รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤชดล  เพ็ญธิสาร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  ศักดิ์สุรีย์มงคล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายจันณภัทร  จันมา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิตรทิวัส  ใจกัญญา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีคมขำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายชนาธิป  เข็มเมือง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์ป้อง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐพล  พรมภักดี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐวรา  คูชัยยานนท์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเตชภณ  ทัพพิลา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธวานนท์  แก้วใหญ่ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปัญญษิตาก์  ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพันกมล  ยอดเพชร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชชาภา  มีสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชญา  บุรีเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิริโกสิตภัสร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายพีรภัส  ทองมาก โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายพีรวิชญ์  พวงมาลี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญทัน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายภาคิน  เลิศสหกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรวิสรา  ตั้งจิตต์ภราดร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายรัฐวิทย์  พึ่งบุญพานิชย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวฤณธร  ชินรักษ์บำรุง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายสุรศักดิ์  สุนรีย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอติกานต์  วรรณสาร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอภิญญา  ยงบุตร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอริสา  ชูใจหาญ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกชมน  แก้วแดง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองดี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกฤตพร  วาสนาวณิช โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พารา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกิตติยา  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายไกรวิชญ์  ศิลาทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจารุวรรณ  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชญาดา  ยอดสิงห์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเมฆ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชมพูเนกข์  บุญเมฆ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายฐากูร  จงเพิ่มพรวัฒนา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัชชา  เหวิจิตร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฏฐา  ธิกะ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐชาวี  เมฆาพันธุ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณัฐดนัย  สินรัมย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปานนิล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงดวงพร  ชัยมีเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงถิรธนา  ใสยาน้อย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายแทนคุณ  บุญคุ้ม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนณุรักษ์  เหง้ากันหา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธนิดา  อธิโชคธนกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธีรโรจน์  โรจนโรวรรณ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายน่านน้ำ  นวลสีเพชร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเนติญา  ชัยโต โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ก้อนพรมมี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปารมี  ชวาลธีรชัย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปิติภัทร  แจ่มจำรัส โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพงศภัค  ช่างหล่อ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพรพรรณ  สีมา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพริษฐ์ตา  อัครพัฒน์กวิน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพัชรพร  จะเรียบพันธ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพัชรินทร์  อุตะมะ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิชญธิดา  รูปบุญ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิริโกสิตภัสร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิมอักษร  เลิศภูเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพิสิษฐ์  ติ๊บเมืองมา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงแพรพรรณรวี  แบสิ่ว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายมนัสนก  ปัญจอาม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายยศกร  กาฬสินธุ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวัทน์นนท์  ชัยประเสริฐวิทย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวิลัยรัตน์  เทียนป้อม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศรัญญา  บุญแท่ง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศุภยาลักษณ์  พระสว่าง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศุภาริสา  หมื่นคิด โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วยม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอติเทพ  กาศจันทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอภิชญา  บุตรา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอักษราภัค  พยัคประโคน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกรดา  เกียรติวนิชวิไล อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกวินท์ณิญากรณ์  โพธิ์นากลาง อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายก้องศุภณัจภ์  บุญมาก อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกัญจนพร  กางมาเทศ อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายจิรันธนิน  ถนอมวงศ์ทัย อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชุติมาศ  นูตา อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายเนติพงษ์  บูญหลาย อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายเนติพล  เเร่นาค อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงบุณฐริตา  ทองอิ่ม อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุขคง อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ชัยศิริเพ็ญภาค อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพอใจ  แสงบัว อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพิชญุตย์  อุตอ่าง อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรวินท์นิภาภรณ์  โพธิ์นากลาง อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสรรพวัต  พิศิษฐ์สกุลวงศ์ อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายสิงหา  คำสอน อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอานนท์  คล้ายหิรัญ อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกษิธญาฎา  แร่นาค อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญเรือง อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปถวี  สิงหสาคเรศ อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สุขพงศ์พิสิฐ อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงรวิสรานันท์  ภัทรนารานันท์ อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงลภัสลดา  ริดบ้วน อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวรกานต์  บุญพรม อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวรนิษฐา  เรืงน้อย อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวิราภิมณฑ์  นันธีภิรมย์ อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเอกภวิษย์  ชวาลสันตติ อนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีละมัย โรงเรียนปิตมาตาสิกขา ป.4 วิทย์ประถม