รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันตวิชญ์  พุ่มเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจันทร์จิรา  อ่างแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนกร  ใจไทย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนันทิชา  ยนต์จำเริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม