รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ตะประโจทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกติกา  มาอยู่วัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกทิพย์  ทูลตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรณภัสสร์  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรวรรณ  สุตเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤชนน  สีทาสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  ชูไพรศิริกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตเมธ  ดีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤติเดช  ไทยเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษฎิ์เจริญ  ช่างคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษยดณ  คำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกวินตรา  สัญนิชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกวินทร์  มานะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกวินทรา  อุททัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกวิสรา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญจนา  จิตหมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จรุงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกัญณภัฒน์  วงศ์นนทเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกันณภัทร  จารย์คำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกันต์ธีทัต  ภาชะนัยกุลพัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกันตินันท์  เบ้าสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัลยกร  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกานตพงศ์  สุขอภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกานต์รพี  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกานต์สินี  ธรรมาธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงการะเกตุ  ปานอ้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติเดช  จันทรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติพันธ์  เปรมกมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติภพ  ทิมแป้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  หุ่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกุญช์วรรณ์  หุ่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเขมจิรา  ธัญผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายคมกฤช  ก้อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายคำพีญะวงค์  วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายฆฤณ  ฉ่ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจิรศักดิ์  จีนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรัชญา  ยวนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายจิรัฎฐ์  พานิชเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิราภา  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรายุ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจีรประภา  คุ้มแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายเจษฎากร  อยู่นิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฉันชนก  พรมสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชคพงศ์  แลกาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชญานนท์  สังเกตุดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชญานนท์  แก้วเสนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชญานิศ  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชญาภา  พุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชนัญชิดา  กิที โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนิดาภา  เพชระบูรณิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายชยพล  ลาภเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายชยพล  ศรีป้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายชยางกูร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชรัยรัชฎ์  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชลาดล  ยาท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชลิดา  นิ่มแสวงกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชัชชญา  เดียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชาคริยา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายไชโย  แซ่คิ่ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์หน่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายฐากูร  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายฐาปนพงศ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณฐพงศ์  เขียวดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายณฐภัทร  บุญบรรจบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณภัค  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายณภัทร  งามระโหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณภัทร  นามศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายณภัทร  เด็ดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณภัทร์  จันทศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณภัสกร  คุณะชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณวัฒน์  วิสุงเร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัชชา  วันน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัชธนปกรณ์  ส่งฆ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฎฐ์ธมน  อุทัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฏฐพร  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฏฐากร  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฏฐากร  ญานสว่าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐกรณ์  แซ่เจ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงพลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐกฤษฏิ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐชนน  วุธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐญา  ดีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐญาดา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐดนย์  นิธิโรจน์ธัญการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐทิยา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐธนัช  เกิดกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวสานต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐพัชร์  วัดบุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐภัทร  กันนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐวรรธน์  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงดนิตา  พลชารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ศรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายติณณภพ  บำรุงคีรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายทัศนัยน์  น้อยทับทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธนกฤต  ลอยลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนกฤต  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายธนชัย  เดชาสินวิไล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธนธัส  ยวงใย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธนพร  ทรัพย์สกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธนยศ  หนูสลุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธนันชัย  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนากร  คำก่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธนากร  นิลเหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธนากร  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนาพล  เอมอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายธนิสร  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขวัญตัว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธราเทพ  พรมเมตตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธฤษณุ  ดวงพัตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธาวินต์  แววนกยูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธีรณิศร์  พรหมภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธีรพิชญ์  ชัยเพชระกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธีรัตน์  ฟักน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายนครินทร์  ชัยพิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายนนทพัฒน์  จีราคม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายนพคุณ  วิลัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายนภัทร์ปกรณ์  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายนภัสดล  พรกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนราวดี  นิลแก่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนริศรา  จงศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายนัทธชัย  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนิพาดา  แสงบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายเนติธร  วิจิตรผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายเนธีฤฌ  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงบัวบูชา  จันทภาโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายบุญยศักดิ์  สีคำจีน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเบญญาภา  บำเรอวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปณัฏฎา  มาสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงประภัสสร  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายประภากร  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงประภาวรินทร์  พิมพ์เรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงประริษา  คงแพทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายปรัชญา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปราณิสา  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปริชญา  เมืองเป้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายปริยวิศว์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปวริศา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายปวเรศ  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายปัญญา  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายปัญญากร  แก้วเจิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปัณณิกา  ขวัญพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายปัณวรรธน์  เที่ยงทำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงป่านทอฝัน  ทองอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปาลิดา  แต่งวัฒนานุกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปุณฑริก  ชัยฮัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปุณณดา  รสชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงเปรมสุดา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายผดุงเดช  คุณะชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายเผด็จดัสกร  หลีเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ศิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายพงศ์ศิริ  เมฆพลับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายพชนะศักดิ์  พงศ์ไตรปิฎก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายพชร  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายพชรพล  แผลงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายพริสร  ทองแผน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพลอยชนก  เกตุเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพลอยใส  ประมูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายพสุธร  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพัชชา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพัชชานันท์  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายพัทธดนย์  กิตติวิโรจน์ชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพัทรมาดา  กอกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิชชาพร  นาคโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายพิชญุตม์  กองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิชยา  อุ่นละม้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายพิธา  กันหาป้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์รอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพุฒิภัทร  จตุพจธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงฟ้าใส  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายภัทรกร  บุญโทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายภัทรกร  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายภัทรวุฒิ  จันก้อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายภานุพงษ์  ร่วงรู้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงภารินทร์  เทศขำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายภาวัต  เอี่ยมป้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภาสกร  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายภาสกร  ศรีวิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายภูชนินทร์  แก้วกองแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายภูชิสส์  ศรีวัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายภูปกรณ์  หอมเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงภูพิงค์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายภูมิภัฒน์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายภูริ  ยังคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายภูริชวิน  คำยอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายภูริพรรธน์  ด้วงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายภูวดล  แก้วเข้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายภูวรินทร์  ลัดดาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงมณฑิตา  มะทะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมรกต  แก้วกรเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายรชต  วงษ์ชุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายรชานนท์  วันชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรมิดา  โพธิ์สาขา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายรวีวิชฌ์  แก้วเกียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายรัชชานนท์  บัวอิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายรุจิภาส  ว่องกมลชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงรุจิรา  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงลัลน์ญดา  แท่นประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงลาภาวรินทร์  วิชยาวณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายวชิรวิชญ์  บำเพ็ญธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายวรพงศ์  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายวรภพ  สายแปง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวริศรา  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายวิชชากร  แสงอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายวีรภัทร  สุขเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายศตคุณ  แก้วพวงคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศรรพันธุ์ศา  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายศรัญยพัฒน์  คำสวนจิก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงศลักษณ์พร  เพชรเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศลัณย์พร  คำลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศิริประภัสร์  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงศิริภัค  พลวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายศิริรัฐ  ศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวัญลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศุธารา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศุภชาดา  หล่อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายศุภณัฐ  เสนาภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายศุภธัช  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายศุภฤกษ์  จักทอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายศุภวิชญ์  อุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายศุภเสกข์  ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงศุวารี  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสลัลชณา  พลยศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายสิฏฐิณัฎฐ์  จันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายสิทธินนท์  ศรีสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายสิปปภณ  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสุชานาถ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุรัสนันทร์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  จันทรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธาบุตตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บัวกลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  มงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอภิษฎา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายอริยะ  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอารีน่า  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายกตัญญู  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พงษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตีบอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกียูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกมลพชร  พาหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกมลพร  อิ่มชารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกมลพร  ใสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกรกมล  สายเพชร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกฤตชญา  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกฤตภัค  พิมพ์มะมุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกฤตภาส  เวียนนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกฤตเมธ  สีสดเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกฤติเดช  จันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกฤติธี  วรรณพิละ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกฤษชนัช  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤษฎิ์  เติมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกฤษณพล  ศรีเลย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกฤษณาพร  แร่พรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกวิน  ชูดอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกวินธิดา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกวินธิดา  โป๊ะคงมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกษมา  กองแสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกษิดิ์เดช  ด่านแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายก้องภพ  สายเพชรสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  ชาญปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญ์ภัสสร  พิมพ์มะมุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญญภา  คำเพลิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำภีรทูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทักคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อนันต์บุญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัญญาภัค  นักระบำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกัญณภัทร  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกัณตภณ  แก้วอู๋ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกันต์ธีภพ  บุษยากุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกันตพร  ญาณะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกันตพล  สุขโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกันตพัฒน์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกันต์พัฒน์  วรรณาเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกันตภณ  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกันตา  โชติมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกันต์  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัลยกร  สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกานดาวดี  แก้วใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสงวิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกานต์สินี  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายการัณยภาส  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เครือมาลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกิตติกวิน  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกิตติญา  วัชโรทยาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกิตติธัช  อธิปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกิตติพัชญ์  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกิตติพัฒน์  กองมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกิตติมา  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พันธ์ุน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมด่วน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกิตติศักดิ์  วังท้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกุลจิรา  มะโหรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกุลภัทร์  ศรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกุลรดา  เสือดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเกวลิน  สุกเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายไกรวิชญ์  กองแสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงขวัญชนก  คงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเขมสรณ์  มั่งโพธิ์ม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายคชภูมิ  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายคณพศ  ถาตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายคณิศร  ศรีแถลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายคะริส  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงคีฏาญา  โคกสีทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายคุณณารัตน์  โพธิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายคุณธรรม  เลิศสินไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายคุณาวุธ  ทองที โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจรรณภัสสร  รักอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจรรยมนณฑน์  พรมสวย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายจรัลชัย  น้อยมาไกล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจริญญา  เกยเลื่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายจอมจิตรพัฒน์  โพธิ์วัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายจอมทัพ  จินะเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจันทรกานต์  ด้วงธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจันทร์ธนาพรณ์  เหลาแตว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจิณณวัตร  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิดาภา  งามเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจิดาภา  วงค์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจิตรลดา  แก้วโท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจิตรลดาพร  หนูใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีมาลัยพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจิรโชติ  โพนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจิรญาภร  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายจิรเดช  จีนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายจิรพนธ์  แตงกวา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายจิรภัทร  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายจิรภัทร  อยู่งาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจิรัชญา  พานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิรัชญา  สาหร่าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงจิรัชญา  อุดมเพชรสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิรัชยา  ด้วงวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเฉลิมชนม์  เพ็งบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  พรพฤฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชนกวนัน  คำผง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชนนัช  แก้วพัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชนากานต์  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชนิกานต์  ปัตตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชนิกานต์  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชยพล  ยังคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชยภัทร  ใจมุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชยานันท์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชริษา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชลชาสน์  สุวรรณคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชลิดา  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชวกร  ฉิมพ่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายชวกร  ทองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายชวกร  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายชวัลกร  กุลกิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชัชพิมุข  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชัญญา  ปัญทะนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชัญญานุช  เปียจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วเบี่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชาญชัย  จันทร์พลงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชามาวีร์  ชากองมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชาลิสา  ลัดดาดำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชิติพัทธ์  รัตนบรรเจิดกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชินญมนตร์  หนูกลัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายชินบัญชร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชินภัทร  สิงหธวัช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชิษณุพงศ์  สายสุจริต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชิสา  กิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประกอบสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชุติพงศ์  เสวครบุรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงโชติกา  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงโชติมน  โทนมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายโชติยะ  โพธิ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเซลีนี  เสตนวิดอร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฌาลิสา  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงโฌฏิญา  อินพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีวิเศษไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงญาณิศา  เมืองใจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงญาดา  สีรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงญานัณญา  กลิ่นยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฐณัชธิดา  ดอนผิวไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายฐานวัฒน์  ฐิติบุญญนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฐิติพร  โตฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงฐิติวรดา  งามแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีบรรเทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายฑีฆายุ  ศรีคงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณกานดา  เติมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณคุณ  เบ้าสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณคุณ  เพชรภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณชพล  ปานตะโนด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณชพล  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณชารีญา  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณฐพงศ์  แดงน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณดาพร  น้อยนาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณเดช  เอื้อศิริรัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณเดียร์  นิ่มนวลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณพรรณพ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณภัทร  กองเตย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณภัทรประภา  ฮาวปินใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณรงค์กร  เอี่ยมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณรงค์ทรรธน์  วงศ์ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณวรัตน์  บุตรโคตร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เล็กเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฎธัญ  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฏฐกร  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณัฏฐกฤตย์  เพ็งเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชูสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ศรีบัวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฏฐ์ฌญา  ชนะพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ช่างคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฏฐพร  เกตมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณัฏฐพล  ไกรเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฏฐากุลยา  แก้วอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณัฐกร  คำแผง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐกฤต  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณัฐกานต์  แก้วก้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฐจีรา  บุญผาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐฉรียา  นาควันดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐชณณ  ตรีเวส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐชานนท์  นวลไม้หอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐชีรา  รัววิชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตระกูลรำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐณิชา  บาศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฐดนัย  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐดนัย  โพแตง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐธิชา  นากลาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เทียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญบรรจบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณัฐนันท์  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัฐพล  แฝกหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณัฐภัทร  กรุณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐภัทร  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐลิตา  คำบอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศบุญอัครพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภูคันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐวัฒน์  จักรคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐวิภา  ชาลีชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณัฐสิษฐ์  ตั้งไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐิดา  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัตฐกิตติ์  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณันธิพัท  เกิ่งขุนทด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ประพิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณิชนันทน์  หันธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณิชนันท์  งามลิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณิชานันท์  โฆษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ธนสิษฐ์โยธา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณิชารีย์  กัลงา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณิรชา  นากใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายดนัยณัฐ  อินทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายดุลยทัศน์  เสาร์เวียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงต้นกล้า  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงตรีพิพัฒน์  เรืองน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงติชิลา  ทองยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายติณณภพ  พงษ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายติณณภัทร  จันทร์ต้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายติณห์  ยุวชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายเตชพัฒน์  มืดคำบง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเตชาวัต  ธัญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเตชิต  เวลาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายทัตเทพ  หลงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงทัตพิชา  เหลืองศิริเธียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายทินภัทร  งามเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงทิพาวดี  สมอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายทิวานันท์  สังเกตุดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเทพพิทักษ์  รอดมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายแทนคุณ  สุริโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธงไชย  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธชภู  กาญจนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธนกมล  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนกร  ศรีวิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธนกฤต  กันเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธนกฤต  ชื่นราม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนกฤต  วงษ์ชุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนกฤต  อินผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนดล  แก้วแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนนท์  สีแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนปพล  ตรีกุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธนพร  หลวงอินทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนพล  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนพัฒน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธนภรณ์  พันธ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนภัทร  นาระกันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนภัทร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนภัทร  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนยศ  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนรรณพ  ยิ้มคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนลภย์  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนวรรธน์  รอดมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนวัชร์  เถาว์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธนวัฒน์  หนูตะเภา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนเศรษฐ์  บุบผาที โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธนัชชา  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธนัญญา  แดงจีน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนัท  แสงมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนันชัย  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธนันพัชร์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนาคิม  กาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนาธิป  จอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนาบดินทร์  ยุ้นองอาจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธนิดา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธนิถา  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนินณัฐ  คำเผี่ยน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธมน  ขุนชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธยาวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธรรญธร  แก้วไว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธรรพ์ณธร  คำบอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธรรมธัช  กองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธรรมธัช  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธราเทพ  อ่อนสลุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธราธิป  ช่วยนุกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธวัลพร  สิมมะณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธัญญ์นรี  อัครปกรณ์กิตติ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธัญญภัสร์  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แดงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญญรัศม์  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญญาภัทร์  ทัพงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธัญทิพย์  มลคลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญพัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธันยธรณ์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธารดาว  นาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธิติฏร์  สิทธิเกษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธิติถิร  ส่งฆ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธีรกานต์  พรมศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธีรนาฎ  คงแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธีรภัทร  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธีรวัฒน์  จิตวิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธีรวิชญ์  ศรีฟอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธีราทร  ไทยประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธูปตรี  ศิลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนนทวัตร  ก้อนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนพรัตน์  โค้นเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนภสร  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนภัทรชา  รินนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนภัสกมล  บุญนิสสัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนภัสดล  อินสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนภัสนันท์  มาปราบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนภัสสร  เดชบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายนราวิชญ์  นนทสันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนฤมล  เกตุงอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายนวพล  พรหมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนวิภูมิ  ท้าววิลาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงนัทธมน  คำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายนัธทวัฒน์  กันเจิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนัธทวัฒน์  แก้วพัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนันท์นลิน  พรมพุทธวิไล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายนาคินทร์  ก้อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายน่านฟ้า  เมืองแมน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนาราชา  จันทร์ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนาราชา  แก้วก้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนิติรดาภา  มีฉิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายนิธิกรณ์  หล้าบ้านโพน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตะปะโจทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายบรรณวิชญ์  ยุคะลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายบวรวิชญ์  โสมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายบัณทัต  เขาทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงบัวชมพู  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงบัวบูชา  ประสพบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายบารมี  คำเวิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงบุญญาพร  แสนสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงบุญพระรักษา  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงบุณณดา  เจียงเต็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงบุษกร  สินวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงบูลีน  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเบญญาพา  คล้ายศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงเบญญาภา  สุกใสเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรสุด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายปกรณ์เกียรติษ์  ราชนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปกรณ์เกียรติษ์  แก่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปกรณ์  ก้อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายปกรณ์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปฏิภาณ  ก๋งเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปฏิภาณ  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายปณพัชร์  เพชรตาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปพิชญา  จันทาพูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปพิชญา  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปภังกร  มิตรชอบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปภัสร  พิทักษ์ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อานพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปภาวิน  พุฒนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายประธิญาณ  อุทยานวิทยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงประภัสสร  แก้วถม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปรัชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  พ่วงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปรัชฬส  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปรินทร์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปริยฉัตร  อ่ำศรีเวียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปริวัฒน์  มีเสาร์เรือน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปรียาภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปวริศา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปวริศา  สิงห์เส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปวริศา  อ่อนปาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปวริสา  รักอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปวา  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปวีณอร  กองแสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปวีณา  ประวิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปองขวัญ  จันคณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปัญญาพร  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปัญญารัตน์  หิรัณยเอกภาพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปัณฑิตา  อภิสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปัณณทัต  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายปัณณทัต  ปองเพียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปัณณวิชญ์  วัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปัณณวิชญ์  สีนวล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปัณณวิชญ์  โสภากาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปานตะวัน  ตัญตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปารมี  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปารเมศ  สินธุไชย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปาศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปิญารัก  แสงรัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายปิติศักดิ์  จำนวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปิยธิดา  สาระบัว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปิยวัฒน์  พรมหมื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปิยะธิดา  ประครองสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปิยะธิดา  ยังคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปิยะพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปิยะพัชร  พันธ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปิยาภัทร  ขุนแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  พงษ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยางชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปุญญ์พิชฌา  บุญก่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปุญญาดา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  คงทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปุณิกา  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายเป็นไท  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพงศกร  มุ้ยพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพงศกร  เตชอุดมเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพงศ์พสิน  เรืองน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพงษ์ธนัท  แสน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพงษ์ปณต  แสน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพงษ์ภัทร  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพชร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพชร  โคตรหนองเกิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพชรพร  จีนน้ำใส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพชรพล  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพชรพล  หอมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพชรมน  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพชระ  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพณณพัชร์  กอกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพนธกร  เพียรเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพรกมล  สุนทรสนิท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพรชนก  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพรนภัส  หลำใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพรนับพัน  วิศิษฏานันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพรพิฆเณศ  กงถัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพรพินิตย์  เสียงไพเราะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพรรณทิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพรรณนภสร  ไกรเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพรลภัส  น้อยนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรลภัส  หลำใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพรลภา  โนนคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพรสวรรค์  ลีเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพราวญา  แสนธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพฤทธิ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพลกรณ์  ขันงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพลวรรธน์  คำไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพลวิวัฒน์  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพลอยชมพู  โสมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพลอยนภัส  มิคุณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพลอยลดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพัชณิชา  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายพัชรพล  ทันใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพัชรพล  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพัชรวรินทร์  เอื้อนจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพัชริญา  พุทธวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพัทธดนย์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพัทธดนย์  บริสุทธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพัทธดนย์  โสทองเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อ้นกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพันธดลย์  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิชชนันท์  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิชชาภา  อรุณผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพิชญณัฏฐ์  เขียวเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพิชญพงษ์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพิชญะ  ชมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิชญาภา  สีวระกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพิชญุตม์  ชนาเทพาพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิชามญช์  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อาลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิชามญฎ์  จิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพิณัญญา  โล่ห์มาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพิธิวัฒน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรชุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จำปาไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นัคสูนย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพ์รำลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สุพัศดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นัคสูนย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สีหไตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพิมพ์อร  แนวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิรดาภร  กิ่งไทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพีชญา  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพีรพล  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพีรพัฒน์  วิเท่ห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพีรพัฒน์  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพีรพัฒน์  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพุฒิภัทร  กลั่นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายพุฒิภัทร  คำเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายพุฒิภัทร  เชื้อคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพุทธชาต์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายพุทธพร  ครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงเพชรจิตรา  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงเพ็ญพิชสา  ถิ่นบัวบาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงแพรวา  เพชรประทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายภคพงษ์  กิ่งไม้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงภคพร  กุลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงภคพร  ทะสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงภณิชชา  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงภรณ์ชนก  วิมุกตาคม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภัทร  เพียงวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภัทรชัย  เอกไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภัทรปภา  แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงภัทรภร  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภัทรมล  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงภัทราพร  พิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายภาคิณ  ศรีตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายภาคิน  วัฒนาวิศิษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายภาณุพงศ์  แย้มโกสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศิลาแรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภานุภัทร  อินวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภานุว  อุดชุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายภานุวัฒน์  อินวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงภิญญาดา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายภูชิต  ดิษขำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายภูณภัทร  มีขุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายภูดิท  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายภูดิส  สนเทียนวัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์ทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายภูผา  สุโนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภูภูมิ  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายภูริณัฐ  บุ้งเจาะบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภูวิศิษฐ์  หาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายมนพิพัฒน์  พุทธชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงมัชฌิมมาภรณ์  มณีโช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายมานัติพงษ์  เมืองนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงมารีน่า  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงมาลินี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงมุนีพร  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงเมธาพร  สำเร็จดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตรงด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงยุภาวดี  พลทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายรชต  พรหมเศรณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายรชานนท์  สายจันทร์ยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายรณกร  ทรงสิทธิเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงรดา  ธรรมภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรดามณี  รัตนภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงรพีพร  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงรพีพรรณ  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายรัชชานนท์  จันทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายรัชชานนท์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายรัชชานนท์  เปียระบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายรัชชานันท์  อยู่งาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงรัชญา  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายรัชพล  แดงมูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายรัญชน์  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพียรเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรินรดา  อรุณธนโยธิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายลภัสดนย์  ธนสิษฐ์โยธา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายลิขสิทธิ์  โคตะนารถ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายวงศกร  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายวงศกร  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายวชิรวิชญ์  รอดมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายวชิรวิทย์  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงสท้าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายวทัญญู  รัตนพลแสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวรภพ  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายวรภพ  หมื่นเฮ้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายวรภัทร  แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงวรรณรดา  กำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวรรณวรา  สิงหนารถ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวรรณวิภา  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายวรวรรธน์  พิลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายวรวิทย์  กิ่งรัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายวรศักดิ์  ต้นเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวรัมพร  วิเศษรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวรัมภา  วิเศษรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวริศรา  คัดสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงวริศรา  หวังสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวเรณยา  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายวศพัทธ์  แก้วยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวศิรมญชุ์  ปิ่นปั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวสี  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายวัชรพล  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายวัชรพล  อ่อนสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายวัชรวิชญ์  ปันมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายวัชระปกรณ์  เอี้ยวตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายวายุ  วิบูลย์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงวิชชุรดา  วิชชุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายวิชญวัชร์  นิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวิชญะ  ท้าวหน่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงวิชุดา  อุ่นมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงวิภาดา  อุ่นมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงวิภาวี  ขวัญสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายวิริพัฒน์  มาขอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายวีรวัฒน์  แดงจีน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายศรัณ  หรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงศรียาตา  ปานบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศศิธร  สุขจ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายศักดา  แก่นกสิการณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ใจยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงศิตาพร  มาพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงศินีนาถ  กาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศิรภัสสร  ด้วงวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศิริกานดา  คุ้มแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงศิรินภา  อิ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศิรินรดา  สิริโชคธนากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายศิริพงษ์  ปี่แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คัดสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายศิวกร  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายศุกัลวัฒน์  สุกเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายศุภกร  กลางศิขริน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายศุภกร  พันธ์เทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายศุภณัฐ  นิลคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงศุภธิดา  ยาโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศุภรา  หินวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายศุภวิชญ์  เขินพลกรัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายศุภวิษฏิ์  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศุภสัณห์  สืบสันติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงศุภัชญา  สายคำยศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงศุภิสรา  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสทัธชล  ตาลสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสมิตา  ฉิมไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายสรยุทธ์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายสรวิชญ์  ขจรไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายสรวิชญ์  ปางแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงสวิชญา  อุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสันติภาพ  นวลไม้หอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายสิทธิรัตน์  คงเนียม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภรรทมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสิรภพ  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสิริญญ์กรณ์  ปั้นเหน่งเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสิรินทรา  ยุ้นองอาจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงสิรีธร  มิ่งทัสน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุชญา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุชัญญา  เซ็งมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุชานันท์  สุยะธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุทัตดา  คำสุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสุทินา  กลอนนึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสุธีมนต์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงสุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสุพีรดา  เมืองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสุภัสสรา  เมืองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงสุภัสสรา  แพ่งเกษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงสุภานัน  อินทรีย์รักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงสุภาวิณี  แสนขัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายสุรชัช  ร้อยสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุวพัชร  หมู่พิกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุวิชญา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายเสฏฐสิษฐ์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอชิรวิชญ์  สีหาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอณันญา  นาทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอติภา  แห่สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงอนันตญา  ชมญาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอนุชิตา  เพียซ้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอนุวัฒน์  ต่ายขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอภิชญา  สุขสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอภิญญา  บุญชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอมรรัตน์  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอรณิชา  อินลองผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอรรถวรรณ  พวงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอโรชา  ใสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายอัครเดช  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอัครวัฒน์  มีแสงสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอัคโรจน์  อัครปกรณ์กิตติ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอังสนา  สานโคกสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอัญชลิกา  เจริญรื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอัญชสา  หิรัณย์โภไคย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอัญชิสา  กองพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอัญรินทร์  เอมพิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอัญวีณา  วรกำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายอัยการ  อัยกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายอัศม์เดช  ศุภกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอาคิรา  เคลา เอลลิส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอาจรีย์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอาณาเขต  ยิ้มแฟน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายอาทินันท์  สุขอภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงอารียา  เกิดห้างสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทรผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอุดมสิน  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายเอกชนัน  เทียมจรรยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวรรณิศา  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
933 นางสาวกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวชนม์นิภา  คงเกิด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นายชิติพัทธ์  กองภูเขียว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายณัฎฐชัย  ดีเกตุ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวณัฐนรินทร์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงเทพธิดา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายธนกร  คำริส โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวนฤมล  แก้วศิลา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญคง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงพรพรรณ  คำเนียม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
944 นางสาวพัชรพร  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวภัทรา  ซินสีทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายรัฐภาคย์  แก้วกิ่งจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายวงศกร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวิรัฎสิญา  แจ่มพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
949 นายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวศรัญรัตน์  จันทร์วิลัย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายศุภณัฐ  กองกุล โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงสุกฤตา  พึ่งประยูร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวอนุธิดา  ทองนาค โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวอภิญญา  คำสิบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นายอมรฤทธิ์  มาเพชร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภูแม่น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
957 นายเอกภวิษย์  แอบื่อ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายกิตติภูมิ  อิ่มกระโทก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกุลจิรา  ขุนลา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงขวัญพิชชา  คำทุม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงจิรฐา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายเจษฎากร  คำน้อม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายฐิติวัฒน์  พิมลนอก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายฐิติวัสส์  ภูแม่น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณัฐชา  แพงตุ้ย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงณัฐวรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีราทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายธนชาติ  กงเวียน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายธนภัทร  จันทร์หยวก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายธีรพัฒน์  คงทนแท้ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายนชพล  สีทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายนฤพล  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนันทณา  เนินเขา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงปิยพร  นามโนรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพินสะดา  แก้วกัญญา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำเหลี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงภคพร  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงภัทราพร  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงภาฝัน  ภูแม่น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายยธนชัย  คำพรม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงรินลดา  แก้วกิ่งจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวรรณิษา  ทิตพรม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวรวรรณ  ลำขามป้อม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงวรารัตน์  เจียนมะเริง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวัลชนก  คำดี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงวิภาวดี  คำย่อม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงศรันญารัตน์  กงถัน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศรีจิตรา  ทับทิม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายศักรินทร์  พรมมาวัน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายสหรัฐ  วงค์ษา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชลาลัย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกันตบัณฑิต  นามา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายกฤษฎิ์ภวิชษ์  กาวี โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม