รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผึ่งพิมาย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกิตติญารัชต์  ธนินท์นิธนัตถ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติพันธ์  แก้วก่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลณิษฐ์  ติครบุรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกุลเดช  ทองสุมาตร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขวัญฤดี  คุ้มแสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายจิณเดช  พุ่มผูก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  นิลปัตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิรัชยา  ราชวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายแทนไทย  แป้นบูชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธนทัต  ชิงชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธนพนธ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธนวัฒน์  ชานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนัฎฐา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธนาธิป  เพ็งภักดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์สุริยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธันญาพอณห์  ปุจ้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรภัทร์  จันทาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนพักตร์สรณ์  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเบญญาภา  ร้อยมา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพรพินิต  เพชรดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพรภวิชย์  เอี่ยมสา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพิธิวัฒน์  พรรณา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  นาคสีดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรวัส  อินทร์สุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพุฒิพงศ์  เหวิจิตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภณิดา  ทิมเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภาณุวิชญ์  พรหมอยู่ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภัทรมุทธา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายภีมพล  บำรุงศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายรัชชานนท์  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำหลง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเรืองภัทรา  เกษรเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรรณภา  สลามซอ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรรณวิภา  ปานคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศศิพิมพ์  กองคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศศิภา  กองคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายสมิทธ์  วุ่นบิดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายสหภาพ  แสนเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายสิปปกร  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุชานุช  ฤาษี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายสุรวิช  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเสาวณิต  อ๊อดหมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  วังคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอธิชา  อินทร์วิชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอรณัส  จันชาวนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอรอนงค์  พระประถม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอริสรา  รักษาแดน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอัมภิกา  ภายสันใจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
55 นายกฤษณะ  ถาวร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บรรจง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกัณภัทร์  มีเทียม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกีรติ  พุดทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงเกวลิน  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงเกวลิน  ปักเคทาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายจิรภัทร  แก้วเกษศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนาธิป  ทิวาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชโยดม  ง้วนหอม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชลธิรศน์  มีบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงญาณัจฉรา  กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณฐมน  โม้ชาวนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ความชอบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวณัฏฐณิชา  บุญนุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐนันท์  ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธนกร  โพธิ์พรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธนพงศ์  ทำขุนเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์เสือ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนภัสปภา  สง่าเนตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนราภร  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนลินรัตน์  วงศ์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายนวพล  สาระผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายนัฐพล  จันคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนันท์ธีมา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนิภา  ตนะสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนิสารัตน์  ทรงพุฒิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเนตรนรี  ศิริมานะกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวเบญจมาศ  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายปณิธาน  ชัยวิญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปรารถนา  ป่าธนู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปริยากร  น่วมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายพชรพล  ศรีเพ่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพีรกานต์  ชาวบางมอญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงมนธิรา  พรมรักษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงมาริษา  เพ็ชรดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงรวินันท์  เกิดชู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวรรณพร  มาเต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงวรรณสา  ปัญญาพวก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวัชระ  จันคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายวาสันต์  ยางงาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายศิรศาสตร์  พงศาปาน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศิริจรรยา  พิภพพลพจน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายสิรภัทร  พรณรงค์ชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอลงกรณ์  สอนบวบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์ชัยยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงอิทธยา  รอบไธสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงเอมิกา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกนกพัชร  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งเพ็ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกรรยารัตน์  ระวังชน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤตเมธ  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาภัค  หว่านผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกันต์พิชาญ  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงขวัญเรือน  สุจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจันทกานต์  สีโกทา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิรัชชญา  ทิระเนตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจีรพัฒน์  พินิจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชญานันท์  ชัยอาวุธ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนัญญา  จาดยางโทน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายชยพล  เมืองทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชัชวาลย์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชีวานนท์  ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงญาณี  แซ่วือ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงญาดา  สินบำรุง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงญาโนทัย  แซ่วือ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณฐมน  ยาทา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์สุวรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัชชานันท์  เกตุวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  งอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐกิตติ์  เภากลิ่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายดนุเดช  จันกกผึ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนกฤต  แย้มดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนภัทร  ชอุ้มเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนภัทร  สัมมะโน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนาธิป  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนาวุฒิ  การกิ่งไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็งเทศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธีรกรณ์  