รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรชนก  สุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญานิศ  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชัญญ์ชานนท์  เทพอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์พิพัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธนกฤต  ปานขาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธนพศ  ขวัญนคร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธาราธรรม  ศิริเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายเบญจมิญช์  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายปฏิภาณ  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัตพี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายปองคุณ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปัณณ์บุญ  ปลัดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปุญญิศา  จิวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมณัฏฐา  ปราชญ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภูเมศ  ภุมรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายยศเมธ  เมธาวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุจิรา  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายอสิติ  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอุรชา  พรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกันฌ์ฐพงค์  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกันต์  เยทะสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายคุณานนต์  เพชรมาลัยกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายณฐภัทร  ขำทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐพร  หาญเมืองใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธิชารักข์  พระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายนภัทร  เจียสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนภัสรพี  กฤษติชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปรัสรา  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายปัณฑ์ธร  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายพีรวิชญ์  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภีมณภัทร  เถินหิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายภูกวิน  อารยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายศิลาวิทย์  เศรยศสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายสมิทธิ์  วัชรภูมิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกรกนก  สุขกลัด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายกรกฤตย์  พัชรพิสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายกฤษกร  สีดอกบวบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนียมศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกัญณฐพัชร  ตังคะพิภพ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายกันดิษ  แย้มนิล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกันต์กวี  กวีกิจวิศิษฏ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกันตภณ  ทองรุ่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกันตวิชญ์  เจริญกิตตินุกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติธัช  เถาว์น้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายกิตติธัช  เนียมเงิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายคณิศร  นามทิพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายคริษฐ์  ไตรสินสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายคุณานนท์  ศรีงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายฆ้องชัย  กำไลแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  บัวสด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายจารุกิตติ์  เอมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายจารุพัฒน์  เขียดทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิตปภัสร์  สายันประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิรฐา  งิ้วงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจิรธนี  มีนิลดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายจิรภัทร  ธนผลผดุง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายจิรภัทร  วังเวงจิต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฉันท์สินี  เรืองฤทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชวณัฏฐ์  ทองจาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชิอรญา  ช่อผกา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญาดาวดี  สวัสดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิตารีย์  แสงมณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายฐิติพงศ์  แท่นประเสริฐกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายณชพล  หิรัญกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณฐกร  สิทธิเทศานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายณฐกร  เลิศอาวาส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณปุนน์  เจริญสิทธิพันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณภัทร  เก่งการพานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัชชาอร  หอมนาน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฏฐชัย  ด้วงเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐดนัย  พงศ์สุภา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐพงศ์  สุภาแพ่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฐพงษ์  ชูวงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เชิดชู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐมน  สวัสดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐริกา  อิ่มใจสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐวิภา  สินฉาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายณิชพน  แก้วเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายดิษพงษ์ณัชช์  สุขุมานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงดีลดา  เจริญวิชชุภัณฑ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายเตชสิทธิ์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายทองคุณ  ทองสมนึก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ตรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายธนทัต  โคลงเซ็น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภัทร  โชติพินทุ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธนวรรณ  เศวตสุวรรณกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธนาวิน  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธักษชล  อุบลน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธักษอร  อุบลน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธัญณภัทร  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธันยภัทร  คล้ายสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายธีรเดช  สุวรรณนุกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธีร์ธวัช  ชูชื่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายนราวิชญ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายนวพล  โรจนโพธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมศิลป์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนันทพัทธ์  ไซที โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนิชาภา  แพร้วรุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายบรรณพัชร์  รังษีสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายบรรณวิชญ์  งามไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงบัณฑิตา  พูนชนะ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายบารมี  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงบุตรีปวีณา  บัวมณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเบญญาภา  สิริพรวิทยา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายปกรณ์  ทองไทย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายปฐวี  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สำเภาแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปราชญาธิป  ทองมา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปริตา  สีภัทรมงคล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปรียาพร  สงนาค โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปวริศา  เหลืองประดิษฐ์กุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปวัลริกา  นาคพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปวิชญา  เพชรพิมูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปัญญวีร์  เลิศธนาชยนันท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปัณฑิตา  พิมรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายปัณณพัฒน์  พัฒนชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายปัณณวิชญ์  อินพาลำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปิยฉัตร  สิทธิใหญ่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วงษ์ทองทิว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปุณยวีร์  ม่วงงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายพงศกรณ์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ปาลวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพงศ์รพี  วิชาพานิชโสภณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพรนภา  กาญจน์กีรติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพลาธิป  สิทธิเนตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายพศวีร์  อรุณโรจน์รังษี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายพัชรากรณ์  สังหร่าย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองสุขอุดม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพัทธนันท์  ลีลาอัมพรสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิชชาพร  สุดสนิท โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายพิชญ์ภาคย์  รุ่งธีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิชญาภา  เกตุสวัสดิวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายพิชยะ  สมรัก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายพิตตินันท์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีขำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชีวรัศมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  แท่นมณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทั่งทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุตรแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัชพิชชา  ทวีเขตกรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายภัทรพล  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขุมลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายภูผา  ทาศรีภู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายภูวกร  วรเดชทวีสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายภูวเดช  แก้วสะอาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภูษณิศา  ประสิทธิ์วรการ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  แสงสกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายมนต์ธวัช  แจ่มจันทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงเมธาวดี  พราหมณ์น้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เรืองแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายยศพัทธ์  ขาวฉิม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายรพีพงศ์  ฤกษ์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายรัชพล  เบญจมานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายรัฏฐกรณ์  นิติกาญจนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงรัศมิ์ลภา  ล้ออิสระตระกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงริณรัก  ยะโสธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงลฎาภา  ปิ่นเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงกระจ่าง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวรกาญจน์  สมรัก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวรรณรสา  มหัทธนานุภาพ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายวรัย  แก้วเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายวิชญพงศ์  สาวสวรรค์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายวิธวิทย์  อนันต์วัฒนานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายวีรศรุต  พลายแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายวุฒินันท์  ศรดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  โชติศาตพร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายศักฐิจพล  สินธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  โตทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายศิวัจน์  เฉลิมนิธิวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายศุภกฤต  น้อยอยู่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายศุภกิตติ์  คำเขียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายศุภรงค์  บัวเกิด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายเศรษฐรัตน  ม่วงทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสันต์ธนัญ  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายสินธาดา  บุญเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายสิปปภาส  มีเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยพล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสิริญา  มหัทธนานุภาพ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุกฤตา  เพ็ชร์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุพิชญา  ถัมภ์บรรฑุ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์  หรั่งวัตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายสุวิจักขณ์  ดวงไข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ธรรมสละ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงหฤทชนัน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายหฤษฎ  คงสมาน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายหัฏฐ์ฐากร  ศรีสถาพรวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอนันตญา  สมุทรภักดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอภิชา  ปล้องนาค โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุญเหิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอักษราภัค  รุ่งจรูญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงุสุพิชฌาย์  ทับทิม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศรีอรุณเรืองชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกมลพร  สุภาแพ่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกรวรรณ  นุชประคอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญญพัชญ์  แก้วงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุโฑปะมา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นเทศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฟื่องแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  คุ้มอยู่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกาญจน์นัฏฐา  เตชะสิฎฐ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายไกร  อารมย์ดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ศิลปสธรรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจิรภัทร  เหมือนแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายจิรัฏฐ์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชญานิน  รุ่งอัญมณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองตัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชัญญา  ปัญจบดินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายโชคทวี  โชควิเชียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงญาณิดา  อมรรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญาณิศา  เชิดฉาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณปันน์  เจริญสิทธิพันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณภัทร์  สาบุตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐทิตา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐรดา  กนกวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงดิษยา  บุตรจินดา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเตชิต  ถัมภ์บรรฑุ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงถิรดา  บุสดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนชาติ  สรรประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนภัทร  ป้านภูมิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริคำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธรณัส  ณ ถลาง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนลพรรณ  จันเกิด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปูรณี  เมธาวี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพงศพัศ  โอษฐ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพงษ์นที  สายันประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพชฏ  ยุวภูมิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพศวีร์  โรจน์รวี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชญารัตน์  วงษ์เพ็ชรเขียว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูริช  ลิขสิทธิพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภูวกร  โคลงเซ็น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเมชฌภัทร  ปรารถนารักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายยศพนธ์  อาสา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรมิดา  เลิศปิติมงคล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรามินดา  เอี่ยมเอก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงลลิลรดา  ชัยธัมมาวุธ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวสุพล  วชิรกิตติคุณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวิชชาบูรณ์  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวีรกานต์  วรคันท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศิขริณ  อินชื่นใจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศุภดิตถ์  ทองศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสาริศ  ลิบประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายหฤษฎ์  ต่วนเทศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์พานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอรุชา  สิบสกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอลิสา  ชีโรว่า โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเอกบารมี  แช่มเทศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกนกพล  ปานพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกนกภรณ์  เกษศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นาคทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัญญาภัค  กลิ่นมาลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายเจษฎากร  เพชรธีรภัทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายชนทัช  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายณฐกฤตย์  กรายกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณภัทร  มโนสมุทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณภัทร  อักโขพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อเวียง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายณัฏฐชัย  พรมดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายณัฐวรรธน์  ลาภมาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายทนนท์  อดุลยานุโกศล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายธนกร  เรืองแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงธัญญธร  ดำรงเดชาธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงธัญรดี  มุ่นพลาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายนิติภูมิ  ชวนจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปรมาดา  เลียนวราสัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีศักดิ์วิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายปุญญพัฒน์  พวงเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิชญาภัทร  กลิ่นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายภีมพศ  ทองแถม ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายภูริมาส  พูนสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายวรเมษฐ์  วีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวรรณนัช  ตันติเฉลิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายวัชรพล  ตาละลักษมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายวุฒิภัทร  อินพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์เลี้ยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายสัจนันท์  เทอดวงศ์วรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกรณิศา  นามทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกิ่งขวัญ  เตชะไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายกิตติ์ชวิน  สุกิจปาณีนิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจารุภัทร  พงศ์ยังประเสิรฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจิณณ์ณัฐตา  สุกิจปาณีนิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจิดาภา  ปานเนาว์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายจีราวัฒน์  สินทวีธนาชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเจษระวี  ตั้งสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชนัญชิดา  โมใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชลธิชา  อาจพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชลน์ชนัสถ์  ชูไพฑูรย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชลพรรษ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชิตษณุพงศ์  ว่องไว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชินทัต  ศรีทวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายญาณวุฒิ  จิราอรรถกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงญาดา  แซ่ดู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงญาดาวดี  อิ่มเสมอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขสมมารถ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงฑัฐษมวรรณ  ยูงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุริโย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัชชา  พรประไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ปานเนาว์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฐกันต์  โชติอัศวศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐวลัญช์  ทนยิ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิตติโพธินันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายทิพากร  สินธุพัฒน์สุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขันติกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธามไท  สินเกษตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธิวรรณรัตน์  สะอาดนัก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธีกานต์  คีลาวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธีรชัย  บุญพ่วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนภัคภ์ชญช์  วิเชียรศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนภัทร  บุญเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนภัส  ยัญญพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนันทิพัฒน์  สังข์นิมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนิติรัตน์  ปัญจสุชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนิราพร  โรงแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนิสาลักษณ์  ศรีตงกิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงบัวบูชา  นงนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายบุณยกร  ไตรยุทธชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงบุณยวีร์  ฉันธรอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดีสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปรณัฐ  ประสมศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปรเมศวร์  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปริณดา  ทองแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิทธิปราโมทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปิยริญฎา  บางสุขเสริม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บู่แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพนิดา  พุฒเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพรณเฏช  จันทรรัตน์มณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพรนัชชา  มงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพลอยรัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพันธ์ธิติญา  นวมนิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิจิกา  ทวีกาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิชญธิดา  กลิ่นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  กรใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ฉวีวรรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชูชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภากร  ทองอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภูมินทร์  นาคปานเอี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรรณโสธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภูมิพัฒน์  สมุทรผ่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภูวสิษฎ์  รุ่นอร่าม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงมอนีก้า  คริสเตนเซน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมุจลินทร์  ทะนะทาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายยศวินทร์  จัตตุพรพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงริณฑ์พิชชา  จิตรตั้งตรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวนิษา  กลิ่นเล็ก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายวรภัทร  วีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวรวรรธน์  สุดแสนสง่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวรวลัญช์  โชติอัศวศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวันศิลป์  แฉ่งฉายา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวุฒิภัทร  ณ สงขลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศศิน  ทองอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุชาวลักษณ์  พันธ์ครุฑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสุรบดินทร์  สมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอศราธร  สรรพประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอานัส  มูลากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอารีญา  จงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเอมิกรภา  ทองหล่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม