รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชญาณิศ  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วมุข โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ฉ่ำเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงวิยดา  เป้ารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
5 นางสาววรกมล  วิชัย โรงเรียนบ้านคลองดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพงศ์พิช  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองดู่ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายจิรยุ  เนื่องคันธีร์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนิศรณ์  สุทธิประภา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายญาณพัฒน์  ม่วงน้อย โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุริยะ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรชานันท์  ธรรมมาคำ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพันธุ์ชนะพล  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายพุทธิวัฒน์  ห่อมณีรัตน์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภรัณยู  เฉลยยุทธ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายภัทรกร  ไทยรบ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกณวรรธน์  ไกรแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายกนกพล  วงษ์ดี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกัญชญณัฐ  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งรักหมู่ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกิตติมา  จุฑาทัด โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงชมพูนุท  นวลใส โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายโชคไพศาล  ขันทอง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธนภรณ์  ช่างสุวรรณ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธนิชา  จันโสดา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คะเชนหาร โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธีรภัทร  เครือแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนภัสกมล  เหลื่อมเทศ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนฤมล  อินจันทร์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนัฐชานันท์  อำนาจภัทรกาญจน์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนิชาภัทร  กระจันต๊ะ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายปรียาวัชน์  ชาญเดช โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปิยะวราห์  ชาญเดช โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายปุณณวิช  อำนาจภัทรกาญจน์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพัชรี  วันดี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภูมิกร  กวานสุพรรณ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเมลีน่า  ดีซ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายยศนนท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญกล่ำ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายวันรัฐ  ทองที โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสิริวรดา  ทองเจริญ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายสิริวัฒน์  สีเผือก โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์คำ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายอนันต์ไชย  จันทร โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายอภิรโชติ  ตะกรุดเงิน โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกฤติกา  พิมพ์เสนา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชาลิสา  สำเร็จดี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรสุก โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอารีสา  มาจันทร์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายศุภสัณห์  อ่อนละมัย โรงเรียนอุดมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายสหรัฐ  ศรีอุดม โรงเรียนอุดมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกนกณัฐ  จันทร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพรประภา  บุญเฮ้า โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  โสภา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงภิญญดา  มีสิงห์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสกลสุภา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เคยพุดซา โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชวิน  ฉายรัศมีกุล โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายชินาธิป  อินทรไข่ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายฑีฆายุ  วิมลรัตน์ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายณเดชน์  ยาชมภู โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนพัศราพิธร  เกงขุนทด โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายนวัฒน์  นุ่นมีศรี โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพันธิตรา  อนันต์ธนถาวร โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายภูมินทร์  อวดผล โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  วัฒนกิจจานนท์ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกรกมล  โข่ค้างพูล โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจารุพิชาญา  นิลสนธิ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนิชากานต์  สงสัยออ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปรรณฑิตา  จันทร์สกุลณี โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กรตุ้ม โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเพชรตวัน  เทพศิลา โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงมนต์นภา  ดีสุข โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายสรวิศ  เกรงสำโรง โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ควรเรียน โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอภิญญา  เอี่ยมดี โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเศรษฐศิริ  แก้วบางกะพ้อม โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงจิรภัทร  หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณภัทร์  หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐวัฒน์  คงเงิน โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอัยยา  รวยสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา ป.5 คณิตประถม