พรหมเอียด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนนท์ปวิช  พึ่งเพ็ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนพดล  วุ่นบิดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนภัทรสร  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนรมน  รุ่งทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงบุตดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงบุหงา  จีนศาสตร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปรายฟ้า  อยู่เพ็ชร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุริยันต์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปัณฑิตา  เมืองสนธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปานพลอย  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพรพัชร์  เสนานุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพันธ์กิต  ชูตระกูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันอักษร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาเสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  พลเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์นรา  ล่าพะเยาว์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ชัยวิญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภควัท  จันทร์สุริย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญทา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภัสสร  แสนเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภานุวัต  ม่วงพลู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายมงคล  เวดสันเทียะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมณีรัตน์  มีสุขแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  มั่นคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรัศมี  เกิดปั้น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวรุณพร  อ่อนชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวีรยุทธ  โฉมเขียว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวุฒิกร  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสกุลพงศ์  โชติชนรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุจิรา  สมปร้อง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุพิฌาย์  กำจร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุภัทรชา  พงษ์วิลัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงแสงดาว  สัยจันหอม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอนุชาติ  นาคนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอัครวินท์  น้อยพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอัครวินท์  สุขโพรง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอันดามัน  รักษาแดน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอินทิรา  อินขุน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกชพร  เจริญศักดิ์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงด.ญ.รัฐกานต์  อินชั่ง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนิฑากรณ์  จงธรรม โรงเรียนบ้านนาพราน ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวณิชญา  เนตรแสงศรี โรงเรียนบ้านนาพราน ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายชาญชัย  โพธิ์ป้อม โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธนกร  โมลา โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
183 นางสาวกิติญากรณ์  ธัญญะอุดม โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวกุลณัฐน์  นัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวณัชริญา  คชเสียนสืบ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปนัดดา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนพัฒน์  นัยวัตน์ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชญาณิน  โชติพรม โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐธยา  ครรลองหรรษา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิริญา  บุญปั้น โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุพรรษา  เอี่ยมแจง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสุพิชญา  กิ่งวงษา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุมาลี  เอี่ยมแจง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายหฤษฎ์  จันทร์สงวนวัฒน์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปกแก้ว  จันหอกลอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุชานันท์  สร้อยศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอารดา  มูฮัมหมัด โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  น้ำใส โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศศิวิมล  เขียววังทอง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอมรกานต์  โตเอี่ยม โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจารุวรรณ  รื่นกลิ่น โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิรนันท์  น้ำใส โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายทวีศักดิ์  พรมเพชร โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กล่อมกระมล โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศุภชัย  กลมพุก โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเปมิกา  อินขำวงษ์ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายภูมิพัฒน์  คะสุดใจ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายวรภพ  ภิญโญสูงเนิน โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายธีวสุ  คชพงษ์ โรงเรียนวัดท่านา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายดนยภัทร  กงทอง โรงเรียนวัดปลวกง่าม ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธัญทิพ  ด้วงพรม โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงวนิดา  โสประโคน โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายศิระวิทย์  ศรีนวล โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกมลวรรณ  อุดแก้ว โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนา โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อ่อนนิ่ม โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงจารุพัชญา  รากทอง โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สอนใจ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐฐิญา  รักหาญ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐภูมิ  แสงแก้ว โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายทัชมาฮาล  พรมพาน โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายทินภัทร  ทิพยศ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงธนัสญา  นครจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธยานี  มากะนัตย์ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายนภัสดล  เปลี่ยนสอาด โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพงศกร  ปาวะนา โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองแดง โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพีรภัทร  ถากลาง โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงภควรรณ  อวนทอง โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายมงคล  สะเอสืบ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายวรกันต์  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวรัญญู  คำพวง โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายวัชรากร  แก้วสมบัติ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวันธงชัย  เพ็ชรปาน โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวาสนา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสถาพร  ฉ่ำอินทร์ โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุนิศา  แสงแก้ว โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุมาลี  ผ่องใส โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอธิวัชร์  แสงอรุณธาราวัฒนา โรงเรียนวัดบ้านมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงษ์ดี โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายทิวากร  จีนต๊กยี่ โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนวัฒน์  ท่วมไทย โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนวัฒน์  อินขาว โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพีระพัฒน์  มั่นคง โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวันชนะ  มั่นคง โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอามีนา  จันทวงษ์ โรงเรียนวัดบ้านมุง ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายจักรี  อุดสี โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรินรดา  เทียนเหลือ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวรรณวิสา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐนิชา  อัคปะชะ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนัฎฐภัทร  อิชิอิ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิมลดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพุฒิพร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวอรอุมา  อาษา โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก้วทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรัญญา  สืบสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศิริเกศ  แก้วนามอม โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงไอยดา  บุญมี โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ป.6 วิทย์ประถม