ดาวเรือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงภคนันท์  หงษ์แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงภคพร  เรืองจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายภชรพล  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงภริญญาณัฏฐ์  หรัญรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงภัชฎา  ปัญญาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายภัทรดิฐ  เด็ดขาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณวงค์กา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงภัทรปภา  เรียนเก่ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภัทรพล  ณ น่าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภัทรพิศาล  สูตรอุดม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงภัทรภร  ไพรสนธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงภัลสินี  ดุเหว่า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภาณุเดช  ปาโผ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภาสวี  แสงการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ประสารยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงภิรัญญา  วังอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายภูกวิน  สารจินดาพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายภูมิพัตร์  หงษ์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภูราเมศวร์  คำลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายภูริช  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงภูริชญา  ถิ่นแถลบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายภูวดล  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายภูวนาถ  นิลทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายภูวิศ  ภาสสัทธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายมนต์ณณัฐ  ถือนิล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงมนฤดี  ชนะสงคราม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงมาร์กี้  บัดติยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงมิลธิรา  ขันมณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายเมธิกร  สร้อยเพชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงโมรีลักษณ์  ดวงดีวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงรมิดา  งามคุณธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงรวิสรา  จันมะโน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงรวิสุดา  จักรบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายรวีโรจน์  วงศ์วันดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายระพีภัทร์  สุดสาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงรักษิตา  แสงสืบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงรัชปภา  เขียวกลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงรัตติกร  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงรินรดา  ชื่นบาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายวรเทพ  วิเศษศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงวรปรีย์  สีเกี๋ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงวรรณรวี  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงวรรณรินทร์  สะพานทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวริศรา  แก้ววันดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวริษา  ชัยวรรณธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายวัชรพล  คนคล่อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวิจิตรลดา  ขึมจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายศรวัส  คชสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายศรัณพงศ์  บังเมฆ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายศรัณพัช  สาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงศิรประภา  เชียงตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายศิวัช  ชุมพูอิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศิวัชปวินท์  พินทยพิสุทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงศุภกานต์  วงษ์พัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ทองสุขธนะวัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายศุภณัฐ  ยอดดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงศุภนุช  ถนอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายศุภวิชญ์  กระต่ายทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงศุภิสรา  ปัทมาภรณ์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายสิรวิชญ์  มณีทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสิริกร  ชำนาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงสิริกัญญา  ใจปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงสุชานรี  วงศ์ยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงสุพิชญา  วังสมอ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสุภาพร  จินดามัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายสุวพิชญ์  ภิญโญธนาวัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายอัคคภาคย์  กันตะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายอังกูร  คำจันทรา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอัญรินทร์  ธรอริยธนกิตติ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายอัยรดา  เรืองรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายอาทิตย์  ขวานเพชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงไอรดา  บุญทา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ผลาผล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายกิตติกวิน  ส่างส่วยยี่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายคณธัช  อุทัย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงชญาดา  แสนพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายชวกร  กาศสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กชายชีวกร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายฐิติกร  โลกคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายณภัทร  อุปนันชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อู่จีน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กชายเตชภัทร  ทวิลา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงทิพรัตน์  สารพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายธนกฤต  รัตนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงธนาภา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายธรรมณัฐ  จำปาจี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงธฤดี  ทองดวง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงธันยา  สารสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายนรภัทร  อุระวัง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงปนัสยา  เถาพุทธา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงปริชาญา  อุปนันไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงปัณชนิตา  อินทร์หยุย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงปาริฉัตร  เวชขลัง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายปุณยกร  เขื่อนหนึ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงหอม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงพัชรภรณ์  สายยืด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงพิชชาพร  คำโศรก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  สุทธนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายพีร์นิธิ  สิงห์เห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายภัทรบดี  เรือนเครือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายภาณุพงศ์  คชปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงภูษณิศา  ไผ่เผียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายรชานนท์  แก้วอิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงรัชภรณ์  มีสา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายวงศธร  นันต๊ะสิน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กชายวรภัทร  วงค์บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงวรรณนภา  มุขวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายศรณ์คุณัชญ์  หนองกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงศศิวิมล  นันทแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายศุภกร  หนองแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กชายศุภฤกษ์  ยังอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงอริสรา  ติ๊บวัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ยอดหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายอาณกร  มโนกูลอนันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงิพิชญาภัค  กวางประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงกชพร  หลักหมู่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกนกพร  นาระเดช โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายกรณพัฒน์  พิลึก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายกรทักษ์  เทพจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงกวีณา  แสนชะนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายกิตติกวิน  ศรกายสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายคณพศ  สุวรรณเชษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงครองขวัญ  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวพิจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายชญตว์  โพธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงชนากานต์  มุ้งกุลณา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายชนาธิป  งามสมบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงณัจฉรียา  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงณัชชา  คำเหลือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงณัชชา  ถนอมทรัพย์ทวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายณัฐภัทร  กาศวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายณัฐภัทร  แสนคำล้า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงณิชานันท์  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงณิชาวรินทร์  เขื่อนเขตร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงดลญาดา  มณีวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายเตชธรรม  ทวิลา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงทัศนัน  สันดอน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายธนทัต  บุญประสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายธนธรณ์  ชาป่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงธนภัทร  ไร่นากิจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธัญชนก  ประใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงธัญชนก  ลอดแปง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ม้าวิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไวว่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายนชานนท์  เหล่าสูง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายนรวิชญ์  ภู่จรูญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงนริสรา  จันทร์ที โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงนันท์นภัส  วังแสง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจคอดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปทิตตา  สาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายปริญญา  ประสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปริยฉัตร  มีศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงปวันรัตน์  ไผ่ล้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายปองภพ  กันทะจักร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงพจณิชา  เสาจินดารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงพอฟ้า  สิ่วไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยปัดถา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพิชญา  โกมลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงภัคจิรา  ธินนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายภัทรชนน  ปัญญาใส โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงภัทรวดี  สีเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายภานุพัฒน์  ปลาตุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายภูมินทร์  สุริยะเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายภูวสิฐพร  ศรีวิลัย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงฤทัยชนก  เรือนแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงลภัสรดา  สีหมอก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงวรัญญา  บุศราคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงวรินทร  ศรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงวันวิสา  ราชวัง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงวิภวา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงวิภาวินี  สุดโต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายศรัญย์  ทองนุช โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงศศิวิมล  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายสรวิชญ์  อินทยา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงสุชัญญา  เสนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงสุธีธิดา  วงค์แสนสี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชนาลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายโสภณวิทย์  ทะตัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศรีงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายอนุภัทร  จันมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายอภิธนะ  สั่งสอน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวอ่อนดี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงกษมา  ชาญศึก โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายไกรวิชญ์  แสงคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายชนาธิป  โชคสิทธิตระกุล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงฐิติยา  แมตสอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อิ่มแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กชายณัฐภัทร  ธนะประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กชายดิษรินทร์  ธงยี่สิบแปด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กชายธนพล  เดชพรม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงธนันท์ชญา  ลาถยศ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงธัญญามาส  วรรคตอน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กชายธิติสรณ์  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายบดินทร์  ปวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงพิยดา  อ่อนใจ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงอนัญญา  โสมานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงอังคณา  ทิพย์ทา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงกชามาดศิริ  แมตเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงกมลฉัตร  ตาธงรส โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเวกวิน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกันยากร  แฮ้วมา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงกานธิดา  ปวงเริ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายกู๊ดลัก  ก็อดเวน อาร์ตูเย โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงฉัตรชนก  ราชวังใน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงฉัตรพร  สกุลแต้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชนิดาภา  ประสานแสง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายชัชวาลย์  สุนันต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงญมชล  คังคา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายฑีฆายุ  ไชยสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายณฐวัฒน์  เรืองพิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัจฉริยา  ธงกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายณัฎฐศพงศ์  ปัดเป่า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสียงดัง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายณัฐชนน  อยู่ยืน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายณัฐพล  มิรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงดาวิกา  โชคประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายทิชากร  ตราเขตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงทิพย์สุดา  วิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายธนชาติ  บัตรวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายธนภัทร  ทองดวง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงธนัญญภัทร  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายธนากร  หงษ์สามสิบห้า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายธนายุ  ชมภูแสน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายธรณินทร์  หนองหลิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธรรมรัตน์  สายหยุด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายธัชพงศ์  รัตนวิไลกุล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธาดา  เกตสี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศฤงศาร โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายธีรพงษ์  ขัดสี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายธีรภัทร  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธีรยุทธ  ไชยสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงนวรัตน์  โคประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงนิรัชพร  เจนชัด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงนิรัชภรณ์  ปัญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายปกรณ์ชัย  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงปราณปริยา  ป่าดอน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงปริยาภัทร  เหมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงพรรณิภา  วัลทา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายพลพล  พรมจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงพิชชาพร  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจปอด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายพิชานุกรณ์  แถสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายพิเชฐ  สาระวะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วัฒนงาม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ศรีวงษา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายพีระศักดิ์  สุพิชญกุล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายภควัตร  การินตา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายภัทรดนัย  เล้าตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายภานุวงศ์  หล่อนาค โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายภูผา  เสือป่า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายภูวดล  ยี่คำมี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงเมธาพร  กุณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  บ้านหนอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงวรรณสุวรรณ  ทองถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงวราพร  สีทิ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายศิรสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงศิริพร  อยู่สำราญ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายศุภกิจ  สมตน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายศุภประสพโชค  มหาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เมฆี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายสรวิชญ์  ยาโน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงสุชาดา  เทวิน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์คำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสุพิชญา  คิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงโสภา  จ่อมล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงโสภี  จ่อมล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายอเนกศักดิ์  เย็นจิต โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงอภิชญา  ชมเชย โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายเอกชัย  สุพิชญกุล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายกฤตภาส  ขันเชียง โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายกัลตปพัฒน์  อภัยกาวี โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงกัลยา  ถิ่นทิพย์ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายกิตติพงศ์  ถิ่นสุข โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายชานนท์  สุดวง โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายพิชรัช  พันธากุล โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายภัทรดนัย  กะการดี โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงภัทรวดี  ปันเถื่อน โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายวรายุส  ขัตติยะเรือง โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายสิปปภาส  ประมาณ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงสุชานาฎ  วัสสละ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายอภินันท์  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม