รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิติธร  เกิดทุ้ย โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายภัทรพล  คุ้มพวง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุภัคชญา  ผ่องใส โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอธิชา  อ่ำศรี โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชลิตา  อ่อนกร โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณัฐพล  แสวงสุข โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายดนัยพร  เนียมมา โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นายธนาวุฒิ  กันศรี โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายธาวิน  จันทร์ดี โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายปภาวิน  หลินน่วม โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายพลพรกฤษณ์  ศิริวิทชัยภรณ์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงแพรวา  พุกทอง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นายเมธาสิทธิ์  ลีปลา โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายเมธีภวัต  จันทร์คง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
15 นายระพีพัฒน์  อุ่นวงค์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาววราลักษณ์  บุญมาลีตระกูล โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงอัจฉรา  กุลคง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญารักษ์  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชลิดา  ถาปะนะ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงญาณิน  เกิดทอง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เนียมสวรรค์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐชยา  เกิดสมบรูณ์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายณัฐภัทร  ฤทธิ์จีน โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรปุ่น โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐินี  กุลคง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนันชัย  ปิ่นนาง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพรชัย  พรมชื่น โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยศรี โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวริศรา  สีละสัง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวัชรพล  มีโพธิ์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวีรยา  เนียมครุฑ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กล่ำเงิน โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธนกฤต  สิงห์โตทอง โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธนวรรธน์  ทองหนัก โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวรัญญา  ต่ายรอด โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกณวรรธน์  เปลี่ยนสีบัว โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกรวิชญ์  มณีเกิด โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์ด่อน โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงค์ด่อน โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาตะชาติ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายชนกันต์  พ่วงกองนะ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชนัญธิดา  ณีรวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชนิตพล  พูลเกษม โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายชยพล  นาเขียว โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธนพร  หันจันทร์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงบุษกร  ชัยเมือง โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเปมิกา  ปะกาเวสูง โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพศวัฒน์  อุ่นศิลป์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภัคพล  ศรีเมืองพรม โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวีรภัทร  บางยิ้ม โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศิรภพ  แสงอรุณ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม